De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 19 decembrie 2014

Oficial: 24 şi 31 decembrie 2014 - zile libere

Hotărârea nr. 1090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. 1
(1)Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile libere.
(2)Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 decembrie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificărilor stabilite.
(3)Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
 
Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
 
Art. 3
(1)Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 şi nici participanţilor în aceste procese.
(2)Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 
Art. 4
Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 901 din data de 11 decembrie 2014

miercuri, 17 decembrie 2014

Recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah"


Ordinul nr. 5078 din 8 decembrie 2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah" în învăţământul preuniversitar

În baza prevederilor art. 247, 248, art. 252 alin. (1) şi (2), art. 254 alin. (1), (3), alin. (8) lit. b), alin. (81), (91), (16), (191) art. 2541 alin. (1) şi (2), art. 262 alin. (1)-(3), art. 263 alin. (1), (2) şi (9) şi art. 284 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare privind derularea Programului naţional "Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar" dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Şah, înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 9.160/2014 şi la Federaţia Română de Şah cu nr. 300/2014,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
(1)Începând cu anul şcolar 2014-2015, în învăţământul preuniversitar, disciplina opţională "Educaţie prin şah", conform Programei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.249/2014*), poate fi predată atât de cadre didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori cu specializarea "Şah", cât şi de cadre didactice asociate selectate dintre sportivii şi antrenorii legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah.
______
*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.249/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Orele de "Educaţie prin şah" se normează în fiecare judeţ/municipiul Bucureşti cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru învăţământul preuniversitar de stat aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
Art. 2
La ocuparea catedrelor vacante complete şi incomplete constituite din ore de "Educaţie prin şah", normate în condiţiile art. 1 alin. (2), au prioritate cadrele didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea "Şah".
Art. 3
(1)Cadrele didactice calificate titulare în învăţământul preuniversitar, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea "Şah", pot preda disciplina opţională "Educaţie prin şah" fiind inclusă în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a acestora, în completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora.
(2)Cadrele didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea "Şah", care nu sunt titulare în învăţământul preuniversitar, pot fi angajate pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, la concursurile organizate de inspectoratele şcolare la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti sau în regim de plata cu ora, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi la concursurile organizate de unităţile de învăţământ pe parcursul anului şcolar, conform metodologiei în vigoare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(3)Prin excepţie, în învăţământul primar şi gimnazial, norma didactică de predare-învăţare-evaluare pentru cadrele didactice titulare cu specializarea "Şah", pentru cadrele didactice titulare detaşate cu specializarea "Şah", precum şi pentru cadrele didactice calificate cu specializarea "Şah" angajate pe perioadă determinată care predau disciplina opţională "Educaţie prin şah" poate fi constituită şi în condiţiile art. 262 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)În lipsa cadrelor didactice calificate cu specializarea "Şah", orele de "Educaţie prin şah" se atribuie în regim de plata cu ora, în ordine, astfel:
a)sportivilor şi antrenorilor legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah având cel puţin categoria a II-a de clasificare sportivă, care au statut de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi care apar în lista CIV a federaţiei, cu aprobarea Federaţiei Române de Şah (CIV = coeficient intern valoric atribuit de Federaţia Română de Şah);
b)sportivilor şi antrenorilor legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah având cel puţin categoria I de clasificare sportivă, care nu au statut de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi care apar în lista CIV a federaţiei, cu aprobarea Federaţiei Române de Şah.
(2)Angajarea în regim de plata cu ora a cadrelor didactice asociate selectate dintre sportivii şi antrenorii legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah, în condiţiile alin. (1) se realizează la nivelul unităţilor de învăţământ în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu.
Art. 5
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională şi Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 908 din data de 15 decembrie 2014

luni, 15 decembrie 2014

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2015

Hotărârea guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. 1 
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră.
(2)Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6,225 lei/oră.
 
Art. 2 
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.
 
Art. 3 
(1)Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 
La data prevăzută la art. 1 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se abrogă.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 902 din data de 11 decembrie 2014

vineri, 5 decembrie 2014

Ordonanța de urgență care permite plata hotărârilor judecătorești în tranșa integrală aferentă anului 2015

Extrase din Ordonanța de urgență nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare - publicată în Monitorul Oficial nr. 888/05.12.2014 (sursa: monitoruloficial.ro)


Modificări importante ale Codului muncii

Camera Deputaţilor (cameră decizională) a adoptat câteva modificări importante ale Codului muncii, în special în materia concediilor. Legea  a fost trimisă Preşedintelui României, spre promulgare. 
Potrivit art. 77 din Constituţie, legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.

Forma trimisă spre promulgare
(sursa: www.cdep.ro - Camera Deputaţilor )

 

joi, 4 decembrie 2014

O.U.G. care permite o a treia rectificare bugetară în vederea plății în anul 2014 a hotărârilor judecătorești în tranșa integrală aferentă anului 2015

A fost publicată în Monitorul Oficial, ordonanța de urgență care permite o a treia rectificare bugetară, în vederea plății în anul 2014 a hotărârilor judecătorești în tranșa integrală aferentă anului 2015. Urmează publicarea ordonanței de urgență prin care se vor putea realiza efectiv plățile.