De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 17 iulie 2014

Modificările legii educaţiei: forme fără fond. Semnează petiţia !Recent, Guvernul Ponta a emis  Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014, cu dedicatie pentru ministrii Remus Pricopie si Mihnea Costoiu, prin care invatamantul romanesc este mutilat si aruncat in haos. Aceasta a fost emisa special in vacanta parlamentara pentru a nu genera o dezbatere consistenta privind aceste modificari.

Multe dintre cele 97 de prevederi schimbate ale legii contravin Constitutiei, intrucat afecteaza drepturi garantate de Legea fundamentala, cum este dreptul la educatie, fara consultarea celor vizati direct de aceste schimbari.

Cele mai importante modificari:
  • Politizarea invatamantului. Se deschide calea cumularii functiilor de rector cu cele de senator, deputat, ministru, ceea ce ar duce la o si mai puternica politizare a invatamantului superior romanesc, cu riscul compromiterii autonomiei universitare.
  • Neadaptarea curiculei scolare la realitatile sociale. Noua Lege a Educatiei nu raspunde nevoilor pietei muncii si nu incurajeaza performanta. Dimpotriva, cei care ies de pe bancile scolii nu sunt pregatiti pentru cerintele actuale ale angajatorilor.
  • Absenta oricaror masuri de stimulare a cadrelor didactice din mediul rural. In continuare, se mentin discrepantele dintre invatamantul rural si cel urban, cu efecte vizibile asupra dezvoltarii educationale a copiilor.
  • Functiile de conducere din invatamantul superior (rector, prorector, decan, prodecan, director de departament) nu sunt considerate functii publice de autoritate.
  • Rectori pe viata. Teoretic,o persoana nu poate ocupa functia de rector pentru mai mult de doua mandate succesive, complete. „Smecheria” Ordonantei este ca de acum rectorii se pot retrage inainte de incheierea mandatului si pot participa la alegeri pentru un nou mandat. Principalii beneficiari, Mihnea Costoiu si Remus Pricopie care si-au facut singuri Lege, respectiv „Lege cu dedicatie pentru ministri PSD”.

Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, ezita in privinta atacarii O.U.G. la Curtea Constituționala: "Inca nu am luat o decizie, dar analizez foarte serios problema (...) am cerut opinie din partea Consiliului Rectorilor, consult mediul universitar si preuniversitar sa vedem ce zic si specialistii din domeniu". 
Semnează petiţia !

miercuri, 16 iulie 2014

Zi liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului

LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, denumită în continuare liberul, se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia.
(2)Titularii dreptului la liber sunt părinţii, respectiv reprezentanţii legali ai copilului, asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.
(3)Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la liber, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pentru îngrijirea sănătăţii copilului, fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
(4)Sunt consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani.
Art. 2
(1)Liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat.
(2)Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.
(3)În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii părinţi au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii.
Art. 3
(1)Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil.
(2)Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.
(3)În cazul în care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.
Art. 4
(1)Angajatorii sunt obligaţi să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, solicitată în condiţiile art. 2.
(2)În cazul mai multor cereri simultane din partea angajaţilor pentru acordarea liberului, care depăşesc 5% din numărul total de angajaţi, angajatorul va programa, prin rotaţie, zilele lucrătoare libere, astfel încât să nu îi fie afectată activitatea.
(3)Nerespectarea de către angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează de către Inspecţia Muncii cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 lei.
(4)Prevederile alin. (3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Prevederile prezentei legi se aplică atât angajatorilor publici, cât şi celor privaţi.
Art. 5
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 496 din data de 3 iulie 2014

marți, 8 iulie 2014

Tichetele de vacanţă - probabil o "Fata Morgana"


Având în vedere modul în care este formulat textul de lege, care conferă doar posibilitatea acordării unor tichete de vacanţă şi doar în condiţiile existenţei unor alocări bugetare clare în acest sens, pentru majoritatea salariaţilor din sistemul bugetar, vacanţele pe banii angajatorului vor rămâne, probabil, o Fata Morgana.

Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, cu următoarele modificări şi completări:
1.Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea voucherelor de vacanţă"
2.La articolul 1, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă.
(2) Instituţiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, acordă, în condiţiile legii, vouchere de vacanţă.
(3) Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.
(5) Voucherele de vacanţă sunt integral suportate de către angajator, în condiţiile art. 3."
3.La articolul 1, alineatul (6) se abrogă.
4.La articolul 1, alineatele (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(7) Conţinutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul voucherelor de vacanţă va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achiziţionate prin intermediul voucherelor de vacanţă se face în unităţi turistice, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.
(9) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare."
5.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11
Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, precum şi regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajaţilor proprii prime, cu ocazia plecării în concediul de odihnă, numai sub forma voucherelor de vacanţă, în conformitate cu prevederile art. 1."
6.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Voucherele de vacanţă sunt emise de către Autoritatea Naţională pentru Turism.
(2) Fiecare voucher de vacanţă este valabil dacă are înscrise următoarele menţiuni:
a) emitentul şi datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
c) angajatorul şi datele sale de identificare;
d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
e) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
f) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă;
g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă.
(3) Autoritatea Naţională pentru Turism are obligaţia de a asigura circulaţia voucherelor de vacanţă în condiţii de siguranţă.
(4) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în care a fost emis."
7.La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se abrogă.
8.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului."
9.La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.
10.La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă sunt: 10, 20, 30, 40 şi 50 lei."
11.După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31
Voucherele de vacanţă se emit numai în sistem on-line."
12.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism, conform Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care acceptă vouchere de vacanţă ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convenţional şi în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi afiliate.
(2) Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism, în calitate de unităţi afiliate, nu poate depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanţă."
13.La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.
14.La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Orice plată se face numai prin intermediul societăţilor bancare, potrivit legii.
(3) Autoritatea Naţională pentru Turism va plăti unităţilor afiliate cu care a încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanţă contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism."
15.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanţă.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către salariat."
16.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată spre comercializare a voucherelor de vacanţă de către alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă.
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta prin care pachetul de servicii turistice oferit pentru voucherul de vacanţă diferă de pachetul similar de servicii oferit de structura de primire turistică pentru alte categorii de beneficiari.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Turism şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.
Art. III
În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "tichet de vacanţă" se înlocuieşte cu sintagma "voucher de vacanţă".
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 496 din data de 3 iulie 2014marți, 1 iulie 2014

O nouă modificare majoră a Legii educaţiei naţionale

Deschide Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

Text neinteligibil şi inaplicabil în ordonanţa de urgenţă care modifică Legea educaţiei

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014, prin care este modificată Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, conţine o redactare care face imposibilă înţelegerea şi aplicarea modificării intervenite asupra alin. 2 al art. 284.Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 486/30.06.2014. Vom reveni cu textul integral al ordonanţei.

Vezi textul integral al ordonanţei

captură foto: www.monitoruloficial.ro (e-Monitor)

De astăzi, creşte salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Potrivit H.G. nr. 871/2013, începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar.
 
 
Hotărârea Guvernului nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 
Art. 1 
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.
(2)Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.
 
Art. 2 
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.
 
Art. 3 
(1)Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Art. 4 
La data prevăzută la art. 1 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă.
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 703 din data de 15 noiembrie 2013