De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 28 iulie 2015

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță - aprobate

 Sursa: www.gov.ro

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, norme de aplicare a legislației privind acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul privat și bugetar, completând și adaptând astfel normele de implementare cuprinse în Hotărârea Guvernului 215/2009.
Potrivit noilor reglementări, pot fi acordate vouchere de vacanță atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, decizie ce va putea fi luată de către angajatori împreună cu organizațiile sindicale sau cu reprezentanții beneficiarilor. În cazul personalului contractual și funcționarilor publici din instituțiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanță se stabilesc potrivit prevederilor în vigoare. Pentru instituțiile publice, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.
Valoarea voucherelor de vacanță emise pe suport hârtie, respectiv electronic, nu poate depăși într-un an calendaristic contravaloarea a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare salariat, limită stabilită prin Ordonanța nr. 8/2014. Potrivit normelor de aplicare, voucherul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, cu precizarea însă că perioada de valabilitate a suportului electronic nu este limitată la un an.
Costurile determinate de imprimarea voucherelor de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic pe acestea, precum și costurile emiterii lor, se suportă de către angajatori.
Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea de la care achiziționează servicii turistice, însă numai dintre cele afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Națională pentru Turism. Pe site-ul acestei instituții va fi postată lista unităților turistice autorizate. Beneficiarii pot utiliza voucherele de vacanță pe baza actului de identitate.  Este interzisă comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau altor bunuri/servicii.
Voucherul de vacanță tipărit sau suportul electornic pe care este acordat acest drept trebuie să aibă înscrise sau stocate următoarele elemente obligatorii:
  • Emitentul și datele de identificare;
  • Angajatorul și datele sale de identificare;
  • Numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;
  • Interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât unitățile afiliate;
  • Numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
  • Perioada de valabilitate a suportului electronic;
  • Elemente de siguranță a suportului electronic (PIN, CIP)
  • Elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a acestora. Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță să permită retragerea de numerar sau plăți către alte unități decât cele afiliate, conform legii.
Voucherele de vacanță pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unitățile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului “primul intrat-primul ieșit“ (first-in – first-out). Sistemul pe suport electronic trebuie să permit accesul la informațiile privind utilizarea și soldul valorii nominale a voucherelor transferate beneficiarilor.  Angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe suport electronic.
Informații suplimentare:
În iunie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial legea care introduce noi modificări privind acordarea voucherelor de vacanţă angajaţilor din sistemul public şi cel privat. Voucherele de vacanţă reprezită bonuri de valoare, emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă.
În cazul angajaţilor din sistemul public, se vor acorda doar vouchere, nu şi bani sau prime. În cazul angajaţilor din sistemul privat, rămâne la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanţă, cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă, în funcţie de sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate. Acordarea primelor sau voucherelor de vacanţă va fi stabilită de comun acord cu sindicatele şi va fi menţionată în mod obligatoriu în contractele colective de muncă aplicabile la nivel de unitate.
Salariaţii pot primi vouchere de vacanţă, o singură dată pe an, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. În acest moment, salariul minim pe economie este stabilit la 1.050 de lei lunar.
Voucherele de vacanță sunt integral suportate de către angajator:  
- pentru sectorul bugetar: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale;
- pentru sectorul privat: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
Sumele corespunzătoare voucherelor acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

joi, 23 iulie 2015

Acordarea unei zile libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului - norme metodologice

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului - aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 576 din 15 iulie 2015

Art. 1
(1)Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.
(2)Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.
(3)Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataşează o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

Art. 2
Vizita la medic prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

Art. 3
(1)După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical.
(2)Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2.
(3)În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.

Art. 4
Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adeverinţei prevăzute la art. 3 alin. (2), eliberată de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-

ANEXA nr. 1: CERERE
                                                                    CERERE
Subsemnatul/Subsemnata, ....................., angajat/ă în cadrul ........................., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ................, născut/născuţi la ........................., vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/două zile libere, în data de ......................, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
Ataşez prezentei cereri declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că celălalt părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ............. (se completează cu numele şi prenumele părintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita în cursul acestui an calendaristic.
Data ................                                                               Semnătura ..................
   

