De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 29 aprilie 2014

Oficial: 2 mai 2014 - zi liberă

Hotărârea nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1)Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileşte ca zi liberă.
(2)Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 26 aprilie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 mai 2014, potrivit planificărilor stabilite.
(3)Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
 
Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
 
Art. 3
Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 mai 2014 şi nici participanţilor în aceste procese.
 
Art. 4
(1)Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu, se înregistrează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului cu data de 2 mai 2014.
(2)Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii aprilie 2014, se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 mai 2014.
(3)În ziua de 2 mai 2014 se efectuează prin centrala Ministerului Finanţelor Publice operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
 
Art. 5
Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 245 din data de 7 aprilie 2014


marți, 15 aprilie 2014

Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic

Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

În baza prevederilor art. 252, 253 şi 254 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 şi 717 bis din 21 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 55 va avea următorul cuprins:
"Art. 55(1) Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota/media de cel puţin 7 (şapte) la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant (ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.
(2) În situaţia în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie."

2.Articolul 56 va avea următorul cuprins:
"Art. 56(1) Începând cu 1 septembrie 2014 poate fi repartizat, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se află în una din următoarele situaţii:
(i)a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), la unul din concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);
(ii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală/inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);
(iii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală/inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);
b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2014;
c) solicită un/o post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una ori mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar curent, este complet(ă) sau are în componenţă cel mult 4 (patru) ore opţionale, potrivit art. 29 alin. (2), este vacant(ă) şi i se certifică viabilitatea;
d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei metodologii;
e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.
(2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condiţiile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2014, şi pe catedre ocupat(e) în anul şcolar curent constituite din două ori mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), în concordanţă cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situaţia în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susţinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeaşi pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe post o are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la repartizarea postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează repartizarea, conform art. 55 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, în baza căruia se realizează repartizarea conform art. 55 alin. (2);
b) gradul didactic.
(4) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (2) se adresează, în scris, inspectoratelor şcolare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, însoţită de documentele prevăzute în aceasta, în perioada prevăzută de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică dosarele, întocmeşte lista finală care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) şi le repartizează în şedinţă publică, în perioada prevăzută în Calendar.
(5) Eventualele contestaţii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun la inspectoratul şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la datele prevăzute în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestata reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, cu personalul didactic repartizat.
(6) Deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2014, pentru cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se emit, numai în situaţia în care acestea promovează examenul, după validarea rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi comunicarea acestuia inspectoratelor şcolare. În situaţia în care aceste cadre didactice debutante nu promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, rămân angajate în unităţile de învăţământ în care au fost repartizate, prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi în anul şcolar 2014-2015."
 
3.La articolul 96, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele şcolare, până la data începerii cursurilor, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat (e). Directorii unităţilor de învăţământ încheie, cu aceşti candidaţi, contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de la care au fost repartizaţi."

4.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5.La anexa nr. 19 punctul I, subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
"7) Repartizarea cadrelor didactice calificate, care au obţinut nota/media de repartizare cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi viabile, depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare;


Până la data de 23 aprilie 2014
b) verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
Perioada: 24-28 aprilie 2014
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar;
Termen: 29 aprilie 2014
d) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
Perioada: 29-30 aprilie 2014
e) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 5 mai 2014
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.


Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014"
Art. II
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


-****-

ANEXĂ:


(- Anexa nr. 3 la metodologie)

Se certifică exactitatea datelor
Inspector şcolar pentru managementul
resurselor umane
.............................
(numele şi prenumele)
Avizat Oficiul Juridic ..............

