De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


miercuri, 19 decembrie 2018

24 şi 31 decembrie 2018 - zile libere

HOTĂRÂREA nr. 983 din 13 decembrie 2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.
(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite.
(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.


Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3
Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4
(1) În zilele de 24 şi 31 decembrie 2018, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1, personalul din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului poate desfăşura în zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 activităţile stabilite prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 5
Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în datele de 24 şi 31 decembrie 2018 au scadenţă la obligaţiile de plată aferente convenţiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadenţarelor de plată anexate acestora la convenţiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestor date.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1061 din data de 14 decembrie 2018

joi, 29 noiembrie 2018

Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar


ORDIN nr. 4831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Având în vedere art. 98 şi 233 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/2011,
în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aprobă Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
În baza art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar îşi vor stabili Codul de etică profesională, cu respectarea dispoziţiilor Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat prin prezentul ordin, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Art. 3

Inspectoratele şcolare, unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale învăţământului preuniversitar, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Valentin PopaANEXĂ: CODUL-CADRU DE ETICĂ al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezentul cod-cadru de etică (denumit în continuare cod) este elaborat în baza art. 10 şi 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/2011.

(2)Codul este aplicabil personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu instruirea şi educaţia, care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte funcţia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare şi de control şi personal didactic asociat în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare şi unităţile conexe ale acestora, denumit în continuare personal didactic, şi care are obligaţia, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului cod.


Art. 2

Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.


Art. 3

Respectarea prevederilor prezentului cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a)menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului didactic;
b)creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional;
c)eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;
d)creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
e)facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;
f)sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.CAPITOLUL II: Valori, principii şi norme de conduită


Art. 4
Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

a)imparţialitate şi obiectivitate;

b)independenţă şi libertate profesională;

c)responsabilitate morală, socială şi profesională;

d)integritate morală şi profesională;

e)confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private;

f)primatul interesului public;

g)respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei;

h)respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;

i)respectarea autonomiei personale;

j)onestitate şi corectitudine;

k)atitudine decentă şi echilibrată;

l)toleranţă;

m)autoexigenţă în exercitarea profesiei;

n)interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea;

o)implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii.


Art. 5

În relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

a)ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin:

(i)supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;

(ii)interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei;

(iii)protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(iv)combaterea oricăror forme de abuz;

(v)interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei;

b)interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

(i)fraudarea examenelor;

(ii)solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;

(iii)favoritismul;

(iv)meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;

c)asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d)respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educaţiei.


Art. 6

În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

a)stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;

b)respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie;

c)neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite, în condiţiile art. 5 lit. b) pct. (ii);

d)recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost.


Art. 7

(1)Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.

(2)În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.


Art. 8

Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului şcolar respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:

a)promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

b)aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;

c)evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului;

d)prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;

e)prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor direcţi ai educaţiei.


Art. 9

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

a)să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;

b)să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c)să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor direcţi ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta unităţii sau a instituţiei de învăţământ;

d)să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;

e)să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii direcţi ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;

f)să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.


Art. 10

În relaţiile cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, precum şi cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care:

a)asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

b)manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educaţiei, atunci când interesul şi nevoia de protecţie a acestuia impun acest lucru.


CAPITOLUL III: Dispoziţii finale

Art. 11

Prezentul cod se completează cu dispoziţiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.


Art. 12

Prin prevederile prezentului cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/Comisiei de Etică a Municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate.


Art. 13

Propunerile de modificare sau de completare a prevederilor prezentului cod se fac în Consiliul naţional de etică, cu votul a cel puţin 31 de delegaţi din totalul de 42 de delegaţi, şi se înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale.


Art. 14

Încălcările prevederilor prezentului cod reprezintă abateri disciplinare şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 4 octombrie 2018

joi, 27 septembrie 2018

Spor de 15% din salariul de bază pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip

Hotărârea nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 821 din data de 25 septembrie 2018

miercuri, 12 septembrie 2018

Salarizarea prin plata cu ora în învățământul preuniversitar. Calcul, tarife orare, personal vizat.


Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe (Odinul MEN nr. 4827 din 30 august 2018)

Art. 1
Prezentele norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe.

Art. 2
Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3
(1)Posturile didactice de predare/Catedrele vacante rămase după încadrarea cadrelor didactice pot fi ocupate în sistem de plată cu ora, încheindu-se contract individual de muncă pe durată determinată, separat de cel încheiat pentru funcţia de bază.
(2)Toate contractele individuale de muncă în regim de plata cu ora trebuie înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor înainte de prima zi de activitate.

Art. 4
(1)Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de muncă separat de cel aferent funcţiei de bază, precizându-se numărul total de ore pe săptămână efectiv desfăşurate cu clasa/grupa de elevi/preşcolari.
(2)Personalul didactic de predare pensionat şi personalul angajat în alte domenii de activitate pot desfăşura activităţi didactice salarizate în regim de plata cu ora.

Art. 5
Posturile didactice de predare/Catedrele vacante şi rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat în alte domenii de activitate.

Art. 6
(1)Încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre vacante, în regim de plata cu ora se realizează cel mult pe durata desfăşurării cursurilor cu elevii/preşcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.
(2)Cadrele didactice de predare angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pot fi încadrate, de regulă, pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora, până la o normă didactică de predare-învăţare-evaluare, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7
(1)Personalul didactic prevăzut la art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de degrevare parţială a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, poate fi încadrat în regim de plata cu ora, în conformitate cu ordinul ministrului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului didactic de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe, precum şi a personalului didactic de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.
(2)Salarizarea prin plata cu ora pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control se face la salariul de bază potrivit gradului didactic şi tranşei de vechime în învăţământ la care se adaugă, după caz, sporurile şi indemnizaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2).

Art. 8
Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu ora doar după efectuarea normei complete, prevăzute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9
(1)Calculul pentru plata cu ora se raportează la norma didactică de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă prevăzută la art. 262 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător. La salariul de bază se aplică, după caz, următoarele sporuri: indemnizaţie pentru învăţământ special, indemnizaţie pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru predare simultană.
(3)Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea salariului de bază calculat conform alin. (2) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână, învăţători, antrenori din palatele şi cluburile copiilor, profesori de instruire practică şi maiştri-instructori;
d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână, învăţător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor şi profesor de instruire practică în învăţământul special;
e)1/80 pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar;
f)1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Art. 10
Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat cu contract individual de muncă, care desfăşoară activităţi salarizate în regim de plata cu ora, trebuie să facă dovada că programul activităţilor desfăşurate în regim de plata cu ora nu se suprapune celui corespunzător activităţilor funcţiei de bază, având în vedere că activitatea personalului didactic de predare, pentru funcţia de bază, se realizează de regulă 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Art. 11
(1)Activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecţiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul şcolar din inspectoratul şcolar, se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente ocazionale, în care se stabileşte un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activităţii desfăşurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I şi vechime în învăţământ 25-30 de ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfăşurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităţilor desfăşurate se stabileşte după cum urmează:
a)pentru inspecţiile curente şi speciale în vederea obţinerii gradului didactic II, pentru inspecţiile curente în vederea obţinerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecţia curentă şi specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, câte 5 (cinci) ore pentru fiecare inspecţie;
b)pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic I, 7 (şapte) ore pentru fiecare inspecţie şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice.
(2)Pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), de unitatea de învăţământ la care efectuează inspecţiile, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unităţii de învăţământ la care efectuează inspecţia, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrului didactic metodist.
(3)Sumele care se cuvin pentru activităţile de inspecţie desfăşurate de cadrul didactic metodist se achită de unitatea de învăţământ la care acesta efectuează inspecţiile, în baza contractului prevăzut la alin. (2), din fondurile alocate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională.

