De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 29 decembrie 2011

Ordinul Nr.6563 din 13.12.2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6563 din 13.12.2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.  5.484/2011, sesiunea 2012

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) şi art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, şi ale Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Articolul 1
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2
Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 octombrie 2011, sesiunea 2012, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011


ANEXA Nr. 1

CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012
În vederea echivalării pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare. Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate şi le transmite instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Până la data de 11 mai 2012, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior, se constituie comisia de preluare, verificare şi evaluare a dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, al cărei preşedinte este directorul departamentului pentru pregătirea personalului didactic
În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1. Depunerea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă.
Perioada: 3 ianuarie-2 martie 2012

2. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă. 
Termen: 23 martie 2012

3. Stabilirea şi comunicarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a instituţiilor de învăţământ superior la care vor fi transmise, pe specializări, dosarele cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă. 
Termen: 20 aprilie 2012

4. Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă.
Termen: 27 aprilie 2012

5. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă.
Perioada: 30 aprilie-11 mai 2012

6. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare.
Perioada: 14-25 mai 2012

7. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic Perioada: 28 mai-26 octombrie 2012 8. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu.
Începând cu 1 noiembrie 2012

ANEXA Nr. 2

CALENDARUL activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012


Pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, la nivelul unităţilor de învăţământ, palatelor şi cluburilor copiilor şi cluburilor sportive şcolare cu personalitate juridică, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, se numeşte, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, până la data de 3 ianuarie 2012, o comisie de verificare a dosarelor cuprinzând documentele justificative ale cadrelor didactice care solicită recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, în următoarea componenţă: a)preşedinte – directorul adjunct al unităţii de învăţământ sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie; b)membri – 2-5 profesori titulari din cadrul unităţii de învăţământ; c)secretar – un membru al Compartimentului secretariat din cadrul unităţii de învăţământ.II.
Ordinea derulării activităţilor pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012, este următoarea:

1. Întocmirea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative ale cadrelor didactice, care atestă că sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal, la nivelul unităţilor de învăţământ.
Perioada: 3 ianuarie-16 martie 2012

2. Susţinerea şi evaluarea probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului de către învăţători/institutori din palatele şi cluburile copiilor, antrenori şi maiştri-instructori, la nivelul unităţilor de învăţământ.
Perioada: 19-30 martie 2012

3. Depunerea şi înregistrarea dosarelor la inspectoratul şcolar de către secretarul comisiei de verificare a dosarelor din unitatea de învăţământ.
Perioada: 2-27 aprilie 2012

4. Verificarea şi evaluarea dosarelor depuse la nivelul inspectoratelor şcolare.
Perioada: 30 aprilie-3 august 2012

5. Afişarea rezultatelor evaluării la avizierele inspectoratelor şcolare.
Termen: 10 august 2012

6. Înregistrarea eventualelor contestaţii la inspectoratele şcolare.
Perioada: 10-14 august 2012

7. Rezolvarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Termen: 17 august 2012 

8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, nominalizat, după rezolvarea contestaţiilor, pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare.
Termen: 31 august 2012

 9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea listelor cuprinzând personalul didactic din unităţile de învăţământ nominalizat pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare.
Termen: 26 octombrie 2012

10. Eliberarea atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal. 

joi, 22 decembrie 2011

+

Acum 22 de ani mureau oameni. Pentru STATUL DE DREPT. Morți pentru care nimeni nu a fost găsit vinovat. Azi, STATUL DE DREPT e mort și el. Suntem cu toții autori morali ai acestei din urmă crime. Voi, cei care nu vă asumați răspunderea asta, considerându-vă nevinovați, căutându-va mereu circumstanțe atenuante, probabil nici nu vă dați seama că sunteți deja condamnați. De copiii voștri. Ai noștri.
Noi ne-am omorât eroii din 22. Cum mai poate spera și de unde mai așteaptă îndurare și iertare un popor care își omoară sfinții? 

27 decembrie-zi nelucrătoare

În conformitate cu art. 26(4) din CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA, a treia zi de Crăciun (27 decembrie) este zi nelucrătoare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa.


Vezi extras din Contractul Colectiv de Muncă

marți, 20 decembrie 2011

5000 de lei - taxa de numire pe funcţia de director?

