De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 29 ianuarie 2009

Cerere pentru decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloacele de transport în comun - model orientativ

Către
Consiliul Local al Comunei/Oraşului.............................
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ........................Domnule Primar/Director,
 

Subsemnatul, ............................................., având funcţia didactică de ...................., în cadrul unităţii de învăţământ ................................., în temeiul  INSTRUCŢIUNILOR  nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, publicate în Monitorul Oficial nr. 12/17.02.2011 solicit decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloacele de transport în comun *** din localitatea de reşedinţă .............. la locul de muncă .................... şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna …………………, zilele de .................... anul …………….., conform pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Anexez prezentei factura/abonamentul/biletele de călătorie având seria/nr ................

Data .................
Semnătura ....................


*** După caz, se poate solicita şi:
Decontarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ.
În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.

**** Pentru cerere se va solicita număr de înregistrare de la consiliul local; în cazul refuzului de înregistrare a cererii, aceasta, împreună cu documentele de transport anexate va fi transmisă prin poştă, cu confirmare de primire.
***** Recomandăm solocitantului să păstreze copii ale documentele de transport anexate.
****** De acest decont beneficiază şi personalul didactic auxiliar.