Art. 12
(1)Activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare se realizează în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activităţi independente ocazionale, în care se stabileşte un onorariu calculat pe baza numărului de ore specific activităţii desfăşurate. Tariful orar se calculează prin divizarea salariului de bază pentru un profesor gradul I şi vechime în învăţământ 25-30 ani la numărul mediu lunar de ore fizice desfăşurate în anul curent, respectiv 166 ore/lună pentru anul 2018, multiplicat cu 2, urmând ca pentru următorii ani numărul de ore/lună să fie stabilit prin hotărâre a Guvernului. Numărul de ore specific activităţilor desfăşurate se stabileşte după cum urmează:
a)în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II:
(i)pentru membrii examinatori se achită o remuneraţie echivalentă a 1/3 oră pentru fiecare candidat examinat la fiecare probă orală sau scrisă;
(ii)pentru preşedintele comisiei se achită o remuneraţie echivalentă a 1/2 oră pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor; dacă îndeplineşte şi atribuţii de examinator, normarea acestei activităţi se face distinct, conform pct. (i);
b)în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I:
(i)pentru membrii comisiei pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se achită o remuneraţie echivalentă a 1/3 ore pentru fiecare candidat examinat;
(ii)pentru îndrumarea şi verificarea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I se achită o remuneraţie echivalentă a 10 (zece) ore pentru îndrumarea fiecărei lucrări şi 3 (trei) ore pentru verificarea şi recenzarea acesteia.
(2)Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1), membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare sunt remuneraţi, conform alin. (1), de unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ - centru de perfecţionare, în condiţiile în care activităţile se desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 770 din data de 6 septembrie 2018


vineri, 24 august 2018

Metodologia privind plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2018 privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (aprobate prin Ordinul nr. 4165 din 24 iulie 2018) - extras

CAPITOLUL I: Structura proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar


Art. 1 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, de regulă, în perioada stabilită prin calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se întocmeşte proiectul de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul şcolar următor şi se avizează de către inspectoratul şcolar. Proiectul de încadrare devine plan de încadrare a personalului didactic de predare în anul şcolar după derularea tuturor etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare şi aprobarea acestuia de către inspectoratul şcolar, până la finalul lunii septembrie. Planul de încadrare aprobat poate fi modificat pe parcursul anului şcolar, în mod excepţional, dacă numărul de clase sau structura personalului didactic de predare la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică suferă modificări.


Art. 2(1) Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare conţine toate posturile didactice de predare/catedrele care rezultă pe baza numărului de clase aprobat a funcţiona în noul an şcolar şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare: posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare titular, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv cu personalul didactic de predare debutant prevăzut la art. 3 alin. (8), angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, posturile didactice de predare/catedrele vacante, respectiv rezervate etc. Structura proiectului/planului de încadrare a personalului didactic de predare este prevăzută în anexa nr. 1.
(2)În proiectul de încadrare se trec succesiv posturile didactice de predare/catedrele ocupate, rezervate şi vacante şi cel puţin următoarele informaţii:a)pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate: numele şi prenumele cadrului didactic, nivelul studiilor, specializarea, funcţia didactică, gradul didactic, vechimea în învăţământ, disciplina/disciplinele predată(e), emitentul şi numărul documentului de numire/transfer/repartizare, clasele/grupele, semestrul în care se desfăşoară orele, numărul total de ore de predare;b)pentru posturile didactice de predare/catedrele neocupate, rezervate şi vacante: disciplina/disciplinele principale de încadrare, clasele/grupele, semestrul în care se desfăşoară orele, numărul total de ore de predare, viabilitatea estimată în ani şcolari, motivul rezervării pentru posturile/catedrele rezervate şi funcţia didactică/funcţiile didactice conform legii;c)rubrica "Alte activităţi" se completează cu activităţile prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de ore egal cu diferenţa dintre 40 de ore pe săptămână şi numărul de ore de predare, astfel:(i)pentru posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată se face precizarea "Conform fişei postului";(ii)pentru posturile didactice de predare/catedrele vacante se specifică activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi control sau ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.(3)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărăşte pentru fiecare post didactic de predare/catedră rezervat(ă) şi vacant(ă) din proiectul/planul de încadrare viabilitatea şi nivelul de învăţământ la care se normează, conform prevederilor legale în vigoare.(4)În situaţia posturilor didactice de predare/catedrelor vacante în care sunt grupate orele efectuate de cadre didactice titulare cu clasa de elevi la discipline la care se desfăşoară una sau mai multe ore pe săptămână şi care nu au putut fi introduse în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a cadrelor didactice, normă stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectivele ore se atribuie în regim de plata cu ora pentru cadrul didactic titular care deja desfăşoară cel puţin o oră pe săptămână la clasa respectivă şi este deja prevăzută în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a respectivului cadru didactic. Aceste ore se atribuie pe bază de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcţia de bază.