Gazeta de Nord-Vest publică o listă cu "donaţiile"care ar fi fost pretinse de conducerea P.D.L. Satu Mare de la directorii de instituţii deconcentrate, directorii de şcoli şi de grădiniţe pentru a fi numiţi în funcţie în cursul anului 2009.
Senatorul P.S.D. Valer Marian a făcut publice documentele în cadrul unei conferinţe de presă, precizând că le-a primit joi seara dinspre PDL şi că are informaţii că acestea au fost trimise şi unor instituţii ale statului cu atribuţii anticorupţie, precum Parchet, DNA şi DGA.
Se pare că s-a ajuns până acolo încât să  se solicite chiar şi directorilor de şcoli şi de grădiniţe să achite 5.000 de lei taxă de numire.
Are cineva o listă cu "preţurile" de la Constanţa?

 

marți, 13 decembrie 2011

Statul de drept se dă în rate?

Sâmbătă, 17 decembrie 2011, ora 11:00 - Hotel Ibis Constanța: lansarea Campaniei Statul de drept se dă în rate?

Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept a inițiat o campanie de identificare a soluţiilor care ar putea permite plata drepturilor băneşti obţinute de salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti.

În România, s-a stabilit prin lege că hotărâri judecătoreşti irevocabile obţinute anterior anului 2008 vor fi executate abia după opt ani, în 2016.
Deşi declarată constituţională, Legea privind eşalonarea plăţilor până în 2016 stârneşte în continuare controverse. Numeroase voci din spaţiul public afirmă că decizia Curţii ridică mari semne de întrebare.
Afirmaţiile par a fi îndreptăţite cu atât mai mult cu cât însăşi Curtea Constituţională stabilise într-o decizie din 2010 mecanismul eşalonării plăţii, ca modalitate de executare a unei hotărâri judecătoreşti, poate fi considerat în concordanţă cu principiile consacrate de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, numai dacă sunt respectate anumite condiţii: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, termen rezonabil de executare integrală, acoperirea eventualei devalorizări a sumei datorate.
În aceste condiţii, persoanele afectate, societatea civilă, reprezentanţii decidenţilor politici, dar şi reprezentanţii celor trei puteri în stat ar trebui să încerce să răspundă câtorva întrebări:
  • Decizia Curţii Constituţionale are în vedere exigenţele de rezonabilitate pe care le reclamă garanţiile instituite prin art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul protocol adiţional?
  • În situaţia în care, în 2011, Curtea Constituţională apreciază că eşalonarea plăţilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti se poate face pe o perioadă de 8 ani, deci până în anul 2016, se poate aprecia că acest termen de executare este unul rezonabil?
  • În ce măsură eşalonarea pe o perioadă de 8 ani a unor plăţi stabilite prin hotărâri judecătoreşti mai permite ca România să-şi păstreze statutul de stat de drept?
  • Ce autoritate şi ce mecanism constituţional mai pot garanta că acest termen de 8 ani nu va fi prelungit ulterior ? 
În acest context, Coaliţia Naţională pentru Statul de Drept consideră că se impune identificarea unor soluţii care ar putea permite plata drepturilor stabilite pentru salariaţii bugetari prin hotărâri judecătoreşti, soluţii care să satisfacă interesele şi nevoile tuturor părţilor implicate.
Nu dăm verdicte, dar căutăm soluţii.

joi, 8 decembrie 2011

În vederea acordării plăţilor prevăzute de hotarârile judecătoreşti

ASTĂZI, 9 DEC, SE MAI POT FACE PLĂŢI ÎN TEMEIUL HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI!


Referitor la programul EDUSAL
Dacă aţi plătit deja salariile lunii noiembrie, dar doriţi să efectuaţi diferenţe de plată prevazute de hotărârile judecătoreşti

Puteţi să redeschideţi luna astfel:

- deschideţi situaţiile centralizatoare (butonul de deschidere este lânga cel de închidere)

-ştergeti situaţia centralizatoare

- redeschideţi luna, acţionând butonul Deschide din meniul Luna de lucru.

Orice suma care rezultă din diferenţe se operează în câmpul de Sume corecţii din forma Alte drepturi din statul de plată.

sursa: www.sinv.ro

luni, 5 decembrie 2011

Radu Tudor: Ne aşteaptă un razboi pe viaţă şi pe moarte cu asasinii democraţiei romaneşti

