De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 19 martie 2014

Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie


ANEXA nr. 1: CONDIŢIILE DE ORGANIZARE a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

Art. 1
Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor pe durata activităţii respective.

Art. 2
Elevii participanţi la tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora vor respecta obligaţiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3
(1)Anterior constituirii grupului de elevi şi cadre didactice/părinţi participanţi, cadrul didactic organizator trebuie să prezinte grupului următoarele informaţii:
a)scopul şi programul activităţii;
b)localitatea de destinaţie;
c)durata activităţii, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;
d)operatorul economic/furnizorul serviciilor de transport, cazare, masă (după caz);
e)mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora;
f)distanţa şi durata de mers de la punctul de plecare până la locul în care se află situată unitatea de cazare (în cazul în care transportul se face cu autocarul), dacă locul este uşor accesibil, dacă sunt probleme în ceea ce priveşte drumul de acces;
g)adresa unităţii de primire (amplasarea unităţii/unităţilor de cazare, modalităţile de ajungere la acestea); dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu: piscine, terenuri de fotbal sau de tenis, mese de ping-pong etc.); condiţiile de cazare şi numărul locurilor de cazare autorizate, serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;
h)documente privind costul excursiei/taberei/expediţiei etc.;
i)numărul de participanţi vizat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii: un cadru didactic la cel mult 10 elevi;
j)activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc;
k)regulamentul taberei/excursiei.
(2)Informaţiile de la lit. e), f) şi g) vor fi solicitate de către organizatorul activităţii, în scris, operatorilor economici contractaţi.

Art. 4
În momentul în care grupul este constituit, cadrul didactic organizator al activităţii este obligat:
a)să întocmească dosarul solicitat pentru desfăşurarea activităţii conform anexei nr. 1;
b)să obţină avizul conducerii unităţii de învăţământ şi aprobarea inspectoratului şcolar pentru deplasare, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care grupul este format din elevi aparţinând mai multor unităţi şcolare, va fi luat avizul tuturor unităţilor de învăţământ de la care provin elevii;
c)să înainteze operatorului economic comanda scrisă, menţionând următoarele informaţii:
- numărul de persoane din care este constituit grupul;
- vârsta participanţilor;
- situaţii speciale referitoare la starea de sănătate a membrilor grupului;
- situaţii speciale privind regimul alimentar/dieta membrilor grupului;
d)să se asigure că grupul nu depăşeşte capacitatea de cazare a unităţii vizate;
e)să se asigure, pe toată durata taberei/excursiei, de existenţa unei persoane specializate în acordarea primului ajutor, dacă operatorul economic nu oferă acest lucru.

Art. 5
Înainte de plecarea în tabără/excursie/expediţie, cadrul didactic organizator va solicita membrilor grupului, precum şi cadrelor didactice însoţitoare:
a)semnăturile tuturor membrilor grupului de luare la cunoştinţă a prevederilor regulamentului taberei/excursiei/ expediţiei etc.;
b)adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe fără riscuri la activităţile propuse;
c)acordul părinţilor/tutorilor legali conform anexei nr. 4, în funcţie de specificul deplasării, semnat de către părinţi/tutorii legali şi copii.

Art. 6
(1)În momentul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, cadrul didactic organizator al activităţii poate înştiinţa, în scris, comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor din judeţul unde are loc tabăra/excursia despre sosirea grupului de elevi şi adulţi, data la care soseşte, perioada de şedere.
(2)Pe tot timpul şederii, organizatorul activităţii poate sesiza comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor, respectiv Comisariatul Municipiului Bucureşti pentru Protecţia Consumatorilor, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la diferite aspecte neconcordante între oferta operatorului economic şi serviciile oferite.

