De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 25 septembrie 2014

Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă prevederile art. 30-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-
ANEXĂ: METODOLOGIE-CADRU de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unităţi de învăţământ, sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 2
Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentei metodologii, consiliu de administraţie, este organul de conducere al unităţii de învăţământ.
Art. 3
Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar.
CAPITOLUL II: Constituirea consiliului de administraţie
Art. 4
(1)Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:
a)în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(2)În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organul de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a)în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ; 2 reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; 3 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
(3)În cazul unităţilor de învăţământ particular şi confesional, în componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile de învăţământ pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local.
Art. 5
(1)La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.
(2)În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:
a)solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv, în cazul învăţământului special, consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliului reprezentativ al părinţilor desemnarea reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;
b)convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;
c)emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia.
(3)La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.
Art. 6
Componenţa consiliului de administraţie se modifică în situaţiile prevăzute de lege şi de prezenta metodologie, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5.
Art. 7
(1)Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum urmează:
a)reprezentanţii personalului didactic de predare şi de instruire practică sunt aleşi, prin vot secret, de către consiliul profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de candidaţi, din rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învăţământ cu contract individual de muncă; hotărârea consiliului profesoral se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de clase în consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit legii. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;
b)reprezentanţii consiliului local, consiliului judeţean/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi de acesta;
c)primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, pentru unităţile de învăţământ special de stat;
d)reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor, dintre membrii acestuia care, la data desemnării, au copii în unitatea de învăţământ. Se recomandă ca reprezentanţii părinţilor în consiliul administraţie să nu fie cadre didactice în unitatea de învăţământ respectivă şi să nu ocupe o funcţie de conducere, îndrumare şi control în inspectoratul şcolar.
(2)Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul unităţilor de învăţământ special de stat.
(3)Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului.
(4)Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c)condamnarea penală.
Art. 8
(1)Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele situaţii:
a)înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele consiliului de administraţie;
b)înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;
c)ca urmare a renunţării în scris;
d)ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă;
e)ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice.
(2)Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administraţie în următoarele situaţii:
a)săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ;
b)neîndeplinirea atribuţiilor stabilite.
(3)Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare, a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii care a desemnat-o.
Art. 9
Conducerea unităţii de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de administraţie la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii în educaţie.
CAPITOLUL III: Funcţionarea consiliului de administraţie
Art. 10
(1)Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
(2)Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie.
(3)Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia.
(4)Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(5)Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie.
(6)În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (5), la următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu 2/3 din voturile celor prezenţi.
(7)Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.
(8)Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
(9)Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.
(10)Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(11)La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie.
(12)La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problematici privind elevii, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator.
(13)La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.
(14)La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi. De asemenea, dacă unitatea de învăţământ are structuri arondate, participă ca invitaţi şi coordonatorii acestora.
(15)Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt asumate de aceştia prin semnătură.
(16)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.
Art. 11
(1)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui consiliului de administraţie sau a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie ori a două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a două treimi din numărul membrilor consiliului elevilor sau două treimi din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinţilor.
(2)Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.
(3)Dacă, după 3 convocări consecutive, consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(7), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului de administraţie sau, după caz, de constituire a unui nou consiliu de administraţie.
(4)Directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de administraţie.
(5)În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie îşi pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5.
Art. 12
(1)Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
a)conduce şedinţele consiliului de administraţie;
b)semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;
c)întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;
d)desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;
e)colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;
f)verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, invitaţi) au semnat procesul - verbal de şedinţă.
(2)Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de către o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului de administraţie.
(3)Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:
a)asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;
b)scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de administraţie;
c)afişează hotărârile adoptate ele către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la loc vizibil;
d)transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie;
e)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.
Art. 13
(1)Documentele consiliului de administraţie sunt:
a)graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie;
b)convocatoarele consiliului de administraţie;
c)registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
d)dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
e)registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;
f)dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie.
(2)Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(3)Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului de administraţie.
Art. 14
(1)Hotărârile consiliului de administraţie se redactează de către secretarul acestuia, pe baza procesului - verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează de către preşedinte.
(2)Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învăţământ.
(3)Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
(4)Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Atribuţiile consiliului de administraţie
Art. 15
(1)Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
1.a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
2.b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
3.c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru;
4.d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu respectarea prevederilor legale;
5.e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
6.f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct, elaborată de inspectoratul şcolar;
7.g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;
8.h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori apar modificări;
9.i) pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa reunită a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de învăţământ face parte;
10.j) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;
11.k) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului;
12.l) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite;
13.m) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
14.n) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
15.o) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare instituţională şi planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la dispoziţia acesteia;
16.p) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;
17.q) avizează planurile de investiţii;
18.r) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare;
19.s) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
20.t) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
21.u) în unităţile de învăţământ particular, avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual de muncă;
22.v) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;
23.w) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acestea;
24.x) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;
25.y) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi informare, a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ;
26.z) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoala după şcoală", în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;
27.aa) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
28.bb) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, avizează programele şcolare pentru curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi încheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;
29.cc) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;
30.dd) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
31.ee) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;
32.ff) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă redusă;
33.gg) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;
34.hh) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice;
35.ii) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic;
36.jj) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi primar/diriginţilor la grupe/clase;
37.kk) desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
38.ll) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele concursurilor şi aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii;
39.mm) avizează comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice la nivelul consorţiului şcolar;
40.nn) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
41.oo) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ;
42.pp) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau director adjunct;
43.qq) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de Metodologia - cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar;
44.rr) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din unitate;
45.ss) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;
46.tt) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi confesional, cu votul a 2/3 din membri, şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie;
47.uu) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz;
48.vv) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale;
49.ww) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;
50.xx) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;
51.yy) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;
52.zz) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor unităţii de învăţământ;
53.aaa) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.
(2)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile.
Art. 16
Prevederile prezentei metodologii sunt general obligatorii şi pot fi completate cu alte prevederi adaptate specificului unităţii de învăţământ. Aceste prevederi vor fi aprobate de consiliul de administraţie şi incluse în regulamentul intern al unităţii de învăţământ.
Art. 17
La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, orice prevedere contrară se abrogă.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 23 septembrie 2014

