De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 27 februarie 2014

Art. 253(1) lit. a) și b) din Legea 1/2011 - neconstituțional

Art. 253 (1) lit. a) și b) din Legea 1/2011 a educației naționale a fost declarat neconstituțional - se arată într-un comunicat al Curții Constituționale (sursa: www.ccr.ro )


În variantale anterioare, până la modificările aduse prin O.U.G. 117/2013, art. 253 a avut mai multe formulări:

Varianta iniţială:
Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul național unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obținut cel puțin nota 7 și au ocupat un post/o catedră devin titulari ai școlii respective dacă:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administrație al școlii respective este de acord.


Varianta intermediară - stabilită prin OUG nr. 21/2012:
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare în anul 2011, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului


Actuală formulare, stabilită prin O.U.G. 117/2013 este următoarea:
(1)Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cei puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.


În conformitate cu art. 147 din Constituţia României:
(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.
(3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.
(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.
  

Vechimea în muncă/specialitate se calculează raportat la perioada lucrată şi nu la orele prestate efectiv

Potrivit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, vechimea în muncă şi în specialitate se calculează raportat la întreaga perioadă de timp lucrată ca salariat şi nu raportat la orele de muncă prestate efectiv (deci, nu are relevaţă faptul că salariatul a încheiat un contract cu timp parţial - n.n.)


marți, 25 februarie 2014

Oficial: OUG nr. 77/2013 - neconstituţională

Notă:
În conformitate cu art. 147 (1) din Constituţia României, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- extras -

CURTEA,


examinând obiecţia de neconstituţionalitate, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legii criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

