De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 30 iulie 2010

Site-ul lunii

Salut cu multă căldură noul site www.costelgilca.ro - drept social , un proiect care promite să devină un instrument foarte util, atât pentru specialişti, cât şi pentru toţi cei interesaţi de domeniul dreptului social.
Succes şi trafic intens !

joi, 29 iulie 2010

Mare e Grădiniţa ta, Doamne! Şi e cu orar prelungit...

Documentul de mai jos este real, fiind emis la nivelul unei unităţi de învăţământ din Judeţul Constanţa. Din punct de vedere juridic este, evident, o batjocură. Rar mi-a fost dat să văd ceva mai penibil. De observat însă şi "grija" cu care este redactat, într-un dispreţ total faţă de limba română.

miercuri, 28 iulie 2010

Solidaritatea e în vacanţă şi ea...

Poate nu sunt eu la curent, dar n-am vazut şi n-am auzit ca vreuna dintre marile organizaţii sindicale din educaţie, fie ea sindicat judeţean sau federaţie naţională, să protesteze faţă de desfiinţarea a zeci de instituţii de cultură din România. Din spirit de solidaritate, din bun simţ, dar şi pentru că educaţia nu se poate face fară cultură, iar cultura nu poate exista fără educaţie, mă aşteptam ca sindicatele din învăţământ să reacţioneze vehement (măcar prin nişte amărâte de comunicate de presă). N-au făcut-o. Şi e dezamăgitor pentru mine. Şi oarecum surprinzător - înţeleg că liderii de sindicat nu prea merg la operă, dar unii dintre ei joacă de atâta vreme teatru, încât ar fi putut protesta măcar din colegialitate cu actorii.

joi, 22 iulie 2010

Caz revoltător la Constanţa

Cine va da socoteală pentru prejudiciul cauzat unuia dintre tinerii candidaţi la titularizarea de la Constanţa, care nu a fost evaluat, pentru că "cineva" din comisie a uitat să ştampileze lucrarea? Când va fi iniţiată o cercetare în acest sens? Cine va răspunde disciplinar şi, de ce nu, penal? Cum se numeşte aceasta situaţie? Neglijenţă sau incompetenţă? 
Regretabilă este atât atitudinea reprezentanţilor I.S.J., cât şi a preşedenitelui centrului de concurs, care, neavând pe unde scoate cămaşa, au tendinţa de a bagateliza cazul. Asta doar pentru că Judeţul Constanţa trebuie să iasă bine la raport? Să facem reclamaţie la P.D.L.? Poate se rezolvă...

  
Extras din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Art. 46
Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii:
a) Preşedintele:
.....................
13. Semnează lucrările candidaţilor din centrul de concurs.
.....................
23. Răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului.
b) Secretarul:
..................
10. Aplică ştampila rotundă (circulară cu diametrul de 35 mm) cu înscrisul "Concurs 2010" pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.

miercuri, 21 iulie 2010

"Organizaţia ajunge până la urmă să fie după chipul şi asemănarea cui o conduce"

Ca şi cititor fidel al blogului doamnei Diana Cismaru descopăr încă un articol care îmi merge la suflet. Aviz tuturor şefilor, fie că sunt ei directori, preşedinţi, miniştri sau lideri sindicali ! Un articol pe care oamenii aceştia ar trebui să-l citească în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, înainte ca secretara să le servească, pe tavă, cafeaua. Şi pe care ar trebui să şi-l rostească în gând, ca pe o rugăciune, înainte de culcare.  

Management şi creaţie
"Spuneam mai demult că managementul este cu totul altceva decât îşi închipuie angajaţii. Exerciţiul puterii şi al controlului este o probă spirituală. Ce face cineva când se trezeşte cu puterea în mână? Cum reacţionează faţă de greşelile angajaţilor? Cum reuşeşte, până la urmă, să îi facă să lucreze – căci nimeni nu poate fi făcut să lucreze cu forţa, şi câtă vreme nu îi place  ceea ce face va lucra cu lehamite, iar produsul activităţii va fi slab calitativ? Şi cum gestionează provocările, ispitele, falşii devotaţi care nu vor decât să profite?…Întrebări la care se cere nu numai un răspuns, ci şi decizii şi acţiuni. Din aceste răspunsuri se construieşte o organizaţie, piatră cu piatră…astfel încât fiinţa colectivă ajunge până la urmă să fie după chipul şi asemănarea cui o conduce." <<< articol complet>>>
Doctor în sociologie, Universitatea Bucureşti
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, S.N.S.P.A. Bucureşti, conferenţiar universitar
Coordonator executiv Masterat Comunicare şi Relaţii Publice
 