miercuri, 24 septembrie 2014

Salariaţii din învăţământ nu trebuie să restituie contravaloarea tichetelor cadou acordate în 2008 şi 2009


Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 şi 2009 prin hotărâri ale consiliilor locale, pe care personalul din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.

Legea nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege se aplică:
a)personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 36/2014, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
b)personalului plătit din fonduri publice absolvent al unei forme de învăţământ superior, care a susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespunzătoare nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de licenţă, ca urmare a neeliberării acesteia de către instituţiile abilitate.

Art. 2
(1)Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.
(2)Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 şi 2009 prin hotărâri ale consiliilor locale, pe care personalul din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.
(3)Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale ale salariaţilor suportate integral din credite primite de la bugetul de stat şi nerecuperate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în termenul legal de prescripţie, respectiv la finele lunii decembrie 2013, pe care persoanele identificate de angajator ca responsabile trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.
(4)Se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, alte drepturi, precum şi despăgubiri morale către salariaţii disponibilizaţi din administraţia publică centrală şi locală ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative emise de Guvernul României şi ulterior respinse sau declarate neconstituţionale, acordate în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive de reintegrare, şi care au fost reţinute de Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control ca fiind prejudicii.
(5)Se exonerează de la plată sumele reprezentând plata salariilor şi a altor drepturi salariale acordate salariaţilor care au fost numiţi în funcţii publice în temeiul unor acte normative emise de Guvernul României şi care au continuat exercitarea funcţiilor şi după respingerea sau declararea lor ca fiind neconstituţionale, şi care au fost reţinute de Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control ca fiind prejudicii.

Art. 3
(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială pentru care Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii.
(2)Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a recalcula salariul de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 2 aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 24 septembrie 2014

Calendarul privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată-sesiunea 2014-2015

ORDIN nr. 4553 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015
În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2014-2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ: CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015

I.În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2014-2015, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate.

