De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 31 mai 2012

Model orientativ pentru solicitarea reținerii cotizației sindicale pe statul de plata (EDUSAL)


                                                                                                         Nr. de înregistrare (intrare)*

Domnule Director,

Subsemnatul,............................................, salariat în cadrul unității de învățământ...................................., membru al Sindicatului ..........................................**, în temeiul art. 6 și 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și al art. 1 din Ordinul comun al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Ministrului Administrației și Internelor - Ministrului Finanțelor Publice  nr.  4271/116/755 - 29.05.2012, prin prezenta solicit reținerea cotizației sindicale, în cuantum de ........ %***  din salariul brut/net, direct de pe statul de plată, prin intermediul aplicației EDUSAL, și virarea acesteia în contul ................................................. deschis la .................................... ****


Data                                                                                                            Semnătura


Domnului Director al unității de învățământ...........................................

* În mod obligatoriu, se solicită unității nr. de înregistare pe duplicatul (copia) cererii; 
** Se înscrie denumirea completă a organizației sindicale cu personalitate juridică;
*** Se înscrie procentul din salariul brut sau net ori, după caz, cuantumul fix al cotizației sindicale, în funcție de  prevederile statutare ale fiecărei organizații sindicale în parte;
**** Se înscrie contul bancar al organizației sindicale, unde urmează a fi virată cotizația.


Conform precizărilor SIVECO România, preluate de forumul ISJ Constanţa, sunt avute în vedere modificările aplicaţiei EDUSAL aduse prin versiunea 1.14.4, faţă de versiunea 1.14.3, precum şi art 1 al Ordinului comun amintit mai sus, care permite reținerea cotizației sindicale prin intermediul EDUSAL.

1. Au fost adăugate în nomenclatorul de “Reţineri şi deduceri” următoarele tipuri de reţineri şi deduceri: Sindicat, Rate bănci, CAR, cu următoarele menţiuni:
- Pentru înregistrarea reținerii cotizației sindicale vor fi obligatorii de completat următoarele câmpuri: Sumă, Dată cerere şi Număr cerere.
- Valoarea operată pentru sindicat nu va putea depăşi 1% din venitul brut, valoare deductibilă din baza de calcul a impozitului
- Pentru înregistrarea reţinerilor de rate bănci şi CAR va fi obligatoriu de completat câmpul Sumă.
2. Au fost create noi rubrici pe forma tipărită a statului de plată, fluturaşi, centralizator stat de plată pentru: Sindicat, CAR, Rate bănci.
3. Au fost rezolvate problemele de afişare pe rapoartele: Stat de plată, Raport pontaj lunar, Raport reţineri.
4. A fost inclusă în suma de pe ordinul de plată a contribuţiilor şi contribuţia de asigurări de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale din asigurări.


sursa: forumul ISJ ConstanţaPunct de vedere
Limitarea cuantumului cotizației sindicale la maximum 1% din venitul brut este discutabilă; legislația în vigoare se referă, de fapt, la maximul deducerii care se poate aplica asupra cotizației sindicale, deducere care nu poate depăși 1% din  venitul brut. Legea garanteză deplina libertate pentru organizațiile sindicale de a stabili cuantumul cotizației chiar și peste 1% din venitul brut. În acest sens,  art. 24 din Legea nr. 62/2011 stipulează în mod clar: cotizația plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. Așadar, oricare ar fi cuantumul cotizației sindicale și oricare ar fi baza de calcul (venitul brut sau venitul net), calculul deducerii se raportează la venitul brut, fără ca această deducere să poată depăși 1% din venitul brut.

luni, 28 mai 2012

Calendar oficial echivalare ECTS/SECT colegiul/institutul pedagogic-3 ani

Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.
Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate şi le transmite instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani. cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1.Depunerea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, seria a 2-a
Perioada: 28 mai - 15 iunie 2012


2.Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 22 iunie 2012


3.Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ant, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 22 iunie 2012


4.Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Perioada: 25-29 iunie 2012


5.Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare
Perioada: 6-20 iulie 2012


6.Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic
Perioada: 23 iulie - 26 octombrie 2012


7.Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu
Începând cu 1 noiembrie 2012

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 25 mai 2012


miercuri, 23 mai 2012

OUG nr. 19/2012 pentru recuperarea reducerilor salariale


Luând în considerare faptul că salariile şi alte drepturi de care beneficiază angajaţii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea parţială a acestor diminuări,
având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constată că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul iniţial al acestor drepturi, ţinând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorări prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât să se asigure revenirea la nivelul salariilor în plată în luna iunie 2010, întrucât, potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la creşterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
(1)Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a)cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b)cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2)Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.
Art. 2
(1)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3
1)Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1).
(2)Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 4
Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.
Art. 5
Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.â
Art. 6
Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7
În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.


