De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 10 iunie 2016

Oficial: noua grilă de salarizare în învățământ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

- EXTRAS -

Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 3 se introduc şase noi articole, articolele 31-36, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii.
(3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor.
(4) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie/specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.
(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 32
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.
(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.
(3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.
(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei.
(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.
(7) Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.
Art. 33
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere.
(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.
(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ;
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.
(6) În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).
(10) Pentru personalul promovat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).
(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora.
Art. 34
(1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii:
a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creştere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 33 şi salariul aferent lunii iulie 2016;
b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 35
În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 36
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepţia personalului încadrat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz.
(3) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) şi (2), se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."
2.La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.
3.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară."
4.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
"Art. 121
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
5.După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 şi 2, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. II
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(3)Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin buget, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă.
(4)Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. III
Începând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aplică şi personalului de probaţiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.
Art. IV
1.După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz."
Art. V
1.După articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
"Art. 71
(1) Fiecare instituţie şi autoritate publică are obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei/autorităţii publice, dată de la care devine document opozabil.
(3) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcţia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detaşării şi data încetării funcţiei.
(4) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituţiei/autorităţii publice, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei altei autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii.
(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituţia/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceasta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.
(6) În cazul încetării activităţii instituţiei/autorităţii publice, registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituţiei/autorităţii publice.
(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."
Art. VI
La data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-****-ANEXA nr. 2: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"
(- Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)
CAPITOLUL I: Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ
1.Funcţiile de conducere din învăţământul superior
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Grad I
Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1.
Rector*)
S
7662
8819
2.
Prorector*)
S
7044
8105
3.
Decan*)
S
6474
7662
4.
Prodecan*)
S
6120
7450
5.
Director de departament
S
6120
7450
6.
Director general administrativ al universităţii cu cel puţin 10000 studenţi*)
S
6474
7662
7.
Director general administrativ al universităţii cu un nr mai mic de 10000 studenţi*)
S
5951
6848
8.
Director general adjunct administrativ al universităţii**)
S
5782
6471
*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.
2.Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Grad I
Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1.
Inspector şcolar general*)
S
5727
5999
2.
Inspector şcolar general adjunct*)
S
5363
5616
3.
Director casa corpului didactic*)
S
5363
5616
4.
Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)
S
4989
5151
5.
Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)
S
4616
4838
6.
Inspector şcolar*)
S
4808
5030
*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
3.Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Grad I
Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
Învăţământ superior


1.
Director, contabil-şef (administrator financiar) cu cel puţin 10000 studenţi*)
S
5782
6471
2.
Director, contabil-şef (administrator financiar) cu un nr. mai mic de 10000 studenţi*)
S
5466
6118
3.
Secretar-şef universitate cu cel puţin 10000 studenţi*)
S
5782
6471
4.
Secretar-şef universitate cu un nr. mai mic de 10000 studenţi*)
S
5024
5466
5.
Secretar-şef facultate*)
S
3723
4058
6.
Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*)
S
3887
4423
7.
Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*)
S
3417
3566
Învăţământ preuniversitar**)


1.
Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim
S
3818
4009
2.
Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim
S
3222
3384
3.
Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim
M
2656
2793
4.
Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim
M
2409
2531
*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
**) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
4.Salarii de bază învăţământ universitar
Nr. crt.
Funcţia*)
Nivelul studiilor
Vechimea în învăţământ
Salariul de bază
- lei -
Gradaţia
0
1
2
3
4
5
1.
Profesor universitar
S
peste 40 ani

