De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 30 iunie 2010

LEGEA nr. 118/ 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.
(2)În situaţia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.
Art. 2
(1)Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora:
a)cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330/2009 şi în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
b)drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) şi art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare;
c)cuantumul drepturilor specifice pentru activităţile desfăşurate în instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prevăzute la pct. 3 alin. (1) şi (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 şi 12 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009;
d)cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament;
e)compensaţia lunară pentru chirie.
(2)Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistenţa medicală, medicamente şi proteze aferente personalului propriu, pentru care legislaţia în vigoare la data publicării prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.
(3)Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocaţiilor de hrană acordate personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe perioada participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare.
(4)Suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, destinată plăţii drepturilor băneşti ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, se diminuează cu 25%.
Art. 3
(1)Prevederile art. 1 şi 2 se aplică şi personalului din cadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2)Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1), precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 4
Prevederile art. 1-3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 5
De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileşte ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi drepturile băneşti care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru şomaj în funcţie de cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite potrivit legii se diminuează cu 15%.
Art. 6
(1)Drepturile băneşti prevăzute la art. 72, 731, 74 şi 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.
(2)Convenţiile încheiate în vederea acordării subvenţiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi produc efectele juridice până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.
Art. 7
(1)De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuieşte cu sintagma "indemnizaţie socială pentru pensionari".
(2)De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mică de 350 lei.
(3)De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute la alin. (2) se stabileşte anual, prin legile bugetare, şi poate fi modificat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare.
Art. 8
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.
Art. 9
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă.
Art. 10
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public de pensii, precum şi în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispoziţiile legale privind înscrierea la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială nu se mai aplică.
(2)Cererile de înscriere la pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, depuse în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluţiona cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii.
Art. 11
De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor băneşti, acordate sau suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj ori din bugetul de stat, după caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la art. 15 alin. (1) lit. b)-f), cu excepţia indemnizaţiei de şomaj diminuate potrivit art. 5, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se repun în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiaşi date, se diminuează cu 15%.
Art. 12
Cuantumul indemnizaţiilor acordate în temeiul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.
Art. 13
De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% următoarele categorii de drepturi:
a)cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical şi neclerical;
b)indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare;
c)cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.
Art. 14
De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi:
a)cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
b)ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
c)indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;
d)indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15
(1)De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
a)art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b)art. 12 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare;
c)art. 12 lit. a), b) şi d), art. 121 şi 122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
d)art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare;
e)art. 7 lit. a) şi c) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
f)art. 7 lit. a) şi c) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010;
g)Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;
h)Ordonanţa Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;
i)Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
j)art. 25 şi 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
k)Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.
(2)Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative enumerate la alin. (1) lit. b)-f), ale căror drepturi de protecţie socială acordate sau, după caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se află în plată sau se repun în plată după suspendare ulterior acestei date, beneficiază de aceste drepturi în condiţiile prevăzute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.
(3)Pentru naşterile survenite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi pentru căsătoriile încheiate până la această dată, drepturile se stabilesc în condiţiile actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. g)-j) şi se solicită la plată până cel târziu la data de 31 august 2010.
Art. 16
(1)Prevederile art. 1-3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum şi cele ale art. 9-14 se aplică până la 31 decembrie 2010.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale şi de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum şi cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat şi ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.
-****-
Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1), din Constituţia României, republicată, în şedinţa comună din data de 29 iunie 2010.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 30 iunie 2010

vineri, 25 iunie 2010

Neconstituţionale, dar... !

Din păcate, decizia Curţii Constituţionale mă dezamageşte într-o oarecare măsura, pentru că aceleaşi principii de drept care ar fi trebuit sa stea la baza declarării ca neconstituţionale a prevederilor privind micşorarea pensiilor, ar fi trebuit avute în vedere şi în privinţa reducerii salariilor. Cu alte cuvinte, nu era normal ca cele două situaţii să fie tratate cu măsuri diferite. Argumentele de ordin juridic şi constituţional, facute publice de unul dintre judecători, domnul Ioan Predescu, în justificarea decizie, par discutabile. Mă tem ca motivarea deciziei va demonstra acest lucru. Tocmai de aceea o aştept cu nerăbdare.
La prima vedere, există o notă de fariseism în decizia Curţii. Şi cred că, dacă pensiile de serviciu n-ar fi fost puse în pericol, şansele ca legile să treacă ar fi fost mai mari.
Să aşteptăm motivarea pentru a vedea şi celelalte argumente.

Curtea Constituţională a decis că articolul care prevede reducerea tuturor pensiilor cu 15% este neconstituţional, la fel şi articolul care prevede recalcularea pensiilor de serviciu ale magistraţilor, în schimb reducerea salariilor bugetarilor cu 25% este constituţională.