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) .....................................,
născut(ă) la data de ..........................................................,
cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cu domiciliul în localitatea ..............................,
judeţul (sectorul) ....................................................,
str. .............. nr. .............., bloc .............., sc. ..., ap. .............., telefon: ......................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............. nr. ................, eliberat(ă) de Poliţia ................... la data de ........................., vă rog să îmi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2014-2015, pe postul didactic/catedra .............................................................
de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ..............................................................,
localitatea ................................. .
Prezint următoarea situaţie:
1.În perioada 2008-2013 am obţinut următoarele rezultate la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat:
- nota .............................. la proba scrisă la disciplina ............................... şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) .............................., la concursul de titularizare, sesiunea 2008;
- nota ............................... la proba scrisă la disciplina ................................ şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) .................................., la concursul de titularizare, sesiunea 2009;
- nota ............................... la proba scrisă la disciplina .................................. şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ................................., la concursul de titularizare, sesiunea 2010;
- nota ............................... la proba scrisă la disciplina ................................. şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) .................................., la concursul de titularizare, sesiunea 2011;
nota ............................... la proba scrisă la disciplina ..................................., nota .........................., la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare de învăţământ, sesiunea 2012, la disciplina ...................................., nota .............................. la proba practică/orală la disciplina .................................... şi rezultatul "admis" la proba orală de (*) ................................................., la concursul de titularizare, sesiunea 2012;
nota ................................ la proba scrisă la disciplina ..................................., nota ............................., la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare de învăţământ, sesiunea 2013, la disciplina ..........................................,
nota ................................ la proba practică/orală la disciplina .................................. şi rezultatul "admis" la proba orală de (*) ..................... la concursul de titularizare, sesiunea 2013.
2.Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
a)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ...................................................................................,
Facultatea ...............................................................,
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ...................................................., cu durata studiilor de ............ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ............, cu specializarea principală ........................................., secundară ................................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ..............., media de departajare ............................................................;
b)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................,
Facultatea ...............................................................,
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) .........................................................., cu durata studiilor de ............... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ..............., cu specializarea principală ...................................., secundară ........................................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ..........................., media de departajare ...............................;
c)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ....................,
Facultatea .......................................................,
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ................................................, cu durata studiilor de ................... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ...................., cu specializarea principală ..................................................., secundară ........................................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ................................, media de departajare ................................... .
3.După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:
a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .........................................., specializarea .............................., cu durata studiilor de .......... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........................., media de absolvire ..........................., media de departajare .........................;
b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ....................................., specializarea ........................................, cu durata studiilor de ............ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......................., media de absolvire ........................, media de departajare ..........................;
c)Instituţia (Universitatea, Institutul. Academia) ......................................., specializarea ................................, cu durata studiilor de ............ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ............................., media de absolvire ........................, media de departajare .............................. .
4.Am obţinut definitivatul în anul ..............., cu media ................, gradul II în anul ....................., cu media ..............., gradul I în anul ............., cu media ........................., doctoratul în anul ........................., la specialitatea ................................ .
5.În anul şcolar 2013-2014 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de .........................., de la ........................., localitatea .............................. .
6.La 1 septembrie 2013 am avut ............... ani întregi .................. vechime în învăţământ.
7.Avize şi atestate:
Tipul avizului de culte: ................................. .
Tipul avizului de alternativă: .......................... .
Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ............................ .
Atestat educaţie specială: |_| Aviz IGP/ARR: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|
8.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ......................................., cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar .........................., prin Decizia nr. ........................, conform art. ...................... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9.Sunt/Nu sunt unic întreţinător de familie. Am ............... copii în întreţinere. Soţul/Soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.
10.Prezint Avizul medical nr. ...................... din data de ..................., emis de ...................., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.
___
(*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului.
Răspund de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.
Data ....................... Semnătura ......................
- Anexez, în următoarea ordine, actele în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care funcţionez în anul şcolar 2013-2014 sau în copie legalizată, după cum urmează:
1.Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014
2.Copie de pe buletinul/cartea de identitate din care să reiasă domiciliul
3.Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)
4.Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
5.Copii de pe adeverinţele/certificatele de definitivare în învăţământ şi gradele didactice dobândite, respectiv avize şi atestate
6.Acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)
7.Copie de pe carnetul de muncă şi copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor
8.Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 11 aprilie 2014