Radu Tudor : Marea golănie politică pentru alegerile din 2012, comasarea alegerilor, va fi facută printr-un alt procedeu de la periferia democraţiei: asumarea Guvernului. Dacă nici de această dată opoziţia (USL) nu face un gest serios şi foarte dur, falsificarea alegerilor de anul viitor nu mai poate fi oprită. E ultima bătalie pentru ca votul masiv al oamenilor pentru schimbare (intre 55 si 60%) să nu fie măsluit de actuala putere. Am reţinut şi afirmaţia lui Cristian Pîrvulescu, preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia potrivit căreia primarii care-şi depasesc mandatul de 4 ani vor avea TOŢI plângeri penale. Ne aşteaptă un război pe viaţă şi pe moarte cu asasinii democraţiei româneşti, faimoşii portocalii lobotomaţi.

sursa: facebook

sâmbătă, 3 decembrie 2011

PROBLEMA COTIZAŢIEI SINDICALE A AJUNS LA BRUXELLES

In data de 29 Noiembrie, Adrian Voica, Vicepresedinte FSLI si Presedinte SIPA ‘Muntenia’ Arges, impreuna cu Petre Damo, Vicepresedinte SIA Alba si Imputernicit Special de catre Colegiul Liderilor SIA, s-au intilnit la Bruxelles cu responsabili ai unor departamente din cadrul Confederatiei Internationale a Sindicatelor (ITUC), respectiv din cadrul Consiliului Regional Pan-European (PERC), cit si cu Martin Roemer, Directorul pentru Europa al Comitetului Sindical European pentru Educatie (ETUCE).
Intilnirile au fost perfectate cu sprijinul direct al unor confederatii sindicale Europene cu care cei doi colaboreaza in cadrul procesului Conferintei Sociale Reunite Europene (JSC).
Intilnirile au avut urmatoarele obiective:
- informarea reala si la zi despre atacul fara precedent impotriva drepturilor si libertatilor sindicatelor din invatamintul preuniversitar din Romania, implementat prin Ordinul comun al Ministrului Educatiei, Administratiei si Internelor, si a Finantelor Publice, cu participarea directa a firmei SIVECO Romania S.A. care a beneficiat de un contract oneros pe bani publici in detrimentul unei intregi categorii socio-profesionale, avind efectul interzicerii retinerii si deducerii legale a cotizatiei pentru sindicat de catre angajatori pe statele de plata;
- obtinerea sprijinului sindical European in vederea suspendarii actului administrativ unilateral si abuziv mentionat.
Adrian Voica si Petre Damo au informat oficialii PERC despre faptul ca Ordinul Comun criticat incalca flagrant nu numai Constitutia Romaniei (Art. 15 alin (2)), Legea nr. 62/2011 (Art 24), Codul Fiscal 2011 (Art. 57), Codul Muncii 2011 (Art. 217 si 218), Ordonanta nr. 137/2000 (Art. 2), ci si dispozitiile Conventiilor 87 si 98 ale Organizatiei Internationale a Muncii.
Nadine Thevenet, ofiterul pentru Drepturile Sindicale si ale Omului din cadrul ITUC, a primit explicatii de la Petre Damo despre faptul ca Ordinul comun criticat este in fapt un atac politic Guvernamental care vizeaza, pe de o parte, dezagregarea miscarii sindicale din invatamintul preuniversitar incepind cu organizatiile de baza, iar pe de alta, imbogatirea nelegala a bugetului de stat cu cuantumul deductibil legal al cotizatiei sindicale.
Adrian Voica a informat asupra aspectului profund Discriminatoriu al Ordinului comun criticat, ordin care a produs efecte numai si numai asupra categoriei socio-profesionale a angajatilor din invatamintul preuniversitar.
Atit oficialii ITUC cit si ETUCE, au recomandat necesitatea implicarii CSDR in sustinerea pe plan intern si international a demersurilor FSLI si ale organizatiilor sindicale direct afectate afiliate acesteia.
Adrian Voica si Petre Damo au depus un Memoriu inregistrat oficial la Sharan Burrow, Secretar General ITUC, la Bernadette Segol, Secretar General ETUC, respectiv la Staffan Nilsson, Presedintele Comitetului Economic si Social European (EESC).
Memoriul informeaza despre incalcarea Drepturilor si Libertatilor Sindicale, cit si ale Principiilor Statului de Drept si ale Democratiei in Romania , solicitind condamnarea Ordinului Comun nr. 4.576/11.07.3011 / 230/18.10.2011 / 2445/15.09.2011 si monitorizarea situatiei din Romania in aceasta privinta.
Finantarea deplasarii delegatiei sindicalistilor din Romania a fost suportata exclusiv de confederatiile sindicale Europene.

