De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 31 mai 2018

Forma actualizată a Metodologiei acordării voucherelor de vacanţă în învățământ

Această formă conține modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3751/2018 

ORDINUL nr. 3560 din 13 aprilie 2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia 
În temeiul art. 1 alin. (2), (24) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
(1)Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2018, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii.
(2)Pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 se acordă vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.
(3)Beneficiază de acordarea voucherelor de vacanţă personalul încadrat în unităţi/instituţii care a desfăşurat activitate în intervalul 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detaşat sau aflat în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.

Art. 2
(1)În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
(2)În cazul salariaţilor din cadrul unităţii/instituţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. 1 alin. (2) au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3)Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.
(4)Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei, în condiţiile alin. (1)-(3).

Art. 3
(1)Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanţă cu valoarea integrală nu mai beneficiază de vouchere de vacanţă. În situaţia în care nu s-au acordat vouchere în valoare totală de 1.450 lei, personalul în cauză primeşte diferenţa cuvenită, la cererea scrisă a acestuia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
(3)Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4
(1)Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
(2)La sfârşitul perioadei de valabilitate sau la data stabilită de angajator, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.
(3)Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.
(4)Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
(5)Valorile nominale pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei până la 100 lei, până la valoarea maximă de 1.450 lei.
(6)Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic.
(7)În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanţă pe suport hârtie sau voucherele de vacanţă alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanţă necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.

Art. 5
Se interzice beneficiarului:
a)utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b)primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
c)comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

Art. 6
(1)Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanţă şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Ordonatorii de credite au obligaţia de a demara procedura de achiziţie a voucherelor de vacanţă din momentul în care creditele bugetare cu această destinaţie sunt cuprinse în bugetul unităţii/instituţiei.
(3)În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achiziţie a voucherelor de vacanţă, se iau în considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere şi transport ale voucherelor de vacanţă, fără a fi luată în calcul şi valoarea nominală a acestora.
(4)Ordonatorii de credite ţin evidenţa voucherelor de vacanţă conform situaţiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanţă se cuprind la titlul «Cheltuieli de personal», articolul «Cheltuieli salariale în natură», cod 10.02.06.
(6)Sumele reprezentând voucherele de vacanţă nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.
(7)În situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.

Art. 7
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
joi, 24 mai 2018

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - din nou, modificată

ORDONANŢA DE URGENTĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare numeroasele solicitări din partea autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi a organizaţiilor sindicale,
având în vedere faptul că personalul din învăţământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, este necesar să se creeze posibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană şi pentru această categorie de personal, fără includerea acesteia în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând cont că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariale pentru această categorie de personal,
luând în considerare condiţionalitatea încadrării în procentul de 30% - parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unităţile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 martie 2018 s-a realizat majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, făcând imposibilă încadrarea în acest procent, se impune scoaterea gărzilor din calculul acestui procent.
Totodată, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti - Ilfov este necesară introducerea unei prevederi privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, pentru unele categorii de bugetari, de exemplu, personalul încadrat pe unele funcţii din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care a beneficiat începând cu 1 martie 2018 de prevederile Regulamentului de sporuri aprobat în baza art. 23 din această lege, drepturile salariale nete începând cu luna martie 2018 au fost mai mici decât cele acordate în luna februarie 2018, drept care este necesară corectarea acestor situaţii în regim de urgenţă.
Având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi multitudinea de solicitări şi propuneri din partea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice şi ai federaţiilor sindicale de modificare şi completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că neefectuarea corecţiilor sus-menţionate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru categoriile de personal bugetar mai sus menţionate,
se impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la 1 mai 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.
În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 18, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
"(7) Începând cu luna mai 2018 şi până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învăţământul superior de stat poate beneficia de indemnizaţia de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităţilor de stat.
(8) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1)."
2.La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1)."
3.La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unităţile sanitare de monospecialitate includ unităţi sanitare cu şi fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialităţi complementare."
4.La articolul 38 alineatul (3), după litera d1) se introduce o nouă literă, litera d2), cu următorul cuprins:
"d2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 şi personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar;"
5.La articolul 38 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum şi sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigura prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă;"
6.La articolul 38, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Începând cu luna mai 2018, în situaţia în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acesteia."

7. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, nr. crt. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.
Director casa corpului didactic*)
S
7250
7871
2,90
3,15

8.La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 3, la secţiunea Învăţământ preuniversitar**), nr. crt. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"1.
Contabil-şef*) - nivel maxim
S
5528
6229
2,21
2,49
2
Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim
S
5528
6229
2,21
2,49

9.La anexa nr. II capitolul I punctul 1 subpunctul 1.1, nr. crt. 9 se abrogă.