IV. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie, precum şi ale art. 1, 10, 15 şi 18 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze obiecţia de neconstituţionalitate.
V. Obiectul controlului de constituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013 şi are ca obiect principal de reglementare măsuri de reducere a posturilor de execuţie/conducere vacante şi/sau ocupate din administraţia publică locală şi centrală, procedura de ocupare a posturilor vacante, precum şi configurarea structurii funcţionale a autorităţilor şi instituţiilor publice (birou/serviciu/direcţie/direcţie generală).
Dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate sunt cele ale art. 115 alin. (6) referitoare la domeniile în care nu pot fi adoptate ordonanţe de urgenţă.
VI. Înainte de a proceda la examinarea propriu-zisă a obiecţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că sesizarea formulată îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 146 lit. a) teza întâi din Constituţie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta a fost semnată de un număr de 61 de deputaţi.
VII. Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
1. În susţinerea obiecţiei de neconstituţionalitate sunt invocate, în mod exclusiv, dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţie. Acest text constituţional se referă la constituţionalitatea extrinsecă a actului normativ, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009).
2. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constituţie, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare şi devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă, din raţiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă şi elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 23 februarie 2006, sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 21 august 2009).
Curtea este competentă să analizeze în cadrul controlului a priori de constituţionalitate care priveşte legea de aprobare însăşi îndeplinirea de către ordonanţa de urgenţă aprobată a condiţiilor prevăzute de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie (în acest sens, cu titlu exemplificativ, se reţin Decizia nr. 421 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 584 din 13 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 iulie 2007, Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, sau Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011).
3.1. Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa că viciul de neconstituţionalitate a unei ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective. Legea care aprobă o ordonanţă de urgenţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 421 din 9 mai 2007, Decizia nr. 584 din 13 iunie 2007, Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, sau Decizia nr. 738 din 19 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 8 octombrie 2012).
3.2. Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 115 din Constituţie, "Guvernul are o competenţă normativă derivată fie dintr-o lege de abilitare, fie din însăşi Constituţie, cu un caracter special şi limitat, specific unei competenţe de atribuire. Exercitarea acestei competenţe se include tot în sfera puterii executive şi constă în posibilitatea de a emite două categorii de acte normative: ordonanţe simple şi ordonanţe de urgenţă" (a se vedea Decizia nr. 1.189 din 20 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 16 noiembrie 2011).
3.3. Dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţie, la care este raportată critica de neconstituţionalitate, prevăd că "Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică". Aşadar, condiţiile impuse constituie veritabile limitări ale competenţei atribuite Guvernului, ordonanţa de urgenţă neputând fi emisă în domeniile menţionate la art. 115 alin. (6) din Constituţie, din moment ce Guvernul nu are legitimare constituţională în acest sens.
3.4. În jurisprudenţa sa, Curtea a stabilit că "sunt instituţii fundamentale ale statului acelea reglementate expres de Constituţie, în mod detaliat ori măcar sub aspectul existenţei lor, în mod explicit sau doar generic (instituţiile cuprinse în titlul III din Constituţie, precum şi autorităţile publice prevăzute în alte titluri ale Legii fundamentale)" (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009). Aşadar, instituţiile fundamentale ale statului au "statut constituţional" (Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009).
Astfel, Curtea a considerat că sunt instituţii fundamentale ale statului, spre exemplu, Curtea de Conturi (Decizia nr. 544 din 28 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006, sau Decizia nr. 1.555 din 17 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 28 decembrie 2009), Preşedintele României (Decizia nr. 1.133 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007), Consiliul Superior al Magistraturii (Decizia nr. 1.133 din 27 noiembrie 2007 sau Decizia nr. 230 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 iunie 2013), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009), Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009), ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice (Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009), Ministerul Public (Decizia nr. 297 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010), consiliile locale, primarii şi consiliile judeţene (Decizia nr. 1.105 din 21 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2010) sau Curtea Constituţională (Decizia nr. 738 din 19 septembrie 2012).
3.5. Curtea, în jurisprudenţa sa, a mai stabilit că "se poate deduce că interdicţia adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală şi necondiţionată atunci când menţionează că «nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale» şi că «nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică». În celelalte domenii prevăzute de text, ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă «afectează», dacă au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin". În continuare, Curtea a arătat că "verbul «a afecta» este susceptibil de interpretări diferite, aşa cum rezultă din unele dicţionare. Din punctul de vedere al Curţii, aceasta urmează să reţină numai sensul juridic al noţiunii, sub diferite nuanţe, cum ar fi: «a suprima», «a aduce atingere», «a prejudicia», «a vătăma», «a leza», «a antrena consecinţe negative»" (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008).
3.6. Cât priveşte înţelesul sintagmei "afectare a regimului instituţiilor fundamentale ale statului", Curtea, prin Decizia nr. 1.257 din 7 octombrie 2009 sau Decizia nr. 230 din 9 mai 2013, a statuat că aceasta vizează "toate componentele care definesc regimul juridic al acestora - structura organizatorică, funcţionarea, competenţele, resursele materiale şi financiare, numărul şi statutul personalului, salarizarea, categoria de acte juridice pe care le adoptă etc.". De asemenea, toate aceste componente se subsumează organizării şi funcţionării instituţiilor fundamentale ale statului (Decizia nr. 1.105 din 21 septembrie 2010).
4.1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, sub aspectele criticate de autorii obiecţiei de neconstituţionalitate, prevede:
- desfiinţarea posturilor vacante la: ministere; instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare; instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau din bugetele fondurilor speciale; instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare [art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă];
- reducerea numărului total de posturi ocupate [art. 2 din ordonanţa de urgenţă];
- obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice de a-şi modifica structurile funcţionale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în aparatul propriu/de specialitate şi personal contractual ori, după caz, numai personal contractual să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate [art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă];
- transformarea posturilor de conducere desfiinţate în posturi de execuţie corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime avute [art. 3 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă];
- modificarea structurii serviciilor publice deconcentrate, astfel cum aceasta a fost stabilită prin actul normativ de înfiinţare [art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă];
- obţinerea prealabilă a avizului favorabil al Guvernului pentru ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor de personal aprobate [art. 5 din ordonanţa de urgenţă];