Vicepresedinte FSLI,
Presedinte S.I.P.A. “Muntenia”
Prof. Voica D. Adrian
sursa: facebook - FSLI grup

luni, 28 noiembrie 2011

România - iad constituţional

Curtea Constituţională consideră că amânarea până în 2016 a plăţii drepturilor salariale câştigate de bugetari prin hotărâri judecătoreşti este  în concordanţă cu Constituţia.   
Iată cum şi cele câteva urme ale statului de drept dispar din România. Trăim un infern constituţional. 

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2011, se va realiza astfel: în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu, în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu, în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în anul 2015 plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu

miercuri, 16 noiembrie 2011

Plata cu ora = contract individual de muncă (punct de vedere al Ministerului Muncii)

La solicitarea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale apreciază că pentru salariaţii din învăţământ salariazaţi “la plata cu ora” trebuie încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial.
sursa: www.sinv.ro  

joi, 10 noiembrie 2011

Solicitare adresată liderilor grupelor sindicale din Judeţul Constanţa

Liderii grupelor sindicale din şcolile constănţene sunt rugaţi să comunice Sindicatului o STATISTICA PRIVIND REPARTIZAREA MEMBRILOR DE SINDICAT ÎN FUNCŢIE DE BANCA LA CARE DEŢIN CONTUL DE SALARIU (CARDUL DE SALARIU) până vineri, 11.11.2011, ora 16,00 sau cu ocazia Coferinţei Judeţene care va avea loc sâmbătă, 12.11.2011, ora 12,00 la Casa de Cultură a Sindicatelor – sala mică.
Conform site-ului S.L.S.I.P. Constanţa, statistica este necesară în vederea încheierii documentului de reţinere a cotizaţiei sindicale de către bancă – direct de pe cardul de salariu al fiecărui membru de sindicat (debit direct în contul S.L.S.I.P. Constanţa). Tranzacţia nu va implica plata niciunui comision pentru membrii de sindicat care vor semna împuternicirea către bancă (comision zero).

DESCARCĂ AICI FORMULAR STATISTICĂ NR. CARDURI DE SALARIU


Raportat la prevederile art. 163 din Codul muncii – republicat, transmiterea acestor date nu reprezintă o încălcare a principiului confidenţialităţii salariului, pe de o parte pentru că nu se solicită precizarea cuantumului salariilor sau date cu caracter personal ale salariaţilor, iar, pe de altă parte, pentru că statistica este efectuată în scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul, fiind obligatoriu a fi comunicată sindicatului.

sursa: www.sinv.ro 

marți, 8 noiembrie 2011

Achitarea cotizaţiei sindicale pe luna octombrie 2011

Formularele privind achitarea cotizaţiei sindicale pe luna octombrie 2011 - Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa  
Formular nr. 1 - grupe sindicale care numără până la 25 de membri
Formular nr. 2 - grupe sindicale care numără mai mult de 25 de membri 
Instrucţiuni de completare a formularelor

sursa: site-ul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa -  www.sinv.ro

vineri, 4 noiembrie 2011

Coşmar constituţional. băse atacă din nou Justiţia

Atac murdar, de satrap, la adresa JUSTIŢIEI, comis de băsescu. Ce coşmar constituţional trăim !

traian băsescu: "Daca am pune in aplicare hotararile judecatoresti, Romania ar fi intr-o situatie extrem de dificila. Putem avea coduri noi. Daca abordarea este de "nu-mi pasa de lege", degeaba fac "
sursa: mondo news
În replică, Asociaţia Magistraţilor din România şi Asociaţia Procurorilor din România îi răspund, vineri, preşedintelui că legile sunt pentru magistraţi, dar şi pentru preşedintele României, "legi pe care acesta trebuie să le respecte şi care i se aplică aşa cum se aplică fiecărui cetăţean al acestei ţări", informează Mediafax.
"Într-un stat poliţienesc, în care se clădesc tot mai multe pârghii prin care justiţia să fie controlată, îngenunchiată, în care legile se fac de pe azi pe mâine şi se modifică chiar înainte de a intra în vigoare, în care serviciile secrete îşi măresc bugetul, iar pentru justiţie nu se găseşte nici măcar mărunţiş, în care reformele există doar în vorbe şi prestaţii televizate, un preşedinte, într-un ton dictatorial, îşi poate permite să cheme la ordine magistraţii, să-i înfrunte ostil, ameninţător, să-i blameze şi să-i terfelească în piaţa publică din postura părintelui naţiunii căruia i se recunoaşte dreptul de a-şi stigmatiza, la stâlpul infamiei, oamenii legii. Aceasta este România. Statul de drept, preceptele democraţiei, independenţa justiţiei sunt persiflate în mod autoritar", se arată într-un comunicat comun al celor două organizaţii profesionale.
Magistraţii precizează că ceea ce nu aminteşte preşedintele este că statul, la rândul lui, este supus legilor, normelor constituţionale, iar acesta, prin reprezentanţii lui, nu poate încălca legea fără să fie sancţionat. Totodată, magistraţii subliniază că hotărârile judecătoreşti sunt pronunţate în baza legilor pe care se află şi semnătura preşedintelui, iar "nerespectarea actului de justiţie şi instigarea la nerespectarea actului de justiţie atrag repercusiuni tot prin lege stabilite şi ele se pot repercuta inclusiv asupra celor care le-au zămislit".
"Statul este unicul debitor care îşi permite, prin vădit abuz de putere, să stabilească el, deasupra legii fundamentale, condiţiile în care să-şi satisfacă creditorii, care nu sunt alţii decât cetăţenii ţării", susţin magistraţii.
sursa: www.gandul.info 