II.În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2014-2015, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1.Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă; verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare

Perioada: 1-31 octombrie 2014

2.Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 14 noiembrie 2014

3.Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională - a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen; 14 noiembrie 2014

4.Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Perioada: 17 noiembrie-28 noiembrie 2014

5.Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională - a situaţiei statistice finale centralizate, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, în vederea echivalării

Termen: 5 decembrie 2014

6.Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare

Perioada: 10-19 decembrie 2014

7.Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic
Perioada: 5 ianuarie - 30 mai 2015

8.Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu
Până la 1 septembrie 2015

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 691 din data de 22 septembrie 2014


miercuri, 17 septembrie 2014

Metodologie privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare

Aprobată prin Ordinul nr. 3593/2014 al ministrului educaţiei naţionale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta metodologie reglementează procedura de fundamentare, elaborare, evaluare, avizare şi aprobare a planurilor-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare, ca părţi componente ale curriculumului naţional.
Art. 2
În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
a)curriculum, în sens larg, reprezintă ansamblul structurat al proceselor şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar; în sens restrâns, cuprinde ansamblul coerent al documentelor de tip reglator care descriu un parcurs de învăţare pe care şcoala îl oferă elevului;
b)curriculumul naţional reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ şi al programelor şcolare din învăţământul preuniversitar; acesta cuprinde un set de documente care reglementează modalităţile prin care şcoala poate asigura atingerea finalităţilor educaţionale, astfel încât să ofere fiecărui elev şanse egale pentru dezvoltarea personală şi profesională, pentru inserţia socială;
c)planul-cadru de învăţământ este un document de tip reglator, instrument de bază în promovarea politicilor educaţionale la nivel naţional, care stabileşte diferenţiat - în funcţie de nivelul de şcolarizare, forma de învăţământ şi, după caz, filiera, profilul, specializarea/calificarea - disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregătire obligatorii studiate de către elevi în şcoală, numărul de ore pe săptămână alocat fiecăreia/fiecăruia dintre acestea, precum şi numărul de ore alocat disciplinelor/domeniilor de studiu/modulelor de pregătire opţionale;
d)programa şcolară reprezintă un document de tip reglator, care stabileşte, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire, oferta educaţională corelată cu bugetul de timp şi statutul precizat prin planul-cadru; din perspectivă funcţională, programa este un instrument de lucru al cadrului didactic, care stabileşte oferta educaţională pentru un parcurs şcolar determinat, în termeni de finalităţi urmărite, elemente de bază ale conţinuturilor teoretice, experimentale şi aplicative, recomandări metodologice pentru orientarea procesului didactic şi pentru evaluare;
e)trunchiul comun (TC) reprezintă oferta educaţională stabilită la nivel central, parcursă în mod obligatoriu de elevi în funcţie de nivelul de şcolaritate, anul de studiu, filieră, profil şi specializare; TC asigură egalitatea de şanse la educaţie pentru toţi elevii;
f)curriculum diferenţiat (CD) reprezintă oferta educaţională stabilită la nivel central, parcursă în mod obligatoriu de toţi elevii în funcţie de profiluri şi specializări/calificări; CD constă într-un pachet de discipline/module cu alocări orare aferente, diferenţiate pe profiluri şi pe specializări/calificări;
g)curriculumul la decizia şcolii (CDS) şi curriculumul în dezvoltare locală (CDL) reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici.
CAPITOLUL II: Fundamentarea elaborării şi aprobării curriculumului naţional din învăţământul preuniversitar

Art. 3
Organizarea curriculumului naţional se bazează pe principii de politică educaţională şi de construcţie curriculară, situate la confluenţa factorilor psihologici, pedagogici, epistemologici şi socioeconomici.