CAPITOLUL II: Precizări privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar

Art. 3(1) Constituirea posturilor didactice de predare/catedrelor şi încadrarea personalului didactic de predare la o unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi la toate structurile arondate se realizează pe baza prevederilor legale şi a normativelor în vigoare privind constituirea formaţiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ, după aprobarea acestora de inspectoratele şcolare, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în concordanţă cu prevederile art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămână.(2)Numărul de ore pe săptămână aferente planurilor-cadru de învăţământ pentru respectivul an şcolar, stabilite între limite minime şi maxime, se hotărăşte de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, astfel încât să se asigure încadrarea în bugetul alocat.(3)Din numărul total de ore pe săptămână calculate pe baza numărului de clase şi a planurilor-cadru în vigoare, prin raportarea la prevederile art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie, în ordine, posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singură disciplină, apoi catedre complete din ore la două sau mai multe discipline şi, la final, din orele rămase, o catedră incompletă din ore la o singură disciplină sau din ore la două sau mai multe discipline.(4)Pe posturile didactice de predare/catedrele constituite se încadrează cadrele didactice titulare, în conformitate cu documentele de numire/transfer/repartizare şi celelalte prevederi legale privind încadrarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar.(5)După aplicarea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(4), se stabilesc:a)posturile didactice de predare/catedrele complete şi incomplete care vor avea statutul rezervat în baza prevederilor art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca urmare a pensionării pentru invaliditate a cadrelor didactice titulare;b)posturile didactice de predare/catedrele rezultate în urma reducerii normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu două ore săptămânal, la cerere, a personalului didactic titular cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, conform art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(6)Dacă, în urma atribuirii unui număr minim de clase cu orele aferente unui cadru didactic titular, rezultă o depăşire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aceste ore se normează într-un post didactic de predare vacant şi se atribuie aceluiaşi cadru didactic salarizându-se în regim de plata cu ora, conform calificării, gradului didactic şi vechimii în învăţământ ale acestuia, conform art. 2 alin. (4).(7)La clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în situaţia în care numărul efectiv de ore pe săptămână de predare-învăţare-evaluare pe care învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar le desfăşoară efectiv cu elevii în clasă depăşeşte numărul minim de ore pe săptămână, prevăzut în planurile-cadru de învăţământ de la clasele cu predare în limba română, inclusiv cele opţionale, în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectivele ore sunt normate în posturi vacante corespunzătoare gradului didactic şi vechimii în învăţământ cu cele ale cadrului didactic care efectuează orele la clasă şi vor fi atribuite în regim de plata cu ora, pe bază de contract individual de muncă în regim de plata cu ora, separat de cel încheiat pentru funcţia de bază.(8)Posturile didactice de predare/catedrele vacante rămase după încadrarea cadrelor didactice titulare se atribuie cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizate în ultimii 6 ani pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi cadrelor didactice debutante care pot beneficia de prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(9)În cazul învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar sau al educatoarelor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul preşcolar angajaţi pe post cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, având în vedere prevederile legale privind necesitatea desfăşurării activităţii de predare-învăţare-evaluare cu elevii/preşcolarii în clasă până la nivelul numărului de ore pe săptămână prevăzute în planurile-cadru de învăţământ, în cazul în care grupa/clasa desfăşoară ore cu profesori de specialitate, ca de exemplu educaţie fizică, limbi moderne, religie, educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar de la clasa/grupa respectivă efectuează în cadrul postului activităţi didactice cu clasa/grupa, cu următoarea prioritate: ore de predare a limbilor moderne, în situaţia în care au atestat/specializare; activităţi de tip şcoală după şcoală; ore de asistenţă la clasă/grupă când clasa de elevi desfăşoară orele cu profesorii de specialitate, cu acordul profesorilor de specialitate; mentorat etc.(10)În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică, conform planurilor-cadru de învăţământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(11)Contractele individuale de muncă încheiate pe durată determinată sau nedeterminată, aferente posturilor didactice de predare/catedrelor ocupate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sunt însoţite în mod obligatoriu de fişa postului, în care se precizează orele de predare şi celelalte activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un interval de timp de 40 de ore pe săptămână. În cazul posturilor didactice de predare/catedrelor pentru care s-a aprobat degrevarea de normă didactică, potrivit art. 263 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în locul orelor de predare degrevate şi al unei părţi din celelalte activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt trecute activităţi specifice, în conformitate cu definiţia prevăzută la pct. 59 din anexa la Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la completarea unui număr de 40 de ore pe săptămână.