joi, 3 noiembrie 2011

Nu vă urcaţi pe statui !?

Mă minunez cum se chinuie unii, în jurul meu, să-şi ridice statui pe soclul trecutului lor pretins (tot de ei) glorios. Una mai înaltă şi mai impunătoare decât a celuilalt. Pentru aceşti atlanţi de polistiren, simplul gest de a-şi arunca găleata în latrină este o dovadă de suprem eroism. Nu mai contează că, în prealabil, încercând să se pişe în găleată, s-au udat pe bombeuri. Ba i-au mai stropit şi pe alţii din jur. Cu genul ăsta de oameni n-ai ce să discuţi, pentru că ei au, invariabil, aceeaşi replică: "Nu contează, băăă, că m-am căcat o săptămână în căldare, ce dacă pute, nu vezi, băăă, că tot eu mi-am asumat răspunderea de a arunca găleata !" Şi uite-aşa, din grămezile astea de rahat, încet, încet, săptămână de săptămână, oamenii ăştia îşi ridică propriile statui urât mirositoare. Bine că şi statuile putezesc! Atunci când sunt ridicate din rahat. Dar, până atunci, de ce suntem noi condamnaţi să le suportăm mirosul?

Moralitate de director?

Umblă informaţia că două directoare din Medgidia au calculat şi au semnat statele de plată cu majorările prevăzute de Legea nr. 221/2008. Dar numai pentru ele, nu şi pentru restul colegilor.  Pe motiv că hotărârile lor judecătoreşti (separate de cele obţinute prin sindicat) n-ar fi suspendate de la executare, fiind devenite executorii după 31.12.2010. Poate că, strict juridic, aşa este. Dar e moral ? E moral, oameni buni?

P.S.
Sper ca informaţia să nu se verifice. Dar, dacă se verifică, oare care va fi reacţia colegilor din şcolile respective?

miercuri, 2 noiembrie 2011

Cotizaţia sindicală se poate reţine în continuare pe statul de plată !

Diversiunea M.E.C.T.S. - M.F.P. - I.S.J. este demontată juridic. Ar fi bine ca directorii unităţilor de învăţământ să nu cadă (din nou) în capcană, ascultând orbeşte indicaţiile verbale, venite pe firul scurt. S-a dovedit de atâtea ori că pot fi eronate şi abuzive. Sper ca înţelepciunea şi echilibrul să primeze, pentru a evita un nou val de procese îndreptate împotriva şcolilor şi a directorilor.  Cotizaţia sindicală se poate reţine în continuare pe statul de plată ! Nu există nicio interdicţie legală în acest sens. Ar fi o împiedicare a exercitării drepturilor sindicale. 

  

marți, 1 noiembrie 2011

Obligatoriu. Doar dacă ninge sau îngheaţă

Astăzi intră în vigoare dispoziţiile Ordonanţei nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier.
Deci, de astăzi se sancţionează conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapadă, gheaţă sau polei, fară ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfa cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fară a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate.
Asta nu înseamnă însă că de astăzi este obligatorie dotarea autovehiculului cu anvelope de iarnă. Totuşi, începând de astăzi, după mintea încâlcită a legiuitorului român, dacă te prinde o ninsorare în iulie, pe Transfăgărăşan, eşti bun de plată...

joi, 20 octombrie 2011

Decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport, din nou în actualitate.