marți, 20 iulie 2010

O.U.G. nr. 74/ 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

Având în vedere că situaţia socioeconomică actuală din România necesită reducerea cheltuielilor bugetare, văzând şi priorităţile Guvernului de reformă a administraţiei publice, astfel încât să se pună accent pe eficientizarea activităţii administrative, se impune reorganizarea instituţiilor din subordinea autorităţilor centrale, pentru sporirea eficienţei acestora şi reducerea costurilor de personal şi materiale necesare desfăşurării activităţii acestora.
În vederea respectării angajamentelor internaţionale asumate de România,
întrucât domeniul de acţiune specific Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica) este similar,
având în vedere atribuţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul formării profesionale, pentru eficientizarea actului administrativ şi evitarea paralelismului instituţional este necesara comasarea secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor cu Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Privat.
În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se înfiinţează Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Atribuţiile Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării sunt:
a) asistă Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi alte consilii din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza propunerilor consiliilor;
b) asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor pentru granturi, realizează întregul proces operativ pentru selectarea şi auditarea proiectelor şi programelor propuse spre finanţare de către consilii şi sprijină managementul financiar al acestora;
c) întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, în conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza legislaţiei în vigoare;
d) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în relaţiile cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de învăţământ superior, cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private;
e) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi ale altor consilii desemnate din minister, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii;
f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează şi evaluează programe şi proiecte de dezvoltare instituţională şi de sistem, precum şi programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, cu finanţare naţională sau internaţională, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
g) organizează competiţii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
h) elaborează şi/sau definitivează documentaţia necesară pentru desfăşurarea competiţiilor pe programele pe care le conduce, care este supusă aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
i) evaluează şi selectează proiectele în cadrul competiţiilor organizate;
j) contractează şi finanţează proiectele selectate, după aprobarea lor în prealabil de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
k) monitorizează şi evaluează modul de derulare a proiectelor contractate;
l) asigură consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi conducerea de proiecte la programele interne şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi stimulare a inovării;
m) gestionează resursele financiare contractate prin programele de profil naţional şi internaţional pe care le conduce;
n) pregăteşte şi perfecţionează resursele umane în domenii de conducere şi execuţie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregătire şi de formare continuă;
o) diseminează la nivel naţional şi internaţional informaţiile cu privire la programele pe care le conduce;
p) asigură consultanţă în găsirea de parteneri şi formarea de parteneriate pentru proiecte la programele internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării;
q) organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, editare-multiplicare, publicitate, precum şi alte servicii în corelare cu obiectul său de activitate;
r) promovează transferul tehnologic şi inovarea în vederea sporirii competitivităţii economiei româneşti;
s) propune şi coordonează programe multidisciplinare şi proiecte de dezvoltare în acord cu priorităţile naţionale şi internaţionale;
ş) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse naţionale şi internaţionale şi răspunde cererilor de piaţă prin contracte negociate direct cu beneficiarii;
t) gestionează resursele financiare atrase prin programe de profil naţionale şi internaţionale;
ţ) participă la dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competenţei profesionale, fiind implicată în procesul de pregătire şi formare continuă a studenţilor, a doctoranzilor şi a altor specialişti;
u) diseminează rezultatele şi cunoştinţele de specialitate la nivel naţional şi internaţional;
v) colaborează cu alte instituţii publice sau private, interne sau internaţionale, inclusiv cu organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;
x) administrează drepturile de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
3.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Organizarea, funcţionarea, statul de funcţii şi condiţiile de încadrare ale Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului."
4.La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării este 120, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."
5.La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare şi audit, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării are dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."
6.La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."
Art. II
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 44
(1) Colegiul consultativ are în componenţă specialişti propuşi de comunităţile ştiinţifice, de ministere, de operatori economici. Structura şi componenţa colegiului consultativ este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."
2.La articolul 47, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
3.La articolul 47, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării conducerea de programe prevăzute în Planul naţional."
Art. III
Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, care se reorganizează sub denumirea de Consiliul Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), este ajutat de Unitatea Executivă a CNCFPA, structură care se organizează prin comasarea secretariatului tehnic şi Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Privat, care se desfiinţează.
(2) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă a CNCFPA este 70, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale pentru instituţiile publice centrale."
2.Articolul 13 se abrogă.
3.La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) Finanţarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru următoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital;
c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor CNCFPA;
d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii CNCFPA şi pentru personalul unităţii executive a acestuia."
4.La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului unităţii executive, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."
Art. IV
Organizarea, funcţionarea şi mecanismele procedurale specifice Unităţii Executive a CNCFPA se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. V
(1)Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se substituie în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acte administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice ale instituţiilor publice care se desfiinţează.
(2)Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3)Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente, de la instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
Art. VI
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 983/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 776 din 25 august 2004.
Art. VII
(1)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(2)Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) în bugetele lor şi în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(3)Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice reorganizate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din care au fost finanţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 448 din data de 1 iulie 2010

vineri, 16 iulie 2010

Mă', băieţi...

