De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 30 decembrie 2009

Ordonanţa de urgenţă care va desfiinţa 15.000 de posturi în învăţământ

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu: "Cele 15.000 de posturi din învăţământ nu se vor desfiinţa până la data de 31 august 2010. Sindicatele din educaţie sunt invitate la discuţii pe 5 ianuarie"

Potrivit O.U.G. nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobata prin Legea nr. 568/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Anexa (anexa nr. I la OUG 38/2004) - Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitat de stat in 2010


măreşte imagineaO.U.G. nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare

Avandu-se in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010.
Luandu-se in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional, prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 2010.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii in cel mai scurt timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale.
Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice.
Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(2) In bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.

Art. II
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. III
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2011."

2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2011;".

Art. IV
Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2010.

Art. V
Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 155/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II
(1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009.
(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2010.
(3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.
(4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand cu luna ianuarie 2011."

Art. VI
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale."

2. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011."

3. La articolul 103, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pana in anul 2013, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat."

Art. VII
Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplica in anul 2010.

Art. VIII
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. — Salarizarea personalului prevazut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza."

Art. IX
Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2010.

Art. X
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga la data de 1 ianuarie 2011.

Art. XI
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2011.

Art. XII
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit incheiat intre judetul Suceava si ceilalti 61 de imprumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, in anul 2004, finantator care ulterior, in luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", se efectueaza din urmatoarele surse, in ordinea de mai jos: a) soldul contului de disponibilitati deschis in numele si pe seama Consiliului Judetean Suceava la Banca Comerciala Romana — Sucursala Suceava — pentru scopurile Programului; b) veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale imprumutate; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu aceasta destinatie. (2) Achitarea obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) se efectueaza de Consiliul Judetean Suceava, in calitate de mandatar, conform imputernicirilor acordate de catre unitatile administrativ-teritoriale imprumutate si contractului de credit.

Art. XIII
(1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie. (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si pentru sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului 2009.

Art. XIV
Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul II va avea urmatorul cuprins: "Art. II. — (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificandu-se in mod corespunzator. (2) Pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere."

2. Articolul III se abroga.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29 decembrie 2009

luni, 28 decembrie 2009

"Niciodată n-au stat în şcoli atât de mulţi, şi atât de mult, ca să înveţe atât de puţin"

În 1973, Mircea Eliade nota în Jurnal un citat din Social Sciences as Sorceries (1972) de Stanislav Andreski:
"Studiile sociale şi politice au deschis porţile universităţilor unui mare număr de aspiranţi la statutul omului de ştiinţă, indivizi care ar fi putut deveni cetăţeni foarte utili ca funcţionari de poştă sau confesori în spitale, dar care au ajuns şarlatani prin simplul fapt că au fost împinşi într-o meserie mult peste puterile lor mentale". Sau: "Niciodată n-au stat în şcoli atît de mulţi, şi atât de mult, ca să înveţe atât de puţin" (Mircea Eliade, Jurnal-vol. II,  Editura Humanitas, 1993, p. 114-115).

 Să fi trecut 37 de ani de-atunci?

sâmbătă, 19 decembrie 2009

Croitoru refuză ministerul Educaţiei, Boc îl desemnează pe Funeriu

Cătălin Croitoru a declinat invitaţia lui Emil Boc de a face parte din Guvern, în calitate de ministru al Educaţiei. Oficial, Croitoru a invocat motive personale, dar mass-media susţin că acesta ar fi fost nemulţumit de bugetul care urmează a fi alocat Educaţiei.

În locul său a fost desemnat Daniel Funeriu.