În ultma perioadă sosesc tot mai multe întrebări despre decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru personalul didactic. 
AMĂNUTE, SFATURI ŞI FORMULARE MENITE SĂ VĂ AJUTE ÎN OBŢINEREA ACESTUI DREPT (chiar pe calea instanţei de judecată, dacă va fi nevoie), GĂSIŢI: AICI
De reţinut că implicarea directorului şi a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sunt esenţiale.

miercuri, 12 octombrie 2011

Ce facem?

După votul Camerei Deputaţilor, prin care se amână din noul executarea hotărarilor judecatoreşti, cred că singura şansă este legată de RADICALIZAREA mişcării sindicale. Când spun RADICALIZAREA, spun RA-DI-CA-LI-ZA-REA, nu altceva. E clar că presiunea ar trebui mutată de la Palatul Victoria - sediul decorativ al puterii - spre Palatul Cotroceni şi Curtea sa. Constituţională. Căci, dacă şi amânarea aceasta trece de Curte   (lucru foarte posibil, având în vedere rolul politic pe care îl joacă acum aceasta instituţie fundamental apolitică), nu ştiu ce mai rămâne de facut... Dar ceva trebuie făcut. Ceva trebuie să facem ! Altfel, suntem cu toţii complici la masacrarea statului de drept în România. Cu toţii, să nu ne ascundem după deget! Avem cu toţii o parte de vină. Vina de a accepta în tăcere şi  nemişcare. Şi aplecaţi, cu căciula în mână. 

marți, 11 octombrie 2011

Măsuri tranzitorii. Modificarea prelungirii schimbării.

Deci, asta-i tot ce poate M.E.C.T.S.? E 11 octombrie 2011 - metodologiile ar fi trebuit să fie gata şi în vigoare (adică publicate în Monitorul Oficial) de două zile. Toate!
sursa: monitoruloficial.ro 

luni, 10 octombrie 2011

Aşa nu !

Simulacru de decizie de sancţionare, emisă într-o şcoală constanţeană. Documentul încalcă flagrant legea. Indiferent dacă persoana în cauză este vinovată sau nu, Colegiul de disciplina de pe lângă I.S.J. va fi obligat să anuleze înscrisul. Înscrisul nu îndepliniste conditiile de fond si de formă cerute de lege pentru a se constitui într-o de decizie de sanctionare. Potrivit 252(2) din Codul muncii – republicat, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

joi, 6 octombrie 2011

Plata drepturilor câştigate în instanţă, amânată cu acordul I.S.J. Constanţa

Documentul este, evident, lipsit de orice temei legal, iar ingerinţa I.S.J. în cadrul procedurii privind punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti irevocabile  este flagrantă (sursa documentului: forum www.isjcta.ro)


marți, 4 octombrie 2011

Legea s-a născut, legea a murit. Trăiască metodologia !

Tendinţa şi nevoia subiectului de a reduce starea tensională şi a realiza echilibrul cognitiv necesar, fie prin obţinerea unor noi informaţii congruente cu cunoaşterea iniţială, fie prin schimbarea atitudinii subiectului faţă de obiectul, situaţia, evenimentul dat sunt ceea ce psihologia socială a definit ca disonanţă cognitivă
Nu prea îmi stă în fire să spun oamenilor ceea ce ar vrea ei să audă, pentru că nu îmi permit asta ca profesionist. Aşa s-a întâmplat şi azi. N-am avut ce face - trebuia să spun lucrurilor pe nume. Doar pentru asta ne adunasem. Dar, probabil că exact o disonanţă cognitivă au resimţit cei doi domni directori azi, în momentul în care, în faţa unei săli arhipline, mi-au smuls microfonul din mână pentru a-şi impune clasicul discurs despre preeminenţa în faţa LEGII a metodologiilor, instrucţiunilor, circularelor şi a altor fiţuici venite de la minister. Chiar şi atunci când acestea răstălmăcesc flagrant LEGEA, cum se întâmplă în prezent.
E păcăt că, după atâta tam-tam făcut în favoarea independenţei organizatorice şi manageriale a şcolilor, unii rămân, cu orice preţ, sclavii directivelor. 
Eu, azi, am încercat doar să-mi spun părerea. Şi nu din postura neavenitului. Pentru asta, un strop de respect aş fi meritat. N-am fost lăsat să vorbesc. Dar nu-i cu supărare, la noi, în învăţământ, au succes discursurile frumoase. Chiar dacă sunt despre neputinţă - nu-i spun incompetenţă, că unii ar sări imediat de fund în sus şi, în timpul ăsta, nu se ştie, cineva le-ar putea trage SCAUNUL. Şi ce s-ar face ei fără scaun....!?
Aşadar, Legea s-a născut, Legea a murit! Trăiască metodologia ! Şi teoria! Cea a disonanţei cognitive.