ANEXA nr. 2: ADEVERINŢĂ
Judeţul ....................
Localitatea .......................
Cabinet medic de familie ...................
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se adevereşte că: dna/dl. ........................, cu domiciliul în: judeţul ...................... localitatea .................., str. .......... nr. ..............., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ............................ născut/născuţi la data de ..........................., a efectuat în data de ...................... controlul medical al stării de sănătate a acestuia/acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: .....................
Data eliberării:
Anul ......... luna ........ ziua ..............                           Semnătura şi parafa medicului,
                                                                                                      L.S. ...................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 542 din data de 21 iulie 2015

luni, 20 iulie 2015

Oficial: noile norme metodologice privind decontarea navetei personalului didactic

Hotărârea Guvernului nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat - aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 569/2015

Art. 1
(1)Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor şi a documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, precum şi a rolului autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.
(2)În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:
a)beneficiari - cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, îndreptăţit la decontarea cheltuielilor de navetă, care nu deţin locuinţă în localitatea unde au postul, indiferent de titlu;
b)localitate - în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, prin localitate se înţelege: capitala României, municipii, oraşe, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor;
c)localitate de domiciliu/reşedinţă - localitatea din mediul urban sau din mediul rural în care cadrul didactic/didactic auxiliar are domiciliul/reşedinţa, potrivit documentelor de evidenţă a populaţiei;
d)navetă - deplasarea dus-întors a beneficiarilor din localitatea de domiciliu/reşedinţă într-o altă localitate unde este situată unitatea de învăţământ/unitatea de învăţământ special/centrul de resurse şi asistenţă educaţională, la care aceştia îşi au locul de muncă;
e)postul - denumire generică pentru locul de muncă din cadrul unităţii de învăţământ unde beneficiarii îşi desfăşoară efectiv activitatea;
f)unitate/unitate de învăţământ - unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, unitatea de învăţământ special, centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, unde beneficiarul are locul de muncă.

Art. 2
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.
(2)Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 3
(1)Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.
(2)Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 4
(1)Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu:
a)autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către unităţile de învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor:
b)autovehiculele/ambarcaţiunile destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;
c)mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);
d)autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu.
(2)Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce aparţin unităţii de învăţământ sau autorităţii administraţiei publice locale se efectuează gratuit, conform programului şi pe rutele stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative, precum şi cu respectarea orarului/programului unităţii de învăţământ.

Art. 5
(1)În vederea decontării lunare a cheltuielilor cu efectuarea navetei, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează cererile pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei, având în vedere următoarele elemente:
a)existenţa cererii prin care se solicită decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea;
b)domiciliul/reşedinţa solicitantului dovedite cu menţiunile cuprinse în cartea de identitate, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
c)dacă solicitantul deţine sau nu deţine o locuinţă în localitatea unde are postul, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
d)dacă transportul poate fi sau nu asigurat cu autovehicule/ambarcaţiuni de tipul celor enumerate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi/sau b);
e)distanţa, în kilometri, între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ;
f)mijloacele de transport în comun cu care se deplasează solicitantul între localitatea de domiciliu şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ;
g)valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport în comun;
h)valoarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, numai în următoarele situaţii: pe ruta respectivă nu se emit abonamente; beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun; beneficiarul are postul în mai multe unităţi de învăţământ din localităţi diferite;
i)numărul de persoane care solicită decontarea navetei;
j)respectarea regulilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, prevăzute la art. 7.
(2)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare, individual şi pe total unitate de învăţământ. Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăţilor.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru municipiul Bucureşti solicitările se transmit primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi vor avea în vedere doar naveta beneficiarilor cu domiciliul/reşedinţa în afara municipiului Bucureşti.
(4)În cazul în care există indicii că solicitantul deţine locuinţă în localitatea în care îşi are postul, primarul dispune efectuarea unei verificări în cazul solicitantului respectiv şi, pe baza raportului întocmit de către persoanele cu atribuţii în acest sens, emite o dispoziţie prin care aprobă sau respinge propunerea sumei înaintată de către directorul unităţii de învăţământ.
(5)Dispoziţia autorităţii executive poate fi atacată de către solicitantul nemulţumit, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6
(1)În vederea asigurării fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice în bugetele de venituri şi cheltuieli ale autorităţilor administraţiei publice locale, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) vor transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, pentru anul bugetar următor, o solicitare fundamentată a sumelor necesare.
(2)În vederea stabilirii sumelor necesare prevăzute la alin. (1), în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an, beneficiarii înştiinţează în scris conducătorul unităţii de învăţământ că pe parcursul anului şcolar vor solicita decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei la şi de la locul de muncă, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale.
(3)La nivelul ordonatorului principal de credite se verifică, se analizează şi se centralizează solicitările tuturor unităţilor de învăţământ de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, în vederea stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate în buget, necesare finanţării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.
(4)În cursul anului, până la data de 1 noiembrie, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ actualizează cererea transmisă potrivit alin. (1), în funcţie de modificările intervenite ca urmare a începerii unui nou an şcolar şi în funcţie de necesităţi, procedează la rectificare bugetară în condiţiile legii în vederea majorării sau diminuării, după caz, a creditelor bugetare destinate finanţării acestor cheltuieli.