  • Despre Petru Daniel FUNERIU


Data si locul nasterii:

- 11.04.1971, Arad

Starea civila:

- casatorit

Studii, titluri stiintifice:

- inginer in chimie, European Higher Institute of Chemistry, Strasbourg, France (1991-1994)
- masterat (DEA) in chimie organica si supramoleculara, Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg, France(1994-1995)
- doctorat, coordonator J. -M. Lehn (laureat Nobel in chimie), Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg, France (1995-1999)

Activitate profesionala:

- stagiu stiintific (4 luni) la Merck&Co, Rahway, New Jersey, USA (1994)
- stagiu stiintific (3 luni) la Zeneca Fine Chemicals, Huddersfield, Anglia (1994)
- asistent, Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Franta (1995-1998)
- conferentiar, College de France, Paris, Franta (1998-1999)
- cercetator stiintific la Scripps Research Institute, La Jolla, California (1999-2002)
-cercetator stiintific la National Institute of Advanced Industrial Since and Tehnology (AIST), Osaka, Japonia, (2002-2006)
- obtine un grant de cercetare EU de aproximativ 2 milioane Euro, Marie Curie Excellence Grant, (2006)
- Marie Curie Excellence Team Leader, Technical University Munich (2006)
- inventii : On-Chip Enzyme Activity Measurement and Applications Thereof, On-Chip Measurement of Enzyme Ubiquitination and Applications Thereof, A New Class of Soluble b-Amyloid Binders and their use in Alzheimer Disease Treatment

Activitate politica:

- membru in grupul de experti pentru elaborarea "Strategiei cercetatrii din Romania intre 2007 si 2013"
- vicepresedinte al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza si Elaborarea Politicilor din Domeniile Educatiei si Cercetarii din Roamania (din noiembrie 2006-prezent)

Limbi straine:

- engleza, franceza, germana , cunostinte de japoneza

surasa: www.ziare.com

  • Despre Cătălin Croitoru

Întâi, un extras din statutul Federaţiei Educaţiei Naţionale, foarte relevant în privinţa viziunii democratice şi liberale a viitorului ministru:

ARTICOLUL VI - ORGANELE DE CONDUCERE
Sectiunea 7
PRESEDINTE FONDATOR al F.E.N. este domnul Catalin Croitoru.Presedintele fondator este conducatorul F.E.N., coordonatorul Biroului Executiv si presedintele Consiliului National. Presedintele fondator reprezinta interesele F.E.N. la nivel confederativ si in relatiile internationale, relatiile cu institutiile centrale ale puterii de stat, relatiile cu partidele politice. Este principalul autor al politicilor si strategiilor FEN, si in calitate de negociator principal FEN, desemneaza componenta echipelor de negocieri ale federatiei din rândul membrilor Biroului Executiv.
Presedintele Fondator este administratorul finantelor federatiei; pe perioada unei absente mai indelungate poate delega cu imputernicire scrisa, un membru al B.Ex., sa preia pentru aceasta perioada problemele de administrare.
Presedintele Fondator, desemneaza si demite urmatorii componenti ai echipei executive: presedintii executivi si vicepresedintii departamentali; decizia de demitere si numire a noilor titulari intra in vigoare cu data emiterii ei; numirea noilor membri ai echipei executive se supunevalidarii proximului Consiliu National; in caz de invalidare a unei numiri presedintele fondator supune validarii o alta persoana, urmând procedura descrisa mai sus. Numeste si demite, la propunerea Secretarului general, secretarii executivi.Persoanele numite in functiile prevazute de Organigrama Biroului Executiv FEN, stabilita prin decizia Presedintelui fondator, sunt considerate ca investite in functie numai dupa ce semneaza Angajamentul Managerial FEN (anexa 3).
Presedintele fondator stabileste, prin decizie, fisa postului pentru fiecare membru al Biroului Executiv (anexele 4-6). Continutul fiselor poate fi actualizat de presedintele fondator in functie de necesitatile optimizarii activitatii si va fi adusa la cunostiinta titularului postului sub semnatura de primire.

sursa: http://www.fen.ro/statut.html


Iată şi CV-ul oficial:

Cătălin CROITORU
Starea civilă: căsătorit, patru copii.

Studii şi specializări

1979 - inginer, Maşini Unelte, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea Politehnica Bucureşti;
1985 - specializare MICM-CNIAR - "Tendinţe moderne de realizare a sistemelor pentru aeronave";
1987 - specializare CEPECA - "Metode si tehnici de orgnizare şi conducere a activităţilor de cercetare şi stimulare a creativităţii";
1990 - specializare la Union Leadership Institute AFL-CIO - cu diploma de recunoaştere a contribuţiei la dezvoltarea mişcării sindicale internaţionale;
2008 - licenţiat în Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină " Dimitrie Cantemir" Bucureşti;
2008 - Doctorand în Ştiinţe Politice la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative.

