De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 29 aprilie 2011

Deblocarea posturilor în administraţia publică locală

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Având în vedere că, potrivit art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ până la 31 decembrie 2011, a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice indiferent de modul de finanţare, cu excepţia unui procent de maximum 15% din posturile care se vacantează ulterior, la nivelul fiecărei instituţii şi autorităţi publice,
ţinându-se seama de faptul că blocarea ocupării posturilor vacante a generat unele disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii unor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale care au aprobat un număr redus de posturi, fapt ce nu permite ocuparea posturilor aferente funcţiilor unice, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
apreciind că intervenţia legislativă este justificată de necesitatea unei reglementări prin care ordonatorii principali să fie abilitaţi să poată aproba ocuparea posturilor vacante aferente funcţiilor unice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, în funcţie de priorităţile identificate în desfăşurarea activităţii acestor instituţii, cu avizul Guvernului,
întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
Articol unic 
 Articolul 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1.După alineatul (23) se introduc trei noi alineate, alineatele (24)-(26), cu următorul cuprins: 
"(24) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante unice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale, exclusiv cele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute la alin. (21), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. 
(25) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (24) se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea prefectului, pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(26) Prin post unic, în sensul alin. (24), se înţelege:
a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică; ori
b) un post dintre posturile aflate în compartimentele în care există numai posturi vacante." 
2.Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2), (21), (22) şi (24) se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite."

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 168 din data de 9 martie 2011
 

miercuri, 20 aprilie 2011

În sfârşit, dar prea târziu

Botiş a demisionat. A fost nevoie de un scandal de presă şi de un conflict de interese cum rar s-a mai văzut, pentru ca unul dintre cei mai incompetenţi miniştri ai muncii  din toate timpurile (dacă nu cumva cel mai incompetent) să plece. 

vineri, 15 aprilie 2011

Un blat de nota 10

După cum informează ziarul Cuget Liber, ieri, la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, a avut loc întâlnirea cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor cu Marius Bălaşa, directorul din Ministerul Educaţiei numit să lanseze campania „Tu faci legea de nota 10”. Este vorba, evident despre Legea 1/2011, o parodie juridică pe care M.E.C.T.S. şi inspectoratele şcolare încearcă acum să o spele de găinaţ, pentru a o ridica la rang de lege a educaţiei naţionale. 
Întâlnirea a avut, se pare, caracterul unei şedinţe de partid, pentru că mai nimeni nu a ştiut că un asemenea "eveniment" va avea loc.  
Regretabil, dar în spiritul obişnuit care a animat şi animă M.E.C.T.S. şi I.S.J., sindicatul nu a fost invitat să participe la dezbatere. Din teama de a nu tulbura apele, probabil, şi de a nu strica atmosfera "de nota 10". 
Secretomania a fost sesizată, de altfel, şi de Cuget Liber. Citez: "Am avut, astfel, prilejul să cunoaştem echipele de directori şi profesori de la Constanţa implicate în elaborarea metodologiilor secundare. Şi, cu toate că reprezentantul MECTS afirma că nu s-a făcut un secret din faptul că respectivii au fost membri ai grupurilor de lucru, noi îl contrazicem. S-au ţinut la blat numele celor implicaţi! Aşadar, echipa care a lucrat la regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în perioada 19 ianuarie - 14 februarie, a fost formată din coordonator prof. Petre Purcărea, prof. Doina Manoleasa - Liceul Teoretic „Callatis”, Silvia Borugă - Liceul Teoretic „Traian”, alături de alţi colegi alcătuind o echipă de 12 persoane.Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată dialogului dintre participanţii aflaţi în sală şi reprezentantul Ministerului Educaţiei. Că nu prea s-a înghesuit nimeni cu întrebări nu era greu de ghicit, din moment ce această întâlnire a fost anunţată DOAR pe la colţuri. Presa a fost invitată în ultima instanţă, pentru că tot am aflat primii că va avea loc."

joi, 14 aprilie 2011

Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante în sistemul bugetar

H.G.  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (4) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în continuare regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică personalului contractual din:
a)instituţiile şi autorităţile publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b)instituţiile şi autorităţile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c)instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii;
d)instituţiile şi autorităţile publice ale căror conducători sunt persoane angajate în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.
(2)Dispoziţiile regulamentului prevăzut la art. 1 nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi instituţiilor şi autorităţilor publice care prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat încadrarea şi promovarea personalului contractual.
Art. 3
(1)În aplicarea prezentei hotărâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme interne.
(2)Pentru instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aspecte specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale, precum şi la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului pot fi reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I
 Vezi aci Regulamentul- cadru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 221 din data de 31 martie 2011

miercuri, 13 aprilie 2011

Pân' la Guvern, ne mănâncă directorii. Unii...

O fi adevarat că vreo doi directori din Judeţul Constanţa au obţinut în consiliile de administraţie cheltuirea fondurilor extrabugetare pentru plata unor avocaţi? Care  avocaţi ar trebui să se opună în instanţă aplicării legii de majorare a salariilor pentru personalul didactic din şcolile respective şi restituirii sumelor reţinute din indemnizaţia de concediu de odihnă. O fi adevarat ? Noooo, io cre' că nu-i adevărat ! Păi cu banii ăia, dacă-i aveau, ar fi plătit diferenţa la indemnizaţiile de concediu.

joi, 7 aprilie 2011

Justiţia confirmă din nou

Absolvenţii liceului pedagogic, care au absolvit ulterior şi colegiul universitar de institutori/studii superioare de scurtă durată în profilul pedagogic, trebuie încadraţi şi plătiţi ca profesori pentru învăţământul primar încă de la 01 ianuarie 2010. miercuri, 6 aprilie 2011

Să ne păstrăm calmul !