CAPITOLUL III: Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar


Art. 4(1) Posturile didactice de predare/catedrele vacante/rezervate rămase după încadrarea personalului didactic de predare conform art. 3, precum şi după atribuirea posturilor didactice de predare/catedrelor cadrelor didactice din alte state care predau în România, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale şi interministeriale, în vigoare, încheiate de România cu respectivele state, constituite similar ca şi cele ocupate, vor fi gestionate la nivelul inspectoratele şcolare în vederea ocupării acestora în etapele mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.(2)Soluţionarea reducerilor de activitate la nivelul unităţii de învăţământ şi ocuparea posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.(3)Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a unui cadru didactic titular cu ore din activităţi prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează doar în situaţia în care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, norma didactică de predare-învăţare-evaluare conform prevederilor art. 263 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 5 Posturile didactice de predare/catedrele vacante şi rezervate se ocupă în regim de plata cu ora, în ordine, cu: personal didactic de predare titular, personal didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personal didactic de predare pensionat, personal angajat cu funcţia de bază în alte domenii de activitate.


Art. 6(1) Încadrarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează cel mult pe durata desfăşurării cursurilor cu elevii/preşcolarii sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.(2)Sarcinile specifice activităţii desfăşurate în regim de plata cu ora de către personalul didactic de predare sunt prevăzute în contractul individual de muncă, separat de cel aferent funcţiei de bază, încheiat pentru prestarea activităţilor didactice în regim de plata cu ora, şi cuprind atât sarcini specifice privind efectuarea activităţii de predare-învăţare-evaluare cu preşcolarii şi cu elevii în clasă, cât şi efectuarea activităţilor de pregătire metodico-ştiinţifică, de evaluare a preşcolarilor şi a elevilor, precum şi de educaţie complementară procesului de învăţământ.(3)Cadrele didactice titulare, cadrele didactice de predare calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrele didactice provenite din alte sectoare de activitate şi cadrele didactice pensionate pot fi încadrate pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata cu ora până la numărul maxim de ore pe săptămână pentru o normă de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi/sau examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(4)În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate aproba depăşirea numărului maxim de ore pe săptămână pentru o normă de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare şi pensionate, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihnă între două perioade de lucru.(5)Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar se pot încadra în regim de plata cu ora, pe bază de contract individual de muncă, separat de cel aferent funcţiei de bază, precizându-se numărul total de ore de predare-învăţare-evaluare pe săptămână efectiv desfăşurate cu clasa/grupa de elevi/preşcolari, cu asigurarea a minimum 12 ore de odihnă între două perioade de lucru.