Experienţă

1980-1981 - inginer stagiar, Intreprinderea de Maşini Electrice Bucureşti;
1081-989 - cercetător ştiinţific, Institutul Naţional de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică;
1990-1991 - inspector general, Ministerul Învăţământului;
1991-2006 - cercetător ştiinţific, Universitatea Politehnica Bucureşti;
Din 1998 - editor, director fondator al revistei "Şcoala Românească";
Din 2006 - lector universitar, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti;
Membru al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi elaborarea politicilor din domeniile educaţiei şi cercetării;
Din 2008 - Coordonator al Comisiei pentru educaţie şi cercetare a Partidului Democrat Liberal.

Limbi straine

Engleză (foarte bine) şi Franceză (bine).

Activitate socială

Participant la Revoluţia din decembrie 1989 ca "Luptător pentru victoria Revoluţiei Române" remarcat prin fapte deosebite - brevet prezidenţial;
1990 - preşedinte fondator al Federaţiei Educaţiei Naţionale, membru fondator al Internaţionalei Educaţiei;
Fondator al Asociaţiei Naţionale a Educatorilor;
1991 - autor şi negociator al primului Contract colectiv de muncă din istoria învăţământului românesc;
1992-1993 - fondator şi preşedinte al Confederaţiei Independente a Salariaţilor Bugetari "Fides";
1994-2008 activităţi şi responsabilităţi în diverse organisme ale Ministerului Educaţiei: Colegiul central de disciplină, Consiliul naţional de formare iniţială şi continuă, Consiliul naţional pentru finanţarea învăţământului preuniversitar, Consiliul naţional pentru reformă, Comisia de dialog social, ş.a.;
1995-1996 - membru al Comitetului regional european al Internaţionalei Educaţiei;
2000-2006 - membru în Consiliul naţional al CNSLR Frăţia;
2006-2008 - membru în Consiliul confederal al Cartelului Alfa;
2006-2008 - membru al Consiliului Economic şi Social.

Activitate politică

Din 1998 membru al Partidului Democrat (actualmente Partidul Democrat Liberal);
Din 2008 - membru al Biroului Permanent Naţional al PDL;
Coordonator al Comisiei pentru Educaţie şi cercetare a Partidului Democrat Liberal;
Din dec.2008 deputat în Colegiul 10, Circumscripţia 42 - Bucureşti.

sursa: www.cdep.ro

Peste 200 de procese în anul 2010


50 de acţiuni în instanţă având drept obiect aplicarea Legii nr. 221/2008 privind creşterea salariilor personalului din învăţământ au primit primele termene de judecată în luna ianuarie 2010.
Alte 150-160 de cereri de chemare în judecată vor fi depuse la Tribunalul Constanţa până la sfârşitul lunii decembrie 2009, începutul lunii ianuarie 2010.
O primă acţiune în instanţă declanşată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Invăţămîntul Preuniversitar Constanţa, având drept obiect punerea în aplicare a Legii 221/2008, a fost admisă de Tribunalul Constanţa încă din luna octombrie 2009.
 

luni, 14 decembrie 2009

Cine sunt cititorii sinvlex?

Potrivit unui studiu realizat de www.trafic.ro pentru luna noiembrie, 73% dintre cititorii sinvlex sunt de sex feminin. De asemenea, aproape 74% dintre cititori au absolvit studii superioare sau postuniversitare (facultate -54%; postuniversitare - 20%).  82% dintre cei care accesează sinvlex, folosesc Internetul cel puţin o dată pe zi sau mai des. Cei mai mulţi cititori (29%) au vârsta cuprinsă între 40 - 49 ani. Urmează cei de 50 - 59 ani - 23,30%; cei de 34 - 39 ani - 17,48% şi cei de 30 - 34 ani - 14,56%.
Marea majoritate sunt persoane angajate cu norma intreaga - 84,78%, cu o nevoie de informare ridicată (60% accesează în mod curent ziare/ reviste online) .
Alte statistici legate de cititorii sinvlex aici: 


Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

CAPITOLUL I: Principii si definitii

Art. 1

(la data 03-iul-2008 Art. 1 din capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 821/2008 )

(la data 03-iul-2008 Art. 1 din capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 820/2008 )

(1)În România, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.