6935
S
35-40 ani

6453
S
30-35 ani

5999
S
25-30 ani

5575
S
20-25 ani

5255
S
15-20 ani
4783
4903
S
10-15 ani4305
4413
4523
S
6-10 ani

2991
3141
3298
3380
3465
2.
Conferenţiar universitar
S
peste 40 ani

4475
S
35-40 ani

4394
S
30-35 ani

4141
S
25-30 ani

4014
S
20-25 ani

3806
S
15-20 ani
3520
3608
S
10-15 ani3140
3219
3299
S
6-10 ani


2599
2729
2797
2867
S
3-6 ani

2460
2583
2712
2780
2849
3.
Şef lucrări (lector universitar)
S
35-40 ani

3313
S
30-35 ani

3177
S
25-30 ani

2988
S
20-25 ani

2928
S
15-20 ani
2784
2854
S
10-15 ani2661
2728
2796
S
6-10 ani


2525
2651
2718
2785
S
3-6 ani

2386
2505
2631
2696
2764
4.
Asistent universitar
S
35-40 ani

2762
S
30-35 ani

2743
S
25-30 ani

2724
S
20-25 ani

2705
S
15-20 ani
2620
2686
S
10-15 ani2537
2600
2665
S
6-10 ani


2398
2518
2581
2645
S
3-6 ani

2265
2378
2497
2560
2624
S
până la 3 ani
2095
2252
2365
2483
2545
2609
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu 70%.
Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.
5.Salarii de bază învăţământ preuniversitar
Nr. crt.
Funcţia didactică şi gradul didactic*)
Nivelul studiilor
Vechimea în învăţământ

0
1
2
3
4
5
1.
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I
S
peste 40 ani

3608
S
35-40 ani

3436
S
30-35 ani

3267
S
25-30 ani

3188
S
22-25 ani

3052
S
18-22 ani
2896
2968
S
14-18 ani2651
2717
2785
S
10-14 ani2536
2599
2664
S
6-10 ani


2231
2343
2401
2461
S
1-6 ani
1896
2038
2140
2247
2303
2361
2.
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II
S
peste 40 ani

2938
S
35-40 ani

2822
S
30-35 ani

2700
S
25-30 ani

2612
S
22-25 ani

2486
S
18-22 ani
2358
2417
S
14-18 ani2212
2267
2324
S
10-14 ani2202
2257
2313
S
6-10 ani


2076
2180
2234
2290
S
1-6 ani
1828
1965
2063
2167
2221
2276
3.
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv
S
peste 40 ani

2793
S
35-40 ani

2677
S
30-35 ani

2560
S
25-30 ani

2437
S
22-25 ani

2367
S
18-22 ani
2227
2283
S
14-18 ani2082
2134
2187
S
10-14 ani2061
2113
2165
S
6-10 ani


1944
2041
2092
2145
S
1-6 ani
1707
1835
1927
2023
2074
2126
4.
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant
S
până la 1 an
1700
1828
1919
2015
2065
2117
5.
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I
SSD
peste 40 ani

2984
SSD
35-40 ani

2831
SSD
30-35 ani

2700
SSD
25-30 ani

2591
SSD
22-25 ani

2444
SSD
18-22 ani
2323
2381
SSD
14-18 ani2174
2228
2284
SSD
10-14 ani2108
2161
2215
SSD
6-10 ani


1899
1994
2044
2095
6.
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II
SSD
peste 40 ani

2755
SSD
35-40 ani

2645
SSD
30-35 ani

2524
SSD
25-30 ani

2405
SSD
22-25 ani

2294
SSD
18-22 ani
2156
2210
SSD
14-18 ani2010
2060
2112
SSD
10-14 ani1990
2040
2091
SSD
6-10 ani


1884
1978
2028
2078
SSD
1-6 ani
1656
1780
1869
1963
2012
2062
7.
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv
SSD
peste 40 ani

2493
SSD
35-40 ani

2353
SSD
30-35 ani

2323
SSD
25-30 ani

2175
SSD
22-25 ani

2153
SSD
18-22 ani
2081
2133
SSD
14-18 ani2010
2060
2112
SSD
10-14 ani1990
2040
2091
SSD
6-10 ani


1869
1962
2012
2062
SSD
1-6 ani
1636
1759
1847
1939
1987
2037
8.
Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant
SSD
până la 1 an
1616
1737
1824
1915
1963
2012
9.
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I
S
peste 40 ani

2944
S
35-40 ani

2796
S
30-35 ani

2659
S
25-30 ani

2553
S
22-25 ani

2405
S
18-22 ani
2287
2344
S
14-18 ani2137
2190
2245
S
10-14 ani2046
2097
2150
S
6-10 ani


1863
1956
2005
2055
10.
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II
S
peste 40 ani