Boc, premierul, către protestatarii de pe centura Bucureştiului: "Mă', băieţi, reforma asta n-o opreşte nimeni. (...) Băieţi, munca e soluţia ! " 
Adânci cugetări, nu-i aşa ?   

miercuri, 14 iulie 2010

Boc amână executarea hotărârilor judecătoreşti pentru 2012 - 2014

Statul de drept a murit în România. Asta dacă se născuse vreodată. 
Guvernul Boc amână pentru a treia oară executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Potrivit O.U.G. nr. 45/2010, aceste hotărâri judecătoreşti nu vor fi puse în executare nici în anul 2011.

Iată textul Ordonanţei:

Ordonanţa de Urgenbţă  nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,
având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2010 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
- Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La alineatul (1), literele a)- c) vor avea următorul cuprins:
"a) în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu."
2.Alineatul (11) se abrogă.
Art. II
(1)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează astfel:
a)în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b)în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c)în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
(2)În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
(3)Sumele prevăzute la alin. (1) plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 20 mai 2010

vineri, 9 iulie 2010

Cazinoul din Constanţa - o moarte care nu dovedeşte nimic ?

Cazinoul din Constanţa, simbol al oraşului şi loc de promenadă, atracţie turistică, purtând valenţe istorice şi arhitectonice, este lăsat în paragină. De altfel, toate împrejurimile Cazinoului vorbesc despre delăsare, dezinteres şi dezordine. Atmosfera e sumbră, apăsătoare, săracă. Nu doar clădirea Cazinoului cade pe zi ce trece în ruină, ci şi zona verde, ce se întinde de-a lungul falezei. (>>> continuarea articolului >>>)

marți, 6 iulie 2010

Atenţie, directori, vi se întinde o capcană !

Atenţie, directori, faptul că inspectoratele şcolare, interpretând în mod eronat legea, transmit doar verbal că trebuie diminuată cu 25% şi indemnizaţia de concediu de odihnă, ar trebui să vă pună pe gânduri. 
În această situaţie, în cazul în care inspectoratele teritoriale de muncă (pe care sindicatele le vor sesiza) sau instanţa de judecată vor constata nelegalitatea acestor reţineri, răspunderea va cădea exclusiv asupra conduceriilor unităţilor de învăţământ. Dacă nu v-aţi prins, asta este şi ideea, pentru că inspectoratele şcolare nu pot da  directoriilor dispoziţii cu caracter obligatoriu în privinţa salarizării şi a aspectelor privind finanţarea (pot fi emise, cel mult, puncte de vedere).


luni, 5 iulie 2010

Acesta este preşedintele Nostru?

Acesta este preşedintele Nostru !?  Acesta este Mediatorul, Garantul, Demnitarul? Acesta este omul căruia Constituţia îi oferă puterea, onoarea şi privilegiul de a ne reprezenta?  Acesta este preşedinte Nostru? DA, ACESTA ESTE:


Calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă - de la Minister zicere

Pentru cei (ştim noi cine-s ăia...) care îşi mai pun întrebări în legătură cu sporurile (între timp, unele au dispărut...) şi indemnizaţiile care trebuie avute în vedere la calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă, iată o zicere de acum câţiva ani a Ministerului:


joi, 1 iulie 2010

Nu se poate reduce cu 25% indemnizaţia de concediu de odihnă a cadrelor didactice

Apreciez că este greşită ideea vehiculată de unii directori, unele primării, dar şi la nivel mai "înalt" (din câte înţeleg), potrivit căreia ar trebui ca şi indemnizaţia de concediu de odihnă a cadrelor didactice să fie diminuată cu 25%.
Timpul nu-mi permite să dezvolt foarte mult acest subiect, dar ţin să fac, totuşi, câteva precizări:

A)  
Art. 145  din Codul muncii
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiaza de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevazute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numarul de zile de concediu.  
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.