Art. 4
(1)Proiectarea şi dezvoltarea curriculumului naţional respectă următoarele repere:
a)realizarea finalităţilor educaţiei;
b)asigurarea accesului egal la educaţie;
c)garantarea dreptului la educaţie diferenţiată şi personalizată.
(2)Procesul de elaborare şi aprobare a curriculumului naţional are, de asemenea, în vedere:
a)îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de învăţământ şi formare profesională la nivel naţional, regional şi local;
b)asigurarea măsurilor specifice de suport educaţional pentru grupurile dezavantajate;
c)asigurarea flexibilităţii rutelor educaţionale;
d)asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu recomandările europene în vigoare;
e)stimularea educaţiei permanente.
Art. 5
(1)Curriculumul naţional aplicat în învăţământul preuniversitar se elaborează în conformitate cu următoarele categorii de nevoi:
a)nevoile specifice de dezvoltare personală şi integrare socială a elevilor;
b)nevoile pieţei forţei de muncă;
c)nevoile comunităţii;
d)nevoile specifice societăţii cunoaşterii.
(2)Pentru învăţământul profesional şi tehnic, nevoile care stau la baza elaborării curriculumului sunt identificate prin standardul de pregătire profesională.
(3)Curriculumul naţional aplicat în învăţământul preuniversitar este centrat pe scopuri specifice corespunzătoare fiecărui nivel de învăţământ.
(4)Curriculumul naţional pentru educaţia timpurie este centrat pe dezvoltarea cognitivă, senzorio-motorie, socioafectivă şi pe dezvoltarea capacităţii de învăţare a copilului.
(5)Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe domenii de competenţe-cheie care conturează profilul de formare al elevului; pentru facilitarea tranziţiei de la învăţământul preşcolar la învăţământul primar, curriculumul naţional pentru clasa pregătitoare urmăreşte dezvoltarea fizică, socioemoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării, precum şi dezvoltarea capacităţilor şi a atitudinilor în învăţare, asigurând totodată punţile către dezvoltarea competenţelor-cheie.
(6)Curriculumul naţional pentru învăţământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.
(7)Curriculumul naţional pentru învăţământul profesional este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice în funcţie de domeniul de pregătire profesională şi de calificare.
(8)Curriculumul naţional pentru învăţământul postliceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice în funcţie de domeniul de pregătire profesională şi de calificare.