(2)Principiul egalitatii între cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate în special în exercitarea urmatoarelor drepturi:

a)dreptul la un tratament egal în fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional;

b)dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului împotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricarui individ, grup sau institutie;

c)drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publica si de a avea acces la functii si demnitati publice;

d)drepturile civile, în special:

(i)dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei;

(ii)dreptul de a parasi tara si de a se întoarce în tara;

(iii)dreptul de a obtine si de a renunta la cetatenia româna;

(iv)dreptul de a se casatori si de a-si alege partenerul;

(v)dreptul de proprietate;

(vi)dreptul la mostenire;

(vii)dreptul la libertatea de gândire, constiinta si religie;

(viii)dreptul la libertatea de opinie si de exprimare;

(ix)dreptul la libertatea de întrunire si de asociere;

(x)dreptul de petitionare;

e)drepturile economice, sociale si culturale, în special:

(i)dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si satisfacatoare, la protectia împotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare;

(ii)dreptul de a înfiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate;

(iii)dreptul la locuinta;

(iv)dreptul la sanatate, la îngrijire medicala, la securitate sociala si la servicii sociale;

(v)dreptul la educatie si la pregatire profesionala;

(vi)dreptul de a lua parte, în conditii de egalitate, la activitati culturale si sportive;

f)dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice.

(3)Exercitarea drepturilor enuntate în cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate în situatii comparabile.

(4)Orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa respecte principiile enuntate la alin. (2).

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 1 sunt neconstitutionale, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 03-iul-2008 Art. 1 din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 819/2008 )

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 1 sunt neconstitutionale, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 03-iul-2008 Art. 1 din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 818/2008 )

Art. 2

(la data 10-mar-2008 Art. 2 din capitolul I a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 694/R din 10-mar-2008 )

(1)Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (1) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(2)Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevazute la alin. (1) este considerata discriminare în întelesul prezentei ordonante.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (2) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(3)Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevazute la alin. (1), fata de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.

(la data 03-iul-2008 Art. 2, alin. (3) din capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 820/2008 )

(la data 03-iul-2008 Art. 2, alin. (3) din capitolul I a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 821/2008 )

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 2 alin. (3) sunt neconstitutionale, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 03-iul-2008 Art. 2, alin. (3) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 819/2008 )

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 2 alin. (3) sunt neconstitutionale, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 03-iul-2008 Art. 2, alin. (3) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 818/2008 )

(4)Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (4) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(5)Constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, vârsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (5) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(6)Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazata pe doua sau mai multe criterii prevazute la alin. (1) constituie circumstanta agravanta la stabilirea raspunderii contraventionale daca una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenta legii penale.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (6) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(7)Constituie victimizare si se sanctioneaza contraventional conform prezentei ordonante orice tratament advers, venit ca reactie la o plângere sau actiune în justitie cu privire la încalcarea principiului tratamentului egal si ai nediscriminarii.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (7) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(8)Prevederile prezentei ordonante nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie si a dreptului la informatie.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (8) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(9)Masurile luate de autoritatile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitati, vizând asigurarea dezvoltarii lor firesti si realizarea efectiva a egalitatii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, precum si masurile pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonante.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (9) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(10)În întelesul prezentei ordonante, eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaza prin:

a)prevenirea oricaror fapte de discriminare, prin instituirea unor masuri speciale, inclusiv a unor actiuni afirmative, în vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor;

b)mediere prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute în urma savârsirii unor acte/fapte de discriminare;

c)sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevazut în dispozitiile alin. (1)-(7).