- aprobarea anuală de către Guvern a numărului maxim de posturi care se pot înfiinţa şi ocupa, suplimentar faţă de cele deja existente [art. 6 din ordonanţa de urgenţă].
4.2. Aşadar, actul normativ criticat vizează atât autorităţile administraţiei publice locale, cât şi instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. Aceste autorităţi sunt prevăzute la art. 116-117 şi art. 120-123 din Constituţie, fiind deci instituţii fundamentale ale statului.
4.3. Măsura prevăzută la art. 1 al ordonanţei de urgenţă nu este de natură a încălca art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât, deşi vizează mediat structura organizatorică a autorităţilor vizate, nu afectează nici capacitatea administrativă şi nici funcţionarea acestora. O atare concluzie se desprinde din faptul că soluţia legislativă criticată prevede desfiinţarea posturilor vacante de la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. De asemenea, chiar dacă la o primă vedere s-ar putea susţine că s-a afectat structura organizatorică a autorităţilor publice vizate, Curtea reţine că aceasta trebuie raportată la numărul posturilor ocupate, şi nu vacante.
4.4. În schimb, măsurile prevăzute la art. 2 şi art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt de natură a afecta regimul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Curtea reţine faptul că art. 2 prevede o reducere a numărului total de posturi şi, printr-o normă de trimitere cuprinsă în acelaşi text, interpretul normei află la care dintre autorităţile publice se referă această reducere şi care este nivelul procentual al acestei reduceri. Astfel, norma de trimitere se referă la anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, care prevede o reducere cu 4% a posturilor ocupate la: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor şi Secretariatul General al Guvernului.
În primul rând, într-o bună tehnică legislativă, cuantumul procentual al reducerii şi autorităţile publice vizate de reducere trebuiau prevăzute în cuprinsul ipotezei normative a art. 2 din ordonanţa de urgenţă. Potrivit art. 57 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexa trebuie "să se refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere", iar titlul său "cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere". Or, în cazul de faţă, cele cuprinse în anexă sunt mai mult decât o simplă concretizare a textului de trimitere din moment ce se dispune, mai ales, cu privire la cuantumul procentual al reducerii posturilor ocupate.
În al doilea rând, nu se definesc criterii pentru a opera această reducere - nota finală de la anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţă menţionând, lapidar, că "ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute în prezenta anexă stabilesc numărul de posturi care se reduc în aparatul propriu şi/sau în instituţiile şi autorităţile din subordine, sub autoritate, în coordonare sau finanţate prin bugetul acestora, în conformitate cu analizele proprii, astfel încât să reflecte reducerea cu 4% a numărului total de posturi ocupate". Aşadar, ordonatorii principali de credite, în mod discreţionar, pot desfiinţa posturi ocupate, din moment ce actul normativ criticat nu prevede criterii/condiţii în acest sens.
De altfel, atunci când s-au desfiinţat posturi ocupate au fost menţionate explicit şi criterii avute în vedere pentru încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului [a se vedea, în acest sens, art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009].
În al treilea rând, o atare reducere este de natură să afecteze capacitatea administrativă şi funcţionarea autorităţilor publice şi prin elementul discreţionar care intervine în luarea deciziei de desfiinţare a anumitor posturi. De asemenea, în mod evident, sunt afectate structura organizatorică şi numărul personalului în funcţie ale acestor instituţii fundamentale ale statului.
Curtea mai reţine că ori de câte ori au fost operate măsuri de reducere a personalului aflat în funcţie, aceasta s-a făcut prin lege [a se vedea Legea nr. 329/2009]. De asemenea, este inexactă susţinerea Guvernului cu privire la faptul că modificarea structurilor funcţionale ale unităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 a fost reglementată şi anterior adoptării acestui act prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009, întrucât acest act normativ nu a adus o soluţie legislativă nouă, ci a prevăzut doar respectarea celei existente (care, anterior, din varii motive, a fost ignorată).
4.5. În privinţa art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se impune o distincţie, şi anume:
a) în acele situaţii în care scăderea numărului de funcţii de conducere se datorează desfiinţării posturilor vacante existente nu se poate susţine că este afectat regimul instituţiilor fundamentale ale statului;
b) însă, în acele situaţii în care scăderea numărului de funcţii de conducere nu se datorează desfiinţării posturilor vacante existente, este afectat regimul instituţiilor fundamentale ale statului prin desfiinţarea, în final, a unor posturi ocupate şi a unor structuri din cadrul autorităţilor publice.
4.6. Prevederile art. 3 alin. (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă reprezintă măsuri ce însoţesc în mod intrinsec cele dispuse prin art. 1 alin. (1), art. 2 şi art. 3 alin. (1), astfel încât acestea nu necesită o analiză distinctă din partea Curţii Constituţionale. Prin urmare, potrivit principiului accesorium sequitur principale, şi aceste texte legale afectează capacitatea administrativă şi funcţionarea autorităţilor publice, precum şi structura organizatorică şi numărul personalului.
4.7. Cele arătate în privinţa art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă - care se referă la personalul contractual - sunt aplicabile mutatis mutandis ipotezei normative a prevederilor art. 7 lit. C pct. 2 din ordonanţa de urgenţă, care aduce o modificare identică în privinţa funcţionarilor publici. Cu privire la această modificare, Curtea remarcă faptul că textul art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, astfel cum a fost modificat, nu mai vizează în mod exclusiv funcţionarii publici, ci şi alte categorii de personal; or, o asemenea modificare adusă Legii nr. 188/1999, care are drept rezultat încălcarea obiectului său propriu de reglementare, astfel cum acesta este definit la art. 1 alin. (1), nu este admisă, întrucât ar contraveni art. 1 alin. (5) din Constituţie referitor la calitatea legii. În acelaşi sens, art. 52 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, prevede că "Dispoziţiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga reglementare, determină obiectul şi principiile acesteia".
4.8. În privinţa art. 5 din ordonanţa de urgenţă, Curtea constată că acesta este de natură a afecta regimul autorităţilor publice locale cu referire directă la autonomia locală, principiu care guvernează acest regim. În aceste condiţii, autorizarea prealabilă dată de către Guvern este o ingerinţă în desfăşurarea activităţii autorităţilor publice locale, acestea neputând dispune ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen chiar dacă se încadrează în plafonul aprobat al cheltuielilor de personal. 5. Având în vedere neconstituţionalitatea extrinsecă astfel reţinută, aceasta afectează actul normativ în ansamblul său (Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008). De asemenea, astfel cum s-a arătat la punctul 3.1, viciul de neconstituţionalitate extrinsec nu poate fi acoperit prin lege. De aceea, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor este neconstituţională în ansamblul său.
VIII. Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, constatarea neconstituţionalităţii unei legi de aprobare a unei ordonanţe a Guvernului include şi ordonanţa la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte juridice, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006 sau Decizia nr. 1.039 din 9 iulie 2009 sau Decizia nr. 1.640 din 10 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2010). Aşadar, neconstituţionalitatea Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor vizează şi ordonanţa de urgenţă, care urmează a-şi înceta efectele juridice în condiţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie.
IX. În fine, Curtea reţine că atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept (a se vedea, în acest sens, şi Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995, sau Decizia nr. 449 din 6 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 14 decembrie 2013).
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,


CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii


DECIDE:

Admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constituţie.

Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 5 februarie 2014.
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 136 din data de 25 februarie 2014

Autorităţile publice locale trebuie să asigure în continure cheltuielile pentru naveta personalului didactic-didactic auxiliar

În conformitate cu art. 105(2) lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cheltuielile pentru naveta personalului didactic şi didactic auxiliar fac parte din finanţarea complementară şi se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 
Procedura decontării navetei este detaliată în Instrucţiunea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă în aplicarea (în temeiul) textelor Legii educaţiei naţionale mai sus citate, aplicabilă şi în prezent. 
Prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, în nota nr. 3-Anexa 4 şi nota nr. 5-Anexa 5, se precizeză că, din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli (bunuri şi servicii) se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru. 
Dispoziţiile Legii bugetului de stat mai sus citate nu abrogă prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aşa cum, în mod greşit, s-a interpretat la nivelul unor unităţi de învăţământ sau consillii locale. Nota nr. 3-Anexa 4 şi nota nr. 5-Anexa 5 trebuie privite ca o variantă suplimentară (dar condiţionată) de finanţare a cheltuielilor pentru navetă.

Prin urmare:
  • Din finanţarea complementară se acoperă în continure, integral, cheltuielile de transport pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, pe toată perioada anului şcolar (deci, inclusiv în vacanţe) şi indiferent de distanţa dintre localitatea de reşedinţă şi locul de muncă.
  • Dacă (şi numai dacă) se realizează economii la cheltuielile cu bunuri şi servicii, naveta se poate deconta din finanţarea de bază, dar numai pentru cadrele didactice (nu şi pentru personalul didactic auxiliar), numai în timpul cursurilor şi doar pentru distanţe ce nu depăşesc 50 de km.
  • În plus, chiar şi în situaţia în care se realizează economii, nu există obligaţia, ci doar posibilitatea unităţii de învăţământ de a deconta din aceste sume cheltuielile de navetă. În cazul în care consideră necesar, conducea unităţii de învăţământ poate direcţiona aceste economii către alte priorităţi.
  • Nu s-ar putea impune o limită de 50 de km până la care s-ar acorda decontarea cheltuielilor de navetă, întrucât, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care ar efectua deplasarea pe distanţe mai mari, s-ar institui o discriminare inacceptabilă în raport cu dispoziţiile constituţionale.

Faţă de cele arătate, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura în continuare decontarea integrală, pe tot parcursul anului şcolar, a cheltuielilor de navetă ale personalului didactic şi didactic auxiliar care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul.

