De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 14 martie 2018

Vinerea Mare - zi nelucrătoare

Legea nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma "- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;"


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 13 martie 2018

Codul Muncii

Art. 139.

(1) Zilele de sărbatoare legală în care nu se lucrează sunt:
 - 1 si 2 ianuarie;
 - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
- prima și a doua zi de Paști;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii; 
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima și a doua zi de Crăciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.


vineri, 2 februarie 2018

Hotărârea nr. 34/2018 privin sporurile pentru condiții de muncă - învățământ

Hotărârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Articol unic
Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-
ANEXĂ: REGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ"

Art. 1
Prezentul regulament-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ", potrivit anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora, denumit în continuare regulament

Art. 2
(1)Sporul pentru condiţii de muncă prevăzut în prezentul regulament se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
(2)Evidenţa timpului lucrat efectiv în ore se ţine şi se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcţionale, se avizează de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de conducerea unităţii/instituţiei.

Art. 3
La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă se vor avea în vedere următorii factori:
a)acţionarea concomitentă a mai multor factori de risc;
b)durata de expunere la acţiunea factorilor de risc;
c)natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici -şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
d)existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii, praf, radiaţii, vapori, aburi;
e)existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;
f)structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă.

Art. 4
Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depăşi 15%, asupra salariului de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în prezentul regulament cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B "Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5
Nominalizarea personalului care beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă, fără depăşirea procentului de 15%, se face de către conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administraţie, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ sau a reprezentaţiilor salariaţilor la nivel de unitate/instituţie acolo unde nu există sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale.

Art. 6
(1)Personalul care, în cadrul programului normai de muncă, îşi desfăşoară activitatea la mai multe locuri de muncă încadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcţie de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă în care acţionează concomitent mai mulţi factori de risc caracteristici unor condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală, beneficiază de sporurile prevăzute pentru fiecare dintre aceste condiţii de muncă, acordate cumulat, fără a se depăşi cuantumul maxim de 15% din salariul de bază.

Art. 7
(1)Unităţile şi instituţiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfăşurarea activităţilor în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor de muncă.
(2)Unităţile/instituţiile din sistemul de învăţământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfăşurării activităţilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 6 luni.
(3)Personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8
(1)Personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiază de sporul din domeniul respectiv, prevăzut de legislaţia salarizării personalului plătit din fonduri publice şi cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală.
(3)Personalului nedidactic din instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cluburi sportive studenţeşti, instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală.

Art. 9
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se efectuează noi determinări, în timpul desfăşurării activităţilor specifice, în vederea eliberării buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare.

Art. 10
Beneficiază de spor de până la 15% din salariul de bază:
a)personalul care lucrează în laboratoarele nucleare autorizate în condiţiile legii, care desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii;
b)personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetare, care utilizează agenţi chimici periculoşi, încadraţi în gradul I şi II de toxicitate, precursori de gradul I şi II, substanţe cu potenţial cancerigen şi/sau mutagen (pC), substanţe cu acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă (C), substanţe care pot pătrunde în organism prin piele sau mucoase (P) sau substanţe foarte periculoase cu indicativ (Fp) sau agenţi biologici cu risc de îmbolnăvire aparţinând grupelor 1-4 de risc şi care prezintă risc de propagare în colectivitate;
c)personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice, biochimice animale, genetice;
d)personalul care lucrează în laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot în vederea obţinerii unor noi substanţe;
e)personalul care lucrează la instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune;
f)personalul didactic care asigură activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare în unităţi spitaliceşti de boli infecţioase sau în secţii/compartimente cu paturi de boli infecţioase;
g)personalul care îşi desfăşoară activitatea în spitale şi clinici veterinare universitare.

Art. 11
Beneficiază de spor de până la 12% din salariul de bază:
a)personalul care lucrează în laboratoare şi ateliere de obţinere şi prelucrare metale feroase şi neferoase;
b)personalul care desfăşoară activitate în laboratoarele şi atelierele de profil în care este expus la radiaţii laser, ultraviolete, infraroşu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra şi infrasunete sau la câmpuri magnetice şi electrice foarte intense;
c)personalul care desfăşoară activităţi de conservare şi restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu şi bisericeşti.

Art. 12
Beneficiază de spor de până la 10% din salariul de bază:
a)personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior şi din bibliotecile centrale universitare care desfăşoară activităţi de prelucrare, conservare şi restaurare carte veche/publicaţii/periodice mai veche/vechi de anul 1900;
b)personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetări de ecologie sistemică şi sustenabilitate;
c)personalul încadrat în funcţia de model în unităţile de învăţământ cu profil de artă.

Art. 13
Beneficiază de spor de până la 7% din salariul de bază:
a)personalul care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj;
b)personalul care lucrează în unităţile de creştere a animalelor de fermă şi de companie, în abatoare şi în unităţi de procesare a produselor de origine animală;
c)personalul didactic auxiliar din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiţii specifice:
- c.1) condiţii dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului;
- c.2) inexistenţa transportului în comun;
- c.3) localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile.