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (10) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(11)Comportamentul discriminatoriu prevazut la alin. (1)-(7) atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, în conditiile legii.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 2, alin. (11) din capitolul I atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

Art. 3

Dispozitiile prezentei ordonante se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum si institutiilor publice cu atributii în ceea ce priveste:

a)conditiile de încadrare în munca, criteriile si conditiile de recrutare, selectare si promovare, accesul la toate formele si nivelurile de orientare, formare si perfectionare profesionala;

b)protectia si securitatea sociala;

c)serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri si facilitati;

d)sistemul educational;

e)asigurarea libertatii de circulatie;

f)asigurarea linistii si ordinii publice;

g)alte domenii ale vietii sociale.

Art. 4

În întelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare.

CAPITOLUL II: Dispozitii speciale

SECTIUNEA I: Egalitatea în activitatea economica si în materie de angajare si profesie

Art. 5

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea participarii la o activitate economica a unei persoane ori a alegerii sau exercitarii libere a unei profesii de apartenenta sa la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuala, de vârsta sau de apartenenta sa la o categorie defavorizata.

Art. 6

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pentru motivul ca apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de munca si protectie sociala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, manifestata în urmatoarele domenii:

a)încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de munca;

b)stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;

c)acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;

d)formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;

e)aplicarea masurilor disciplinare;

f)dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;

g)orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 7

(1)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în munca o persoana pentru motivul ca aceasta apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

(2)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea ocuparii unui post prin anunt sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 2 alin. (9).

(3)Persoanele fizice si juridice cu atributii în medierea si repartizarea în munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati în cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturor persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de munca si de obtinere a unei calificari si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în cautarea unui loc de munca.

Art. 8

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de catre angajatori, în raport cu prestatiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajatilor la o anumita rasa, nationalitate, origine etnica, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori pe baza vârstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de ei.

Art. 9

Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor ocupationale în domeniul respectiv, atât timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonante, iar aceste masuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim si metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.

SECTIUNEA II: Accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sanatate, la alte servicii, bunuri si facilitati

Art. 10

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin:

a)refuzarea acordarii serviciilor publice administrative si juridice;

b)refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sanatate publica - alegerea medicului de familie, asistenta medicala, asigurarile de sanatate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sanatate;

c)refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta, cu exceptia situatiei în care aceasta restrângere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;

d)refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu exceptia situatiei în care aceasta restrângere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;

e)refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expozitii, cu exceptia situatiei în care aceasta restrângere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;

f)refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt în proprietate privata ori publica, cu exceptia situatiei în care aceasta restrângere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;

g)refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu exceptia situatiei în care aceasta restrângere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;

h)refuzarea acordarii pentru o persoana sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilitati.

SECTIUNEA III: Accesul la educatie

Art. 11

(1)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice forma, grad si nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.

(2)Prevederile alin. (1) se aplica tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educational, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unitatile ori institutiile de învatamânt si la evaluarea ori examinarea cunostintelor.

(3)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare ale apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumita etnie, care sa conditioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educatie în limba materna. Exceptie face situatia în care în învatamântul liceal si universitar candidatii concureaza pe locuri special acordate pentru o anumita minoritate si se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizatii legal constituite a minoritatii respective, a apartenentei la aceasta minoritate.

(4)Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unitatii ori institutiei de învatamânt de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunostinte ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau conditiilor de înscriere cerute pentru accesul în institutia respectiva, atât timp cât refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei în cauza la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia.

(5)Prevederile alin. (1) si (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unitatii ori institutiei de învatamânt pentru pregatirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al carei statut confesional nu corespunde conditiilor stabilite pentru accesul în institutia respectiva.

(6)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice îngradiri pe criterii de apartenenta la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata în procesul de înfiintare si de acreditare a institutiilor de învatamânt înfiintate în cadrul legislativ în vigoare.

SECTIUNEA IV: Libertatea de circulatie, dreptul la libera alegere a domiciliului si accesul în locurile publice

Art. 12

(1)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice actiuni constând în amenintari, constrângeri, folosirea fortei sau orice alte mijloace de asimilare, stramutare sau colonizare de persoane, în scopul modificarii compozitiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tarii sau a unei localitati.

