De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 14 septembrie 2017

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ


ORDINUL nr. 5298 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (extras)


ANEXA Nr. 3: Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ
(1)
1.Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:
a)adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1);
b)aviz epidemiologie.

2.Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:
a)La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.
b)La terminarea unui ciclu de învăţământ pre universitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.
c)La transferul elevului într-o altă unitate şcolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.

3.Avizul epidemiologie se eliberează în următoarele circumstanţe:
a)după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;
b)la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.


(2)Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinţei medicale
a)La înscrierea în clasa I:
(i)Această adeverinţă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învăţământul obişnuit".
(ii)Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.
(iii)Copiii care au frecventat o grădiniţă cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţă.
b)La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar:
(i)În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişă medicală vor prezenta odată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.
(ii)Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.
(iii)Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate.

c)La transfer
(i)Adeverinţa se însoţeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unităţii de la care se transferă.
(ii)Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverinţă medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unităţii şcolare de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

miercuri, 2 august 2017

Fără ștampilă pe timbru!

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49/2017(extras)

Art. VII
- Articolul V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice." 

2.După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum şi entităţilor fără personalitate juridică aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale."
Art. VIII
Prevederile art. VII intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 507 din data de 30 iunie 2017

marți, 4 iulie 2017

O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

Motto:

- Este adevărat că lui Andrei Saharov i s-a făcut cadou o Volga?
- Sigur că da, dar nu este vorba despre o Volga, ci despre o bicicletă, și nu i-a fost dăruită, i-a fost luată!

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Alineatele (2), (24) şi (4) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
.....................................................................
(24) În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.
.....................................................................
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii."
 2.După alineatul (24) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

"(25) În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent."
3.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11
Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de în condiţiile alin. (2), când acordă sindicale legal constituite sau cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat."
4.Alineatul (22) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(22) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1)."
5.Alineatul (3) al articolul 3 se abrogă.
6.Alineatul (5) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher."
7.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 31
(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.
(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unităţii afiliate a altor elemente grafice faţă de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenţii şi nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1)."
8.Alineatele (1)-(5) ale articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă următoarele:
a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;
b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) şi (22)."
9.După alineatul (5) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii."
Art. II

Alineatele (1)-(5) ale articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 30 iunie 2017
 

miercuri, 1 martie 2017

Majorări salariale pentru personalul nedidactic din învățământ

Ordonanța de urgență  nr. 17 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

Având în vedere că, în prezent, personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare nu beneficiază de majorări salariale similare aşa cum a primit personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste unităţi,
având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, prin care unor categorii de personal din cadrul aceleiaşi instituţii/unităţi de învăţământ li s-au modificat drepturile salariale,
luând în considerare că există riscul real al generării de inechităţi între categoriile de personal din cadrul aceleaşi instituţii/unităţi de învăţământ,
ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 se face în perioada 5-15 martie 2017 şi afectează un număr aproximativ de 53.000 de persoane, constituie situaţie de urgenţă asigurarea plăţii salariilor pentru personalul din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
Începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"7. Funcţii auxiliare comune specifice învăţământului*)
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Salarii de bază
 lei -
Gradaţia
Funcţii de execuţie

0
1
2
3
4
5
1.
Muncitor calificat
M; G
1490
1602
1682
1766
1854
1947
2.
Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă
M; G
1470
1580
1659
1742
1829
1921
3.
Muncitor necalificat
M; G
1450
1559
1637
1719
1804
1895
___
*)Funcţiile care nu se regăsesc în prezentul tabel se asimilează din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de muncitor calificat, nr. crt. 1"

Art. 2
În situaţia în care salariul de bază stabilit potrivit art. 1 este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie, după caz.

Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, alineatul (5) al articolului 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 27 februarie 2017