Vezi şi alte articole şi formulare utile, necesare obţinerii decontării navetei 

joi, 20 februarie 2014

S.L.S.I.P. solicită din nou I.S.J. respectarea legii în privința predării orelor de educație fizică în învățământul primar

S.L.S.I.P. Constanţa solicită ISJ să clarifice contradicţia dintre prevederile legale şi situaţia de fapt de la nivelul judeţului, respectiv încadrarea profesorilor de educaţie fizică pe catedrele constituite din orele de educaţie fizică la învăţământul primar, cu respectare dispoziţiilor legale în vigoare, care primează oricărei alte justificări - precizează un articol publicat pe site-ul S.L.S.I.P.
Potrivit art. 263 (7) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.Odată cu intrarea în vigoare a acestui text de lege, singura categorie de personal didactic de predare calificată pentru predarea orelor de educaţie fizică în învăţământul primar este aceea a profesorilor cu studii superioare de specialitate (absolvirea cu diplomă a studiilor universitare/absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în specializarea educaţie fizică şi sport). 
Cu ignorarea acestor dispoziţii legale, în anii şcolari 2011-2012, 2012-2013, şi 2013-2014, I.S.J. Constanţa, prin directorii unităţilor de învăţământ, a impus includerea orelor de educaţie fizică în norma didactică la nivelul claselor din ciclul primar şi predarea acestora de către învăţătorii sau profesorii pentru învăţământul primar.
Se pare că această “politică” de încălcare a legii va fi impusă de M.E.N. şi în anul şcolar 2014-2015 - se arată în informarea publicată pe site-ul S.L.S.I.P. >>> articol complet
sursa: www.sinv.ro

S.L.S.I.P. a sesizat I.S.J. în legătură cu programul de lucru impus în derularea simulărilor şi în procesul de înscriere în învăţământul primar

În urma sesizărilor primite din partea membrilor de sindicat,  Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa a semnalat I.S.J. Constanța că există o stare de nemulţumire şi tensiune în rândul salariţilor care sunt implicaţi în derularea simulărilor pentru evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, precum şi în procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015.
Într-o informare publicată pe site-ul oficial, S.L.S.I.P. arată că la nivelul multor unităţi de învăţământ, personalul didactic şi didactic auxiliar este pus în situaţia de a efectua muncă suplimentară, depăşindu-se programul de lucru maxim de 8 ore pe zi: 5 până la 6 ore de predare pe zi (în care se derulează simularea), la care se adugă alte 5 sau 6 ore pentru încadrarea în termenul impus pentru anunţarea rezultatelor.
De asemenea, există informaţia că, în vederea derulării calendarului de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, personalul didactic este solicitat să fie prezent la sediul unităţilor de învăţământ inclusiv în zile nelucrătoare (sâmbăta).
În acest context, este nevoie de organizarea activităţii, astfel încât să nu fie încălcate dispoziţiile legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, cuprinse în Codul muncii, Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învăţământ preuniversitar.

sursa: www.sinv.ro

marți, 18 februarie 2014

Oficial - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

Ordinul nr. 3080 din 5 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

În baza prevederilor art. 252, 253 şi art. 284 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 şi 717 bis din 21 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 4 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic titular pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

2.La articolul 9 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) absolvenţi cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior şi a unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic pentru învăţământul preşcolar şi/sau primar, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;"

3.La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"c) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanţă cu Centralizatorul."

4.La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Catedrele complete şi cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pentru care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică, nu se ocupă pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar."

5.La articolul 25, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să îşi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au beneficiat de continuitate la completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă, în vederea consemnării opţiunii acestora în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă."

6.La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete şi incomplete, înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, stabilire a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi care se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, şi modificare a duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei metodologii şi legislaţiei în vigoare. După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există."

7.La articolul 33, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(7) În unităţile de învăţământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să îşi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au beneficiat de continuitate la completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată se realizează ţinând seama de prevederile prezentei metodologii şi de prevederile Centralizatorului."

8.La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimum 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimum 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se în una dintre următoarele situaţii:

a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013."

9.La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar al personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se în una dintre următoarele situaţii:

a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013."

10.La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se înregistrează în sistemul informatizat pe parcursul fiecărei perioade de înscriere la această etapă, conform Calendarului. La finalul fiecărei perioade de înscriere, pe pagina web a inspectoratelor şcolare se afişează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare aceste cadre didactice şi a posturilor didactice/catedrelor pe care sunt titulare aceste cadre didactice, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat."

11.La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2015, precum şi cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidităţii nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris."

12.Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 54

(1) În cazul în care, în anul şcolar 2014-2015, în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, la cerere, conform prezentei metodologii.

(2) În anul şcolar 2014-2015, personalului didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, poate fi reîncadrat cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, conform prezentei metodologii, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

(3) Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică.

(4) În perioada prevăzută de Calendar, inspectoratele şcolare afişează la avizierele şi pe site-urile acestora:

a) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrate cadre didactice fără studii corespunzătoare postului;

b) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate.

(5) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se discută şi se analizează de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ, şi se supun aprobării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

(6) Reîncadrarea personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, se realizează în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării.

(7) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă completă în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare, respectiv la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie reîncadrate cadre didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (2).