10.La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Nr. crt.
Funcţia
Majorare salariu de bază
%
1
Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă
7,5
2
Director medical
7,5
3
Director de îngrijiri1)
25
4
Asistent şef serviciu de ambulanţă2)
20
5
Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare
5
6
Medic şef secţie, şef laborator, coordonator şi altele similare
5
7
Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare
7,5
8
Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă
7,5
9
Farmacist şef serviciu, farmacist şef punct de lucru (oficină)
7,5
10
Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef/asistent coordonator3)
15
11
Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune
5
12
Spălătoreasă cu gestiune
2,5
13
Şef echipă
2,5
14
Personal care desfăşoară control în sănătate publică - direcţia de sănătate publică
7,5
15
Medic coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă
7,5
16
Asistent medical coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă
10
17
Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă
10
18
Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente
10

10.La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
_____
1)Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator
2)Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
3)Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim."
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 433 din data de 22 mai 2018

sâmbătă, 5 mai 2018

Mircea Miclea: "Elevii sunt tot mai dezinteresați de școală, pe măsură ce școala insistă să ignore mintea generației lor digitale. Copilul are o preferință pentru învățare pe conținuturi multimedia, vrea ca din 2 click-uri să ajungă la informație, să își personalizeze ritmul. Ce îi oferă, în schimb, școala? Manuale print, curriculum rigid și mulți profesori care le predau lecțiile cu apatie."

https://www.facebook.com/170688153303718/videos/587097111662818/

vineri, 30 martie 2018

Exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

Legea nr. 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege se aplică personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 2
(1)Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plăţii acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal şi pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.
(2)Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie.
(3)Se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii drepturilor de natură salarială prevăzute la alin. (1), consecinţă a constatării Curţii de Conturi sau a altor structuri/instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii, atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatorii acestora.

Art. 3
(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială, pentru care Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum şi orice formă de recuperare a acestora.
(2)Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a recalcula salariul de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 1 aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control.

-****-Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 276 din data de 28 martie 2018

miercuri, 14 martie 2018

Vinerea Mare - zi nelucrătoare

Legea nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma "- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;"


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 13 martie 2018

Codul Muncii

Art. 139.

(1) Zilele de sărbatoare legală în care nu se lucrează sunt:
 - 1 si 2 ianuarie;
 - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
- prima și a doua zi de Paști;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii; 
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima și a doua zi de Crăciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.


vineri, 2 februarie 2018

Hotărârea nr. 34/2018 privin sporurile pentru condiții de muncă - învățământ

Hotărârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Articol unic
Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-
ANEXĂ: REGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ"

Art. 1
Prezentul regulament-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ", potrivit anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora, denumit în continuare regulament

Art. 2
(1)Sporul pentru condiţii de muncă prevăzut în prezentul regulament se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
(2)Evidenţa timpului lucrat efectiv în ore se ţine şi se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcţionale, se avizează de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de conducerea unităţii/instituţiei.

Art. 3
La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă se vor avea în vedere următorii factori:
a)acţionarea concomitentă a mai multor factori de risc;
b)durata de expunere la acţiunea factorilor de risc;
c)natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici -şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
d)existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii, praf, radiaţii, vapori, aburi;
e)existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;
f)structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă.

Art. 4
Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depăşi 15%, asupra salariului de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în prezentul regulament cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B "Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5
Nominalizarea personalului care beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă, fără depăşirea procentului de 15%, se face de către conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administraţie, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ sau a reprezentaţiilor salariaţilor la nivel de unitate/instituţie acolo unde nu există sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale.

Art. 6
(1)Personalul care, în cadrul programului normai de muncă, îşi desfăşoară activitatea la mai multe locuri de muncă încadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcţie de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă în care acţionează concomitent mai mulţi factori de risc caracteristici unor condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală, beneficiază de sporurile prevăzute pentru fiecare dintre aceste condiţii de muncă, acordate cumulat, fără a se depăşi cuantumul maxim de 15% din salariul de bază.

Art. 7
(1)Unităţile şi instituţiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfăşurarea activităţilor în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor de muncă.
(2)Unităţile/instituţiile din sistemul de învăţământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfăşurării activităţilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 6 luni.
(3)Personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8
(1)Personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiază de sporul din domeniul respectiv, prevăzut de legislaţia salarizării personalului plătit din fonduri publice şi cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală.
(3)Personalului nedidactic din instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cluburi sportive studenţeşti, instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală.

Art. 9
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se efectuează noi determinări, în timpul desfăşurării activităţilor specifice, în vederea eliberării buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare.

Art. 10
Beneficiază de spor de până la 15% din salariul de bază:
a)personalul care lucrează în laboratoarele nucleare autorizate în condiţiile legii, care desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii;
b)personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetare, care utilizează agenţi chimici periculoşi, încadraţi în gradul I şi II de toxicitate, precursori de gradul I şi II, substanţe cu potenţial cancerigen şi/sau mutagen (pC), substanţe cu acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă (C), substanţe care pot pătrunde în organism prin piele sau mucoase (P) sau substanţe foarte periculoase cu indicativ (Fp) sau agenţi biologici cu risc de îmbolnăvire aparţinând grupelor 1-4 de risc şi care prezintă risc de propagare în colectivitate;
c)personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice, biochimice animale, genetice;
d)personalul care lucrează în laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot în vederea obţinerii unor noi substanţe;
e)personalul care lucrează la instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune;
f)personalul didactic care asigură activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare în unităţi spitaliceşti de boli infecţioase sau în secţii/compartimente cu paturi de boli infecţioase;
g)personalul care îşi desfăşoară activitatea în spitale şi clinici veterinare universitare.

