De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 30 noiembrie 2009

Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (II)

Lege-cadru nr. 330/2009 

CAPITOLUL III: Elementele sistemului de salarizare

Art. 11

(1)Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea acesteia, cu importanţa socială a muncii, cu condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, cu rezultatele obţinute, precum şi cu principiile prevăzute la art. 6.

(2)Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Art. 12

(1)Coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuţi în anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 şi nr. XIII.

(2)Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar creşterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiţionată de reducerea numărului de angajaţi, necesară realizării ţintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute la art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei în 2015.

(3)În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.

SECŢIUNEA 1: Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare

Art. 13

(1)Salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate a activităţii specifice fiecărui post.

(2)În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2-3 grade şi, respectiv, 2-3 trepte profesionale.

(3)În cadrul fiecărui grad sau al fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepţia funcţiilor publice, unde se utilizează 3 grade profesionale şi 3 trepte de salarizare.

(4)Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

Art. 14

Diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul 1,00, pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate, şi 12,00, pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Art. 15

(1)Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de bază se face potrivit art. 13, utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici, care conţin indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, precum şi sporurile cuprinse în coeficienţii de ierarhizare, prevăzuţi în anexele la prezenta lege.

(2)Nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv celor două trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici se stabileşte de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 16

(1)Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, sunt următoarele:

- de la 3 la 5 ani;

- de la 5 la 10 ani;

- de la 10 la 15 ani;

- de la 15 la 20 ani;

- peste 20 ani.

(2)Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă.

(3)Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 17

(1)Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acordă, la reluarea activităţii, salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării.

(2)Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor specifice.

SECŢIUNEA 2: Sporuri

Art. 18

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 19

(1)Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător.

(2)În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plăteşte în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază.

(3)Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. în cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.

(4)La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(5)Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, la funcţia cumulată.

Art. 20

Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art. 21

Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 22

Sporurile, majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege.

Art. 23

(1)Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.

(2)Suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.

(3)Guvernul poate aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).

SECŢIUNEA 3: Premii

Art. 24

(1)Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2)Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

Art. 25

(1)Pentru activitatea desfăşurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea.

(2)Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate în perioada în care a desfăşurat activitate.

(3)Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

(4)Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul.

SECŢIUNEA 4: Alte drepturi

Art. 26

(1)În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.

(2)Posturile vacante şi temporar vacante din unităţile sanitare publice, din unităţile de asistenţă socială şi medico-socială, de cultură şi învăţământ, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate.

Art. 27

Angajarea personalului prin cumul de funcţii în cazul în care o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui corespunzător funcţiei în care este încadrat se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază.

Art. 28

(1)Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar.

(2)În perioada prevăzută la alin. (1), persoana beneficiază de salariul de bază aferent funcţiei de conducere respective.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 9 noiembrie 2009

 

vineri, 27 noiembrie 2009

Băsescu - lovitura de graţie ?

Nu ştiu câtă regie se află în spatele scenei în care preşedintele Băsescu loveşte un copil. Personal, aş înclina să cred că imaginile sunt reale. Dacă nu sunt un trucaj, nu mă interesează dacă aceste imagini au fost "păstrate" special pentru a fi "scoase " în turul II, deci pentru a fi speculate electoral. Având în vedere conţinutul lor, nu mai contează. Cert este că, "răsfoind" mai multe bloguri şi forumuri, am constatat că primul efect al scenei cu pricina a fost acela de a-i mobiliza la vot pe cei care, fie boicotaseră primul tur, fie îşi propuseseră să rămâna acasa în turul II - dezamăgiţi de opţiunile care li se oferă. Cred că din acest moment, Băsescu va avea şi mai mulţi votanţi împotriva sa. 

Legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (I)

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1)Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
(2)Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.
(3)Partea a II-a a prezentei legi reglementează sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, până când sistemul va fi simplificat şi îmbunătăţit în conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.
Art. 2
(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
a)personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b)personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c)personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
(2)Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3)Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi asimilat acestuia, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici.
Art. 3
Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
a)caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
b)supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;
c)luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare;
d)echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;
e)sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil.
Art. 4
Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 12.
Art. 5
Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorări salariale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv, de la 9,40% în anul 2009 la 8,70% în anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88% în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în anul 2014 şi la 7,00% în anul 2015 şi în anii următori.
PARTEA II:
CAPITOLUL II: Reglementări comune
Art. 6
Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop şi finalitate următoarele:
a)armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;
b)stabilirea salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general;
c)realizarea ierarhiei salariilor funcţiilor de bază, a soldelor şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, având la bază următoarele criterii:
- nivelul studiilor şi al competenţelor;
- importanţa socială a muncii;
- complexitatea şi diversitatea activităţilor;
- responsabilitatea şi impactul deciziilor;
- expunerea la factori de risc;
- incompatibilităţile şi conflictele de interese;
- dificultatea activităţilor specifice;
- condiţiile de acceptare pe post;
d)transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum şi a celorlalte drepturi salariale;
e)compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevăzute de prezenta lege;
f)diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.
Art. 7
(1)Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază pentru personalul militar şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.
(2)Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări.

Art. 8
În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără a depăşi această valoare.
Art. 9
(1)În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu şi din unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale.
(2)Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice domeniului.
Art. 10
Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.

luni, 23 noiembrie 2009

F.S.L.I. consideră că diminuarea cheltuielilor prevăzute de Legea 329 a fost deja realizată

sursa: F.S.L.I.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
1. Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
2. Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
3. Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
4. Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
5. Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
6. Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
- reduceri efective de posturi si personal;
- neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
- anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
- rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
- neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
- nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
- neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
- nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I. să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.

PREŞEDINTE,

Aurel CORNEA  

Bucureşti, 23 noiembrie 2009

Am ajuns de unde am plecat

Prin faptul că, iată, Crin Antonescu nu s-a calificat în turul doi al alegerilor prezidenţiale, P.N.L. a ratat, probabil, cea mai mare şansă politică din ultimii 20 de ani. Totuşi, faptul că Antonescu trece de pragul electoral al partidului arată ca a fost un candidat de  valoare. Am ajuns, din nou, în faţa votului negativ, votul împotriva lui Băsescu. Deşi mă îndoiesc, sper ca Geoană să aibă forţa necesară unei lupte "corp la corp" cu Băsescu.    

sâmbătă, 21 noiembrie 2009

Constituţie avem, ne mai trebuie Preşedinte

Crin Antonescu:”Constituţie avem, ne mai trebuie Preşedinte. Ajutaţi-mă să trec de Mircea Geoana în primul tur, ca pe 6 decembrie să trec de Traian Băsescu !
sursa: http://videonews.romiercuri, 18 noiembrie 2009

Legea educaţiei - declarată neconstituţională

sursa: http://www.realitatea.net

La sesizarea liberalilor, legea educaţiei naţionale a fost declarată neconstituţională.
Deputatul PNL Ciprian Dobre a făcut o trecere în revistă a principalelor aspecte de neconstituţionalitate sesizate de liberali în Legea educaţiei. "Cinci critici majore am dezvoltat în sesizarea noastră. Primul aspect este legat de directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ, articolul 251 din lege, care spune că profesorii care deţin funcţia de director sau director adjunct sunt incompatibili cu calitatea de membru al unui partid politic", a remarcat liberalul, menţionând că s-ar excede articolul 40 alineatul 3 din Constituţie care arată că nu pot face parte din partide politice doar judecătorii CCR, avocaţii poporului, magistraţii, membri activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.

Un alt element reclamat de liberali se referă la soluţionarea stării de incompatibilitate. Potrivit lui Dobre, la articolul 331 din Legea educaţiei, se face următoarea precizare: directorului sau directorului adjunct care este în stare de incompatibilitate i se desface contractul de muncă pe motive disciplinare. "Adică incompatibilitatea se soluţionează prin intermediul dreptului muncii. O altă aberaţie - directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ nu au contract de muncă, ci contract de management", a comentat liberalul.