Art. 7(1) La începutul fiecărui an şcolar se actualizează fişele posturilor pentru personalul didactic de predare, inclusiv pentru personalul didactic de predare angajat în regim de plata cu ora.(2)Plata pentru activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă încheiat în regim de plata cu ora, separat de cel aferent funcţiei de bază, se efectuează numai după întocmirea unor fişe de activitate lunară, conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 3, semnate de prestator, fişe în care se completează cel puţin orele aferente activităţii de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu elevii/preşcolarii în clasă, dintr-o lună de activitate.(3)Plata orelor de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu elevii/preşcolarii în clasă aferente normei didactice de bază şi activităţii de predare-învăţare-evaluare desfăşurate în regim de plata cu ora se realizează în baza semnării şi completării condicii de prezenţă la unitatea de învăţământ.(4)În situaţia în care un cadru didactic nu poate presta orele de activitate didactică, acestea pot fi susţinute, prin suplinire colegială, fără plată, pe o perioadă de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de alte cadre didactice din unitatea de învăţământ respectivă. În cazul în care cadrul didactic nu poate susţine activitatea didactică mai mult de 3 (trei) zile lucrătoare, pe posturile didactice de predare/catedrele temporar vacante, directorul unităţii de învăţământ are obligaţia să emită o decizie de încadrare în regim de plata cu ora pentru un alt cadru didactic şi să încheie cu acesta un contract individual de muncă în regim de plata cu ora.


CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale


Art. 8(1) Pentru anul şcolar 2018-2019, prezentele norme metodologice se aplică începând cu etapa de mobilitate prevăzută la pct. I.12 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 prevăzut în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Până la data de 20 august 2018, la nivelul unităţilor de învăţământ se completează proiectele de încadrare a personalului didactic de predare cu respectarea prezentelor norme metodologice, luându-se în considerare etapele de mobilitate derulate până la data respectivă.(2)Proiectul/Planul de încadrare a personalului didactic de predare a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 1, întocmit în baza prezentelor norme metodologice, reprezintă documentul oficial al unităţii de învăţământ în baza căruia se centralizează la nivelul inspectoratelor şcolare numărul total de norme didactice de predare existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.


Art. 9 Transmiterea de către unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare a posturilor didactice de predare/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate se realizează pe baza unor proceduri şi machete stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare.


Art. 10 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 699 din data de 10 august 2018
joi, 31 mai 2018

Forma actualizată a Metodologiei acordării voucherelor de vacanţă în învățământ

Această formă conține modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3751/2018 

ORDINUL nr. 3560 din 13 aprilie 2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia 
În temeiul art. 1 alin. (2), (24) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
(1)Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2018, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii.
(2)Pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 se acordă vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.
(3)Beneficiază de acordarea voucherelor de vacanţă personalul încadrat în unităţi/instituţii care a desfăşurat activitate în intervalul 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detaşat sau aflat în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.

Art. 2
(1)În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
(2)În cazul salariaţilor din cadrul unităţii/instituţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. 1 alin. (2) au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3)Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.
(4)Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei, în condiţiile alin. (1)-(3).

Art. 3
(1)Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanţă cu valoarea integrală nu mai beneficiază de vouchere de vacanţă. În situaţia în care nu s-au acordat vouchere în valoare totală de 1.450 lei, personalul în cauză primeşte diferenţa cuvenită, la cererea scrisă a acestuia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
(3)Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4
(1)Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
(2)La sfârşitul perioadei de valabilitate sau la data stabilită de angajator, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.
(3)Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.
(4)Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
(5)Valorile nominale pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei până la 100 lei, până la valoarea maximă de 1.450 lei.
(6)Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic.
(7)În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanţă pe suport hârtie sau voucherele de vacanţă alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanţă necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.