2617
S
35-40 ani

2510
S
30-35 ani

2389
S
25-30 ani

2283
S
22-25 ani

2173
S
18-22 ani
2086
2138
S
14-18 ani1970
2019
2070
S
10-14 ani1959
2008
2058
S
6-10 ani


1856
1949
1998
2047
S
1-6 ani
1636
1759
1847
1939
1987
2037
11.
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv
S
peste 40 ani

2444
S
35-40 ani

2321
S
30-35 ani

2203
S
25-30 ani

2119
S
22-25 ani

2081
S
18-22 ani
1984
2034
S
14-18 ani1909
1957
2006
S
10-14 ani1883
1930
1978
S
6-10 ani


1783
1872
1919
1967
S
1-6 ani
1566
1683
1768
1856
1902
1950
12.
Institutor studii superioare lungă durată grad didactic debutant
S
până la 1 an
1545
1661
1744
1831
1877
1924
13.
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I
SSD
peste 40 ani

2871
SSD
35-40 ani

2720
SSD
30-35 ani

2614
SSD
25-30 ani

2478
SSD
22-25 ani

2342
SSD
18-22 ani
2211
2266
SSD
14-18 ani2048
2099
2152
SSD
10-14 ani1993
2043
2094
SSD
6-10 ani


1749
1836
1882
1929
14.
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II
SSD
peste 40 ani

2525
SSD
35-40 ani

2422
SSD
30-35 ani

2283
SSD
25-30 ani

2192
SSD
22-25 ani

2081
SSD
18-22 ani
1996
2046
SSD
14-18 ani1855
1901
1949
SSD
10-14 ani1843
1889
1936
SSD
6-10 ani


1744
1831
1877
1924
SSD
1-6 ani
1535
1650
1733
1819
1865
1911
15.
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv
SSD
peste 40 ani

2384
SSD
35-40 ani

2343
SSD
30-35 ani

2151
SSD
25-30 ani

2058
SSD
22-25 ani

2035
SSD
18-22 ani
1938
1986
SSD
14-18 ani1843
1889
1936
SSD
10-14 ani1833
1879
1926
SSD
6-10 ani


1734
1821
1866
1913
SSD
1-6 ani
1525
1639
1721
1807
1853
1899
16.
Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant
SSD
până la 1 an
1515
1629
1710
1796
1840
1886
17.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I
M
peste 40 ani

2889
M
35-40 ani

2774
M
30-35 ani

2649
M
25-30 ani

2507
M
22-25 ani

2376
M
18-22 ani
2119
2172
M
14-18 ani1988
2038
2089
M
10-14 ani1909
1957
2006
M
6-10 ani


1808
1898
1946
1995
18.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II
M
peste 40 ani

2437
M
35-40 ani

2307
M
30-35 ani

2202
M
25-30 ani

2114
M
22-25 ani

2035
M
18-22 ani
1970
2019
M
14-18 ani1909
1957
2006
M
10-14 ani1899
1946
1995
M
6-10 ani


1798
1888
1935
1983
M
1-6 ani
1568
1686
1770
1858
1905
1952
19.
Învăţător, educatoare, maistru instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv
M
peste 40 ani

2288
M
35-40 ani

2185
M
30-35 ani

2066
M
25-30 ani

1990
M
22-25 ani

1962
M
18-22 ani
1900
1948
M
14-18 ani1823
1869
1915
M
10-14 ani1813
1858
1905
M
6-10 ani


1717
1803
1848
1894
M
1-6 ani
1515
1629
1710
1796
1840
1886
20.
Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant
M
până la 1 an
1495
1607
1687
1772
1816
1862
21.
Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)
M
peste 40 ani

1980
M
35-40 ani

1959
M
30-35 ani

1939
M
25-30 ani

1920
M
22-25 ani

1910
M
18-22 ani
1853
1899
M
14-18 ani1798
1843
1889
M
10-14 ani1778
1822
1868
M
6-10 ani


1677
1761
1805
1850
M
1-6 ani
1475
1586
1665
1748
1792
1837
M
până la 1 an
1465
1575
1654
1736
1780
1824
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare
Nr. crt.
Funcţia, gradul sau treapta profesională
Nivelul studiilor
Salarii de bază
- lei -
Gradaţia
Funcţii de execuţie