miercuri, 9 aprilie 2014

Guvernul încearcă să pună art. 253 din Legea nr. 1/2011 în acord cu Constituţia

Guvernul României a aprobat, miercuri, 9 aprilie, în şedinţa de guvern, O.U.G. care modifică art. 253 al Legii nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 106/2014, publicată în MO nr.238/03.04.2014 - se arată înt-un comunicat de presă al MEN, publicat pe www.edu.ro
În textul aprobat de Guvern, Ministerul Educaţiei Naţionale a adus clarificări în ceea ce priveşte situaţia cadrelor didactice titularizabile, astfel că, pe de o parte, se precizează că nu există două procedee de titularizare diferite, iar pe de cealaltă parte, textul defineşte conceptul de „viabilitate a postului”. Articolul precizează că toate cadrele didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate deja pe baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ unde predau. Decizia se ia în urma şedinţei publice a inspectoratului şcolar judeţean şi numai dacă postul didactic/catedra sunt vacante şi au viabilitate. Conceptul de „viabilitate a unui post/unei catedre" presupune existenţa postului/catedrei pe durata unui nivel de învăţământ. Existenţa şi necesitatea lor se stabileşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de planurile-cadru în vigoare şi de alte variabile specifice judeţului/municipiului din care face parte unitatea de învăţământ.
În acest moment, de modificările operate  în art. 253 urmează să beneficieze 3.242 de cadre didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din anii anteriori (ultimii 6 ani).

sursa:  www.edu.ro

Art. 253 din Legea nr. 1/2011 - adresa M.E.N.


joi, 3 aprilie 2014

Decizia Curţii Constituţionale referitoare la neconstituţionalitatea prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Decizia nr. 106/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Ştefania Sidonia Constantin în Dosarul nr. 11.432/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 530D/2013 al Curţii Constituţionale.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11 februarie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunţarea pentru data de 27 februarie 2014.


C U R T E A,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 19 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 11.432/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Excepţia a fost ridicată de Ştefania Sidonia Constantin într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că certificarea viabilităţii unui post nu are la bază un temei legal, deoarece nu este prevăzut modul de calcul al viabilităţii postului sau modul de estimare în urma căruia se poate certifica viabilitatea unui post.
De asemenea, în absenţa unor dispoziţii legale care să prevadă condiţiile pe baza cărora consiliul de administraţie al unităţii şcolare urmează să îşi dea acordul privind titularizarea/netitularizarea pe post, intervin privilegii sau discriminări privind ocuparea unui post de titular.
Autoarea consideră că, pentru titularizarea pe un post şi modificarea contractului de muncă, în sensul angajării pe perioadă nedeterminată, este necesară stabilirea unor condiţii măsurabile şi controlabile, astfel încât, pentru a fi în spiritul Constituţiei, prevederile de lege criticate ar trebui să aibă următoarea redactare: "Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulari ai şcolii respective".Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. Arată că regulile privind titularizarea pe post, în condiţiile viabilităţii postului, sunt stabilite în mod general valabil pentru toate domeniile de activitate din învăţământul preuniversitar, pentru toate persoanele care intră în categoria celor care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră. De asemenea, introducerea unei condiţii de organizare a activităţii într-un anumit domeniu, atunci când nu este vădit abuzivă sau absolut oneroasă, nu înseamnă o îngrădire a dreptului la muncă.
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 sunt constituţionale, reţinând că acestea se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de ipoteza normelor juridice, fără privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. Instituirea condiţiilor generale privitoare la titularizarea cadrelor didactice (viabilitatea postului, cât şi acordul consiliului de administraţie) sunt criterii obiective stabilite pentru toate cadrele didactice care intră în categoria celor care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră. În plus, este opţiunea liberă a legiuitorului ca într-o anumită perioadă de timp să instituie şi alte condiţii privind titularizarea, pentru a răspunde unor cerinţe privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. De asemenea, soluţia legislativă instituită prin prevederile de lege criticate nu constituie o restrângere a exercitării dreptului de a profesa, ci dă expresie organizării domeniilor de activitate din învăţământul preuniversitar, în funcţie de criterii obiective şi rezonabile.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

C U R T E A,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în notele scrise ale autoarei excepţiei, îl constituie prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu următorul cuprins:"Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră devin titulari ai şcolii respective dacă:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord."