Deputatul PNL a susţinut şi că în Legea educaţiei se introduc discriminări prin prevederea potrivit căreia absolvenţii liceului pot susţine în mod gratuit examenul de bacalaureat de două ori, ceea ce ar însemna că cei de la privat o pot face o singură dată sau de trei ori, "legea nu distinge şi nu le mai spune nimic". "Oricum am lua-o, avem de-a face cu o discriminare raportat la articolul 4 alineatul 2 din Constituţie", a subliniat Dobre.

O altă critică adusă de liberali se referă la prevederea pentru acordarea a 500 de euro pentru fiecare cetăţean român la naşterea acestuia. Ciprian Dobre a punctat că, în condiţiile în care Legea intră în vigoare după promulgare, iar normele de aplicare ale legii sunt prevăzute pentru zece luni de la intrarea în vigoare, problema care se pune este discriminarea faţă de cei născuţi înainte de intrarea în vigoare a textului.

În plus, Dobre a făcut referire la încălcarea articolului din Constituţie care garantează autonomia universitară. "La articolul 298 se arată că în cazuri bine justificate în perioada unei legislaturi de patru ani, Ministerul Educaţiei poate prin ordin, să suspende din funcţie rectorul unei instiuţii de învăţământ superior de stat sau privat, acreditată sau autorizată provizoriu. Cu alte cuvinte, cu toate că autonomia este garantată, domnul Boc îşi asumă răspunderea în faţa Parlamentului tocmai pe un articol care înfrânge această garanţie", a afirmat liberalul, în opinia căruia "Universităţile vor fi conduse de Guvern".

Parlamentarii PNL au sesizat şi încercarea de politizare a sistemului de învăţâmânt preuniversitar şi universitar.

sursa: http://www.realitatea.net

S.L.S.I.P. recomandă petiţionarea I.S.J.


Potrivit unui comunicat postat pe pagina web oficială, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa recomandă grupelor sindicale să transmită de urgenţă Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa şi conducerii unităţii de învăţământ petiţii prin care să arate că nu sunt de acord cu măsurile de reducere a cheltuielilor impuse de MECI prin nota nr. 78103 din data de 16.11.2009 şi, ca urmare, doresc efectuarea de zile libere fără plată, fără asigurarea continuităţiii procesului instructiv-educativ, în conformitate cu dispoziţiile art. 10(4) din Legea 329/2009.


A se vedea (mai jos) şi ultimele precizări emise în data de 18.11.2009, prin care MECI îşi reconsideră poziţia:marți, 17 noiembrie 2009

Nota M.E.C.I. nr. 78103/ 16.11.2009 încalcă legea


Nota M.E.C.I. nr. 78103 din data de 16.11.2009 încalcă tocmai Legea nr. 329/2009.  

Impunerea de zile libere fără plată pentru salariaţii din învăţământ, timp de 8 zile în luna decembrie, contravine prevederilor art.10, alin (4) din Legea nr.329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere fără plată.  
De asemenea, M.E.C.I. se substituie directorilor unităţilor de învăţământ şi consiliilor de administraţie, stabilind arbitrar modalitatea de acordare a zilelor libere fără plată, în condiţiile în care legea stabileşte că această decizie aprţine conducătorilor unităţilor.  

Vezi aici art. 10 din Legea nr. 329/2009
 

 

luni, 16 noiembrie 2009

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Aprobat prin Ordinul nr. 5886/2009 privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 13 noiembrie 2009

ANEXĂ: CALENDARUL mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor şcolare şi sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului şcolar general până la data de 4 ianuarie 2010, în următoarea componenţă:

a)preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;

b)vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate;

c)secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu managementul instituţional/inspectori şcolari de specialitate/ directori de liceu;

d)membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Comisia de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea conform prezentului calendar şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate şi a pretransferării.

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mişcării personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

I.Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Pentru cadrele didactice titulare numite pe nivel gimnazial în unităţi cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b2) şi la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă).

