De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 23 decembrie 2016

Oficial: majorări salariale în învățământ

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 1, după alineatul (14) al articolului 31 se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(112), cu următorul cuprins:

"(15) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.
(16) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii' specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.
(17) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (16) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(18) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
(19) Prevederile alin. (15)-(16) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (16) şi (18) se menţin în plată salariile de bază avute.
(111) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
(112) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (111) se face prin ordin al ministrului transporturilor."
2.La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii."
3.La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 32
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."
4.La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:

"(63) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (62)."
5.La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"
6.La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 33 se introduc cinci noi litere, literele e)-i), cu următorul cuprins:

"e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogica pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogici aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi -15%.
g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;
h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;
i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
7.La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"
8.La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016."
9.La articolul I punctul 1, alineatele (11) şi (12) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, precum şi cei de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora."
10.La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 34 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare."
11.La articolul I punctul 1, articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 35
În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."
12.La articolul 1 punctul 1, după alineatul (4) al articolului 36 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

"(5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare."
13.La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

"6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
14.După articolul I se introduc două noi articole, articolele I1 şi I2, cu următorul cuprins:

"- Art. I1
Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
- Art. I2
În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege."
15.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
16.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.
VEZI ANEXELE 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1028 din data de 21 decembrie 2016

marți, 20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016

 
HOTĂRÂRE nr. 935 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2
Normele metodologice de aplicare prevăzute la art. 1 se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic auxiliar de conducere din învăţământul de stat.
-****-

ANEXA nr. 1:
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;"
2.Articolul 1 alineatul (4) se completează şi va avea următorul cuprins:
"(4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se adaugă elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. f), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare."
3.Articolul 2 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim."
4.Articolul 2 alineatul (3) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care drepturile salariale stabilite utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât drepturile salariale aferente lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, se păstrează acestea din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se adaugă elementele salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare."
5.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
6.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Reîncadrarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 4 b) sau cu salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
7.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) În învăţământul superior/universitar, prin vechime în învăţământ se înţelege perioada în care salariatul a desfăşurat cu contract individual de muncă activitate în învăţământ şi cercetare, precum şi în alte sectoare de activitate, în specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.
(2) În învăţământul preuniversitar, prin vechime în învăţământ se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, unitate conexă învăţământului preuniversitar ori într-un inspectorat şcolar, indiferent de perioadele când vechimea a fost realizată. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.
(3) Constituie vechime în învăţământ activitatea desfăşurată de profesorii sau maiştrii instructori în perioada 1984-1990, cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.
(4) Constituie vechime în învăţământ şi perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate.
(5) Nu constituie vechime în învăţământ perioadele în care personalul didactic de predare s-a aflat în concediu fără plată.
(6) Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ faţă de vechimea în învăţământ avută anterior, de drept, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens."
8.Articolul 9 se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază numai la funcţia de bază de o indemnizaţie de concediu de odihnă, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă."
9.La articolul 10 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;"
10.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.
(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, respectiv în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).
(4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât drepturile salariale aferente lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, se păstrează acestea din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."
11.La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
12.La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(2) Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din unitatea/ instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o altă unitate/instituţie de învăţământ similară."
13.La articolul 17, alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:
"(3) La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea neîntreruptă în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar."
14.Articolul 18 se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază numai la funcţia de bază de o indemnizaţie de concediu de odihnă, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă."
15.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţeleg toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate."
16.La articolul 21 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea, calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 3 din , cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"
17.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
18.La articolul 28 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea, calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"
19.La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii noiembrie 2017, fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii cu menţionarea salariului de bază avut, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
Art. II
Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care în urma aplicării prevederilor din anexa nr. 4a a trecut de pe funcţiile de contabil-şef sau de secretar-şef pe funcţiile de execuţie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcţiile de conducere la data de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile.
Art. III
Anexele nr. 4 a) şi 4 b) la Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 se înlocuiesc cu anexele nr. 4 a) şi 4 b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

joi, 8 decembrie 2016

Persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009 au dreptul la sume compensatorii

Prin Decizia nr.21/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat un recurs în interesul legii, stabilind că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, au dreptul la sume compensatorii persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009.

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României, partea I.

joi, 24 noiembrie 2016

Vineri, 2 decembrie 2016 - zi liberă pentru salariații din sectorul public

Ziua de vineri, 2 decembrie 2016, este zi liberă pentru salariații din sectorul public, după cele două zile nelucrătoare de sărbătoare legală, de 30 noiembrie şi 1 decembrie, respectiv după Sfântul Andrei și Ziua Națională a României - se arată într-un comunicat al Guvernului României.
Potrivit prevederilor hotărârii adoptate, ziua de 2 decembrie va fi recuperată sâmbătă, 17 decembrie 2016, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 16 decembrie 2016.

Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității.

De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2 decembrie 2016 şi nici participanților în aceste procese.

Totodată, dispozițiile nu se aplică angajaților din cadrul Trezoreriei statului care desfășoară activități stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

sursa: www.gov.ro  

miercuri, 23 noiembrie 2016

Orele de educaţie fizică efectuate de învăţători nu se cuprind în norma didactică

Potrivit Deciziei nr. 32 pronunțate în dosarul nr.2407/1/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a stabilit că:
În interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin.(4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 şi art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014, orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc, separat, cu ora. Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă și urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.

Notă:
Conform art. 263(7) din Legea nr. 1/2011, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

luni, 21 noiembrie 2016

1 Iunie este zi nelucrătoare

Prin Legea nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ziua de1 iunie a fost declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

În acest moment, art. 139 din Codul muncii are următorul cuprins:

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.