De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 17 decembrie 2015

O.U.G. nr. 57/2015 - salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EXTRAS

CAPITOLUL I: Salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice

Art. 1
(1)În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de drepturile corespunzătoare noilor condiţii, la nivelul acordat pentru funcţiile similare în plată din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.
(4)Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2016 la 600 lei.

Art. 2
(1)În anul 2016, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială.
(2)Începând cu luna ianuarie 2016, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Art. 3
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 1, personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2016, beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, majorate cu 10%.
(2)Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi al celor aflate în coordonarea prim-ministrului şi al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înfiinţate în anul 2016, beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, majorate cu 10%.

Art. 4
(1)În anul 2016, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
(2)Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.
(3)Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2016, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată în instituţia în care este încadrat.
(4)În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
(5)În situaţia în care în cadrul instituţiei/unităţii de învăţământ nu există funcţie similară, salariul pentru acea funcţie se stabileşte aplicând prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, şi, succesiv, actele normative privind salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ care au intrat în vigoare ulterior acestei legi.
(6)În anul 2016, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

Art. 5
(1)În anul 2016, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2)În anul 2016, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie".
(3)Personalul care, în cursul anului 2016, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă, beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcţie, respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În anul 2016, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.

Art. 6
(1)Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.
(2)Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat activitatea în anul 2016, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.
(3)În anul 2016, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.

Art. 7
În anul 2016, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.

Art. 8
(1)În anul 2016, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2015.
(2)În anul 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009.
(3)Prin excepţie de la prevederile art. 1, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 15 din secţiunea a 2-a a cap. II din anexa nr. VII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(4)Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, majorată cu 10%.
(5)Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (6)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016.
(6)Dispoziţiile alin. (5) se aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin buget.

Art. 9
În anul 2016, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora, cu excepţia situaţiilor când prin prezenta ordonanţă de urgenţă se dispune altfel.

Art. 10
(1)În anul 2016, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă premii personalului din cadrul acestora.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016, se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale.
(3)În anul 2016, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1), cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi unităţilor prevăzute la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.
(4)În bugetele pe anul 2016 ale instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (1) nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora.

Art. 11
(1)În anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Art. 12
(1)În anul 2016 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015 următoarele drepturi:
a)indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
b)drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d)indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
e)indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
f)cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată;
g)indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
h)cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
i)cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
j)ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
k)indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În anul 2016, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.
(3)În anul 2016, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite pentru luna decembrie 2013.


CAPITOLUL II: Măsuri bugetare

Art. 13
Majorarea salarială prevăzută la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul cuantumului salariilor în valută ale personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, salarizat conform cap. V din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14
(1)Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% şi este de 871,7 lei.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.

Art. 15
(1)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, se va realiza astfel:
a)în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b)în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c)în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d)în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e)în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
(2)Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
(3)În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
(4)Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de institutul Naţional de Statistică.
(5)La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.
(6)Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

Art. 16
- Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:


"- Art. 20
(1)Finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.
(2)Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
(3)La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată utilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care depăşesc procentul de 90% din totalul plăţilor efectuate, se restituie la bugetul de stat."

Art. 17
- Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"- Art. 8
(1)Sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiază în buget la o poziţie distinctă de venituri bugetare.(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.
(3)Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârşitul anului se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de locuit reprezentând locuinţe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituţiilor respective şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.(5)Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (4), rămas neutilizat la sfârşitul anului, se virează la bugetul de stat, în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1), până la data de 15 ianuarie a anului următor."