-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 18 mai 2012

S-a modificat Metodologia privind echivalarea învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenţă
marți, 22 mai 2012

Salariaţii "la plata cu ora" au dreptul la plata/compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat

Având în vedere că pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora  (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial (vezi aici adresa Ministerului Muncii), persoanele în cauză beneficiază de concediu de odihnă în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.
Pentru salariaţii la plata cu ora care nu au efectuat concediul de odihnă  înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii - compensarea în bani.  (Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).

NORME METODOLOGICE din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ

Art. 2
(1)Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului şcolar sau universitar.
(2)Cadrul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o parte din anul şcolar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu numărul lunilor lucrate în anul şcolar/universitar respectiv.
(3)În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar sau universitar, durata concediului de odihnă este proporţională cu perioada lucrată.
(4)Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului şcolar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învăţământ dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.
(5)Personalul didactic încadrat pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) şi (3).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 723 din data de 13 octombrie 2011

marți, 15 mai 2012

Liviu Marian Pop - interimar la Educaţie

Ministrul Educaţiei, Ioan Mang, a demisionat din funcţie. Ministrul delegat pentru dialog social, domnul Liviu Marian Pop, a fost desemnat pentru a asigura interimatul, urmând să gestioneze şi organizarea examenului de Bacalureat 2012. Sinvlex îi urează succes !

luni, 14 mai 2012

Curtea de Apel Constanta sesizeaza CJUE cu o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare

Curtea de Apel Constanţa a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, adresând următoarele întrebări:

1. Prevederile art. 17 alin. 1, art. 20 şi ale art. 21 alin. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unor reduceri salariale precum cele operate de către Statul român prin Legea nr. 118/2010 şi Legea nr. 285/2010?

2. Dispoziţiile art. 15 al treilea paragraf din Convenţia europeană a drepturilor omului, în baza căruia Guvernul României era obligat să notifice secretarul general al Consiliului Europei despre intenţia luării măsurii reducerilor salariale şi de a preciza durata de timp prevăzută pentru aplicarea acesteia, trebuie interpretate ca fiind de natură să atragă invalidarea Legii nr. 118/2010 şi a Legii nr. 285/201

vineri, 11 mai 2012

Regulamentul colegiilor de disciplină MECTS - ISJ


Regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene - aprobat prin Ordinul nr. 3866 din 2 mai 2012

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 3
(1)Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unităţile de învăţământ, sancţionat în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4
Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt organe administrativ-jurisdicţionale.

CAPITOLUL II: Răspunderea disciplinară

Art. 5
(1)Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(2)Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare, precum şi personalul de îndrumare şi control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit legii, contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Art. 6

(1)Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterilor, de împrejurările în care au fost săvârşite, de urmările acestora, precum şi de comportamentul persoanei în cauză.
(2)Dacă de la data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară şi până la momentul aplicării sancţiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancţionată disciplinar.
(3)Sancţiunea se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară.
(4)Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţei judecătoreşti este garantat.

CAPITOLUL III: Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a colegiilor de pe lângă inspectoratele şcolare

Art. 7
(1)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
(2)Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este următoarea:

a)4 reprezentanţi şi un secretar al Colegiului, desemnaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
b)câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din învăţământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.
(3)Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se propune un membru supleant.
(4)Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - membrii titulari şi supleanţi - se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(5)În prima şedinţă a Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
(6)Şedinţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 8

(1)Membrii colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
(2)Componenţa colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare este următoarea:
a)un inspector şcolar general adjunct;
b)2 inspectori şcolari;
c)un consilier juridic al inspectoratului şcolar - secretar al colegiului de disciplină;
d)câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din învăţământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi care există în judeţul respectiv.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în judeţele în care organizaţiile sindicale sunt afiliate doar la două din federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, componenţa colegiului de disciplină este completată cu şeful compartimentului audit din cadrul inspectoratului şcolar. Dacă la nivelul judeţului toate organizaţiile sindicale sunt afiliate la una dintre federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, colegiul de disciplină va avea un număr de 5 membri [membrii prevăzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi c) şi reprezentantul federaţiei sindicale respective].
(4)Pentru fiecare membru al colegiului de disciplină se propune un membru supleant.
(5)Componenţa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar - membrii titulari şi supleanţi - se aprobă prin decizie a inspectorului şcolar general.
(6)În prima şedinţă a colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
(7)Şedinţa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAPITOLUL IV: Atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare

