De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 29 decembrie 2011

Ordinul Nr.6563 din 13.12.2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6563 din 13.12.2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.  5.484/2011, sesiunea 2012

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) şi art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, şi ale Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011


ANEXA Nr. 1

CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012
În vederea echivalării pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare. Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate şi le transmite instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Până la data de 11 mai 2012, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior, se constituie comisia de preluare, verificare şi evaluare a dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, al cărei preşedinte este directorul departamentului pentru pregătirea personalului didactic
În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1. Depunerea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă.
Perioada: 3 ianuarie-2 martie 2012

2. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă. 
Termen: 23 martie 2012

3. Stabilirea şi comunicarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a instituţiilor de învăţământ superior la care vor fi transmise, pe specializări, dosarele cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă. 
Termen: 20 aprilie 2012

4. Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă.
Termen: 27 aprilie 2012

5. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă.
Perioada: 30 aprilie-11 mai 2012

6. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare.
Perioada: 14-25 mai 2012

7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic Perioada: 28 mai-26 octombrie 2012 8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu.
Începând cu 1 noiembrie 2012

ANEXA Nr. 2

CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012


Pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, la nivelul unităţilor de învăţământ, palatelor şi cluburilor copiilor şi cluburilor sportive şcolare cu personalitate juridică, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, se numeşte, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, până la data de 3 ianuarie 2012, o comisie de verificare a dosarelor cuprinzând documentele justificative ale cadrelor didactice care solicită recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, în următoarea componenţă: a)preşedinte – directorul adjunct al unităţii de învăţământ sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie; b)membri – 2-5 profesori titulari din cadrul unităţii de învăţământ; c)secretar – un membru al Compartimentului secretariat din cadrul unităţii de învăţământ.II.
Ordinea derulării activităţilor pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, este următoarea:

1. Întocmirea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative ale cadrelor didactice, care atestă că sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, la nivelul unităţilor de învăţământ.
Perioada: 3 ianuarie-16 martie 2012

2. Susţinerea şi evaluarea probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului de către învăţători/institutori din palatele şi cluburile copiilor, antrenori şi maiştri-instructori, la nivelul unităţilor de învăţământ.
Perioada: 19-30 martie 2012

3. Depunerea şi înregistrarea dosarelor la inspectoratul şcolar de către secretarul comisiei de verificare a dosarelor din unitatea de învăţământ.
Perioada: 2-27 aprilie 2012

4. Verificarea şi evaluarea dosarelor depuse la nivelul inspectoratelor şcolare.
Perioada: 30 aprilie-3 august 2012

5. Afişarea rezultatelor evaluării la avizierele inspectoratelor şcolare.
Termen: 10 august 2012

6. Înregistrarea eventualelor contestaţii la inspectoratele şcolare.
Perioada: 10-14 august 2012

7. Rezolvarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Termen: 17 august 2012 

8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, nominalizat, după rezolvarea contestaţiilor, pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare.
Termen: 31 august 2012

 9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea listelor cuprinzând personalul didactic din unităţile de învăţământ nominalizat pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare.
Termen: 26 octombrie 2012

10. Eliberarea atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal. 

joi, 22 decembrie 2011

+

Acum 22 de ani mureau oameni. Pentru STATUL DE DREPT. Morți pentru care nimeni nu a fost găsit vinovat. Azi, STATUL DE DREPT e mort și el. Suntem cu toții autori morali ai acestei din urmă crime. Voi, cei care nu vă asumați răspunderea asta, considerându-vă nevinovați, căutându-va mereu circumstanțe atenuante, probabil nici nu vă dați seama că sunteți deja condamnați. De copiii voștri. Ai noștri.
Noi ne-am omorât eroii din 22. Cum mai poate spera și de unde mai așteaptă îndurare și iertare un popor care își omoară sfinții? 

27 decembrie-zi nelucrătoare

În conformitate cu art. 26(4) din CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA, a treia zi de Crăciun (27 decembrie) este zi nelucrătoare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa.


Vezi extras din Contractul Colectiv de Muncă

marți, 20 decembrie 2011

5000 de lei - taxa de numire pe funcţia de director?