CAPITOLUL III: Elaborarea şi aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
Art. 6
Elaborarea şi aprobarea planurilor-cadru de învăţământ se realizează în mai multe etape:
a)se constituie grupul de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; din componenţa grupului fac parte reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, şi ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, denumit în continuare ISE, reprezentanţi ai altor instituţii şi organisme abilitate ale MEN şi alţi specialişti în domeniul educaţiei/formării profesionale;
b)se constituie comisia de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ, cu rol consultativ, numită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; din componenţa comisiei fac parte experţi cu responsabilităţi în elaborarea şi aprobarea curriculumului şi experţi recunoscuţi în domeniul educaţiei/formării profesionale;
c)grupul de lucru elaborează, la solicitarea MEN, proiecte de planuri-cadru pentru învăţământul preuniversitar;
d)proiectele de planuri-cadru de învăţământ sunt puse în dezbatere publică;
e)proiectele de planuri-cadru de învăţământ elaborate iniţial sunt modificate şi completate de către grupul de lucru, prin integrarea propunerilor relevante şi constructive;
f)comisia de validare analizează proiectele revizuite de planuri-cadru de învăţământ şi le validează din punct de vedere ştiinţific;
g)proiectele revizuite ale planurilor-cadru de învăţământ sunt avizate de ISE;
h)proiectele de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal tehnologic şi postliceal sunt redactate de către reprezentanţi ai grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ în colaborare cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi sunt avizate şi de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, denumit în continuare CNDIPT;
i)proiectele de planuri-cadru de învăţământ, avizate de ISE şi, după caz, de CNDIPT sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 7
Procedura de elaborare şi aprobare a planurilor-cadru de învăţământ include următoarele prevederi speciale:
a)proiectele de planuri-cadru pentru alternativele educaţionale sunt redactate de reprezentanţi ai acestora, sunt supuse discuţiei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ, constituit conform art. 6 lit. a), sunt avizate de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, denumită în continuare CNAE, de către ISE şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
b)proiectele de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul teologic sunt redactate de către reprezentanţi ai grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ în colaborare cu reprezentanţi ai fiecărui cult în parte, sunt avizate de ISE şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
c)proiectele de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal militar sunt redactate de către reprezentanţi ai grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ în colaborare cu reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, sunt avizate de ISE şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
d)proiectele de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se elaborează de către un grup de lucru format din reprezentanţi ai MApN/Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI/Ministerului Justiţiei, denumit în continuare MJ, şi sunt avizate de MEN.
CAPITOLUL IV: Elaborarea şi aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu şi, respectiv, modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar
Art. 8
(1)Elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu şi, respectiv, modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar se realizează de grupuri de lucru constituite conform prezentei metodologii.
(2)Grupurile de lucru sunt constituite de către inspectori generali din MEN - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, denumită în continuare DGEIPTV, şi Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, denumită în continuare DGILM, şi de către reprezentanţi ai ISE/CNDIPT, pe baza unei proceduri specifice.
(3)Grupurile de lucru sunt constituite din profesori de specialitate şi alţi experţi în domeniu şi au un număr de 3-7 membri, în funcţie de disciplina de studiu/modulul de pregătire/calificare; inspectorii generali din MEN, reprezentanţii ISE şi ai Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, şi, după caz, ai CNDIPT sunt membri de drept în grupurile de lucru.
(4)Din grupurile de lucru care elaborează programe şcolare pentru învăţământ special, învăţământ pentru tineri şi copii din centre de reeducare, penitenciare pentru minori şi tineri şi învăţământ de tip "A doua şansă" pot face parte specialişti, practicieni cu experienţă relevantă în cadrul instituţiilor care furnizează aceste tipuri de programe educaţionale.
(5)Criteriile de selecţie a membrilor grupurilor de lucru vizează: experienţa în domeniul proiectării, aplicării şi/sau evaluării de curriculum - curriculum naţional, curriculum la decizia şcolii; realizări în domenii conexe - participarea la proiecte educaţionale, de cercetare sau de inovare, cu relevanţă pentru domeniul curriculum.
(6)Componenţa grupurilor de lucru este aprobată de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar din MEN şi, respectiv, de secretarul de stat pentru învăţământ în limbile minorităţilor, în cazul grupurilor de lucru care elaborează proiectele de programe şcolare specifice pentru învăţământul preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
(7)Convocarea grupurilor de lucru se realizează la propunerea inspectorilor generali din MEN şi a reprezentanţilor ISE/CNDIPT, cu aprobarea directorului general al DGEITPV/DGILM şi a directorilor celor două instituţii, precum şi a secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar.
Art. 9
(1)Grupurile de lucru constituite elaborează proiecte de programe şcolare, asigurând calitatea documentelor curriculare, prin raportarea la criterii de calitate, pe parcursul procesului de elaborare şi prin autoevaluare, la final.
(2)Proiectele de programe şcolare sunt elaborate în limba română. Proiectele de programe şcolare specifice pentru învăţământul preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale se elaborează în limba maternă şi se traduc în limba română.
(3)Grupurile de lucru au responsabilitatea de a asigura coerenţa programelor şcolare la nivelul fiecărei arii curriculare şi la nivelul fiecărei etape de şcolaritate, sub coordonarea ştiinţifică a ISE/CNDIPT şi a MEN.
(4)Proiectele de programe şcolare sunt dezbătute şi avizate în comisiile naţionale de specialitate, înfiinţate şi organizate de MEN; avizul acestora este consultativ.
(5)Proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu.
(6)Proiectele de programe şcolare sunt revizuite/completate de către fiecare grup de lucru, pornind de la observaţiile/propunerile formulate în etapele anterioare.
(7)Proiectele de programe şcolare sunt supuse analizei, în vederea avizării, în cadrul ISE/CNDIPT; analiza se finalizează după cum urmează:
a)proiectele de programe şcolare sunt avizate şi înaintate către MEN, în vederea aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
b)în cazuri justificate, proiectele de programe şcolare nu sunt avizate în această etapă, fiind trimise din nou grupului/grupurilor de lucru, pentru analiză; grupul/grupurile de lucru analizează argumentele care întemeiază neacordarea avizului şi soluţionează problemele semnalate; proiectele de programe şcolare rezultate din activitatea grupului/grupurilor de lucru necesită un nou aviz al Comisiei naţionale de specialitate, după care sunt trimise către ISE/CNDIPT, în vederea avizării.
(8)Proiectele de programe şcolare sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(9)Procesul de elaborare-dezbatere-aprobare a programelor şcolare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 10
Procedura de elaborare şi aprobare a programelor şcolare include următoarele prevederi speciale:
a)proiectele de programe şcolare pentru alternativele educaţionale sunt elaborate de reprezentanţi ai alternativelor educaţionale, sunt avizate de CNAE şi ISE şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
b)proiectele de programe şcolare pentru învăţământul teologic sunt elaborate de către MEN, prin grupul de lucru constituit, în colaborare cu fiecare cult în parte, şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
c)proiectele de programe şcolare pentru disciplinele de specialitate militară sunt elaborate de către MApN, MAI, MJ şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
CAPITOLUL V: Elaborarea şi aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu opţionale şi, respectiv, pentru modulele de pregătire din învăţământul preuniversitar