(8) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv privind reîncadrarea personalului didactic pensionat, în anul şcolar 2014-2015, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale, care cuprind:

a) cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015;

b) cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, şi solicită reîncadrarea în anul şcolar 2014-2015.

(9) Listele finale, întocmite potrivit alin. (8), se supun validării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (8), consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va ţine seama de restrângerile de activitate nesoluţionate, de prevederile alin. (6)-(7), de evoluţia demografică, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Listele finale, validate de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de reîncadrare sau de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2014-2015, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ.

(10) Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută în Calendar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv decizia privind reîncadrarea în anul şcolar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare.

(12) În condiţiile în care, până la data de 1 septembrie 2014, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (7), inspectoratul şcolar revocă decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv decizia privind reîncadrarea în anul şcolar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014.

(13) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, directorii unităţilor de învăţământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar 2014-2015.

(14) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat menţinerea în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, conform prezentei metodologii şi care nu solicită pensionarea în condiţiile legii până la data de 1 septembrie 2014 li se aplică prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

13.Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 55

(1) Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, care au participat la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 şi/sau 2013, şi care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.

(2) În situaţia în care un cadru didactic netitular calificat a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, titularizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar se acordă în baza ultimei note/medii de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în această perioadă, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.

(3) Condiţiile generale care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, în condiţiile alin. (1), sunt:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2014;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord."

14.La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 56

(1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:

a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/o catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se află în una dintre următoarele situaţii:

(i)a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(ii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012 ori cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(iii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013 ori cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2014;

c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în acest an şcolar, potrivit art. 29 alin. (2), cu cel mult 4 (patru) ore opţionale, nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;

d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei metodologii;

e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii."

15.La articolul 56, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci pentru departajare se va lua în calcul nota/media obţinută la concursul în baza căruia se acordă titularizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar. La note/medii egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2."

16.În anexa nr. 2, la criteriul IV, punctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar), finalizate cu certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:

a) program de lungă durată (90 de credite);

b) program de durată medie (60 de credite);

c) program de scurtă durată (30 de credite);

d) program cu mai puţin de 30 credite.

0,1 p/3 credite, max. 6 p"

17.Anexele nr. 3 şi 19 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II

Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie


ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 3 la metodologie)

Se certifică exactitatea datelor.

Director,

......................

(numele şi prenumele)

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), ................., născut(ă) la data de .............,

COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cu domiciliul în localitatea .................., judeţul (sectorul) .............., strada ........... nr. ....., bloc ....., sc. ....., ap. ....., TELEFON: ..........., posesor al B.I./cărţii de identitate seria ......, nr. .........., eliberat(ă) de Poliţia ............., la data de ..........., vă rog să îmi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2014-2015, pe postul didactic/catedra ................... de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ................... localitatea ................. .

1)Prezint următoarea situaţie:

1.În perioada 2008-2013 am obţinut următoarele rezultate la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat:

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2008;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2009;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2010;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2011;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

nota ...........

la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, la disciplina .......................

nota ...........

la proba practică/orală la disciplina .......................

şi rezultatul "admis" la proba orală de (*) .......................

la concursul de titularizare, sesiunea 2012;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina .......................

nota ...........

la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional în definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, la disciplina .......................

nota ...........

la proba practică/orală la disciplina .......................

şi rezultatul "admis" la proba orală de (*) .......................

la concursul de titularizare, sesiunea 2013.

2.Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ..............

Facultatea ......................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................

cu durata studiilor de ........... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................, cu specializarea principală ............. secundară ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............., media de departajare .................;

b)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ..............

Facultatea ......................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................

cu durata studiilor de ........... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................, cu specializarea principală ............. secundară ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............., media de departajare .................;

c)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ..............

Facultatea ......................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................

cu durata studiilor de ........... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................, cu specializarea principală ............. secundară ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............., media de departajare ................. .

3.După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:

a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .............., specializarea ............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......., media de absolvire .........., media de departajare ...........;

b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .............., specializarea ............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......., media de absolvire .........., media de departajare ...........;

c)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .............., specializarea ............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......., media de absolvire .........., media de departajare ........... .

4.Am obţinut definitivatul în anul ..........., cu media ........., gradul II în anul ........., cu media ............, gradul I în anul .........., cu media .........., doctoratul în anul ........., la specialitatea .................. .

5.În anul şcolar 2013-2014 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de ............ de la .............. localitatea ............... .

6.La 1 septembrie 2013 am avut ........ ani întregi ........... vechime în învăţământ.

7.Avize şi atestate:

Tipul avizului de culte: .........................