Art. 11
Beneficiază de spor de până la 12% din salariul de bază:
a)personalul care lucrează în laboratoare şi ateliere de obţinere şi prelucrare metale feroase şi neferoase;
b)personalul care desfăşoară activitate în laboratoarele şi atelierele de profil în care este expus la radiaţii laser, ultraviolete, infraroşu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra şi infrasunete sau la câmpuri magnetice şi electrice foarte intense;
c)personalul care desfăşoară activităţi de conservare şi restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu şi bisericeşti.

Art. 12
Beneficiază de spor de până la 10% din salariul de bază:
a)personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior şi din bibliotecile centrale universitare care desfăşoară activităţi de prelucrare, conservare şi restaurare carte veche/publicaţii/periodice mai veche/vechi de anul 1900;
b)personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetări de ecologie sistemică şi sustenabilitate;
c)personalul încadrat în funcţia de model în unităţile de învăţământ cu profil de artă.

Art. 13
Beneficiază de spor de până la 7% din salariul de bază:
a)personalul care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj;
b)personalul care lucrează în unităţile de creştere a animalelor de fermă şi de companie, în abatoare şi în unităţi de procesare a produselor de origine animală;
c)personalul didactic auxiliar din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiţii specifice:
- c.1) condiţii dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului;
- c.2) inexistenţa transportului în comun;
- c.3) localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile.

Art. 14
Beneficiază de spor de până la 5% din salariul de bază:
a)personalul care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituţiile şi unităţile de învăţământ;
b)personalul care desfăşoară activităţi de conservare, circulaţie şi prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale şcolare, publicaţii periodice şi neperiodice;
c)cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfăşoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu reţele informatice constituite din cel puţin 12 unităţi.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 95 din data de 31 ianuarie 2018

joi, 11 ianuarie 2018

Reglementare europeană cu impact major, inclusiv pentru sistemul de învățământ

Colegiul Consilierilor Juridici Constanța organizează vineri, 19 ianuarie 2018, începând cu ora 11:00, un colocviu juridic privind noul Regulament General de Protecție a Datelor. 
Această reglementare europeană va avea un impact major asupra majorității persoanelor juridice (inclusiv unitățile de învățământ), indiferent de forma de organizare, începând cu data de 25 mai 2018. Regulamentul este de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Implementarea Regulamentului va implica, printre altele:
- consimţământul persoanelor vizate
- inventar și amplă analiză a activităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal 
- revenire către persoanele vizate spre informare şi verificare & un nou consimţământ
- clarificarea temeiului legal al prelucrării datelor
- numirea unui responsabil pentru protecţia datelor
- pseudonimizare şi criptare 
- asigurarea confidenţialității, integrității, disponibilității şi rezistenţei permanente a sistemelor şi serviciilor de prelucrare. 
- un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodică a eficacităţii măsurilor tehnice şi organizatorice.


Colocviul este organizat de Colegiul Consilierilor Juridici Constanța și este susținut, în calitate de lector, de av. dr. Andrei Săvescu - președintele Societății de Științe Juridice.
Locul desfășurării colocviului: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (sala de conferințe), între orele 11:00 – 16:00.
Colocviul este gratuit pentru membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanța care au achitat minim cotizația aferentă anului 2017.
Pentru participanții care nu sunt membri ai Colegiului Consilierilor Juridici Constanța, taxa de participare este de 150 lei/persoană. Taxa de participare se plătește în contul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța: RO 74BUCU1991211536098RON – deschis la Alpha Bank Constanţa, cu precizarea: "participare colocviu RGPD,19 ian 2018" și indicarea numelui participantului/participanților. Dovada plății taxei de participare și confirmarea participării trebuie trimise la adresa de email: ccjct@ccjct.ro


joi, 14 septembrie 2017

Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ


ORDINUL nr. 5298 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos (extras)


ANEXA Nr. 3: Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ
(1)
1.Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:
a)adeverinţă medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1);
b)aviz epidemiologie.

2.Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:
a)La înscrierea în clasa I - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.
b)La terminarea unui ciclu de învăţământ pre universitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.
c)La transferul elevului într-o altă unitate şcolară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă.

3.Avizul epidemiologie se eliberează în următoarele circumstanţe:
a)după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;
b)la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.


(2)Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinţei medicale
a)La înscrierea în clasa I:
(i)Această adeverinţă este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ a stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învăţământul obişnuit".
(ii)Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.
(iii)Copiii care au frecventat o grădiniţă cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţă.
b)La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar:
(i)În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişă medicală vor prezenta odată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.
(ii)Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia să consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului.
(iii)Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate.

c)La transfer
(i)Adeverinţa se însoţeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unităţii de la care se transferă.
(ii)Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverinţă medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unităţii şcolare de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizările profilactice efectuate.