0
1
2
3
4
5
1.
Administrator financiar grad I*)
S
2290
2462
2585
2714
2782
2851
grad II*)
S
1919
2063
2166
2274
2331
2390
grad III*)
S
1818
1954
2052
2155
2209
2264
debutant*)
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
2.
Informatician gradul IA
S
2324
2498
2623
2754
2823
2894
gradul I
S
2161
2323
2439
2561
2625
2691
gradul II
S
2060
2215
2325
2441
2503
2565
debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
3.
Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)
S
2255
2424
2545
2673
2739
2808
II**)
S
2151
2312
2428
2549
2613
2678
III**)
S
1672
1797
1887
1982
2031
2082
debutant**)
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
4.
Pedagog şcolar, laborant; IA
S
1999
2149
2256
2369
2428
2489
I
S
1802
1937
2034
2136
2189
2244
II
S
1638
1761
1849
1941
1990
2040
debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
5.
Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I
S
1609
1730
1816
1907
1955
2004
gradul II
S
1560
1677
1761
1849
1895
1942
debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
6.
Administrator patrimoniu grad I***)
S
2290
2462
2585
2714
2782
2851
grad II***)
S
1832
1969
2068
2171
2226
2281
grad III***)
S
1689
1816
1906
2002
2052
2103
debutant***)
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
7.
Administrator financiar grad I*)
SSD
1768
1901
1996
2095
2148
2201
grad II*)
SSD
1651
1775
1864
1957
2006
2056
grad III*)
SSD
1475
1586
1665
1748
1792
1837
debutant*)
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
8.
Informatician gradul I
SSD
1828
1965
2063
2167
2221
2276
gradul II
SSD
1667
1792
1882
1976
2025
2076
gradul III
SSD
1505
1618
1699
1784
1828
1874
debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
9.
Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)
SSD
1889
2031
2132
2239
2295
2352
II**)
SSD
1687
1814
1904
1999
2049
2101
III**)
SSD
1533
1648
1730
1817
1862
1909
debutant**)
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
10.
Pedagog şcolar, laborant I
SSD
1717
1846
1938
2035
2086
2138
II
SSD
1616
1737
1824
1915
1963
2012
III
SSD
1449
1558
1636
1717
1760
1804
debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
11.
Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară gradul I
SSD
1480
1591
1671
1754
1798
1843
gradul II
SSD
1459
1568
1647
1729
1772
1817
debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
12.
Administrator patrimoniu grad I***)
SSD
1480
1591
1671
1754
1798
1843
grad II***)
SSD
1459
1568
1647
1729
1772
1817
grad III***)
SSD
1449
1558
1636
1717
1760
1804
debutant***)
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
13.
Administrator financiar treapta I*)
M
1515
1629
1710
1796
1840
1886
treapta II*)
M
1414
1520
1596
1676
1718
1761
treapta III*)
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant*)
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
14.
Informatician IA
PL/M
1616
1737
1824
1915
1963
2012
I
PL/M
1515
1629
1710
1796
1840
1886
II
PL/M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
III
PL/M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant
PL/M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
15.
Secretar IA**)
M
1616
1737
1824
1915
1963
2012
I**)
M
1515
1629
1710
1796
1840
1886
II**)
M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
III**)
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant**)
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
16.
Pedagog şcolar IA
M
1414
1520
1596
1676
1718
1761
I
M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
II
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
17.
Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară IA
M
1414
1520
1596
1676
1718
1761
I
M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
II
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
18.
Corepetitor I
M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
II
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
19.
Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***)
M
1515
1629
1710
1796
1840
1886
treapta II***)
M
1414
1520
1596
1676
1718
1761
treapta III***)
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant***)
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
20.
Laborant I
PL/M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
II
PL/M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant
PL/M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
21.
Instructor, model I
M
1409
1515
1590
1670
1712
1754
II
M
1399
1504
1579
1658
1700
1742
debutant
M
1389
1493
1568
1646
1687
1730
22.
Mediator şcolar I
M/G
1394
1499
1573
1652
1693
1736
II
M/G
1384
1488
1562
1640
1681
1723
debutant
M/G
1374
1477
1551
1628
1669
1711
23.
Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar
M/G
1374
1477
1551
1628
1669
1711
debutant
M/G
1364
1466
1540
1617
1657
1698
24.
Supraveghetor noapte I
G
1374