(2)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constând în determinarea parasirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea conditiilor de viata si de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane apartinând unei anumite rase, nationalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunitati, fara acordul acestora. Constituie o încalcare a prevederilor prezentei ordonante atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a parasi localitatea, aria sau zonele în care locuieste, cât si obligarea unui grup de persoane apartinând majoritatii de a se stabili în localitati, arii sau zone locuite de o populatie apartinând minoritatilor nationale.

Art. 13

(1)Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.

(2)Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretata în sensul restrângerii dreptului autoritatilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare si amenajare a teritoriului, atât timp cât mutarea se face în conditiile legii, iar masura luata nu este determinata de apartenenta persoanei sau a grupului de persoane în cauza la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acestora.

Art. 14

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la oricare alta categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.

SECTIUNEA V: Dreptul la demnitatea personala

Art. 15

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.

SECTIUNEA VI: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Art. 16

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminarii, autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si totodata garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislatia interna în vigoare si cu documentele internationale la care România este parte.

Art. 17

În exercitarea atributiilor sale, Consiliul îsi desfasoara activitatea în mod independent, fara ca aceasta sa fie îngradita sau influentata de catre alte institutii ori autoritati publice.

Art. 18

(1)Consiliul este responsabil cu aplicarea si controlul respectarii prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, precum si în ceea ce priveste armonizarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.

(2)Consiliul elaboreaza si aplica politici publice în materia nediscriminarii. În acest sens, Consiliul va consulta autoritatile publice, organizatiile neguvernamentale, sindicatele si alte entitati legale care urmaresc protectia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminarii.

Art. 19

(1)În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul îsi exercita atributiile în urmatoarele domenii:

a)prevenirea faptelor de discriminare;

b)medierea faptelor de discriminare;

c)investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare;

d)monitorizarea cazurilor de discriminare;

e)acordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii.

(2)Consiliul îsi exercita competentele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu.

(3)Sesizarile având ca obiect masurile legislative adoptate în contextul stabilirii politicii de salarizare a personalului din sistemul bugetar nu intra în competenta de solutionare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.
(la data 20-iun-2008 Art. 19 din capitolul II, sectiunea VI completat de Art. V din Ordonanta urgenta 75/2008 )

Art. 20

(la data 24-apr-2007 Art. 20 din capitolul II, sectiunea VI a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 838 din 24-apr-2007 )

(1)Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data savârsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de savârsirea ei.

(2)Consiliul solutioneaza sesizarea prin hotarâre a Colegiului director prevazut la art. 23 alin. (1).

(3)Prin cererea introdusa potrivit alin. (1), persoana care se considera discriminata are dreptul sa solicite înlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare discriminarii.

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art. 20 alin. (3) sunt neconstitutionale, în masura în care sunt interpretate în sensul ca acorda Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii competenta ca, în cadrul activitatii sale jurisdictionale, sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 14-apr-2008 Art. 20, alin. (3) din capitolul II, sectiunea VI atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 997/2008 )

(4)Colegiul director al Consiliului dispune masurile specifice constatarii existentei discriminarii, cu citarea obligatorie a partilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care asigura confirmarea primirii. Neprezentarea partilor nu împiedica solutionarea sesizarii.

(5)Actiunea de investigare întreprinsa de Colegiul director se desfasoara la sediul institutiei sau în alt loc stabilit de acesta.

(6)Persoana interesata are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei împotriva careia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. În fata Colegiului director se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrari audio si video sau date statistice.

(7)Hotarârea Colegiului director de solutionare a unei sesizari se adopta în termen de 90 de zile de la data sesizarii si cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotarârea, numele, domiciliul sau resedinta partilor, obiectul sesizarii si sustinerile partilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt si de drept care au stat la baza hotarârii Colegiului director, modalitatea de plata a amenzii, daca este cazul, calea de atac si termenul în care aceasta se poate exercita.

(8)Hotarârea se comunica partilor în termen de 15 zile de la adoptare si produce efecte de la data comunicarii.

(9)Hotarârea Colegiului director poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, potrivit legii.

(10)Hotarârile emise potrivit prevederilor alin. (2) si care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.