Curtea observă că aceste prevederi de lege au fost modificate prin articolul unic pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, şi ulterior prin art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, fiind păstrată, de principiu, soluţia legislativă.


În aceste condiţii, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011, astfel cum au fost modificate, prevederi care, în prezent, au următorul cuprins: "Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord."

Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia socială a muncii. 

Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată, urmând să o admită pentru considerentele ce vor fi arătate în cele ce urmează.
Prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 instituie condiţiile generale care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice netitulare calificate pentru a deveni titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar.

O asemenea reglementare instituie, în realitate, o modalitate de dobândire a calităţii de titular în învăţământul preuniversitar contrară principiilor pe care legea le instituie pentru titularizare, precum şi regimului juridic pe care legea îl circumscrie noţiunii de "titular" în învăţământ. Astfel, în contradicţie cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, se creează o discriminare în ceea ce priveşte ocuparea posturilor în învăţământul preuniversitar, în sensul că, pentru o anumită categorie de persoane - cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră aceasta se realizează doar pe baza certificării viabilităţii postului şi acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ respective.

Curtea reţine că statutul de titular în învăţământul preuniversitar are un regim juridic distinct, această categorie de personal didactic beneficiind de drepturi specifice [de exemplu, pentru personalul preuniversitar: transferul în situaţia restrângerii de activitate, repartizarea pe posturi/catedre vacante în condiţiile art. 252 alin. (3) din lege, pretransfer, în condiţiile art. 252 alin. (5) din lege, posibilitatea detaşării, în condiţiile art. 2541 din lege, rezervarea postului didactic sau a catedrei în condiţiile art. 255 din lege, concediu fără plată pe timp de un an şcolar în condiţiile aceluiaşi articol, posibilitatea de a ocupa funcţii de director sau director adjunct în condiţiile art. 257 din lege etc.].
În considerarea acestui regim juridic specific, statutul de titular în învăţământ se dobândeşte prin concurs, acesta fiind principiul care se desprinde din interpretarea sistematică a Legii nr. 1/2011.

Astfel, potrivit art. 89 din Legea nr. 1/2011, "În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice vacante şi rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, conform unei metodologiicadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului", iar, potrivit art. 254 alin. (3) din aceeaşi lege, "(3) În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".În plus, potrivit art. 2 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 şi 64 bis din 30 ianuarie 2013, "Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, numite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată".