Art. 7

(1)Pe durata taberei/excursiei/expediţiei, cadrele didactice organizatoare şi însoţitoare au obligaţia să ia toate măsurile pentru asigurarea securităţii elevilor.
(2)Pentru asigurarea securităţii elevilor, cadrele didactice menţionate la alin. (1) vor avea în vedere, cel puţin, următoarele măsuri:
a)să selecteze câte un cadru didactic pentru fiecare 10 elevi participanţi pentru a-i însoţi şi supraveghea pe toată perioada excursiei/taberei;
b)să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse;
c)să se implice direct în activităţile copiilor;
d)să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;
e)să cunoască şi să aplice standardele de siguranţă a elevilor;
f)să anunţe imediat instituţiile specializate (poliţia, salvarea) şi părinţii în cazul vătămării elevilor;
g)să asigure transportul elevilor la unităţi medicale în cazul vătămării elevilor;
h)să cunoască şi să aplice modul de utilizare în siguranţă a echipamentelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor programate;
i)să se asigure că toţi participanţii au echipamentul necesar şi că îl utilizează în condiţii de siguranţă;
j)să se asigure că elevii au pregătirea minimală pentru desfăşurarea anumitor activităţi;
k)să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele condiţii.

ANEXA nr. 11: DOSARUL taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţii de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă
(- ANEXA nr. 1 la condiţii)

Art. 1
Dosarul taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă va conţine documente referitoare la deplasare, transport, servicii de cazare şi masă, precum şi la costul deplasării.
Art. 2
Documentele referitoare la deplasare sunt:
a)planul taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă, conform anexei nr. 2 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;
b)regulamentul taberei, excursiei, expediţiei etc.;
c)acordul scris al părinţilor/tutorilor legali ai elevilor participanţi la tabără, excursie, expediţie etc., conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;
d)procesul-verbal încheiat în urma prelucrării, însuşirii şi semnării regulamentului taberei, excursiei, expediţiei etc. de către toţi participanţii la tabără, excursie, expediţie etc.

Art. 3

Documentele referitoare la comanda serviciilor solicitate şi oferta primită de la furnizorul de turism sunt:
a)destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de plecare;
b)mijlocul/mijloacele de transport dorit/dorite şi categoria acestuia/acestora;
c)tipul şi categoria structurilor de primire;
d)serviciile de masă - pensiune completă/demipensiune/ mic dejun;
e)programul turistic solicitat; numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice.

Art. 4
Factura fiscală însoţită de factura pro forma trebuie să menţioneze costul/persoană defalcat pe servicii de transport şi servicii turistice.

Art. 5
Documentele referitoare la serviciile de transport sunt:
a)copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;
b)copia certificatului de clasificare a unităţii de transport (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);
c)copia licenţei de transport persoane în traficul intern sau internaţional (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);
d)copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi, în caz de accidente, în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule, formularul nr. 1.2 prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014, semnat şi ştampilat.

Art. 6
Documentele referitoare la serviciile de cazare şi/sau masă sunt:
a)copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;
b)copia licenţei de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare şi alimentaţie;
c)formularul nr. 1.1 prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014, semnat şi ştampilat.

Art. 7
(1)Dosarul va fi avizat de conducerea unităţii de învăţământ cu cel puţin o lună înaintea începerii activităţii.
(2)Dosarul avizat va fi aprobat de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti anterior datei de plecare.

ANEXA nr. 12:

(- ANEXA nr. 2 la condiţii)

ANTET ŞCOALĂ

Plan de excursie/tabără/expediţie sau al altei activităţi de timp liber
(Un itinerariu detaliat va fi înaintat ca ataşament la acest plan.)

1.Şcoala ...................
2.Clasa/Clasele .............................
3.Destinaţia .................................. (Nu este permisă nicio modificare fără un nou acord.)
4.Scopul călătoriei ........................
5.Data/Perioada călătoriei ...........................
6.Data şi ora plecării ....................................
7.Data şi ora întoarcerii ...............................
8.Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi ................
9.Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare ...................................
10.Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori) ..............................
11.Locul plecării, firma de transport ..........................
12.Locul sosirii, firma de transport ................................
13.Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact), dacă este cazul .........................
14.Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare şi masă ........................
15.Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea şi masa ........................................
16.În cazul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar pe toată perioada cât copiii sunt în apă? Da ............... Nu .............