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 923 din data de 11 decembrie 2015


joi, 10 decembrie 2015

Metodologia și criteriile privind acordarea gradaţiei de merit - 2016Metodologia și criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 - aprobate prin Ordinul ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5557/2015 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.
(2)Gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit de art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.
Art. 2
(1)Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
(2)În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
(3)Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat.
(5)La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
Art. 3
Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2016. Pentru fiecare candidat, gradaţia de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.
Art. 4
(1)Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.
(2)Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(3)Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit.
CAPITOLUL II: Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
Art. 5
(1)La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
a)personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată;
b)personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată.
(2)Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015 au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun calificativele primite în urma evaluării activităţii pe perioada în care au ocupat aceste funcţii şi sunt evaluate numai pentru activitatea desfăşurată în funcţia respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, a avut contractul de muncă suspendat, este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 - 31 august 2015.
(3)Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
CAPITOLUL III: Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit
Art. 6
Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015. Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează, ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, palatele şi cluburile copiilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.
1.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%:
a)rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional;
b)iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea de învăţământ;
c)performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza judeţeană şi a municipiului Bucureşti/interjudeţeană/naţională/ internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
d)performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale;
e)pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene şi naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
f)organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional, sau regional/interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional ori regional/interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, certificate prin diplome sau adeverinţe;
g)rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, certificate de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, certificate de directorul centrului de excelenţă/inspectorul şcolar/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
h)activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar;
i)activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară;
j)crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
2.Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%:
a)elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul şcolar;
b)elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN;
c)activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN;
d)activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, membru în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
e)activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, şi în comisiile naţionale de specialitate/control.
3.Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:
a)proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
b)proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/20111, materializate prin raportul de activitate şi portofoliul personal.
____
1Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/2011 a fost abrogat prin art. 2 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013.
4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - ponderea 5%:
a)atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
b)realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ.
Art. 7
I._
(1)Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, ţinând seama de ponderea criteriilor prevăzute la art. 6, cu excepţia personalului de conducere, îndrumare şi control, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:
1.criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%;
2.criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%;
3.criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4.criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe/inspectoratului şcolar - ponderea 40%.
II.Documentele doveditoare se referă la propria activitate.
(2)În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi:
a)educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;
b)învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;
c)profesori;
d)maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;
e)cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul special;
f)personal didactic auxiliar.
(3)Stabilirea punctajului şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi ponderilor prevăzute la art. 6 şi la alin. (1) din prezentul articol, comisia paritară poate stabili şi alte subcriterii şi/sau activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor discipline nonlingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secţii bilingve francofone).
(4)Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, ţinând seama de ponderea criteriilor prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(5)Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
(6)Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar hotărăşte ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcţii de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline de învăţământ, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1).
(7)Numărul de locuri repartizate pe posturi şi discipline se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Consiliul de administraţie aprobă lista candidaţilor întocmită pe posturi şi discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/funcţii de conducere, de îndrumare şi control, domenii de activitate.
(8)Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului şcolar general.
CAPITOLUL IV: Procedura de acordare a gradaţiei de merit
Art. 8
(1)Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:
a)preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/ directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
b)secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare;
c)membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.
(2)Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluarea dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componenţă:
a)preşedinte - un inspector din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice;
b)secretar - un inspector din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
c)membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.
(3)Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(4)Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.
Art. 9
(1)Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, la conducerea unităţii de învăţământ/conexe/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.
(2)Dosarul cuprinde:
1._
a)opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b)adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;
c)adeverinţă de vechime;
d)fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
e)raportul de activitate, pentru perioada evaluată;
f)declaraţia pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4.
g)documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ ta care candidatul depune dosarul.
2.Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis.
(3)Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (autoevaluare.
(4)Candidatul îşi prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
(5)Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la registratura inspectoratului şcolar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activităţii candidatului, certificate "conform cu originalul" şi declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr. 5.
(6)În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu, în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.
(7)Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3.
(8)În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.
(9)Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.
(10)Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Art. 10
(1)Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general/ordin de serviciu, este formată din:
a)preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director în Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
b)secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale buget-finanţe, salarizare şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
c)membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti - inspectori din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor.
Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(2)Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat din raportul motivat.
(3)Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu adresa de înaintare, conţine:
a)numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, conform anexei nr. 6;
b)observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;
c)tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.
Art. 12
(1)Direcţia generală management şi reţea şcolara din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit.
(2)În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri sau a nerespectării procedurii de acordare a gradaţiei de merit, conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din inspectori generali, inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învăţământ/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2016, prevăzut în anexa nr. 1.
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 13
(1)Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2016, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2)Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
(3)Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţiilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.
Art. 14
(1)Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.
(2)Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează instituţiile de învăţământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.
(3)Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 15
Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
 