Art. 11
(1)La nivelul planurilor-cadru de învăţământ, CDS/CDL se exprimă prin numărul de ore alocate şcolii pentru construirea propriului proiect curricular.
(2)CDS cuprinde discipline/domenii de studiu/module de pregătire opţionale ofertate la nivel naţional şi discipline/domenii de studiu/module de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţilor de învăţământ.
(3)CDL cuprinde modulele de pregătire ofertate la nivel naţional sau la nivelul unităţilor de învăţământ, în colaborare cu operatorii economici parteneri, în scopul adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerinţele pieţei muncii de la nivel naţional, regional, judeţean sau local.
Art. 12
Stabilirea CDS/CDL se fundamentează prin:
a)realizarea unei analize de nevoi, la nivelul elevilor înscrişi în unitatea de învăţământ;
b)evaluarea disponibilităţii resurselor umane şi materiale existente în unitatea de învăţământ;
c)realizarea unei analize a nevoilor şi a oportunităţilor specifice contextului cultural, social şi economic local.
Art. 13
(1)Disciplinele/Domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale ofertate la nivel naţional pot fi propuse de MEN, ISE, CNDIPT, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ, precum şi de alte organizaţii cu experienţă în domeniul educaţiei.
(2)Proiectele de programe şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale propuse pentru oferta naţională trebuie să respecte criteriile de calitate stabilite de MEN printr-o procedură specifică.
(3)Proiectele de programe şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale propuse pentru oferta naţională trebuie însoţite de o notă de fundamentare referitoare la relevanţa propunerii pentru nevoile elevilor şi la eventuale experienţe de pilotare la nivel local.
Art. 14
(1)Proiectele de programe şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale propuse pentru oferta naţională de către inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ, precum şi de alte organizaţii cu experienţă în domeniul educaţiei se depun la registratura MEN.
(2)Pentru fiecare proiect de programă şcolară, experţii ISE/CNDIPT şi inspectorii de specialitate ai MEN verifică îndeplinirea criteriilor de calitate şi elaborează un raport de expertiză.
(3)În situaţia respectării criteriilor de calitate, proiectul de programă şcolară este înaintat Comisiei naţionale de specialitate, însoţit de raportul de expertiză.
(4)În cazul neîndeplinirii criteriilor de calitate, ISE/CNDIPT transmite propunătorului raportul de expertiză, însoţit, după caz, de recomandări de îmbunătăţire.
(5)Comisiile naţionale de specialitate analizează şi dau avizul consultativ proiectelor de programe şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale propuse pentru oferta naţională.
(6)ISE/CNDIPT avizează programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale propuse pentru oferta naţională şi le înaintează MEN spre aprobare prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 15
(1)Disciplinele/Domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ:
a)asigură diversificarea activităţilor de învăţare, în funcţie de nevoile şi de aspiraţiile elevilor;
b)pot fi derivate din oricare dintre disciplinele de învăţământ, constituindu-se astfel într-o ofertă educaţională care răspunde interesului elevilor pentru un anumit domeniu de studiu;
c)pot introduce un nou obiect de studiu, în afara celor prevăzute în TC, structurat în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.
(2)Proiectarea curriculumului elaborat în şcoală are ca repere:
a)interesele elevilor;
b)resursele umane şi materiale ale şcolii;
c)nevoile şi specificul comunităţii locale.
(3)Elaborarea programelor şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ respectă structura specifică programelor şcolare din curriculumul naţional pentru respectivul nivel de studiu.

Art. 16
(1)Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat, de către fiecare unitate de învăţământ, în fiecare an şcolar, pentru anul şcolar următor.
(2)Oferta de curriculum la decizia şcolii este avizată de Consiliul profesoral şi este ulterior aprobată de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 17
(1)Cadrele didactice elaborează programele şcolare pentru discipline/domenii de studiu, respectiv module de pregătire opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ.
(2)Consiliul de administraţie înaintează către inspectoratul şcolar setul de programe şcolare pentru discipline/domenii de studiu, respectiv module de pregătire opţionale elaborate la nivelul şcolii şi solicită un aviz ştiinţific.
(3)După obţinerea avizul ştiinţific din partea inspectoratului şcolar are loc aprobarea în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a programelor şcolare pentru discipline/domenii de studiu opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ ce se vor studia în anul şcolar următor.
(4)În cazul în care o programă şcolară nu primeşte avizul ştiinţific din partea inspectoratului şcolar, aceasta poate fi refăcută de către autor, pe baza recomandărilor primite din partea inspectorului şcolar.
(5)În situaţia indicată la alin. (4), autorul poate solicita sprijin din partea responsabilului catedrei/comisiei metodice pentru revizuirea programei şcolare ofertate; procedura este reluată până la obţinerea avizului ştiinţific din partea inspectoratului şcolar.

Art. 18
Programele şcolare pentru CDL ofertate la nivelul unităţii de învăţământ profesional şi tehnic:
a)sunt elaborate pe baza standardelor de pregătire profesională;
b)sunt avizate de Comisia metodică a ariei curriculare tehnologii din unitatea de învăţământ, de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi de Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social/operatorii economici parteneri ai unităţii de învăţământ;
c)sunt aprobate de Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL VI: Evaluarea documentelor de curriculum naţional

Art. 19
(1)Evaluarea calităţii curriculumului proiectat urmăreşte aprecierea valorii documentelor curriculare, în scopul perfecţionării acestora.
(2)Evaluarea calităţii curriculumului proiectat se realizează atât la nivelul fiecărui grup de lucru, cât şi pe parcursul etapelor de aprobare a curriculumului.
Art. 20
(1)Evaluarea planurilor-cadru se va face după un set de criterii, care se referă la fundamentarea teoretico-metodologică, relevanţă, funcţionalitate şi fezabilitate.
(2)Setul de criterii este stabilit de ISE şi este transmis grupurilor de lucru, anterior procesului de elaborare a planurilor-cadru.
(3)Setul de criterii menţionat la alin. (2) se completează, în cazul învăţământului profesional şi tehnic, cu criterii specifice, elaborate de CNDIPT.
Art. 21
(1)Evaluarea programelor şcolare se va face după criterii care vizează relevanţa, coerenţa şi aplicabilitatea.
(2)Setul de criterii este stabilit de ISE şi este transmis grupurilor de lucru, anterior procesului de elaborare a programelor şcolare.
(3)Setul de criterii menţionat la alin. (2) se completează, în cazul învăţământului profesional şi tehnic, cu criterii specifice, elaborate de CNDIPT.
-****-
ANEXĂ: Etape ale procesului de elaborare-dezbatere-aprobare a programelor şcolarePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 490 din data de 2 iulie 2014