De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 17 octombrie 2013

Învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar au dreptul la plata orelor de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică

Într-o speţă dedusă judecăţii, Tribunalul Constanţa a stabilit miercuri, 16.10.2013, că unitatea de învăţământ este obligată să plătească învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar orele de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică de predare, în situaţia în care predarea acestor ore nu este asigurată de profesori cu studii superioare de specialitate
Precizăm că, potrivit art. 263 (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.
Astfel, predarea orelor de educaţie fizică este exclusă din cadrul activităţilor didactice de predare pe care trebuie să le efectueze în mod obligatoriu profesorii pentru învăţământul primar (învăţătorii/institutorii). Aceasta nu reprezintă o diminuare a timpului de muncă  de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână, întrucât activitatea profesorilor pentru învăţământul primar se completează, în mod corespunzător, cu alte activităţi dintre cele prevăzute  -  evaluare, pregătire metodico-ştiinţifică, activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ etc.
În conformitate cu  art. 15(3)  din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar,  orele de educaţie fízică predate de învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ primar, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, pot fi remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal necalificat.

        În concluzie, faţă de dispoziţile legale arătate:
  • orele de educaţie fizică nu pot fi incluse în norma didactică de predare a învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar;
  • orele de educaţie fizică prestate astfel peste norma didactică trebuie remunerate în regim de plată cu ora ( personal necalificat)

Addenda

Şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, chiar şi în contextul normelor permisive cuprinse în Legea nr. 128/1997 (aşa cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 149/2007), opinia Ministerului Educaţiei, transpusă şi în practică, a fost aceea că orele de educaţie fizică nu pot fi incluse în norma didactică a învăţătorilor şi, ca atare, efectuarea acestora urmează a fi remunerate în plata cu ora.
Astfel, potrivit Adresei nr. 35254/2007 a Ministerului educaţiei, Cercetării şi Tineretului, învăţătorii rămân încadraţi pe post pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate, în conformitate cu art. 43 lit b) din Legea nr. 128/1997 privin Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, având obligaţia de predare a disciplinelor prevăzute în planurile cadru de învăţământ în vigoare pentru fiecare clasă din învăţământul primar, indiferent de numărul de ore care le revin, cu excepţia disciplinelor care trebuie predate de profesori cu studii superioare de specialitate la învăţământul primar: religie, limbă modernă şi educaţie fizică.
miercuri, 16 octombrie 2013

Echivalarea învăţământului realizat prin colegiul sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Ordinul nr. 5211 din 8 octombrie 2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


-****-

ANEXĂ: CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014

I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013-2014, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.
Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate.

II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2013-2014, ordinea derulării activităţilor este următoarea:
1.Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă; verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3 din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare
Perioada: 21 octombrie-20 noiembrie 2013
2.Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 27 noiembrie 2013
3.Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 27 noiembrie 2013
4.Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Perioada: 28 noiembrie-13 decembrie 2013
5.Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională a situaţiei statistice finale, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, în vederea echivalării
Termen: 20 decembrie 2013
6.Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare

Perioada: 20-31 ianuarie 2014
7.Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic

Perioada: 3 februarie-30 mai 2014
8.Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu
Până la 1 septembrie 2014


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 15 octombrie 2013


joi, 10 octombrie 2013

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: băncile nu pot majorara discreţionar dobânzie creditelor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronuţat, miercuri, 9 octombrie 2013, o hotărâre prin care obligă o bancă să reducă la jumătate  dobânda unei persoane care a contractat un credit.  Este prima decizie definitivă prin care judecătorii dau câştig de cauză creditorilor în disputa cu băncile privind clauzele abuzive. Pe scurt, în 2008, bucureşteanul a luat un credit de 100.000 de franci elveţieni, iar banca a decis să ii crească dobânda de la 5,7% la 6,99%, deşi indicatorul de referinţă a scăzut constant. Instanţa a decis că banca nu poate modifica marja care a fost convenită în contractul de creditare. Altfel spus, judecătorii au decis că băncile nu îşi pot mări profitul prin majorarea discreţionară a dobânzilor creditelor.  >>> articol complet

sursa: gândul.info

joi, 3 octombrie 2013

Recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ, după pensionare, fără concurs - declarată neconstituţională

Curtea Constituţională a stabilit că recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul este neconstituţională.   