Perioada 4-22 ianuarie 2010

II.Ordinea desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 este următoarea:

1.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:

a)pentru limită de vârstă standard;

b)la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010

c)cadrele didactice care doresc să îşi continue activitatea didactică în anul şcolar 2010-2011 în condiţiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie să conţină avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ);

Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010

d)cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/ catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ;

Perioada 8-9 februarie 2010

e)comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau a avizului de pensionare;

Termen: 12 februarie 2010

f)depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;

Perioada 15-16 februarie 2010

g)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 17 februarie 2010

h)comunicarea rezultatelor la contestaţii;

Termen: 19 februarie 2010

2.Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învăţământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul şcolar 2010-2011:

a)la nivelul unităţilor de învăţământ;

b)la nivelul inspectoratului şcolar.

Perioada 22 februarie-12 martie 2010

3.Soluţionarea completărilor şi a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2010-2011:

a)înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada 15-16 martie 2010

b)soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în una, două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări şi a situaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Termen: 18 martie 2010

c)afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 22 martie 2010

d)înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada 23-24 martie 2010

e)completarea de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unităţii de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;

f)completarea, în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, a normei didactice cu ore la altă/alte unitate/unităţi de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;

Perioada 25-26 martie 2010

g)emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 29 martie 2010

4.Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferarea personalului didactic titular la cerere:

a)afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;

Termen: 22 martie 2010

b)afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 30 martie 2010

c)afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;

Termen: 7 aprilie 2010

d)înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;

Perioada 8-22 aprilie 2010

e)afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere;

Termen: 26 aprilie 2010

f)înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;

Perioada 26-28 aprilie 2010

g)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;

Termen: 29 aprilie 2010

h)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada 29-30 aprilie 2010

i)efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate şi apoi a pretransferărilor în aceeaşi şedinţă publică;

Perioada 3-5 mai 2010

j)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;

Perioada 6-7 mai 2010

k)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 10 mai 2010

l)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 11 mai 2010

m)emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate şi pretransfer.

Termen: 14 mai 2010

5.Detaşarea în interesul învăţământului:

a)înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ;

Perioada 12-19 mai 2010

b)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada 20-21 mai 2010

c)discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 24 mai 2010

d)afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

Termen: 26 mai 2010

e)emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.

Termen: 27 mai 2010

6.Ocuparea prin concurs, detaşare la cerere şi suplinire la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:

a)transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti ale personalului didactic şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;

Termen: 28 mai 2010

b)stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 31 mai 2010

c)transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi inovării a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile stabilite de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs;

Termen: 4 iunie 2010

d)comunicarea acordului/refuzului continuităţii cadrelor didactice pentru detaşare la cerere sau suplinire, în anul şcolar 2010-2011, de către unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar;

Perioada 31 mai-4 iunie 2010

e)înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţământ/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2010, pentru cadrele didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidaţii care solicită continuitate pentru suplinire şi pentru candidaţii participanţi la concursul naţional din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judeţelor-pilot care vor aplica noul sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-iulie 2008, şi/sau la concursul din data de 15 iulie 2009, care au obţinut minimum nota 7 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare, precum şi pentru candidaţii care solicită suplinire în baza notelor la concursul naţional din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008, şi/sau la concursul din data de 15 iulie 2009;

Perioada 14-25 iunie 2010

- absolvenţii promoţiei 2010 depun adeverinţa de absolvire şi validează fişa de înscriere (prin semnătură).

