De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 3 octombrie 2011

Model de cerere pentru încadrarea ca profesor învăţământ primar/preşcolar

Domnule Director,

Subsemnatul, ............................................................., salariat în cadrul unităţii de învăţământ ..................................................., în funcţia de ............................. (educator/educatoare/institutor/învăţător), în temeiul dispoziţiilor art. 248(4) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi al art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011*, vă rog să aprobaţi încadrarea mea în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul primar/preşcolar şi modificarea salariului de încadrare în mod corespunzător, începând cu data de 01.09.2011.

Menţionez că sunt absolvent al Liceului Pedagogic/Şcolii Postliceale Pedagogice/Colegiului Universitar de Institutori**................................., promoţia .................., conform diplomei de  ......................... nr. .........................., eliberată la data de ..........................(anexată prezentei), precum şi al Facultăţii de ......................................, Universitatea .........................................,   conform diplomei de licenţă ..................................... nr. .........................., eliberată la data de ..........................(anexată prezentei)***.

Data                                                                                                               Semnătura 
  
*  Potrivit art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.

** sau al altor şcoli echivalente
**  este necesar ca  ciclul de licenţă/diploma de licenţă să fie absolvit/obţinută până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, adică 09 februarie 2011.   

N.B.  La depunerea cererii este esenţial să se solicite număr de înregistrare (pe cel de-al doilea exemplar al cererii, care rămâne în posesia solicitantului). Refuzul unităţii de a primi cererea sau refuzul de a o înregistra reprezintă o încălcare a legii.