1477
1551
1628
1669
1711
II
G
1364
1466
1540
1617
1657
1698
25.
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituţii de învăţământ superior şi biblioteci centrale universitare
S
2121
2280
2394
2514
2577
2641
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I
S
2101
2259
2372
2490
2552
2616
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II
S
2021
2173
2281
2395
2455
2517
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
26.
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I
SSD
1825
1962
2060
2163
2217
2272
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II
SSD
1638
1761
1849
1941
1990
2040
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III
SSD
1444
1552
1630
1711
1754
1798
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
27.
Bibliotecar, documentarist, redactor IA
PL/M
1566
1683
1768
1856
1902
1950
Bibliotecar, documentarist, redactor I
PL/M
1428
1535
1612
1692
1735
1778
Bibliotecar, documentarist, redactor II
PL/M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant
PL/M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
28.
Mânuitor carte
M/G
1364
1466
1540
1617
1657
1698
29.
Analist, programator, inginer sistem; IA
S
2563
2755
2893
3038
3114
3191
Analist, programator, inginer sistem; I
S
2294
2466
2589
2719
2787
2856
Analist, programator, inginer sistem; II
S
2057
2211
2322
2438
2499
2561
Analist, programator, inginer sistem; deb.
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
30.
Analist (programator) ajutor; IA
M
1609
1730
1816
1907
1955
2004
Analist (programator) ajutor; I
M
1467
1577
1656
1739
1782
1827
Analist (programator) ajutor; II
M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Analist (programator) ajutor; debutant
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
31.
Operator, controlor date; I
M
1491
1603
1683
1767
1811
1857
Operator, controlor date; II
M
1428
1535
1612
1692
1735
1778
Operator, controlor date; III
M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Operator, controlor date; debutant
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
32.
Inginer gradul IA
S
2005
2155
2263
2376
2436
2497
Inginer gradul I
S
1882
2023
2124
2231
2286
2343
Inginer gradul II
S
1725
1854
1947
2044
2096
2148
Inginer gradul debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
33.
Subinginer gradul I
SSD
1725
1854
1947
2044
2096
2148
Subinginer gradul II
SSD
1597
1717
1803
1893
1940
1989
Subinginer gradul III
SSD
1444
1552
1630
1711
1754
1798
Subinginer debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
34.
Biolog, biochimist, chimist, fizician principal
S
2383
2562
2690
2824
2895
2967
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist
S
2079
2235
2347
2464
2526
2589
Biolog, biochimist, chimist, fizician
S
1734
1864
1957
2055
2106
2159
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
35.
Inginer agronom, zootehnist, pedolog I
S
1953
2099
2204
2315
2373
2432
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II
S
1711
1839
1931
2028
2079
2131
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III
S
1679
1805
1895
1990
2040
2091
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
36.
Psiholog, sociolog principal
S
2144
2305
2420
2541
2605
2670
Psiholog, sociolog
S
1910
2053
2156
2264
2320
2378
Psiholog, sociolog debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
37.
Cercetător ştiinţific principal I
S
1906
2049
2151
2259
2315
2373
Cercetător ştiinţific principal II
S
1751
1882
1976
2075
2127
2180
Cercetător ştiinţific principal III
S
1647
1771
1859
1952
2001
2051
Cercetător ştiinţific
S
1444
1552
1630
1711
1754
1798
38.
Asistent de cercetare ştiinţifică
S
1550
1666
1750
1837
1883
1930
Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
39.
Asistent I
M
1379
1482
1557
1634
1675
1717
Asistent II
M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Asistent stagiar
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
40.
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I
S
2639
2837
2979
3128
3206
3286
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II
S
2415
2596
2726
2862
2934
3007
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III
S
2246
2414
2535
2662
2728
2797
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
41.
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I
S
2360
2537
2664
2797
2867
2939
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II
S
2233
2400
2520
2647
2713
2781
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III
S
1970
2118
2224
2335
2393
2453
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
42.
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I
S
2457
2641
2773
2912
2985
3059
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II
S
2050
2204
2314
2430
2490
2553
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III
S
1742
1873