Călătorii în afara ţării
A. Există avertismente sau sfaturi actuale legate de călătoria în ţara vizată, emise de Ministerul Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective în România? Da ............ Nu ....................
B. Aveţi asigurare medicală pentru toţi participanţii pe toată perioada călătoriei? Da .... Nu ..... (Ataşaţi documentele doveditoare.)
C. Este necesar avizul medical? Da ...... Nu ..... Dacă da, ataşaţi avizele medicale pentru fiecare elev.
D. Are fiecare participant toate documentele necesare pentru călătorie? Da ......... Nu ...........
E. Coordonatorul călătoriei se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor sunt valabile şi va avea copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate ale tuturor participanţilor.
F. Coordonatorul călătoriei se va asigura că deţine toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la deplasarea în străinătate a minorilor (acordul părinţilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc.)
G. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat.
Numele şi prenumele însoţitorului respectiv ................ Numărul de telefon ................
H. Datele de contact ale coordonatorului călătoriei ................................
I. Datele de contact de la ambasada României în statul unde are loc călătoria.

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
17.Cadru didactic organizator (nume, prenume, semnătură) ........................ Data ..........................
18.Aprob .............. (director - nume, prenume şi semnătură) ........................ Data: .........................
19.Aprob ................... (inspector - nume, prenume şi semnătură) ............. Data: ..............................

ANEXA nr. 13: Obligaţiile elevilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi de timp liber
(- ANEXA nr. 3 la condiţii)
Art. 1
Anterior deplasării, toţi elevii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a)să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie, aşa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;
b)să îşi informeze părinţii referitor la activitate;
c)să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber despre orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul alimentar, obiceiuri religioase speciale etc.;
d)să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi implicat în activităţi recreative care implică efort fizic;
e)să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber, înainte de plecare;
f)să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie/medicul şcolar care să ateste starea "clinic sănătos";
g)să prezinte acordul semnat al părintelui conform anexei nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014.

Art. 2
Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi elevii care participă la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a)să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;
b)să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursiei/expediţiei;
c)să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;
d)să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
e)să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoţitoare.

Art. 3
Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber, toţi elevii au următoarele obligaţii:
a)să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;
b)să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
c)să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
d)să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
e)să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
f)să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, să nu sară pe geam etc.)
g)să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
h)să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit etc.);
i)să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol pe ei ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;
j)să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;
k)să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;
l)să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;
m)să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;
n)să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;
o)să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.

ANEXA nr. 14:
(- ANEXA nr. 4 la condiţii)
(1)ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL - excursie/tabără/expediţie -
Numele şi prenumele elevului: ...................... Clasa: ......................
Şcoala: ............................ Data excursiei: de la ......................... la ..............................
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ......................................
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator al excursiei: ................................
Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor: .........................................................
Destinaţia: ..........................................................
Locul de plecare: ........................ Ora plecării: ..............................
Locul de sosire: ......................... Ora sosirii: ................................
Mijlocul de transport: .....................................................................
Numele unităţii de primire şi datele de contact*: ...............................

* Se va completa numai în cazul în care excursia/activitatea/expediţia durează mai mult de o zi.
Ataşaţi itinerariul în cazul în care sunt prevăzute mai multe locaţii:

Scopul excursiei: .............................

Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie: ..................................

|_| Da

|_| Nu

Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (de exemplu: ) ..........................
|_| Da
|_| Nu
a)înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus şi sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia: ......................................
b)Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: ...................................
c)Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.
d)Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
e)Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un cadru didactic însoţitor.
f)Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
g)Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie.
h)Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
i)Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.
j)Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista participanţilor la astfel de manifestări.
k)Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei, rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii.
l)În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon: ...................................
Date de contact suplimentare: ............................................
m)Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie.
............................................................
(semnătura părintelui/tutorelui legal)
..........................................................
(data)

(2)Declaraţia elevului
Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.
.......................
(semnătura elevului)
.......................
(data)
(3)Formularul nr. 1.1
Operator economic
.................................
(denumirea)
DECLARAŢIE

Subsemnatul, ...............................,reprezentant împuternicit al .................. (denumirea operatorului economic).................., în calitate de ofertant al serviciilor turistice .................... (denumirea serviciului) ..................., la data de ................. (zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:

a)................................ (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către achizitor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr. ............., emisă de .............., valabilă până la data de .....................;
c)în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor.
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
.........................................................................................................
sau:
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la produse/servicii:
..........................................................................................................
Costul total per persoană este de .............. lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data .................
Operator economic,
...........................
(semnătură autorizată)

(4)Formularul nr. 1.2

Operator economic
............................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, ............................., reprezentant împuternicit al ..................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport ............................... (denumirea serviciului), la data de .................... (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că:
a).............................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)deţin poliţa de asigurare de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. ................, emisă de ....................., valabilă până la data de ..................;
c)în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor.
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
..................................................
sau:
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la servicii:
...................................................
Costul total per persoană este de ..................... lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data ........................
Operator economic,
..............................
(semnătură autorizată)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 7 februarie 2014
luni, 17 martie 2014