Art. 21

(la data 24-apr-2007 Art. 21 din capitolul II, sectiunea VI a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 838 din 24-apr-2007 )

Prevederile art. 20 se aplica în mod corespunzator în cazul în care Consiliul investigheaza din oficiu fapte sau acte de discriminare.

Art. 22

(1)Consiliul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ales de membrii Colegiului director din rândul acestora, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele este ordonator principal de credite. Presedintele este ajutat în activitatea sa de un vicepresedinte, ales de Colegiul director dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 2 ani si jumatate.

(2)Raportul anual de activitate al Consiliului se dezbate si se aproba de Parlament. Raportul de activitate se depune la birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului pâna la data de 15 aprilie a anului urmator.

Art. 23

(1)Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ si decizional, responsabil pentru îndeplinirea atributiilor prevazute de lege.

(2)Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propusi si numiti, în sedinta comuna, de cele doua Camere ale Parlamentului.

(3)Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetatean român care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)are capacitate deplina de exercitiu;

b)are studii superioare absolvite cu diploma de licenta;

c)nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;

d)are o activitate recunoscuta în domeniul apararii drepturilor omului si combaterii discriminarii;

e)nu a fost agent sau colaborator al politiei politice comuniste;

f)nu a colaborat cu organele de securitate si nu a apartinut acestora.

(4)La numirea membrilor Colegiului director se va urmari ca minimum doua treimi dintre acestia sa fie licentiati în stiinte juridice.

(5)Membrii Colegiului director pot fi revocati sau eliberati din functie numai în urmatoarele cazuri:

a)demisie;

b)expirarea duratei mandatului;

c)incapacitate de munca, potrivit legii;

d)daca au fost condamnati definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala;

e)daca nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (3);

f)la propunerea fundamentala a cel putin doua treimi din numarul acestora.

(6)În situatia în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în miscare actiunea penala, acesta se considera suspendat de drept din functie pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti. Daca prin hotarâre se constata nevinovatia persoanei în cauza, suspendarea ei din functie înceteaza, este repusa în toate drepturile avute anterior suspendarii si i se achita drepturile banesti de care a fost lipsita.

(7)În situatia prevazuta la alin. (5) lit. d) calitatea de membru al Colegiului director înceteaza de drept la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare.

Art. 24

(1)Propunerile nominale pentru Colegiul director se înainteaza birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în cel mult 30 de zile de la data la care mandatele au devenit vacante. Propunerile vor fi însotite de: curriculum vitae, cazier judiciar si declaratii pe propria raspundere ale candidatilor, din care sa reiasa ca nu se încadreaza în prevederile art. 23 alin. (3) lit. e) si f).

(2)Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului publica pe paginile lor de internet candidaturile depuse si înainteaza propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidatilor în sedinta comuna. În termen de 15 zile de la publicarea candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de specialitate obiectiuni în scris, argumentate, cu privire la candidaturile depuse.

(3)În urma audierii candidatilor, comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezinta în sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.

(4)Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.

Art. 25

(1)Membrii Colegiului director al Consiliului sunt garanti ai interesului public.

(2)Durata mandatului membrilor Colegiului director este de 5 ani, iar numirea acestora se face esalonat, în functie de expirarea mandatelor.

(3)În cazul în care un loc în Colegiul director devine vacant înaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de o alta persoana numita, conform procedurii reglementate de prezenta ordonanta, pentru restul de mandat ramas vacant.

(4)Activitatea depusa de membrii Colegiului director pe perioada exercitarii mandatului se considera vechime în specialitate.

(5)În solutionarea cazurilor de discriminare, membrii Colegiului director au calitatea de agent constatator care aplica sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin prezenta ordonanta. Acestia îsi pot delega calitatea de agent constatator persoanelor din aparatul de lucru al Consiliului.

(6)La solicitarea presedintelui, membrii Colegiului director licentiati în stiinte juridice pot reprezenta Consiliul în instantele de judecata în cauzele ce privesc fapte de discriminare.