Articolele declarate neconstutuţionale:

Legea privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar 


Art. 9
(1) Incepand cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate in plata precum si indemnizatia de insotitor pentru pensionarii de invaliditate gradul 1 se diminueaza cu 15 %.
(2) La determinarea cuantumului brut al pensiilor precum si a indemnizatiei de insotitor pentru pensionarii de invaliditate gradul 1, ce vor fi stabilite sau acordate incepand cu data de intrarii in vigoare a prezente legi, valoarea punctului de pensie utilizata este de 622,9 lei.
Legea privind stbilirea unor masuri in domeniul pensiilor


Art 1
Pe baza intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în sensul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările anterioare:


lit. c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor şi judecătorilor, respectiv magistraţilor asistenţi la Curtea Constituţională.

Constituţia, acest deziderat...

Am constatat că mai mulţi lideri de opinie (între aceştia, Robert Turcescu) vorbesc despre un fel de circumstanţe atenuante, care ar trebui acordate judecătorilor de la Curtea Constituţională, în cazul deciziei pe care aceştia trebuie să o pronunţe privitor la reducerea pensiilor şi a salariilor bugetarilor.
Ideea este aceea că judecătorii nu vor putea şi nu trebuie să facă abstracţie de actual context politico-economic. Este o opinie extrem de periculoasă, care denaturează total rolul unei Curţi Constituţionale, instituţie a cărei unică menire este acea de a asigura controlul constituţionalităţii legilor. 
Deci, niciun raţionament de ordin economic, politic sau vreunul izvorât  de la nivelul simţului comun nu trebui să ghideze judecătorii Curţii Constituţionale atunci când deliberează, ci numai textul Constituţiei, privit strict juridic, la rece, exclusiv pe baza principiilor de drept. Numai o asemenea abordare este în spiritul Constituţiei şi numai o asemenea abordare îi poate scoate pe judecătorii Curţii în afara oricărei suspiciuni. 

 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
- extras-

ARTICOLUL 142 
Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.

ARTICOLUL 145
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia.
 


ARTICOLUL 1
.................................................. 
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. 
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

ARTICOLUL 11
(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. 
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.
ARTICOLUL 15
(1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. 
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

ARTICOLUL 41
(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. 
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

ARTICOLUL 47
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 
(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.

ARTICOLUL 80
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
miercuri, 23 iunie 2010

Despre concediul medical

Extras din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănatate, aşa cum acestea au fost modificate prin Ordinul nr. 430/2010

Art. 67
(1)Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pâna cel mai târziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat în anexa nr. 9.
(2)Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pâna cel mai târziu la sfârsitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.

Art. 81
(1)Asiguratii au obligatia de a înstiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate privind aparitia starii de incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. În situatia în care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit în zilele declarate nelucratoare, asiguratii au obligatia de a înstiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în prima zi lucratoare.
(2)Asiguratii au obligatia sa completeze si sa depuna la medicul prescriptor o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut în anexa nr. 4.
(3)Medicii prescriptori au obligatia ca în declaratia prevazuta la alin. (2), la rubrica «Observatiile medicului prescriptor», sa precizeze, daca este cazul, recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate, analize paradinice sau alte proceduri medicale.
(4)Medicii prescriptori au obligatia ca la solicitarea platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sa puna la dispozitia acestora o copie a declaratiei prevazute la alin. (2) «Conforma cu originalul».
(5)Obligatia prevazuta la alin. (4) se duce la îndeplinire de catre medicul prescriptor numai în baza unei împuterniciri date de conducatorul unitatii platitoare.
(6)Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înstiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporara de munca, precum si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta si declaratia prevazuta la alin (2), daca au solicitat-o.
(7)Verificarea prezentei asiguratilor aflati în incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se poate efectua numai în intervalul orar 8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform modelului prevazut în anexa nr. 5.
(8)Procesul-verbal prevazut la alin. (7) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sediul platitorului de indemnizatii, acesta având obligatia de a raspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrarii contestatiei.
(9)Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS în termen de 60 de zile si care va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 82
Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit în perioada prevazuta în certificatul medical. 

A se vedea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
A se vedea şi  modificările din 2010 ale O.U.G. 158/2005 
A se vedea şi Normele metodologice - text integral 

miercuri, 16 iunie 2010

Curtezana Constituţională

Nu ştiu de ce, de vreo câteva zile încoace, văzând nebunia asta cu desemnarea respectivilor judecători, îmi tot vine să spun Curtezana Constituţională în loc de Curtea Constituţională. Păcatul meu sa fie, dacă greşesc ! 