Tipul avizului de alternativă: .......................

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ...........................

Atestat educaţie specială: |_| Aviz Inspectoratul General al Poliţiei Române/Autoritatea Rutieră Română: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|

8.Calificativul obţinut în anul şcolar 2011/2012 ............. şi în anul şcolar 2012/2013 ...............

NOTĂ:

a)Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2013-2014.

b)Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2012-2013 şi calificativul parţial din anul şcolar 2013-2014.

c)În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor 2 ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

9.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul .............., cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar ............., prin decizia nr. ........., conform art. ....... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10.Sunt/Nu sunt unic întreţinător de familie. Am ......... copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

11.Prezint avizul medical nr. ........., din data ..........., emis de ..........., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.

(*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.
Data ................

Semnătura .......................


2)Anexez, în următoarea ordine, actele în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2013-2014:

1.copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;

2.copie de pe buletinul/cartea de identitate din care să reiasă domiciliul:

3.acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);

4.copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);

5.copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate;

6.adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2011/2012 şi 2012/2013 (conform fişei de evaluare);

7.fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative;

8.copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice;

9.copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă;

10.adeverinţa de vechime în învăţământ;

11.documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;

12.acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

13.copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

14.avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.

ANEXA nr. 2: CALENDARUL mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015

(- Anexa nr. 19 la metodologie)

PARTEA I: Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 este următoarea

1.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014 de către unităţile de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:

a)pentru limită de vârstă;

b)la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.

Termen: 3 februarie 2014

2.Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din metodologie pentru anul şcolar 2014-2015:

a)depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Termen: 3 februarie 2014

b)comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie;

Termen: 6 februarie 2014

c)stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie pentru care se acordă transferul;

Termen: 10 februarie 2014

d)constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;

Perioada: 3-18 februarie 2014

e)analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.

Perioada: 19-28 februarie 2014

3.Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:

a)afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică;

Termen: 3 martie 2014

b)înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada: 4-6 martie 2014

c)şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei;

Termen: 7 martie 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 14 martie 2014

4.Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:

a)afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;

Termen: 10 martie 2014

b)afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2014;

Termen: 10 martie 2014

c)depunerea solicitărilor la unităţile de învăţământ de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obţinerea acordurilor în vederea soluţionării restrângerii de activitate;

Perioada: 11-14 martie 2014

d)analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;

Termen: 17 martie 2014

e)înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 17-19 martie 2014

f)desfăşurarea probelor practice/orale de profil;

Termen: 20 martie 2014

g)afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;

Termen: 20 martie 2014

h)înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;

Perioada: 20-21 martie 2014

i)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale;

Termen: 25 martie 2014

j)soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică;

Termen: 3 aprilie 2014

k)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;

Perioada: 3-4 aprilie 2014

l)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 7 aprilie 2014

m)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 8-11 aprilie 2014

5.Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:

a)afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;

Termen: 8 aprilie 2014

b)etapa I de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Perioada: 9-11 aprilie 2014

c)afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare;

Termen: 14 aprilie 2014

d)etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Perioada: 14-16 aprilie 2014

e)afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare;

Termen: 17 aprilie 2014

f)etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Perioada: 22-23 aprilie 2014

g)analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Termen: 24 aprilie 2014

h)depunerea acordurilor/acordurilor de principiu emise de unităţile de învăţământ de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-25 aprilie 2014

i)desfăşurarea probelor practice/orale;

Termen: 25 aprilie 2014

j)soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică;

Termen: 28 aprilie 2014

k)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;

Perioada: 28-29 aprilie 2014

l)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 30 aprilie 2014

m)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

6.Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, şi reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic titular pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ:

Perioada: 9-23 aprilie 2014

b)afişarea la avizierele şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate;

Termen: 23 aprilie 2014

c)discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ a cererilor depuse, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ, şi supunerea aprobării cererilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Termen: 24 aprilie 2014

d)comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului/refuzului privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015;

Termen: 25 aprilie 2014

e)validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv personalul didactic titular pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014 şi care a solicitat reîncadrarea în funcţia de personal didactic;

Termen: 30 aprilie 2014

f)depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 30 aprilie-5 mai 2014

g)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 6 mai 2014

h)emiterea şi comunicarea deciziilor.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

7.Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Perioada: 9-23 aprilie 2014

b)analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice netitulare calificate şi comunicarea hotărârii cu privire la modificarea duratei contractelor individuale de muncă conform art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Termen: 24 aprilie 2014

c)verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-28 aprilie 2014

d)validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2014, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Termen: 30 aprilie 2014

e)depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 30 aprilie-5 mai 2014

f)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 6 mai 2014

g)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

8.Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau iulie 2011:

a)depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011, conform prevederilor art. 57 din metodologie;