CAPITOLUL III: Dispozitii procedurale si sanctiuni

Art. 26

(1)Contraventiile prevazute la art. 2 alin. (5) si (7), art. 5-8, art. 10, art. 11 alin. (1), (3) si (6), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 14 si 15 se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 4.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 600 lei la 8.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate.

(2)Sanctiunile se aplica si persoanelor juridice.

(3)La cererea agentilor constatatori, reprezentantii legali ai autoritatilor si institutiilor publice si ai agentilor economici supusi controlului, precum si persoanele fizice au obligatia, în conditiile legii:

a)sa puna la dispozitie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;

b)sa dea informatii si explicatii verbale si în scris, dupa caz, în legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;

c)sa elibereze copiile documentelor solicitate;

d)sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

(4)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.

Art. 27

(1)Persoana care se considera discriminata poate formula, în fata instantei de judecata, o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si nu este conditionata de sesizarea Consiliului.

(la data 03-iul-2008 Art. 27, alin. (1) din capitolul III a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 820/2008 )

(la data 03-iul-2008 Art. 27, alin. (1) din capitolul III a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 821/2008 )

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, sunt neconstitutionale, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 03-iul-2008 Art. 27, alin. (1) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 819/2008 )

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca prevederile art. 27 alin. (1) sunt neconstitutionale, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 03-iul-2008 Art. 27, alin. (1) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 818/2008 )

(2)Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani si curge de la data savârsirii faptei sau de la data la care persoana interesata putea sa ia cunostinta de savârsirea ei.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 27, alin. (2) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(3)Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului.

(la data 24-apr-2007 Art. 27, alin. (3) din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 838 din 24-apr-2007 )

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 27, alin. (3) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(4)Persoana interesata are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei împotriva careia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. În fata instantei se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrari audio si video sau date statistice.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 27, alin. (4) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(5)La cerere, instanta poate dispune retragerea sau suspendarea de catre autoritatile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, încalca în mod repetat prevederile prezentei ordonante.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 27, alin. (5) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

(6)Hotarârea pronuntata de instanta de judecata se comunica Consiliului.

*) S-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii, si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.
(la data 23-dec-2008 Art. 27, alin. (6) din capitolul III atacat de (exceptie admisa) Actul din Decizia 1325/2008 )

Art. 28

(1)Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminarii au calitate procesuala activa în cazul în care discriminarea se manifesta în domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane.

(2)Organizatiile prevazute la alin. (1) au calitate procesuala activa si în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Art. 29

(1)Structura organizatorica si celelalte atributii de functionare ale Consiliului si ale Colegiului director vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului.

(2)În vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul îsi constituie structuri teritoriale de control si de monitorizare.

Art. 30

(1)Bugetul Consiliului face parte integranta din bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeste de Consiliu, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2)Salarizarea functionarilor publici si a personalului încadrat cu contract individual de munca din cadrul Consiliului se face la nivelul corespunzator celorlalte autoritati publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, potrivit anexei nr. I la Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, respectiv anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Pentru pastrarea confidentialitatii în legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta în exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiaza de acest spor se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului.

Art. 31

Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 32

La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

-****-

NOTA:

1.Reproducem mai jos prevederile art. II si III, precum si mentiunea referitoare la transpunerea normelor comunitare în dreptul intern din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006:

"Art. II

Colegiul director se completeaza potrivit procedurii prevazute în prezenta lege. Presedintele Consiliului ramâne în functie pâna la încheierea mandatului.

Art. III

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora Procedura interna de solutionare a petitiilor si sesizarilor.

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora Strategia nationala de implementare a masurilor de prevenire si combatere a discriminarii.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) se adopta de Colegiul director, se aproba prin ordin al presedintelui Consiliului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

"Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitatii de tratament între persoane, fara deosebire de origine rasiala sau etnica, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, si prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitatii de tratament, în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de munca, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000."

__________

*) Republicata în temeiul art. IV din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, dându-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000 si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002.

Ulterior adoptarii si aprobarii prin lege, Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 a mai fost modificata si completata prin;

- Ordonanta Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 27/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004;

- Legea nr. 324/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006.

Republicată Monitorul Oficial cu numarul 99 din data de 8 februarie 2007