Art. 9
(1)Ca organe administrativ-jurisdicţionale, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene soluţionează contestaţia adresată de persoana sancţionată în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Colegiul de disciplină, prin hotărâre motivată, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor orale sau în scris, poate dispune următoarele:
a)admiterea contestaţiei;
b)respingerea contestaţiei.
(3)Prin hotărârea pronunţată colegiul de disciplină poate menţine sancţiunea aplicată, o poate diminua sau înlocui cu altă sancţiune mai uşoară sau o poate anula în totalitate.
(4)Dacă prin hotărâre se admite contestaţia şi se dispune reintegrarea în funcţie a contestatarului, colegiul de disciplină se pronunţă şi asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.

Art. 10
(1)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este competent să soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (1).
(2)Colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt competente să soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (2).

CAPITOLUL V: Procedura soluţionării contestaţiei

SECŢIUNEA 1: Procedura soluţionării contestaţiei de către Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Art. 11
(1)Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului primeşte şi înregistrează contestaţia în registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului, întocmeşte un dosar pentru fiecare cerere şi elaborează referatul cauzei.
(2)Referatul cauzei cuprinde următoarele elemente obligatorii: "părţile", "obiectul", "actul contestat", "susţineri în apărare", "acte la dosar", "constatări" şi "aspecte de elucidat".

Art. 12
(1)Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului convoacă membrii acestuia şi citează părţile cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Intimatul este citat cu copie de pe contestaţia depusă.
(2)Preşedintele/Vicepreşedintele Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constată îndeplinirea condiţiilor de cvorum necesare pentru desfăşurarea statutară a şedinţei acestuia şi conduce lucrările acestuia.

Art. 13
(1)La solicitarea părţilor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.
(2)În situaţia în care, deşi au fost legal citate, părţile nu se prezintă, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului procedează la judecarea cauzei în lipsă, dacă aceasta a fost solicitată de una dintre părţi. În caz contrar, Colegiul dispune suspendarea soluţionării cauzei.

Art. 14
(1)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt obligaţi să stăruie în aflarea adevărului în vederea soluţionării contestaţiei şi pentru a pronunţa o hotărâre temeinică şi legală.
(2)Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept invocate de părţi în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în contestaţie sau în întâmpinare.
(3)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din oficiu, poate pune în discuţia părţilor excepţii de procedură sau de fond, precum şi administrarea de probe.
(4)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.
(5)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaţia de a se abţine de la orice acţiune prin care ar putea influenţa declaraţiile martorilor sau ale părţilor aflate în litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să se antepronunţe.
6)Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat de membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7)După încheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului hotărăsc motivat asupra contestaţiei, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor.
(8)Hotărârea se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 15

(1)Hotărârea Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se redactează, se motivează atât în fapt; cât şi în drept, se semnează de către secretarul şi preşedintele/vicepreşedintele Colegiului şi se comunică părţilor.
(2)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate amâna pronunţarea cel mult 7 zile, în vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amânării se consemnează în cuprinsul hotărârii.

Art. 16
Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17
Împotriva hotărârii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului partea nemulţumită se poate adresa cu acţiune la instanţa competentă - secţia specializată în soluţionarea conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

SECŢIUNEA 2: Procedura soluţionării contestaţiei de către colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare

Art. 18
Prevederile art. 11-15 şi 17 se aplică în mod corespunzător şi în cazul contestaţiilor pentru a căror soluţionare sunt competente colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare.

Art. 19
În cazul în care contestatarul este un membru al colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar, se respectă procedura prevăzută la art. 18, cu menţiunea că acesta nu participă la dezbateri şi nu are drept de vot.

Art. 20
Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva inspectoratului şcolar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 21
Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Art. 22
Membrii colegiilor de disciplină pot beneficia pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii.

Art. 23
Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 9 mai 2012

AU ÎNFLORIT CASTANII - SCHIZOFRENEZIE ELECTORALĂ

Azi începe campania electorală. Iată un text pe care l-am publicat acum 12 ani în Suplimentul de Marţi al ziarului Observator de Constanţa (6 iunie 2000). Suplimentul nu mai apare. Cred că e tot ce s-a schimbat.