Gazeta de Nord-Vest publică o listă cu "donaţiile"care ar fi fost pretinse de conducerea P.D.L. Satu Mare de la directorii de instituţii deconcentrate, directorii de şcoli şi de grădiniţe pentru a fi numiţi în funcţie în cursul anului 2009.
Senatorul P.S.D. Valer Marian a făcut publice documentele în cadrul unei conferinţe de presă, precizând că le-a primit joi seara dinspre PDL şi că are informaţii că acestea au fost trimise şi unor instituţii ale statului cu atribuţii anticorupţie, precum Parchet, DNA şi DGA.
Se pare că s-a ajuns până acolo încât să  se solicite chiar şi directorilor de şcoli şi de grădiniţe să achite 5.000 de lei taxă de numire.
Are cineva o listă cu "preţurile" de la Constanţa?

 

marți, 13 decembrie 2011

Statul de drept se dă în rate?

Sâmbătă, 17 decembrie 2011, ora 11:00 - Hotel Ibis Constanța: lansarea Campaniei Statul de drept se dă în rate?

Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept a inițiat o campanie de identificare a soluţiilor care ar putea permite plata drepturilor băneşti obţinute de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti.

În România, s-a stabilit prin lege că hotărâri judecătoreşti irevocabile obţinute anterior anului 2008 vor fi executate abia după opt ani, în 2016.
Deşi declarată constituţională, Legea privind eşalonarea plăţilor până în 2016 stârneşte în continuare controverse. Numeroase voci din spaţiul public afirmă că decizia Curţii ridică mari semne de întrebare.
Afirmaţiile par a fi îndreptăţite cu atât mai mult cu cât însăşi Curtea Constituţională stabilise într-o decizie din 2010 mecanismul eşalonării plăţii, ca modalitate de executare a unei hotărâri judecătoreşti, poate fi considerat în concordanţă cu principiile consacrate de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, numai dacă sunt respectate anumite condiţii: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, termen rezonabil de executare integrală, acoperirea eventualei devalorizări a sumei datorate.
În aceste condiţii, persoanele afectate, societatea civilă, reprezentanţii decidenţilor politici, dar şi reprezentanţii celor trei puteri în stat ar trebui să încerce să răspundă câtorva întrebări:
  • Decizia Curţii Constituţionale are în vedere exigenţele de rezonabilitate pe care le reclamă garanţiile instituite prin art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul protocol adiţional?
  • În situaţia în care, în 2011, Curtea Constituţională apreciază că eşalonarea plăţilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti se poate face pe o perioadă de 8 ani, deci până în anul 2016, se poate aprecia că acest termen de executare este unul rezonabil?
  • În ce măsură eşalonarea pe o perioadă de 8 ani a unor plăţi stabilite prin hotărâri judecătoreşti mai permite ca România să-şi păstreze statutul de stat de drept?
  • Ce autoritate şi ce mecanism constituţional mai pot garanta că acest termen de 8 ani nu va fi prelungit ulterior ? 
În acest context, Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept consideră că se impune identificarea unor soluţii care ar putea permite plata drepturilor stabilite pentru salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti, soluţii care să satisfacă interesele şi nevoile tuturor părţilor implicate.
Nu dăm verdicte, dar căutăm soluţii.

joi, 8 decembrie 2011

În vederea acordării plăţilor prevăzute de hotarârile judecătoreşti

ASTĂZI, 9 DEC, SE MAI POT FACE PLĂŢI ÎN TEMEIUL HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI!


Referitor la programul EDUSAL
Dacă aţi plătit deja salariile lunii noiembrie, dar doriţi să efectuaţi diferenţe de plată prevazute de hotărârile judecătoreşti

Puteţi să redeschideţi luna astfel:

- deschideţi situaţiile centralizatoare (butonul de deschidere este lânga cel de închidere)

-ştergeti situaţia centralizatoare

- redeschideţi luna, acţionând butonul Deschide din meniul Luna de lucru.

Orice suma care rezultă din diferenţe se operează în câmpul de Sume corecţii din forma Alte drepturi din statul de plată.

sursa: www.sinv.ro

luni, 5 decembrie 2011

Radu Tudor: Ne aşteaptă un razboi pe viaţă şi pe moarte cu asasinii democraţiei romaneşti

Radu Tudor : Marea golănie politică pentru alegerile din 2012, comasarea alegerilor, va fi facută printr-un alt procedeu de la periferia democraţiei: asumarea Guvernului. Dacă nici de această dată opoziţia (USL) nu face un gest serios şi foarte dur, falsificarea alegerilor de anul viitor nu mai poate fi oprită. E ultima bătalie pentru ca votul masiv al oamenilor pentru schimbare (intre 55 si 60%) să nu fie măsluit de actuala putere. Am reţinut şi afirmaţia lui Cristian Pîrvulescu, preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia potrivit căreia primarii care-şi depasesc mandatul de 4 ani vor avea TOŢI plângeri penale. Ne aşteaptă un război pe viaţă şi pe moarte cu asasinii democraţiei româneşti, faimoşii portocalii lobotomaţi.