În şedinţa din data de 1 octombrie 2013, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art.146 lit.d) teza a doua din Constituţie, excepţie având ca obiect dispoziţiile art.284 alin.(7) şi art.289 alin.(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.284 alin.(7) şi art.289 alin.(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale.

Curtea a reţinut, în esenţă, că textele de lege menţionate încalcă dispoziţiile art.16 din Constituţie – Egalitatea în drepturi, întrucât permit recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Art.284 alin.(7):  Personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular.

Art.289 alin.(7): Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaşte această calitate, anual, de către senatul universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular 


sursa: site-ul oficial al Curţii Constituţionale -www.ccr.roPlata drepturilor salariale prin card nu este obligatorie

Întrucât la nivelul unităţilor bugetare mai circulă ideea, potrivit căreia, plata drepturilor salariale prin card este obligatorie, publicăm mai jos un extras din Decizia nr. 859 din 16 iunie 2009 a Curţii Constituţionale, din care rezultă fără echivoc faptul că impunerea printr-un act normativ a plăţii drepturilor salariale prin intermediul unui card bancar este neconstituţională.  

Decizia nr. 859 din 16 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice


CURTEA,
examinând adresa de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului Avocatului Poporului, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) teza finală din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29-33 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului.
Obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 276 din 8 aprilie 2008, şi aprobată prin Legea nr. 150/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 18 iulie 2008.
Prevederile de lege criticate au următoarea redactare:
- Art. 5:
"Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, vor lua măsurile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cârdurilor.";
- Art. 6:
"(1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru instituţiile publice cu sediile în municipii şi oraşe, prevăzute la art. 5, se va face până la data de 31 martie 2008.
(2) Salariaţii instituţiilor publice cu sediile în mediul rural, prevăzute la art. 5, beneficiază, la cerere, de plata drepturilor salariale prin intermediul cârdurilor. ";
- Art. 7:
"(1) Instituţiile de credit prin care se efectuează plăţile prevăzute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, în condiţiile legii.
(2) Salariaţii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor instituţii de credit decât cele selectate în condiţiile alin. (1).";
- Art. 8:
"Instituţiile publice sau, după caz, categoriile de persoane pentru care instituţiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite."
Textele constituţionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată şi ale art. 135 alin. (2) lit. b), potrivit căruia statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară. Este invocată şi încălcarea art. 1 paragraful 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Analizând sesizarea, Curtea Constituţională urmează să admită excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului şi să constate că prevederile art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 contravin dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora "Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege", şi prevederilor art. 1 paragraful 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora "Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de prevederile generale ale dreptului internaţional".
Chiar dacă drepturile salariale nu sunt drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, ci drepturi de creanţă, în privinţa apărării lor, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului acestea sunt asimilate cu bunuri, statuându-se că noţiunile de "bun" şi "proprietate" au un sens care "nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale" (cauza Beyler împotriva Italiei, 2000).
Obligarea personalului din instituţiile publice de a primi drepturile salariale prin intermediul cârdului condiţionează folosinţa acestor "bunuri" de existenţa bancomatelor şi automat de voinţa unor persoane juridice private (bănci), care percep pentru eliberarea banilor anumite comisioane. În aceste condiţii, se ajunge la micşorarea drepturilor salariale ale persoanelor din instituţiile publice, fără a se ţine cont de consimţământul acestora. Mai mult, titularii cardurilor nu pot folosi şi dispune de drepturile lor salariale în orice situaţie, fiind ţinuţi de limitarea zilnică a retragerilor sumelor de bani al căror plafon este stabilit de bancă. Or, nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, decât doar pentru un interes de utilitate publică, şi nicidecum pentru un interes privat.
Nimeni nu poate împiedica însă ca persoana să poată solicita eliberarea unui card pentru a putea primi drepturile sale salariale sau alte drepturi de creanţă în această modalitate financiară.
De altfel, Curtea reţine că art. 6 alin. (2) şi art. 8 din ordonanţa de urgenţă criticată permit exceptarea de la regula plăţii drepturilor salariale prin intermediul cardului, dar o asemenea măsură este lăsată la aprecierea ministrului finanţelor publice.
Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi constată că prevederile art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 iunie 2009.

****

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 520 din data de 29 iulie 2009