REFREN: Fals tratat despre respect

  

luni, 3 octombrie 2011

Model de cerere pentru încadrarea ca profesor învăţământ primar/preşcolar

Domnule Director,

Subsemnatul, ............................................................., salariat în cadrul unităţii de învăţământ ..................................................., în funcţia de ............................. (educator/educatoare/institutor/învăţător), în temeiul dispoziţiilor art. 248(4) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi al art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011*, vă rog să aprobaţi încadrarea mea în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul primar/preşcolar şi modificarea salariului de încadrare în mod corespunzător, începând cu data de 01.09.2011.

Menţionez că sunt absolvent al Liceului Pedagogic/Şcolii Postliceale Pedagogice/Colegiului Universitar de Institutori**................................., promoţia .................., conform diplomei de  ......................... nr. .........................., eliberată la data de ..........................(anexată prezentei), precum şi al Facultăţii de ......................................, Universitatea .........................................,   conform diplomei de licenţă ..................................... nr. .........................., eliberată la data de ..........................(anexată prezentei)***.

Data                                                                                                               Semnătura 
  
*  Potrivit art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.

** sau al altor şcoli echivalente
**  este necesar ca  ciclul de licenţă/diploma de licenţă să fie absolvit/obţinută până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, adică 09 februarie 2011.   

N.B.  La depunerea cererii este esenţial să se solicite număr de înregistrare (pe cel de-al doilea exemplar al cererii, care rămâne în posesia solicitantului). Refuzul unităţii de a primi cererea sau refuzul de a o înregistra reprezintă o încălcare a legii.

vineri, 23 septembrie 2011

E dreptul tău: ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământul preşcolar/primar

Art. 248 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
................................................. 
(3) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar.

Potrivit art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.  

Vezi model de cerere pentru încadrarea ca profesor învăţământ primar/preşcolar 

miercuri, 21 septembrie 2011

Criminalii statului de drept

Potrivit www.realitatea.net, Comisia de Buget a Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, un raport preliminar favorabil privind O.U.G. 71/2009, prin care termenul de plată a drepturilor câştigate în justiţie de bugetari va fi extins până în 2016, iar valoarea procentelor de returnare a banilor va fi modificată.
Astfel, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2011, se va realiza astfel: în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu, în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu, în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în anul 2015 plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
Înainte de această modificare a O.U.G. n.r 71/2009, sumele devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009 erau plătite în felul următor: în anul 2010 se plăteau 34% din valoarea titlului executoriu, în 2011- 33%, în 2012 tot 33%.
Raportul urmează a fi remis plenului pentru dezbatere şi adoptare. Camera Deputaţilor este for decizional.

E dreptul tău: dreptul la concedii fără plată

În învăţământul preuniversitar

Art. 255 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
...................................... 
(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.

Art. 279 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.

În învăţământul superior

Art. 304 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
...................................... 
(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a consiliului de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.
(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.
(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ.

marți, 20 septembrie 2011

E dreptul tău: dreptul la securitate al personalului didactic

Art. 272 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
(3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
(4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(5)Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

miercuri, 14 septembrie 2011

Instituirea prin lege a unei singure organizaţii profesionale a consilierilor juridici – o necesitate

Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa a transmis tuturor parlamentarilor constănţeni o solicitare privind acordarea sprijinului necesar modificării legii profesiei, în sensul instituirii unei organizaţii profesionale unice a consilierilor juridici.
La 8 ani de la adoptare, Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic se dovedeşte lipsită de eficienţă, fiind, în mare măsură, inaplicabilă şi nocivă pentru un corp profesional care numără peste 30 de mii de membri.
În mod cu totul nefiresc şi în totală contradicţie cu normele europene şi modul de organizare a altor profesii juridice, pentru consilierii juridici nu există în acest moment un set unitar de criterii şi standarde de exercitare a profesiei sau un cod deontologic unic.