E o primavara frumoasa la Constanta. Au înflorit castanii. Stîlpii, gardurile si zidurile coscovite de gerul iernii au înflorit deopotriva într-o explozie de zîmbete electorale. Neîntelesi Feti-Frumosi ma privesc din afise cu ochi mari, imploratori, aproape mirati. Priviri metafizice, preocupate, pierdute în zari albastre, de nepatruns. Ici-colo cîte un surîs condescendent pe sub mustata, pe sub burta, pe sub sigla partidului. Sapate în marmura posterelor, cuvinte mari, grele de noima îmi atîta visele, sperantele, întelegerea. Ma opresc uimit la umbra vreunui stîlp, încercînd înfrigurat sa descifrez fiecare mesaj, fiecare îndemn. Imaginea candidatului aninat deasupra mea, aratînd cu degetul catre ceva nedefinit si îndepartat mi se implementeaza implacabil în memorie.
Ma îndepartez de fantomatica viziune, dar în drumul meu, alte si alte himere îmi hohotesc în nas la tot pasul: ,,Voteaza-ma pe mine! Voteaza-ma pe mine!” O durere acuta îmi strabate toata fiinta cînd îmi dau seama ca sînt nehotarît, ca nu pot lua înca o decizie. Constiinta mea civica, electorala, nationala, crestina si chiar democrata, e sfîsiata în mii de bucati. De pe un cos de gunoi, figura unui candidat ma izbeste direct în retina. Înainte de a fi lipit afisul, îmi amintesc perfect, pe cosul acela de gunoi scria ,,Pastrati curatenia!”. Acum pe cosul acela de gunoi directorul de campanie a titrat ceva despre despre credinta, dreptate, onoare si respect. Cîtiva pasi mai încolo, undeva în stînga mea fata de pozitia în care ma aflu si undeva în dreapta dumneavoastra fata de pozitia în care cititi, un cîrd de gagici împarte baloane colorate, prezervative, hîrtie igienica si alte bunuri de unica folosinta. Toate inscriptionate cu semnul electoral al unui partid foarte national, foarte român si foarte democrat. O senzatie ciudata de panica ma cuprinde brusc. Îmi vine sa dau telefon la un tocsou de noapte, as vrea ca tara întreaga sa cunoasca framîntarea mea electorala: ,,Alo! Sînt un cetatean onest. Traiesc o drama existentiala. Vreau sa votez, dar nu stiu pe cine. Ajutati-ma ! Ala de pe stîlp e cinstit si gospodar, ala de pe gard e destept si descurcaret, ala din vitrina e pus pe fapte mari si, desi e liber cugetator, crede în Dumnezeu. Eu cu cine votez, Constitutia ma-sii de viata?”
Sînt sigur însa ca dupa o asemenea interventie orice moderator mi-ar trînti telefonul în nas. E anticonstitutional sa influentezi votul cuiva. Traim într-o tara libera. Oricine poate face tot ceea ce vrea, cu conditia de a nu face ceva ce toti ceilalti gîndesc ca nu trebuie facut în ruptul capului. Asa scria într-o carte despre libertate. Ce sa înteleg eu de-aici? Înteleg ce pot, dar asta nu-mi rezolva problema. Cîti candidati atîtea promisiuni si, deci, tot atîta drama. M-am tîmpit, am trecut la parafraze. Si e o primavara mult prea frumoasa ca cineva sa mai aiba timp si chef sa ma bage pe mine în seama. În visele lor erotice, indivizii din fotografiile spoite cu aracet se vad deja primari. Încet, pentru a nu le tulbura somnul, concetatenii mei îsi vad nelinistiti de treburi. Planetele s-au aliniat deja si n-a venit pîna acum nici un zvon apocaliptic. Alegerile locale vor avea loc.

miercuri, 2 mai 2012

5% dintr-o lovitură. Măcar atât...

Un pas mic, dar important. Am reuşit să obţin respingerea unei contestaţii la executare a Primarului şi Consiliului Local Constanţa faţă de cererea de executare silită formulată de o grupă sindicală pentru acordardarea drepturilor băneşti prevăzute de Legea nr. 221/2008. E drept, cererea de executare silită a vizat doar 5% din suma totală, dar într-o singură tranşă, fără reeşalonarea trimestrială de 1,25% stabilită prin legea bugetului de stat.  Am invocat legislaţia europeană.  Semn bun. Cinste tânărului judecător !