Art. 7
(1)Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport auto şi naval pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar se asigură la valoarea acestora.
(2)Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar public de călători se asigură la valoarea acestora, tren clasa a 2-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar alternativ CFR se asigură la valoarea acestora, dar nu mai mult decât tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, tren clasa a 2-a.
(3)Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai în situaţiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unităţi de învăţământ din localităţi diferite.
(4)Distanţa pentru care se decontează abonamentul/biletul şi care este înscrisă pe documentul justificativ este distanţa dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă a beneficiarului şi localitatea în care se află unitatea de învăţământ.
(5)Sunt interzise încheierea de contracte între unitatea de învăţământ şi operatorul de transport şi, implicit, efectuarea de plăţi direct de către unitatea de învăţământ către operatorul de transport în comun.
(6)Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei se poate face pentru autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu atunci când:
a)pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unităţii de învăţământ;
b)pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu.
(7)Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6), se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanţe similare.
(8)Se interzice decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei cu autoturismul proprietate personală, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, atunci când acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unitatea de învăţământ, iar orarul mijloacelor de transport nu diferă cu mai mult de 2 ore de orarul/programul beneficiarului.
(9)Documentele justificative prezentate de beneficiar lunar la decont, pentru luna precedentă, unităţii de învăţământ sunt următoarele:
a)abonamentele, emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă;
b)biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă, acceptate numai în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (3);
c)bonurile de achiziţie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu, iar suma decontată se calculează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea sumei decontate.
(10)Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia efectuării plăţii abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinută legal cu orice titlu, în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative.
(11)Unităţile de învăţământ răspund de arhivarea şi păstrarea documentelor justificative prezentate la decont.
(12)Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei:
a)se realizează proporţional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar;
b)nu se realizează pe perioada concediilor de odihnă sau a suspendării contractelor individuale de muncă ale beneficiarilor.
Art. 8
Prezentele norme metodologice se aplică, în mod corespunzător, şi personalului didactic şi didactic auxiliar angajat în unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare şi unităţile conexe din învăţământul preuniversitar de stat, finanţarea pentru sumele necesare decontării navetei asigurându-se, în acest caz, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 9
Pentru anul bugetar 2015 ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ vor comunica ordonatorilor principali de credite sumele necesare decontării navetei la şi de la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în baza solicitărilor beneficiarilor, aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
-****-

ANEXĂ: CERERE pentru decontarea lunară a navetei
- model -
Către
Unitatea de învăţământ …………
Domnului/Doamnei Director
Subsemnatul/Subsemnata, …………………, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ……… nr. …………., CNP …………………., angajat/ă al/a unităţii dumneavoastră de învăţământ pe funcţia de ……………, solicit decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pe luna ………… anul ……………, în cuantum de ………… lei, reprezentând contravaloarea:
|_| abonamentului;
|_| biletelor de călătorie;
|_| facturilor emise de firma transportatoare;
|_| bonurilor de carburant.
Ataşez următoarele documente doveditoare:
- dacă naveta se efectuează cu mijloc de transport în comun:
|_| copie a B.I./C.I.;
|_| abonament;
|_| bilete de călătorie;
- dacă naveta se efectuează cu autoturismul/ambarcaţiunea personal/ă:
|_| copie a B.I./C.I.;
|_| adeverinţă emisă de firma transportatoare cu valoarea abonamentului;
|_| copie a certificatului de înmatriculare al autoturismului (dacă este înmatriculat pe numele persoanei solicitante sau al soţului);
|_| împuternicire notarială (dacă autoturismul/ambarcaţiunea este înmatriculat/ă pe numele altei persoane);
|_| contract de comodat (dacă autoturismul/ambarcaţiunea este înmatriculat/ă pe numele altei persoane);
|_| bonuri de carburant.
Data …………….
Semnătura ……………

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 536 din data de 17 iulie 2015

miercuri, 8 iulie 2015

Cercul vicios al legilor educaţiei

De aceea este necesar să intre în dezbatere adevăraţii specialişti (poate, alţii decât cei de la minister), adevăraţii reprezentanţi ai societăţii civile şi adevăraţii reprezentanţi ai părinţilor (alţii decât o anume individă care se erijează în purtătoare de cuvânt a părinţilor, deşi nu mai are nicio legătură cu sistemul preuniversitar).


