De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 23 iunie 2010

Despre concediul medical

Extras din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănatate, aşa cum acestea au fost modificate prin Ordinul nr. 430/2010

Art. 67
(1)Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pâna cel mai târziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat în anexa nr. 9.
(2)Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pâna cel mai târziu la sfârsitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.

Art. 81
(1)Asiguratii au obligatia de a înstiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. În situatia în care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit în zilele declarate nelucratoare, asiguratii au obligatia de a înstiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în prima zi lucratoare.
(2)Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut în anexa nr. 4.
(3)Medicii prescriptori au obligatia ca în declaratia prevazuta la alin. (2), la rubrica «Observatiile medicului prescriptor», sa precizeze, daca este cazul, recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate, analize paradinice sau alte proceduri medicale.
(4)Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sa puna la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevazute la alin. (2) «Conforma cu originalul».
(5)Obligatia prevazuta la alin. (4) se duce la îndeplinire de catre medicul prescriptor numai în baza unei împuterniciri date de conducatorul unitatii platitoare.
(6)Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înstiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporara de munca, precum si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta si declaratia prevazuta la alin (2), daca au solicitat-o.
(7)Verificarea prezentei asiguratilor aflati în incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai în intervalul orar 8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform modelului prevazut în anexa nr. 5.
(8)Procesul-verbal prevazut la alin. (7) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatii, acesta având obligatia de a raspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrarii contestatiei.
(9)Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS în termen de 60 de zile si care va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 82
Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit în perioada prevazuta în certificatul medical. 

A se vedea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
A se vedea şi  modificările din 2010 ale O.U.G. 158/2005 
A se vedea şi Normele metodologice - text integral