1966
2065
2116
2169
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
43.
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I
-
1389
1493
1568
1646
1687
1730
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II
-
1379
1482
1557
1634
1675
1717
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III
-
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant
-
1364
1466
1540
1617
1657
1698
44.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I
S
2100
2258
2370
2489
2551
2615
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II
S
1795
1930
2026
2127
2181
2235
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III
S
1679
1805
1895
1990
2040
2091
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
45.
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I
-
1566
1683
1768
1856
1902
1950
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II
-
1428
1535
1612
1692
1735
1778
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III
-
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant
-
1364
1466
1540
1617
1657
1698
46.
Regizor scenă (culise) I
M
1566
1683
1768
1856
1902
1950
Regizor scenă (culise) II
M
1428
1535
1612
1692
1735
1778
Regizor scenă (culise) III
M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Regizor scenă (culise) debutant
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
47.
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I
S
2100
2258
2370
2489
2551
2615
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II
S
1840
1978
2077
2181
2235
2291
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III
S
1780
1914
2009
2110
2162
2216
Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
48.
Redactor I
SSD
1739
1869
1963
2061
2113
2165
Redactor II
SSD
1560
1677
1761
1849
1895
1942
Redactor III
SSD
1444
1552
1630
1711
1754
1798
Redactor debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
49.
Secretar de redacţie, tehnoredactor IA
M
1566
1683
1768
1856
1902
1950
Secretar de redacţie, tehnoredactor I
M
1428
1535
1612
1692
1735
1778
Secretar de redacţie, tehnoredactor II
M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
50.
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA
S
2383
2562
2690
2824
2895
2967
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I
S
1864
2004
2104
2209
2264
2321
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II
S
1693
1820
1911
2007
2057
2108
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
51.
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I
SSD
1725
1854
1947
2044
2096
2148
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II
SSD
1597
1717
1803
1893
1940
1989
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III
SSD
1444
1552
1630
1711
1754
1798
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
52.
Conservator, restaurator, custode sala I
M
1492
1604
1684
1768
1813
1858
Conservator, restaurator, custode sala II
M
1379
1482
1557
1634
1675
1717
Conservator, restaurator, custode sala III
M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Conservator, restaurator, custode sala debutant
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
53.
Asistent social gradul I - (asistent social principal)
S
1658
1782
1871
1965
2014
2065
Asistent social gradul II - (asistent social specialist)
S
1566
1683
1768
1856
1902
1950
Asistent social gradul III - (asistent social practicant)
S
1545
1661
1744
1831
1877
1924
Asistent social debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
54.
Asistent social gradul I - (asistent social principal)
SSD
1454
1563
1641
1723
1766
1811
Asistent social gradul II - (asistent social)
SSD
1444
1552
1630
1711
1754
1798
Asistent social debutant
SSD
1439
1547
1624
1705
1748
1792
55.
Asistent social I - (asistent social principal)
PL/M
1403
1508
1584
1663
1704
1747
Asistent social gradul II - (asistent social)
PL/M
1369
1472
1545
1623
1663
1705
Asistent social debutant
PL/M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
56.
Antrenor maestru (categoria I)
-
2192
2356
2474
2598
2663
2729
Antrenor senior (categoria a II-a)
-
1843
1981
2080
2184
2239
2295
Antrenor (categoria a III-a şi a IV-a)
-
1744
1875
1969
2067
2119
2172
Antrenor asistent (categoria a V-a şi debutant)
-
1364
1466
1540
1617
1657
1698
57.
Medic veterinar I
S
2297
2469
2593
2722
2790
2860
Medic veterinar II
S
1952
2098
2203
2313
2371
2431
Medic veterinar III
S
1676
1802
1892
1986
2036
2087
Medic veterinar debutant
S
1540
1656
1738
1825
1871
1918
58.
Tehnician IA***)
M
1478
1589
1668
1752
1795
1840
59.
Căpitan
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
60.
Şef mecanic
M
1364
1466
1540
1617
1657
1698
61.
Ofiţer de punte
M
1371
1474
1548
1625
1666
1707
62.
Şef timonier
-
1371
1474
1548
1625
1666
1707

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 434 din data de 9 iunie 2016