Art. 5
Se interzice beneficiarului:
a)utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b)primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
c)comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

Art. 6
(1)Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanţă şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Ordonatorii de credite au obligaţia de a demara procedura de achiziţie a voucherelor de vacanţă din momentul în care creditele bugetare cu această destinaţie sunt cuprinse în bugetul unităţii/instituţiei.
(3)În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achiziţie a voucherelor de vacanţă, se iau în considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere şi transport ale voucherelor de vacanţă, fără a fi luată în calcul şi valoarea nominală a acestora.
(4)Ordonatorii de credite ţin evidenţa voucherelor de vacanţă conform situaţiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanţă se cuprind la titlul «Cheltuieli de personal», articolul «Cheltuieli salariale în natură», cod 10.02.06.
(6)Sumele reprezentând voucherele de vacanţă nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.
(7)În situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.

Art. 7
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
joi, 24 mai 2018

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - din nou, modificată

ORDONANŢA DE URGENTĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare numeroasele solicitări din partea autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi a organizaţiilor sindicale,
având în vedere faptul că personalul din învăţământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, este necesar să se creeze posibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană şi pentru această categorie de personal, fără includerea acesteia în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând cont că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariale pentru această categorie de personal,
luând în considerare condiţionalitatea încadrării în procentul de 30% - parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unităţile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 martie 2018 s-a realizat majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, făcând imposibilă încadrarea în acest procent, se impune scoaterea gărzilor din calculul acestui procent.
Totodată, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti - Ilfov este necesară introducerea unei prevederi privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, pentru unele categorii de bugetari, de exemplu, personalul încadrat pe unele funcţii din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care a beneficiat începând cu 1 martie 2018 de prevederile Regulamentului de sporuri aprobat în baza art. 23 din această lege, drepturile salariale nete începând cu luna martie 2018 au fost mai mici decât cele acordate în luna februarie 2018, drept care este necesară corectarea acestor situaţii în regim de urgenţă.
Având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi multitudinea de solicitări şi propuneri din partea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice şi ai federaţiilor sindicale de modificare şi completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că neefectuarea corecţiilor sus-menţionate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru categoriile de personal bugetar mai sus menţionate,
se impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la 1 mai 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.
În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 18, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
"(7) Începând cu luna mai 2018 şi până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învăţământul superior de stat poate beneficia de indemnizaţia de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităţilor de stat.
(8) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1)."
2.La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1)."
3.La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unităţile sanitare de monospecialitate includ unităţi sanitare cu şi fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialităţi complementare."
4.La articolul 38 alineatul (3), după litera d1) se introduce o nouă literă, litera d2), cu următorul cuprins:
"d2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 şi personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar;"
5.La articolul 38 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum şi sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigura prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă;"
6.La articolul 38, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
"(61) Începând cu luna mai 2018, în situaţia în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acesteia."

7. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, nr. crt. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.
Director casa corpului didactic*)
S
7250
7871
2,90
3,15

8.La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 3, la secţiunea Învăţământ preuniversitar**), nr. crt. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"1.
Contabil-şef*) - nivel maxim
S
5528
6229
2,21
2,49
2
Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim
S
5528
6229
2,21
2,49

9.La anexa nr. II capitolul I punctul 1 subpunctul 1.1, nr. crt. 9 se abrogă.

10.La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Nr. crt.
Funcţia
Majorare salariu de bază
%
1
Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă
7,5
2
Director medical
7,5
3
Director de îngrijiri1)
25
4
Asistent şef serviciu de ambulanţă2)
20
5
Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare
5
6
Medic şef secţie, şef laborator, coordonator şi altele similare
5
7
Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare
7,5
8
Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă
7,5
9
Farmacist şef serviciu, farmacist şef punct de lucru (oficină)
7,5
10
Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef/asistent coordonator3)
15
11
Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune
5
12
Spălătoreasă cu gestiune
2,5
13
Şef echipă
2,5
14
Personal care desfăşoară control în sănătate publică - direcţia de sănătate publică
7,5
15
Medic coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă
7,5
16
Asistent medical coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă
10
17
Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă
10
18
Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente
10

10.La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
_____
1)Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator
2)Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
3)Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim."
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 433 din data de 22 mai 2018