Pentru că aseară am auzit pe toate canalele TV numai tâmpenii  despre efectele recursului în interesul legii, admis de Î.C.C.J. cu privire la aplicarea Legii nr. 221/2008 (inclusiv de la persoane cu oarece pregătire juridică), reproduc mai jos dispoziţiile art. 330 ind. 7 din Codul de procedură civilă, invocat de Curte în decizie.
Art. 330 ind. 7 din Codul de procedură civilă
Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese.
Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

marți, 5 aprilie 2011

Înalta Curte confirmă: majorarea salarială trebuie aplicată pentru perioada 01.10.2008-31.12.2009

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă: 
Ca efect al deciziilor Curţii Constituţionale prin care au fost declarate neconstituţionale Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr.136/2008, nr.151/2008 şi nr.1/2009, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.15/2008, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009.
Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.Pronunţată, în şedinţă publică, azi 4 aprilie 2011.
Decizia nr. 3 în dosarul nr. 2/2011

luni, 4 aprilie 2011

Boc minte fără ruşine

Boc minte, minte şi dezinformează chiar în acest moment, pe TVR1. Vorbeşte despre majorarea cu 50% a salariilor profesorilor, când creşterea prevazută de Legea 221 e, în medie, de 34%. Ne spune cum vrea guvernul să facă ordine în sistem prin legea de plafonare a salariilor, pretextând practica neuniformă a instanţelor de judecată şi situaţia de la Suceava şi Botoşani. Afirmă chiar, cu evidentă rea-credinţă, că profesorii de la Suceava şi Botoşani au beneficiat de o majorare a salariilor cu 65% (50% conform sentinţelor şi 15% de la 1 ianuarie 2011). Moderatorii - nepregătiţi, neinformaţi şi/sau slugarnici - sunt incapabili să-i dea replica. 

Hotărârile judecătoreşti trebuie respectate !

Nu se pune problema ca hotărârile judecătoreşti privind Legea nr. 221/2008 să nu fie puse în aplicare, mai devreme sau mai târziu. Cât priveşte legea de plafonare a salariilor, pe care guvernul o pregăteşte, rămâne de vazut ce se va întâmpla... Poate că e pretextul că, în sfârşit, guvernul ăsta să cadă. Mă bucur că măcar domnul Ponta e de acord cu mine...
Amănute aici 

vineri, 1 aprilie 2011

Nu-l mai lăsaţi pe Funeriu să vorbească !

Funeriu o comite iar la Antena 3, invocând O.U.G. 41/2009 în salarizarea personalului didactic, act normativ abrogat şi viciat de neconstituţionalitatea încă de la adoptare. De asemenea, aminteşte de recursul în interesul legii promovat cu privire la hotărârile judecătoreşti privind Legea nr. 221/2008, dar "uită" să spună că  procurorul general ne dă dreptate, confirmând că majorarea salarială trebuia aplicată între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2010, aşa cum a decis majoritatea instanţelor; şi, implicit, şi de la 1 ianuarie 2010.
Păcat că niciunul dintre cei aflaţi în studio nu e în stare să-i de o replică mai consistentă şi la obiect domnului Funeriu. Păcat. Mie mi-a venit să sparg televizorul. 

Japonia de acasă. Copiii din Cârligu Mare, Buzău

Satul Cârligu Mare, judeţul Buzău. Undeva, în marginile Bărăganului, pe uliţele din măruntaiele satului, cu puţin înainte de Bunavestire, câţiva copii se întorc de la şcoală. Printre casele dărăpănate, care o iau spre pământ după stăpânii lor plecaţi demult acolo, se întrevede turla bisericii. Părintele Marian Tudor ne aşteaptă în poartă, îmbrăcat în sutana preoţească. A preluat parohia de un an şi, de atunci, misiunea lui printre cârligeni a devenit un şir lung de întâlniri înfiorătoare. Sărăcia, bolile, foametea, frigul, copilăriile vitregite, familiile măcinate de nenorociri sunt adevărata lui slujbă. Cunoscând în ansamblu cazurile, dintr-un apel lansat pe un site de socializare, am trecut la detalii. Ce să vizităm mai întâi? Cel mai disperat caz? Cea mai săracă familie? Cei doi copii sălbăticiţi, crescuţi de tatăl şi mama cu handicap? Pe fata căreia doctorii i-au dat, încă pe când avea doar doi ani şi jumătate, numai 11 ani de trăit, iar ea s-a încăpăţănat, imobilizată total la pat, să prindă aproape vârsta majoratului? Sau bordeiul în care a îngheţat, peste iarnă, băiatul luat în plasament? Mai bine mergem întâi la familia cea mai săracă… Dar care e cea mai săracă? Ne uităm în stânga drumului, apoi în dreapta şi plecăm la întâmplare. Ori încotro ai lua-o, aceeaşi tristeţe, încălzită uşor de soarele primăvăratic. Alegem un capăt al satului… articol complet

autori: Ciprian STERIAN şi Sorin DINCO