Perioada: 9-23 aprilie 2014

b)comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din metodologie;

Termen: 24 aprilie 2014

c)reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-29 aprilie 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

9.Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

a)afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate, a soluţionării cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, de menţinere în activitate ca titular a personalului didactic în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, de reîncadrare în anul şcolar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2014, de titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a cadrelor didactice netitulare, precum şi a soluţionării cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 57 din metodologie;

Termen: 30 aprilie 2014

b)afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Termen: 5 mai 2014

c)verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Termen: 6 mai 2014

d)înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2014, la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs;

Perioada: 7-19 mai 2014

e)verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 19-21 mai 2014

f)validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs;

Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2014

g)afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă;

Termen: 26 mai 2014

h)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;

Perioada: 26 mai-27 iunie 2014

i)desfăşurarea probei scrise;

Termen: 21 iulie 2014

j)afişarea rezultatelor;

Termen: 25 iulie 2014

k)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 25-26 iulie 2014

l)rezolvarea contestaţiilor;

Perioada: 28-29 iulie 2014

m)afişarea rezultatelor finale.

Termen: 30 iulie 2014

91.Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată:

a)repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unităţii de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;

Termen: 31 iulie 2014

b)repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;

Termen: 1 august 2014

c)transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată;

Termen: 2 august 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 6-29 august 2014

92.Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:

a)repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unităţii de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;

Perioada: 4-5 august 2014

b)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Perioada: 6-29 august 2014

c)transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;

Termen: 5 august 2014

d)publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.

Termen: 5 august 2014

10.Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la art. 58 alin. (3) din metodologie, conform Procedurii specifice de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în aceste unităţi de învăţământ, se stabileşte de Ministerul Educaţiei Naţionale:

a)transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ care organizează concurs individual;

Termen: 6 mai 2014

b)înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2014, la secretariatul unităţii de învăţământ care organizează concurs;

Perioada: 7-19 mai 2014

c)verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 19-21 mai 2014

d)validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs;

Perioada: 21-23 mai 2014;

e)afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale, a inspecţiilor la clasă şi a probelor scrise;

Termen: 26 mai 2014

f)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale, a inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor scrise.

Perioada: 26 mai-16 iulie 2014

NOTĂ:

Absolvenţii promoţiei 2014 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului organizat individual de unităţile de învăţământ pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

Repartizarea candidaţilor care participă la concursul organizat individual de unităţile de învăţământ pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate se realizează conform pct. 9.1 şi 9.2.

11.Detaşarea în interesul învăţământului:

a)numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

Termen: 4 august 2014

b)înregistrarea acordurilor la unităţile de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare;

Perioada: 21-22 august 2014

c)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Termen: 25 august 2014

d)discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

Termen: 26 august 2014

e)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul învăţământului;

Termen: 26 august 2014

f)soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;

Termen: 27 august 2014

g)emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.

Perioada: 27-29 august 2014

12.Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2014, precum şi a candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015;

Perioada: 11-17 aprilie 2014

b)comunicarea de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015;

Termen: 25 aprilie 2014

c)înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, conform art. 85 din metodologie, şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 21-22 august 2014

d)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Termen: 25 august 2014

e)afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;

Termen: 25 august 2014

f)depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;

Perioada: 25-26 august 2014

g)soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea fişelor de înscriere;

Perioada: 26-27 august 2014

h)soluţionarea în şedinţă publică a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;

i)soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;

j)repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, prin detaşare la cerere;

k)repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare, prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

l)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;

Termen: 27 august 2014

m)repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2014, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2013 şi/sau sesiunea 2012, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

Perioada: 28-29 august 2014

n)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 29 august-1 septembrie 2014

13.Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a)depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Perioada: 1-2 septembrie 2014

b)atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ, şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat;

Termen: 3 septembrie 2014

c)transmiterea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;

Termen: 4 septembrie 2014

d)afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;

Termen: 5 septembrie 2014

e)repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4) din metodologie;

Termen: 8 septembrie 2014

f)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Termen: 9 septembrie 2014

g)atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ, şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare.

Perioada: 9-10 septembrie 2014

14.Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor:

a)afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;

Termen: 11 septembrie 2014

b)repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4) din metodologie;

c)repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;

Termen: 12 septembrie 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 15 septembrie 2014

PARTEA II: Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 26 septembrie 2014

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 117 din data de 17 februarie 2014