Termen: 7 iulie 2010

NOTĂ:

Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolvenţii promoţiei 2010 care susţin examenul de licenţă/absolvire după data de 7 iulie 2010 pot participa la proba

scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

f)verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi de consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada 25 iunie-2 iulie 2010

g)verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Perioada 28-29 iunie 2010

h)afişarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;

Termen: 30 iunie 2010

i)depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;

Perioada 30 iunie-1 iulie 2010

j)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 2 iulie 2010

k)comunicarea soluţiilor la contestaţii;

Termen: 5 iulie 2010

l)validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură), conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului;

Perioada 5-7 iulie 2010

m)extragerea din aplicaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a situaţiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialităţi şi numărul total al candidaţilor înscrişi;

Termen: 8 iulie 2010

n)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Zilele de 9 şi 12 iulie 2010

o)desfăşurarea concursului (locul va fi anunţat public cu cel puţin 30 de zile înainte);

Termen: 14 iulie 2010

p)transmiterea situaţiei statistice a derulării concursului (numărul candidaţilor prezenţi şi numărul candidaţilor absenţi) la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Termen: 14 iulie 2010, ora 12J00

q)afişarea rezultatelor;

Termen: 16 iulie 2010

r)înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor);

Perioada 16-18 iulie 2010

s)rezolvarea contestaţiilor;

Termen: 19 iulie 2010

t)afişarea rezultatelor finale.

Termen: 20 iulie 2010

6.1.Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:

a)repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;

Perioada: 21-22 iulie 2010

b)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 2 august 2010

6.2.Publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile şi a posturilor didactice/catedrelor rezervate, şi afişarea acestora la centrele de concurs.

Termen: 23 iulie 2010

6.3.Etapa a II-a de repartizare - repartizarea, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere şi a cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs/concurs specific, în ordine, astfel:

a)repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

b)repartizarea în şedinţă publică a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar;

c)repartizarea în şedinţă publică a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

d)reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unităţile de învăţământ care organizează concurs şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Termen: 26 iulie 2010

e)emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere. Termen: 2 august 2010

6.4.Etapa a III-a de repartizare - repartizarea prin suplinire a candidaţilor, în şedinţă publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, în ordine, astfel:

a)repartizarea candidaţilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

b)completarea normei didactice candidaţilor repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete, la nivel de centru de concurs, şi repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concurs prin suplinire, în şedinţă publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Perioada: 27-30 iulie 2010

c)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru suplinire.

Termen: 2 august 2010

6.5.Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unităţile de învăţământ care au organizat concurs şi la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Termen: 2 august 2010

7.Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, de către cadrele didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi detaşare la cerere şi de către cadre didactice calificate prin suplinire:

a)revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;

b)depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în baza rezultatelor obţinute la concursul din luna iulie 2009 şi/sau din perioada iunie-iulie 2008;

Perioada: 3-4 august 2010

c)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 9 şi 12 iulie 2010);

Termen: 5 august 2010

d)organizarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a concursului pentru suplinire;

Termen: 6 august 2010

e)afişarea rezultatelor;

Termen: 7 august 2010

f)depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

Perioada: 7-9 august 2010

g)afişarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 august 2010

7.1.Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate nesoluţionată, a cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere şi a suplinitorilor calificaţi, în ordine, astfel:

a)repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

b)soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

c)repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iulie 2010, respectiv în ordinea descrescătoare a punctajelor;

d)reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Termen: 23 august 2010

e)soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire şi repartizarea în şedinţă publică a suplinitorilor calificaţi, conform prevederilor art. 77 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

f)repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009, în regim de cumul/plata cu ora;

Perioada: 24-25 august 2010

g)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2010

7.2.Afişarea listei candidaţilor repartizaţi, reactualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele şcolare şi publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Termen: 26 august 2010

8.Acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate:

a)depunerea şi înregistrarea dosarelor la inspectoratele şcolare pentru cumul/plata cu ora;

Perioada: 7-11 iunie 2010

b)acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.

Termen: 27 august 2010

c)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2010

9.Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului:

a)depunerea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 7-11 iunie 2010

b)organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 5-6 august 2010

c)afişarea rezultatelor;

Termen: 7 august 2010

d)depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

Perioada: 7-9 august 2010

e)afişarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 august 2010

9.1.Etapa a V-a de repartizare - şedinţă publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti pentru:

a)repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.885/2009;

Termen: 30 august 2010

b)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 septembrie 2010

III.Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate

Termen: 15 septembrie 2010