sursa: facebook

sâmbătă, 3 decembrie 2011

PROBLEMA COTIZAŢIEI SINDICALE A AJUNS LA BRUXELLES

In data de 29 Noiembrie, Adrian Voica, Vicepresedinte FSLI si Presedinte SIPA ‘Muntenia’ Arges, impreuna cu Petre Damo, Vicepresedinte SIA Alba si Imputernicit Special de catre Colegiul Liderilor SIA, s-au intilnit la Bruxelles cu responsabili ai unor departamente din cadrul Confederatiei Internationale a Sindicatelor (ITUC), respectiv din cadrul Consiliului Regional Pan-European (PERC), cit si cu Martin Roemer, Directorul pentru Europa al Comitetului Sindical European pentru Educatie (ETUCE).
Intilnirile au fost perfectate cu sprijinul direct al unor confederatii sindicale Europene cu care cei doi colaboreaza in cadrul procesului Conferintei Sociale Reunite Europene (JSC).
Intilnirile au avut urmatoarele obiective:
- informarea reala si la zi despre atacul fara precedent impotriva drepturilor si libertatilor sindicatelor din invatamintul preuniversitar din Romania, implementat prin Ordinul comun al Ministrului Educatiei, Administratiei si Internelor, si a Finantelor Publice, cu participarea directa a firmei SIVECO Romania S.A. care a beneficiat de un contract oneros pe bani publici in detrimentul unei intregi categorii socio-profesionale, avind efectul interzicerii retinerii si deducerii legale a cotizatiei pentru sindicat de catre angajatori pe statele de plata;
- obtinerea sprijinului sindical European in vederea suspendarii actului administrativ unilateral si abuziv mentionat.
Adrian Voica si Petre Damo au informat oficialii PERC despre faptul ca Ordinul Comun criticat incalca flagrant nu numai Constitutia Romaniei (Art. 15 alin (2)), Legea nr. 62/2011 (Art 24), Codul Fiscal 2011 (Art. 57), Codul Muncii 2011 (Art. 217 si 218), Ordonanta nr. 137/2000 (Art. 2), ci si dispozitiile Conventiilor 87 si 98 ale Organizatiei Internationale a Muncii.
Nadine Thevenet, ofiterul pentru Drepturile Sindicale si ale Omului din cadrul ITUC, a primit explicatii de la Petre Damo despre faptul ca Ordinul comun criticat este in fapt un atac politic Guvernamental care vizeaza, pe de o parte, dezagregarea miscarii sindicale din invatamintul preuniversitar incepind cu organizatiile de baza, iar pe de alta, imbogatirea nelegala a bugetului de stat cu cuantumul deductibil legal al cotizatiei sindicale.
Adrian Voica a informat asupra aspectului profund Discriminatoriu al Ordinului comun criticat, ordin care a produs efecte numai si numai asupra categoriei socio-profesionale a angajatilor din invatamintul preuniversitar.
Atit oficialii ITUC cit si ETUCE, au recomandat necesitatea implicarii CSDR in sustinerea pe plan intern si international a demersurilor FSLI si ale organizatiilor sindicale direct afectate afiliate acesteia.
Adrian Voica si Petre Damo au depus un Memoriu inregistrat oficial la Sharan Burrow, Secretar General ITUC, la Bernadette Segol, Secretar General ETUC, respectiv la Staffan Nilsson, Presedintele Comitetului Economic si Social European (EESC).
Memoriul informeaza despre incalcarea Drepturilor si Libertatilor Sindicale, cit si ale Principiilor Statului de Drept si ale Democratiei in Romania , solicitind condamnarea Ordinului Comun nr. 4.576/11.07.3011 / 230/18.10.2011 / 2445/15.09.2011 si monitorizarea situatiei din Romania in aceasta privinta.
Finantarea deplasarii delegatiei sindicalistilor din Romania a fost suportata exclusiv de confederatiile sindicale Europene.

Vicepresedinte FSLI,
Presedinte S.I.P.A. “Muntenia”
Prof. Voica D. Adrian
sursa: facebook - FSLI grup