Art. 14
Beneficiază de spor de până la 5% din salariul de bază:
a)personalul care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituţiile şi unităţile de învăţământ;
b)personalul care desfăşoară activităţi de conservare, circulaţie şi prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale şcolare, publicaţii periodice şi neperiodice;
c)cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfăşoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu reţele informatice constituite din cel puţin 12 unităţi.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 95 din data de 31 ianuarie 2018

joi, 11 ianuarie 2018

Reglementare europeană cu impact major, inclusiv pentru sistemul de învățământ

Colegiul Consilierilor Juridici Constanța organizează vineri, 19 ianuarie 2018, începând cu ora 11:00, un colocviu juridic privind noul Regulament General de Protecție a Datelor. 
Această reglementare europeană va avea un impact major asupra majorității persoanelor juridice (inclusiv unitățile de învățământ), indiferent de forma de organizare, începând cu data de 25 mai 2018. Regulamentul este de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Implementarea Regulamentului va implica, printre altele:
- consimţământul persoanelor vizate
- inventar și amplă analiză a activităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal 
- revenire către persoanele vizate spre informare şi verificare & un nou consimţământ
- clarificarea temeiului legal al prelucrării datelor
- numirea unui responsabil pentru protecţia datelor
- pseudonimizare şi criptare 
- asigurarea confidenţialității, integrității, disponibilității şi rezistenţei permanente a sistemelor şi serviciilor de prelucrare. 
- un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodică a eficacităţii măsurilor tehnice şi organizatorice.


Colocviul este organizat de Colegiul Consilierilor Juridici Constanța și este susținut, în calitate de lector, de av. dr. Andrei Săvescu - președintele Societății de Științe Juridice.
Locul desfășurării colocviului: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (sala de conferințe), între orele 11:00 – 16:00.
Colocviul este gratuit pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța care au achitat minim cotizația aferentă anului 2017.
Pentru participanții care nu sunt membri ai Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, taxa de participare este de 150 lei/persoană. Taxa de participare se plătește în contul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța: RO 74BUCU1991211536098RON – deschis la Alpha Bank Constanţa, cu precizarea: "participare colocviu RGPD,19 ian 2018" și indicarea numelui participantului/participanților. Dovada plății taxei de participare și confirmarea participării trebuie trimise la adresa de email: ccjct@ccjct.ro


joi, 14 septembrie 2017

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ


ORDINUL nr. 5298 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (extras)


ANEXA Nr. 3: Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ
(1)
1.Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:
a)adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1);
b)aviz epidemiologie.

2.Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:
a)La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.
b)La terminarea unui ciclu de învăţământ pre universitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.
c)La transferul elevului într-o altă unitate şcolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.

3.Avizul epidemiologie se eliberează în următoarele circumstanţe:
a)după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;
b)la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.


(2)Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinţei medicale
a)La înscrierea în clasa I:
(i)Această adeverinţă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învăţământul obişnuit".
(ii)Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.
(iii)Copiii care au frecventat o grădiniţă cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţă.
b)La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar:
(i)În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişă medicală vor prezenta odată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.
(ii)Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.
(iii)Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate.

c)La transfer
(i)Adeverinţa se însoţeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unităţii de la care se transferă.
(ii)Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverinţă medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unităţii şcolare de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.

miercuri, 2 august 2017

Fără ștampilă pe timbru!

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49/2017(extras)

Art. VII
- Articolul V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice." 

2.După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum şi entităţilor fără personalitate juridică aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale."
Art. VIII
Prevederile art. VII intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 507 din data de 30 iunie 2017

marți, 4 iulie 2017

O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

Motto:

- Este adevărat că lui Andrei Saharov i s-a făcut cadou o Volga?
- Sigur că da, dar nu este vorba despre o Volga, ci despre o bicicletă, și nu i-a fost dăruită, i-a fost luată!

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Alineatele (2), (24) şi (4) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
.....................................................................
(24) În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.
.....................................................................
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii."
 2.După alineatul (24) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

"(25) În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent."
3.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11
Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de în condiţiile alin. (2), când acordă sindicale legal constituite sau cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat."
4.Alineatul (22) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(22) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1)."
5.Alineatul (3) al articolul 3 se abrogă.
6.Alineatul (5) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher."
7.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 31
(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.
(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unităţii afiliate a altor elemente grafice faţă de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenţii şi nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1)."
8.Alineatele (1)-(5) ale articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă următoarele:
a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;
b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) şi (22)."
9.După alineatul (5) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii."
Art. II

Alineatele (1)-(5) ale articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 30 iunie 2017
 

miercuri, 1 martie 2017

Majorări salariale pentru personalul nedidactic din învățământ

Ordonanța de urgență  nr. 17 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

Având în vedere că, în prezent, personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare nu beneficiază de majorări salariale similare aşa cum a primit personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste unităţi,
având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, prin care unor categorii de personal din cadrul aceleiaşi instituţii/unităţi de învăţământ li s-au modificat drepturile salariale,
luând în considerare că există riscul real al generării de inechităţi între categoriile de personal din cadrul aceleaşi instituţii/unităţi de învăţământ,
ţinând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 se face în perioada 5-15 martie 2017 şi afectează un număr aproximativ de 53.000 de persoane, constituie situaţie de urgenţă asigurarea plăţii salariilor pentru personalul din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
Începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"7. Funcţii auxiliare comune specifice învăţământului*)
Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Salarii de bază
 lei -
Gradaţia
Funcţii de execuţie

0
1
2
3
4
5
1.
Muncitor calificat
M; G
1490
1602
1682
1766
1854
1947
2.
Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă
M; G
1470
1580
1659
1742
1829
1921
3.
Muncitor necalificat
M; G
1450
1559
1637
1719
1804
1895
___
*)Funcţiile care nu se regăsesc în prezentul tabel se asimilează din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de muncitor calificat, nr. crt. 1"

Art. 2
În situaţia în care salariul de bază stabilit potrivit art. 1 este mai mic sau egal cu salariul de bază aflat în plată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care personalul îşi păstrează aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie, după caz.

Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, alineatul (5) al articolului 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 27 februarie 2017