Un articol de Oana Moraru - contributors.ro

"Pe site-ul Ministerului Educației a apărut, discret, un document care propune repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, o versiune de lucru, datată aprilie 2015, dublat de invitații la dezbateri publice, fără nicio garanție a transparenței decizionale: nu există o persoană de contact, nici adresa de email, nici termen pentru transmiterea de observații.
Avem astfel, sub ochi: două documente: cel legat de curriculum și cel cu proiectul de lege, despre care nu știm exact cui îi aparține, în sensul că entitățile care l-au creat ar trebui, în principiu, să își justifice măcar oportunitatea acestei ”schimbări” sau a pretinsei ”actualizări” (...)
Proiectul pentru noua Lege a educației este o rețetă a stagnării. Plin de formulări pretențioase despre alinierea tinerilor noștri la nivelul competențelor europene și declarații îndârjite ale interesului nostru pentru șansele egale în dezvoltarea fiecărui individ, textul ascunde, ca o casă proaspăt zugrăvită și cosmetizată pentru o grabnică și disperată vânzare, multe suprafețe mucegăite și pardoseli putrede.
Textul transmite peste tot rigiditate, obsesia controlului și probabilitate minimă să avem școli în care înfloresc creativitatea, cercetarea, colaborarea între oameni. Nicăieri textul nu recunoaște nevoile generației digitale, de racordare rapidă și autentică la informație, de aplicare flexibilă a tehnologiei în învățare. Nu vorbește despre marele nostru decalaj cultural și nici despre șansa ca un proiect bun pe educație să ne salveze ca națiune și ca spirit."   >>>>>>articol integral>>>>>
 

joi, 2 iulie 2015

Oficial: salariile personalului nedidactic se majorează cu 12%

Ordonanţa de urgenţă nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare

Având în vedere nivelul scăzut al salariilor din administraţia publică locală, care generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, luând în considerare solicitările fundamentate ale sindicatelor şi faptul că, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările sindicatelor peste 60% din lucrătorii din administraţia publică locală au salarii la nivelul salariului minim pe economie, foarte mulţi salariaţi migrează fie către alte sectoare de activitate mai bine retribuite, fie pleacă în străinătate la muncă, suspendându-şi în unele cazuri raporturile de serviciu sau marea majoritate prin demisie,
luând în considerare Acordul încheiat între Guvernul României şi federaţiile sindicatelor reprezentative din învăţământ asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învăţământului, în care la pct. 8 se prevede creşterea salariilor pentru personalul nedidactic din învăţământ,
ţinând cont de faptul că în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, sunt prevăzute creşteri salariale de 5%, începând cu 1 martie 2015, şi, începând cu 1 septembrie 2015, numai pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, omiţându-se personalul nedidactic din învăţământ,
luând în considerare faptul că personalul nedidactic, prin activitatea depusă, contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ,
având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ,
întrucât învăţământul constituie prioritate naţională,
având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice "
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (51) se introduc două noi alineate, alineatele (52) şi (53), cu următorul cuprins:

"(52) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în instituţiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;
b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.
(53) În aplicarea prevederilor alin. (52), autorităţile administraţiei publice locale pot stabili creşteri salariale diferenţiate pe categorii de personal, în funcţie de condiţiile specifice."

2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
"(6) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% faţă de nivelul acordat pentru luna iulie 2015.
(7) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul nedidactic de la alin. (6) se majorează cu acelaşi procent de 12%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(8) De prevederile alin. (2)-(4) beneficiază numai personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat şi salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare."
Art. II

Personalul încadrat în structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice coordonate de secretarul general al Guvernului, precum şi în instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepţia celor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care este salarizat, potrivit normelor legale în vigoare, la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului sau la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, îşi menţine salarizarea la nivelul existent în plată în luna iunie 2015, până la aplicarea legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 474 din data de 30 iunie 2015

Art. 2 din O.U.G. nr. 83/2014 după modificările aduse de O.U.G. nr. 27/2015:

(1) Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(2) Începând cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2015.

(3) Începând cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2015.

(4) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu acelaşi procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(5) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

(6) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% faţă de nivelul acordat pentru luna iulie 2015. 

(7) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul nedidactic de la alin. (6) se majorează cu acelaşi procent de 12%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 


(8) De prevederile alin. (2)-(4) beneficiază numai personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat şi salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare.