De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 24 februarie 2011

Botiş, du-te şi tu !

Ministrul muncii tocmai se bâlbâie şi aberează pe Realitatea TV. Nu ştie, de pildă, că, şi potrivit actualului cod al muncii, contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă. Prezintă chestiunea asta ca pe o mare noutate a viitorului cod. Apoi, face confuzie între criteriile de performanţă şi norma de muncă; pe acestea le încurcă, la rândul lor, cu normativele. Întrebat despre modul în care codul va permite plata unui spor pentru condiţii periculoase, Botiş răspunde că se va majora sporul pentru munca de noapte. Discurs ambiguu, împiedicat, nesigur. Răspunsuri pe lângă subiect. În concluzie,  prestaţie penibilă, de urechist. Omul ăsta n-are nicio legătură cu funcţia pe care o deţine. Este, evident, cel mai neprofesionist ministru al muncii din ultimii 20 de ani. 

luni, 21 februarie 2011

Decontarea navetei personalului didactic rămâne o mare problemă

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis instrucţiuni privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic. Să nu ne îmbătăm însă cu apă rece. Autorităţile locale refuzau acordarea decontului chiar şi când acesta era stabilit clar de o lege organică. Şi era nevoie de sute de acţiuni în instanţă pentru recuperarea banilor. Cine îşi imaginează că primarii vor da o para chioară pe instrucţiunile lui Funeriu este rupt de realitate sau se face că n-o vede.
 Instrucţiunile sunt reglementări cu forţă juridică inferioară, care nu se substituie legii. Ele sunt emise numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În condiţiile în care LEN nu stabilieşte clar faptul că procedura decontului se reglementează prin instrucţiuni MECT, e posibil ca acestea să fie inutile. Potrivit principiilor de drept şi potrivit normelor de tehnică legislativă, procedura decontului ar fi trebuit reglementată fie direct prin LEN, fie printr-o lege separată, fie macar printr-o hotărâre a guvernului. În niciun caz prin ordin al ministrului şi, cu atât mai puţin, prin simple instrucţiuni.
Modul în care  MECT înţelege să rezolve viciile fundamentale conţinute de LEN, adoptând acte normative inferioare, care adaugă la lege sau care prorogă aplicarea legii, reprezintă o masacrare a principiilor fundamentale ale dreptului, o încălcare a separaţiei puterilor în stat şi o batjocorire a regulilor de tehnică legislativă.
Din punctul meu de vedere, instrucţiunile emise de MECT  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic nu rezolvă problema. Reprezintă doar o încercare penibilă de a scoate pe undeva cămaşa şi de a acoperi incompetenţa crasă a actualului executiv şi a MECT.
Lipsa acestor prevederi din Legea educaţiei naţionale şi inexistenţa unei hotărâri de guvern care să stabilească o procedură clară vor produce în continuare mari dificultăţi de interpretare, vor crea pretexte pentru ca autorităţile locale să nu acorde decontul şi vor duce la declanşarea a mii de procese. Iar riscul ca aceste procese să fie pierdute este foarte mare.

Pentru exemplificare, câteva citate din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative:

Art. 77. - Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevăzute la art. 42 alin. (4).


Art. 78. - Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.


INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice
 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezenta instrucţiune.
Art. 1
Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
a)decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
b)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art. 2
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.
Art. 3
Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de unitatea de învăţământ conexă la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, respectându-se prevederile art. 1.
Art. 4
Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi.
Art. 5
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ, instituţiile de învăţământ superior şi autorităţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prezenta instrucţiune.
Art. 6
Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 123 din data de 17 februarie 2011


  

vineri, 18 februarie 2011

Inadmisibil: instrucţiunea MECTS nr. 3 adaugă la lege

Instrucţiunea nr. 3 privind aplicarea art. 253 din Legea educaţiei naţionale este nelegală. Instrucţiunea, ca reglementare inferioară, adaugă pur şi simplu la lege. Astfel, sunt impuse criterii despre care legea nu vorbeşte şi pe care nici nu le lasă la latitudinea ministerului, prin adoptarea unui eventual act normativ subsecvent.
Potrivit art. 253, singurele 4 condiţii care trebuie îndeplinite pentru titularizare sunt:
1) participarea la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a legii şi cel puţin nota 7 la unul dintre aceste concursuri 
2) ocuparea unui post/catedră la momentul solicitării
3)  certificarea viabilităţii postului/catedrei;
4) aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Se poate observa foarte clar că organismul care decide titularizarea este doar consiliul de administraţie. În mod evident, legea lasă la latitudinea consiliului de adminstraţie alegerea criteriilor care s-ar impune în situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ cele două condiţii de mai sus.  
Inventarea şi impunerea unor alte criterii de către minister fac praf principiul descentralizarii deciziei atât de mult trâmbiţat şi, mai grav, încalcă o regulă de bază în interpretarea juridică:  unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă ( nu putem adăuga sau exclude cazuri care n-au fost adăugate sau excluse de legiuitorul însuşi).


Art. 253 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră devin titulari ai şcolii respective dacă:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord
Vezi şi Instrucţiunea MECTS nr. 3, AICI 

miercuri, 16 februarie 2011

Modelul de "cerere de amânare" este lipsit de obiect

Modelul de "cerere de amânare" transmis de I.S.J. Constanţa unităţilor de învăţământ este un demers lipsit de obiect, întrucât  toate acţiunile formulate de Sindicat, privind aplicarea Legii nr. 221/2008, au fost deja soluţionate irevocabil.  
Cu alte cuvinte, o asemenea cerere de amânare formulată de unităţile de învăţământ este inutilă în acest moment, este, practic, trimisă în gol şi riscă să pună unităţile de învăţământ într-o situaţie ridicolă.
În mod asemănător, modelul de "cerere OG22 " ar putea fi depus doar în situaţia în care, împotriva unităţii de învăţământ, a fost iniţiată executarea silită. 
Precizare
Acesta este un punct de vedere personal. 

marți, 15 februarie 2011

Executarea silită a sentinţelor: o şansă care trebuie jucată

După întâlnirea de azi cu cei câţiva directori care au răspuns invitaţiei sindicatului, pare tot mai evident că singura şansă care ne-a mai rămas (şi care trebuie jucată până la capăt) este aceea de a iniţia procedura executării silite. Chiar dacă ordonanţele de urgenţă care blochează orice executare au fost declarate constituţionale ( în mod cu totul surprinzător),  mai există o speranţa. E drept, foarte fragilă. N-o devoalez, din motive strategice. 
Aşadar, recomand tuturor celor care au obţinut sentinţe executorii privind aplicarea Legii nr. 221/2008 să contacteze un executor judecătoresc. În zilele următoare voi reveni cu detalii şi cu un model de cerere de executare silită. 

luni, 14 februarie 2011

Întâlnire cu directorii din Judeţul Constanţa

Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa invită toţi directorii unităţilor de învăţământ la o întâlnire de lucru şi de informare, având drept tematică salarizarea, încadrarea şi aplicarea ultimelor acte normative specifice, respectiv a hotărârilor judecătoreşti. Întâlnirea va avea loc marţi, 15 februarie 2011, ora 10, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. 
Apreciem această întâlnire ca deosebit de importantă şi utilă, având în vedere informaţiile contradictorii care circulă în ultima perioadă în legătură cu tematica menţionată.

Anunţul a fost postat cu acordul conducerii S.L.S.I.P. 


Un fleac. M-au suspendat !

Mesaj din partea "apoliticilor" de la forumul educaţional: "Contul tău a fost suspendat temporar. Suspendarea va înceta pe data de 2 Feb 2013, 12:45 PM." Bă' baieţi, pana în 2013, ba' ? Chiar aşa de periculos sunt? Păi guvernul se schimbă în 2012, mă' !; aţi calculat greşit...

sâmbătă, 12 februarie 2011

Funeriu ori minte ori nu ştie

Sunt foarte nervos, constatând că ministrul Funeriu, aflat în direct la un post TV, ori minte cu neruşinare ori habar n-are ce spune, afirmând că noua lege a educaţiei nu schimbă cu nimic situaţia decontului navetei personalului didactic.
Noua lege a educaţiei prevede doar că decontul transportului se face conform legii. O asemena lege, care să reglementeze procedura şi condiţiile în care se acordă acest decont, nu există. Nu mai există o lege care să oblige autorităţile locale să deconteze aceste cheltuieli, aşa cum se întâmpla prin Legea nr. 128/1997 (acum abrogată). Iar domnul ministru tot bodogăne că aceasta este în continuare obligaţia autorităţilor locale. Nicio reglementare nu mai dispune în acest moment o asemenea obligativitate. Mai mult decât atât, legea educaţiei precizează în clar că se acordă doar decontul personalului didactic din unităţile conexe; dar şi acesta, conform legii. Care lege, domnule ministru? Sunteţi total rupt de realitate, domnule ministru !

vineri, 11 februarie 2011

On nou ordin ciudat al ministrului educaţiei

Incapabil să elaboreze zecile de norme şi precizări la care se obligă prin Legea educaţiei naţionale, ministrul Funeriu emite un ordin cuprinzând aşa numite măsuri tranzitorii.
Din punctul meu de vedere, ordinul adaugă la lege şi contravine dispoziţiilor acesteia. 


vineri, 4 februarie 2011

Contravaloarea tichetelor cadou nu se restituie nici la Mangalia

Tribunalul Constanţa a anulat ieri Decizia Curţii de Conturi - Camera de Conturi Constanţa, decizie  prin care se impunea Primariei Municipiului Mangalia să recupereze contravaloarea tichetelor cadou acordate în anul 2008 salariaţilor din unităţile de învăţământ preuniversitar.
 Anularea deciziei Curţii de Conturi s-a făcut şi în urma cererii de intervenţie în interes alăturat Primăriei Mangalia, formulată în faţa instanţei de judecată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa. Prin acest demers, practic, Sindicatul a sprijinit Primăria în  procesul împotriva Curţii de Conturi.
Sentinţa poate fi atacată cu recurs de Curtea de Conturi.