De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 16 martie 2009

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - actualizată

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, incluzând toate modificările ş completările aduse până la această dată.
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite în continuare asigurati, au dreptul, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A.desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau în baza raportului de serviciu;
B.desfasoara activitati în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C.beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, în conditiile legii.
(2)De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a)asociati, comanditari sau actionari;
b)administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
c)membri ai asociatiei familiale;
d)autorizate sa desfasoare activitati independente.
e)persoane care încheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav, în conditiile în care au început stagiul de cotizare pâna la data de 1 ianuarie 2006.
(la data 09-nov-2006 Art. 1, alin. (2), litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 399/2006 )
*) În vederea înregistrarii în sistemul public de pensii a stagiului de cotizare realizat în perioada concediilor de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 casele de asigurari de sanatate vor completa anexele nr. 1.1 si 1.2 la normele aprobate de Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001. Acestea se depun, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, la casa teritoriala de pensii în a carei raza îsi are sediul casa de asigurari de sanatate platitoare.
(la data 22-feb-2006 Art. 1, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. III din Ordinul 95/2006 )
(3)Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla în una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).