Demisie de onoare în rândul liderilor sindicali

Gest de onoare al liderului Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin. Acesta a demisionat din funcţie, asumându-şi eşecul acţiunilor sindicale din ultimele luni.
Un exemplu demn de urmat şi de alţii, nu-i aşa ?

sursa: realitatea.net

marți, 15 iunie 2010

Cronica unui meci (ne)întrerupt

A fost ca la meci, nu-i aşa?  Ca la un meci de la Cupa Mondială. În teren, echipa lui Boc IV. Cu un om în plus, al 12-lea, dacă-l punem şi pe Jucătorul Preşedinte. Dar şi cu un arbitru părtinitor, care se face că nu vede (să-i spunem CC).
Noi, poporul, în stradă, adică la peluză, suflând ca "tâmpiţii" în vuvuzele. 
Aşadar, cum ar suna asta la radio? Cam aşa:
Revenim în transmisiune directă, stimaţi prieteni ai fotbalului politic. Meciul a reînceput de câteva secunde. Nicio schimbare în echipa Guvernului. La balon, de pe partea stângă a terenului, Boc IV ţăşneşte pe extrema dreaptă, îşi driblează un coechipier, încă unul,  trece de mijlocul terenului în viteză şi pasează în diagonală unui adversar, care porneşte pe contraatac. Jucătorul Opoziţiei este urmărit îndeaproape de Jucătorul Preşedinte, care, cu un fault grosolan, pe la spate, îi "suflă" mingea. Din pacate, doamnelor şi domnilor, arbitrul lasă jocul să continue. Jucătorul Preşedinte îi pasează din nou lui Boc IV. Acesta din urmă, dar nu ultimul, preia balonul în preajma careului şi ţăşneşte din nou, trece de 3 coechipieri, trece şi de portar şiiii, şiiiii,  Goooooooooooooooooooolll, înscrie Boc IV, stimaţi ascultători.  Cu un şut. La colţul scund, evident, specialitatea sa, dar în proprie poaaaartăăăă, dragi prieteni!   Faaaaantastic, Opoziţia preia conducerea!  (...) Ba, nu, nu, dragi prieteni, rectific, autogolul nu este validat de arbitru pe motiv că Boc IV s-ar fi aflat din nou în ofsaid. Jucătorii Opoziţiei protestează vehement, însă arbitrul este de neînduplecat. Spectatorii intră şi ei în teren ... (...) Aici transmisiunea este întreruptă, din cauza unei defecţiuni tehnice, deloc întâmplătoare, care a avut loc la Palatul Telefoanelor din Cotroceni. Ca atare, nu vă putem comunica, pentru moment, rezultatul meciului de fotbal, dar nici pe cel al meciului de box dintre echipa Guvernului şi cea a spectatorilor. Pe surse avem însă informaţia, neconfirmată, că Jucătorul Preşedinte s-ar afla întins pe gazon, după ce a fost lovit în cap cu o vuvuzelă, care, ulterior, i-a fost înfiptă în cur de către un suporter. Coechipierul său, Boc IV, poreclit în vestiar Vuvuzel cel Mic, suflă în acest moment chiar în vuvuzelă, pentru a încerca să o scoată. Repetam, din păcate, informaţia nu este confirmată. Vom reveni.

sâmbătă, 12 iunie 2010

Perla zilei

"Coreea a jucat la fel ca Grecia, dar mai bine."  Perla aparţine comentatorului TVR, care a comis-o în direct, în timpul meciului.

miercuri, 9 iunie 2010

Nu mai aştept

Tăcerea mea din ultimele zile ar putea continua mult timp de-acum încolo. Ce ar mai fi de spus şi cât ar mai conta ceea ce spun eu? Acum, când mişcarea sindicală din învăţământ a înregistrat cel mai mare eşec din ultimii 15 ani, ce a mai rămas de spus sau de făcut? Nimic. Eu, unul, nu mai aştept nimic. Nici măcar demisia de onoare al liderilor noştri sindicali "naţionali", gest pe care, mărturisesc, în naivitatea mea, l-am crezut posibil pentru câteva zile. Poate pentru că, pur şi simplu, aşa ar fi fost firesc.  

joi, 3 iunie 2010

Noi facilităţi pentru membrii C.A.R. Învăţământ Constanţa

Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ Constanţa a adoptat noi reguli privind acordarea împrumuturilor şi rambursarea ratelor, adaptate situaţiei dificile cu care se confruntă salariaţii din învăţământ în aceasată perioadă.
Mai multe amănute pe pagina oficială a CAR Învăţământ Constanţa

marți, 1 iunie 2010

Ceva nou?

Radu Berceanu: "În campania electorală s-a minţit prin omisiune pentru a ascunde faptul că mergem spre prăpastie".