Aşadar, concediul de odihnă şi indemnizaţia corespunzătoare sunt acordate pentru munca prestată de salariat anterior intrării în concediu. 
Cum legea dispune numai pentru viitor (potrivit principiului constituţional), ea nu se poate aplica unor situaţii de fapt ivite înaintea intrării ei în vigoare.  
În cazul nostru, dreptul la concediu de odihnă s-a născut anterior intrării în vigoare a legii privind diminuare veniturilor cu 25%. Pe cale de consecinţă, nu se poate opera o diminuare cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă corespunzătoare lunilor iulie şi august pentru că astfel s-ar încălca principiul neretroactivităţii legii. Indemnizaţia pentru concediul de odihnă nu se acordă pentru lunile iulie şi august ci pentru toate lunile lucrate de salariat anterior, perioadă în care nu a intervenit nicio diminuare salarială. Tocmai de aceea legea stabileşte drept criteriu de calcul al indemnizaţiei ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul. Pe baza aceluiaşi raţionament legea mai stabileşte că indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

B) 
În măsura în care contravin dispoziţiilor Codului muncii, prevederile H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (în special art. 7)*** nu-şi mai produc efectele întrucât:

a) Hotărârile Guvernului sunt acte normative cu forţă juridică inferioară legilor. Fiind dată în aplicarea legii, o hotărâre de guvern  nu poate schimba condiţiile prevăzute de aceasta. Este, de asemenea, de principiu, că, acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate face distincţie.

b) Potrivit art. 1, Codul muncii reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Codul muncii se aplică si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai în masura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.    
În condiţiile în care Codul muncii nu face trimitere la posibilitatea ca aspectele legate de concediul de odihnă al salariaţilor din sistemul bugetar să fie reglementate printr-o lege specială sau prin hotărâre de guvern şi în condiţiile în care nu există o lege privind concediul de odihnă al bugetarilor, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (care a intrat în vigoare ulterior H.G. nr. 250/1992) devine normă generală în materia concediului de odihnă, aplicabilă tuturor situaţiilor care nu primesc o reglementare specială. Raţionamentul este valabil şi în cazul cadrelor didactice, pentru că Legea nr. 128/1997 -  nu conţine dispoziţii speciale cu privire la modul de calcul al indemnizaţiei de concediu, ci doar căteva prevederi de principiu: cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel: a) concediul anual cu plata, in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; in cazuri bine justificate, conducerea institutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul invatamantului impreuna cu sindicatele recunoscute pe plan national;
b) perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza;


c) În acest context, chiar dacă nu este abrogat expres de Codul muncii sau o altă lege/reglementare ulterioar, apreciez că art. 7 din  H.G. nr. 250/1992 a căzut în desuetudine (în acest sens, art. 17 şi 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative: în vederea asanarii legislatiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmari abrogarea expresa a dispozitiilor legale cazute în desuetudine sau care înregistreaza aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizata. Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementari de acelasi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totala sau partiala. Daca o norma de nivel inferior, cu acelasi obiect, nu a fost abrogata expres de actul normativ de nivel superior, aceasta obligatie îi revine autoritatii care a emis prima actul).

C)
 Adaug celor arătate mai sus şi opinia foarte pertinentă a colegei mele de la Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş, doamna consilier juridic Mariana NUSZER-ŢÎNŢA, exprimată pe http://liviumarianpop.blogspot.com/ :
" Doar sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută prevăzute în Legea nr. 330/2009 şi OUG nr. 1/2010 se reduc cu 25%, toate celelalte drepturi prevăzute de alte acte normative nu suferă această reducere, dacă în textul Legii nr. 118/2010 nu se prevede expres diminuarea lor (EXEMPLU: indemnizaţia de concediu nu e prevăzută nici de Legea nr. 330/2009, nici de OUG nr. 1/2010, ci de Codul Muncii, prin urmare nu se reduce cu 25%)." (a se vedea articolul complet)

 *** Art. 7 din  H.G. nr. 250/1992
(1)Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie calculata în raport cu numarul de zile de concediu înmultite cu media zilnica a salariului de baza, sporului de vechime si, dupa caz, indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice în care se efectueaza zilele de concediu de odihna.
(2)Media zilnica a veniturilor prevazute la alin. (1) se stabileste în raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna în care se efectueaza zilele de concediu.
(3)Pentru salariatii încadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu de odihna se calculeaza avându-se în vedere veniturile prevazute la alin. (1), cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de norma care se iau în calcul.
(4)Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si în cazul efectuarii concediului restant din anul 1991.
(5)Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile înaintea plecarii în concediu.