De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 26 mai 2015

Legea educaţiei - din nou modificată

Legea  nr. 118 din 21 mai 2015 privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic 


1.Articolul 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 


"Art. 151
(1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.
(2) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
(3) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, pentru un program de licenţă, masterat sau doctorat.
(4) Bursa «Meritul Olimpic» se acordă, conform alin. (3), pe toată durata studiilor liceale şi universitare, dacă se menţine performanţa. Bursa se acordă din fonduri bugetare, din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 361 din data de 26 mai 2015

marți, 19 mai 2015

10 Mai - zi de sărbătoare naţională

Legea nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. 1
Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare naţională.
 
Art. 2
(1)Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, celelalte autorităţi publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări cultural-artistice prilejuite de sărbătorirea zilei prevăzute la art. 1.
(2)Fondurile necesare pentru sărbătorirea diverselor evenimente prilejuite de Ziua de 10 Mai pot fi asigurate şi din bugetele locale sau din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 336 din data de 18 mai 2015

Notă
Deşi este declarată zi de sărbătoare naţională, data de 10 Mai nu este şi zi nelucrătoare.

marți, 12 mai 2015

România ca un parc

Poate că ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns.
Pozele sunt făcute în satul Coșlugea, aparținând comunei Lipnița - Județul Constanța. Ele reprezintă: 1) toaleta școlii; 2) locul unde elevii se pot spăla pe mâini (nu există sistem de canalizare și apă curentă; 3) - 4) parcul satului, cu o suprafață de 2 hectare, construit din Fondul de Mediu (a costat aproape 1 milion de lei, deci peste 200 de mii de euro).
luni, 11 mai 2015

O nouă modificare a Codului muncii

La data de 11 mai 2015, art. 137, alin. (1) din Codul muncii a fost modificat prin Legea 97/2015,  publicată în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 8 mai 2015.

Art. 137
(1)Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
(1)Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
(2)În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (2) salariaţii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.
(4)În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.
(5)Salariaţii al căror repaus săptămânal se acordă în condiţiile alin. (4) au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).

miercuri, 6 mai 2015

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale - actualizată (mai 2015)

 TITLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.

Art. 2
(1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.
(3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.
(4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.
(5) Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, minorilor străini şi minorilor apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii.
(7) În România învăţământul constituie prioritate naţională.

Ultima modificare a Legii educaţiei naţionale a intervenit în data de 30 aprilie 2015, prin Legea nr. 95/2015 şi vizează art. 96:
Articol unic
1.La alineatul (2) al articolului 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani." (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 304 din data de 5 mai 2015).