ANEXA nr. 1: GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2016

I._

1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar şi stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ

Perioada: 8 februarie-19 februarie 2016

2.Comunicarea fişelor de evaluare şi a ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu

Perioada: 22-26 februarie 2016

3.Întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ

Perioada: 1-18 martie 2016

4.Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar

Perioada: 21-30 martie 2016

5.Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate

Perioada: 1-22 aprilie 2016

6.Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 25 aprilie-13 mai 2016

7.Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

Perioada: 16-17 mai 2016

8.Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

Termen: 18 mai 2016

9.Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

Perioada: 19-20 mai 2016

10.Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

Perioada: 23-25 mai 2016

11.Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

Termen: 26-27 mai 2016

12.Înaintarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit

Perioada: 30-31 mai 2016

13.Emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice

Termen: 11 august 2016

II.NOTĂ:

Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, respectând graficul.

ANEXA nr. 2: TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean ...../Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti din data ....

Nr. ..............

Afişată astăzi, .............

Nr. crt.
Numele şi prenumele
Funcţia didactică/didactică auxiliară
Specialitatea
Vechimea în învăţământ
Unitatea de învăţământ
Punctaj autoevaluare
Punctaj evaluare

Comisia de evaluare a dosarelor pentru obţinerea a gradaţiilor de merit

Preşedinte .........

Membri ............

.............

............

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar

Judeţean ......../Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti

Preşedinte ..........

Membri .............

.............

............

ANEXA nr. 3: RAPORT MOTIVAT privind analiza dosarului candidatului ........, specialitatea ......../personal didactic de conducere/personal didactic de îndrumare şi control/personal didactic auxiliar

Sesiunea ...................

Criteriu
Subcriteriu
Punctaj autoevaluare
Documente
Pagina
Punctaj
Justificare acordare punctaj
Observaţii
1. ....
1. ....


2. ....


2. ....
1. ....


2. ....


....Total

X


X


Numele şi prenumele membrului consiliului consultativ/preşedintelui comisiei de evaluare/preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Semnătură


Data .............

ANEXA nr. 4: Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ........................., domiciliat(ă) în ................., str. ............ nr. ........, bl. ........., sc. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ......................., legitimat(ă) cu ............... seria ................... nr. ................., CNP .................., încadrat(ă) la ................. pe funcţia de ................, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.

Data ................

Semnătura .................

ANEXA nr. 5: Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, .........................., director la ...................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie în dosarul de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit al candidatului .................. au fost certificate în data de ....................., prin confruntare cu originalul.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.

Data ................

Semnătura .................

ANEXA nr. 6:

SITUAŢIA GRADAŢIILOR DE MERIT SESIUNEA 2015 - PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE, CONDUCERE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
Judeţul
Nr. total de posturi didactice de predare EDUSAL 1 octombrie 2015
16%
din nr. total de posturi didactice de predare
Nr. gradaţiilor de merit pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control aflate în plată
Nr. gradaţii acordate în:
Nr. de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2012-2015
Nr. de gradaţii rezultate pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control
Nr. degradaţii ce vor fi acordate în sesiunea 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control
2012
2013
2014
2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SITUAŢIA GRADAŢIILOR DE MERIT SESIUNEA 2015 - PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Judeţul
Nr. total de posturi didactice auxiliare EDUSAL 1 octombrie 2015
16%
din nr. total de posturi didactice auxiliare
Nr. gradaţiilor de merit aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar
Nr. gradaţii acordate în:
Nr. de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2012-2015
Nr. de gradaţii rezultate pentru personalul didactic auxiliar
Nr. de gradaţii ce vor fi acordate în sesiunea 2016 pentru personalul didactic auxiliar
2012
2013
2014
2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10NOTĂ:

col. 2 = col. 1*16%

col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8

col. 9 = col. 2 - col. 3

col. 10 < = col. 9

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 899 din data de 3 decembrie 2015