Or, chiar dacă dobândirea calităţii de titular în condiţiile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 are caracter de excepţie, instituirea acestei excepţii trebuie să respecte normele şi principiile constituţionale. Insuficienţa numărului de cadre didactice nu justifică denaturarea regimului juridic al unei instituţii care are o configuraţie bine definită prin lege şi crearea unei modalităţi "paralele" de accedere la calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, contrară derulării în condiţii optime a procesului de învăţământ în cadrul unui sistem naţional de învăţământ predictibil şi funcţionabil.Curtea constată, totodată, că normele criticate, în ansamblul reglementării din care fac parte, configurează o instituţie cu un regim juridic confuz, care permite dobândirea calităţii de cadru didactic titular în alte condiţii decât prin promovarea unui concurs. O asemenea instituţie este de natură să încalce exigenţele de claritate şi precizie a reglementării impuse de art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. 
Chiar dacă textele constituţionale indicate nu stabilesc în mod expres exigenţe privitoare la calitatea legislaţiei, realizând interpretarea lor în concordanţă cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constituţională a stabilit o serie de criterii care trebuie respectate în activitatea de legiferare: " precizie, previzibilitate şi predictibilitate pentru ca subiectul de drept vizat să îşi poată conforma conduita, astfel încât să evite consecinţele nerespectării lor" (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 61 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2007, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012). Respectarea acestor criterii impune ca noţiunea de "titular" în învăţământ reglementată de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 să aibă un regim unic în ceea ce priveşte accederea la statutul pe care îl desemnează.Pe cale de consecinţă, Curtea constată că normele de lege criticate în prezenta cauză sunt discriminatorii, întrucât permit recunoaşterea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar într-o altă modalitate decât concursul, la care sunt obligate să se supună toate celelalte persoane care vor să acceadă la posturile didactice ca titulari. De asemenea, noţiunea de "viabilitate a postului/catedrei", utilizată în textul de lege criticat, are un caracter vădit imprecis, în timp ce instituirea condiţiei acordului consiliului de administraţie al şcolii deschide calea arbitrarului şi subiectivismului în domeniu. În consecinţă, prin reglementarea confuză, se creează dificultăţi în planul interpretării şi aplicării.Faţă de cele expuse, Curtea constată că dispoziţiile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011 sunt neconstituţionale, încălcând prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie.
Soluţia şi considerentele din prezenta cauză sunt în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care, soluţionând excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, deoarece acestea permiteau consiliilor de administraţie ori senatelor universitare să confere calitatea de titulari unor cadre didactice care au statutul de pensionari într-o altă modalitate decât concursul (a se vedea Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013).
În fine, Curtea nu poate reţine susţinerea privind contrarietatea faţă de dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei şi a locului de muncă este liberă. Aceasta deoarece prevederile de lege criticate ca fiind neconstituţionale nu afectează încadrarea în învăţământ a cadrelor didactice calificate, cu consecinţa încălcării dreptului la muncă.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefania Sidonia Constantin în Dosarul nr. 11.432/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale.


Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 27 februarie 2014.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 03.04.2014

CITEŞTE ŞI ALTE ARTICOLE/COMENTARII PE ACEASTĂ TEMĂ !Decontul navetei personalului didactic/didactic auxiliar trebuie solicitat în cuantum integral autorităţilor locale

Potrivit Hotărârii Comisiei Paritare nr. 1/2014, publicată pe site-ul S.L.S.I.P. Constanţa, instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Judeţul Constanţa vor parcurge în continuare procedura stabilită prin Hotărârea Comisiei Paritare nr. 1/21 octombrie 2013, solicitând autorităţilor administraţiei publice locale să asigure finanţarea integrală a acestor cheltuieli.
  • În vederea aplicării prevederilor art. 105 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Judeţul Constanţa vor parcurge în continuare procedura stabilită prin Hotărârea Comisiei Paritare nr. 1/21 octombrie 2013, solicitând autorităţilor administraţiei publice locale să asigure finanţarea integrală a acestor cheltuieli.
  • Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din finanţarea de bază, conform procedurii stabilite în nota nr. 3-Anexa 4 şi nota nr. 5-Anexa 5 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, se poate realiza, ca variantă suplimentară şi opţională, după parcurgerea procedurii stabilite la alin. (1), numai în următoarele condiţii:
- Instituțiile de învățământ preuniversitar realizează economii la cheltuielile cu bunuri şi servicii;
- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărâşte utilizarea acestor economii în vederea decontării cheltuielilor de navetă, în limita distanţei de 50 km şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru. Decontarea cheltuielilor de navetă se va aproba după plata tuturor facturilor pentru utilităţi şi a celorlalte cheltuieli.
- Sumele acordate spre decont întregesc/completează sumele care au fost acordate sau urmează a fi acordate de autorităţile administraţiei publice din finaţarea complementară, conform aplicării prevederilor art. 105 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- Decontul vizează numai perioada cursurilor.

  • Având în vederea modificarea art. 105 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011, realizată prin Legea nr. 1/2014, decontarea cheltuielilor de transport va fi solicitată autorităţilor administraţiei publice locale, în cuantum integral, şi pentru personalul didactic auxiliar, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul.
Vezi Hotărârea Comisiei Paritare