A fost republicată Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice


CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără niciun fel de arme.
(2)Adunările publice - mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea -, ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.
(3)Pentru competiţiile sportive internaţionale, precum şi pentru manifestările sportive internaţionale, declararea prealabilă este obligatorie, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.
Art. 2
Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.
Art. 3
Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.
Art. 4
Primarul municipiului, oraşului sau comunei, unităţile de jandarmi competente teritorial şi poliţia locală sunt obligate să asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia să întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2.
Art. 5
(1)Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare.
(2)De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.
CAPITOLUL II: Declararea prealabilă a adunărilor publice
Art. 6
Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea.
Art. 7
Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei, potrivit modelului prezentat în anexă.
Art. 8
(1)Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.
(2)În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.
Art. 9
Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:
a)propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
b)organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;
c)încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.
Art. 10
(1)Primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor publice atunci când:
a)deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce la încălcarea prevederilor art. 2;
b)în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări edilitar-gospodăreşti de amploare.
(2)În termen de două zile primarul este obligat să comunice organizatorilor decizia de interzicere, care poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Decizia prin care se interzice desfăşurarea adunării publice se comunică în scris organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declaraţiei scrise.
CAPITOLUL III: Obligaţii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
SECŢIUNEA I: Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice
Art. 12
(1)Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:
a)să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte;
b)să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;
c)să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;
d)să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
e)să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;
f)să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora-limită stabilită;
g)să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;
h)să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie;
i)să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute la art. 2; după restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat;
j)să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.
(2)În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane.
Art. 13
Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:
a)să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;
b)să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c)să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natura celor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g) şi j);
d)să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
e)să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.
Art. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a acestora.
SECŢIUNEA II: Obligaţiile primăriilor
Art. 15
Primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale sunt obligate:
a)să stabilească prin decizie şi să aducă la cunoştinţă publică, în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incidenţa dispoziţiilor art. 5;
b)să asigure, contra cost, serviciile şi amenajările tehnice solicitate în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice;
c)să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora;
d)să întreprindă orice alte măsuri legale de natură a asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunărilor publice;
e)să restituie sumele avansate potrivit art. 12 alin. (1) lit. e), dacă adunarea publică a fost interzisă din alte motive decât cele prevăzute în art. 9 sau care nu sunt imputabile organizatorilor.
CAPITOLUL IV: Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice
Art. 16
Comandanţii organelor locale de poliţie şi jandarmerie sau persoanele desemnate de aceştia au obligaţia de a asigura protecţia participanţilor şi de a stabili împreună cu organizatorii măsurile ce trebuie luate pentru desfăşurarea adunărilor publice declarate, în condiţii de deplină ordine.
Art. 17
În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbură grav ordinea şi liniştea publică, pun în pericol viaţa, integritatea corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.
Art. 18
În cazurile prevăzute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, în condiţiile legii şi în raport cu situaţiile create, mijloacele tehnice din dotare.
Art. 19
(1)Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia la solicitarea comandantului forţelor de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică la locul adunării publice.
(2)Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o faptă ilegală.
Art. 20
(1)Folosirea forţei se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa de către ofiţerul de jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziţie participanţilor un timp corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora şi cu căile de afluire.
(2)Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violenţe ori acestea se află într-un pericol iminent.
Art. 21
Avertizarea constă în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei participanţilor, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra necesităţii dispersării lor şi respectării legii.
Art. 22
(1)Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au împrăştiat, se spun prin mijloacele de amplificare sonoră cuvintele: "Prima somaţie: Atenţiune, vă rugăm să părăsiţi .... vom folosi forţa", urmate de semnale sonore şi luminoase.
(2)Dacă, după trecerea perioadei de timp necesare pentru împrăştiere, se constată că prima somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, prin rostirea cuvintelor: "Ultima somaţie: Părăsiţi ..., se va folosi forţa", urmate de semnale sonore şi luminoase.
(3)Pentru perceperea somaţiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de împiedicare sau constrângere, se emite un semnal luminos prin rachetă de culoare roşie.
Art. 23
În caz de absolută necesitate, când se impune folosirea armelor de foc de către organele de ordine, în condiţiile legii, se repetă, în prealabil, ultima somaţie şi semnalul luminos prin rachetă de culoare roşie.
Art. 24
Folosirea mijloacelor de împiedicare sau constrângere va înceta de îndată ce s-a realizat degajarea spaţiilor, împrăştierea participanţilor şi s-a restabilit ordinea publică.
CAPITOLUL V: Sancţiuni
Art. 25
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.
Art. 26
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni:
a)organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;
b)nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice;
c)neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2;
d)participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii;
e)instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;
f)refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;
g)organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
h)introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;
i)refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), e), f), g), h) şi i), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.
(3)Pentru contravenţiile de la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează, după caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunărilor publice.
Art. 27
Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constată de poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de împuterniciţii acestora, anume desemnaţi.
Art. 28
Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în ce priveşte închisoarea contravenţională*).
_______
*) De la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, potrivit art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 28/2004, referirea la sancţiunea închisorii contravenţionale se consideră făcută la sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii ori de câte ori o lege sau o ordonanţă prevede că o contravenţie se sancţionează cu închisoarea contravenţională alternativ cu amenda.
Art. 29
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 30
(1)Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul-lege nr. 2/1990 cu privire la organizarea adunărilor publice şi Decretul-lege nr. 39/1990 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-
_______
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 60/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004.
ANEXĂ:
Model de declarare prealabilă
DENUMIREA ORGANIZATORULUI
Nr. ........... din ..............
Către,
......................................
(primărie)
- domnului primar -
Vă facem cunoscut că în ziua de .................... luna ..................... anul ...................., între orele ................ şi .................. în localitatea ......................., judeţul .........................., locul ............................., se va desfăşura o adunare publică organizată de către noi.
La adunare vor participa circa ................................. persoane.
Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi ...................................... .
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) în legătură cu ...................................... .
Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat.
Din partea noastră sunt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile privind buna organizare a adunării, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă, domnii:
- ..................................................
- ..................................................*)
Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării şi pe trasee va purta următorul însemn distinctiv:
...................................................... .
În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicităm din partea primăriei şi a organelor de poliţie luarea următoarelor măsuri: ............................. .
Semnătura şi ştampila organizatorului
____
*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite să răspundă de organizare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 14 martie 2014