Actuala reglementare, care permite infiinţarea a sute de organizaţii profesionale, duce la slăbirea şi la deprofesionalizarea corpului consilierilor juridici şi prejudiciază interesele statului român. Astfel, sub pretextul slabei pregătiri a consilierilor juridici şi al lipsei unor standarde profesionale unitare, foarte multe instituţii şi autorităţi publice alocă sume uriaşe pentru externalizarea serviciilor juridice, deşi beneficiază de departamente juridice şi consilieri juridici salarizaţi. Această situaţie a fost caracterizată ca fiind foarte gravă şi de Curtea de Conturi a României, într-un recent raport remis Parlamentului.
În consecinţă, Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa solicită parlamentarilor tuturor partidelor politice să sprijine demersul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România privind instituirea unei organizaţii profesionale unice a consilierilor juridici, cu atribuţii de reglementare a profesiei, în limitele legii. 
Demersul ar urma să se concretizeze într-o iniţiativă legislativă a Ministerului Justiţiei, elaborată în urma consultării organizaţiilor profesionale ale consilierilor juridici.

vineri, 9 septembrie 2011

"Băsescu se teme de manifestările străzii. Cum va fi protejat Palatul Cotroceni"


Noile reglementări propuse de MAI vor intra în vigoare la mijlocul acestei toamne. Deși sunt de așteptat proteste sindicale, acestea nu mai au forță, odată ce mișcarea sindicală a fost compromisă și divizată. Extrem de vulnerabili din cauza afacerilor personale sau familiale, liderii sindicali vor continua manevrele păguboase din anii trecuți: fragmentarea protestelor, ca să pară că nu sunt destui oameni în stradă;orientarea mitingurilor spre parlament sau guvern, astfel încât protestele să se desfășoare în piețe mari, fără impact imagologic. Astfel, liderii sindicali sunt acoperiți față de membri (am organizat proteste), dar și față de regim, căruia nu-i cauzează probleme. Puterea nu se teme de aceste proteste în sine, cât de perspectiva ca membrii de sindicat să pornească, de la aceste manifestări organizate, proteste spontane împotriva Palatului Cotroceni. Așa s-a întâmplat în septembrie 2010 cu mitingul polițiștilor.  >>> Articol complet>>> 

sâmbătă, 3 septembrie 2011

Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru statistică !

M.E.C.T.S., prin I.S.J., cere situaţia hotărârilor judecătoreşti. Nu se precizeză în ce scop, aşa cum ar fi normal.  Să sperăm că demersul nu este doar unul pur statistic.  Deşi... nu m-ar mira.  

Citez de pe forumul I.S.J. Constanţa:
În atenţia conducerii unităţii de învăţământ / contabil(sef) / secretar(sef)
Vă rugăm ca până la data de 30.08.2011 ora 17.00 să transmiteţi în mod centralizat pe centre financiar-bugetare sau unităţi cu personalitate juridică sumele neplătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul şi municipiul Constanţa, care au devenit executorii 
în perioada 01 ianuarie 2011 - 31 august 2011.

 

joi, 11 august 2011

xplorio.ro

Descopăr din întâmplare un site foarte interesant - www.xplorio.ro Pentru că e încă vacanţă, vi-l recomand cu multă căldură. Veţi găsi şi un articol despre modul în care administraţia din Alba Iulia a reuşit să reabiliteze total şi în mod uimitor (pentru România) oraşul vechi - Cetatea, printr-un partenariat public-privat. E o dovadă că se poate. Eu, unul, aşteptând să se întâmple ceva cu zona peninsulară, m-am săturat de lamentările, pretextele şi tânguielile cu care ne-a obişnuit administraţia oraşului Constanţa. 
Site-ul xplorio poate fi accesat aici

luni, 1 august 2011

Învăţământul nostru, acum 70 de ani


După anul 1900 în România au funcţionat şcolile de gospodărie rurală - aşa numitele şcoli de menaj. Un exemplu este Şcoala de Gospodărie Rurală din Budişteni, Argeş.  Potrivit site-ului Comunei Leordeni, şcoala a fost înfiinţat în anul 1904, în casele lui Constantin Simescu din comuna Glâmbocel, iar în anul 1908 a fost mutată în casele obştei „Topoloveanu“ din Budişteni (...)
Şcoala era destinată fetelor şi avea scopul să le instruiască pentru a deveni bune gospodine, pregătindu-se pentru ţesătorie, croitorie, sericicultură, menaj, dar şi pentru lucrările din grădină. 
Durata şcolii era de trei ani (clasele I, II, III), elevele fiind bursiere şi locuiau în internat. 
Din punctul de vedere al învăţământului, şcoala se subordona Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice - Direcţia Învăţământului Profesional şi Particular (...), iar din punctul de vedere al pregătirii practice, se subordona Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Arhiva primilor ani nu s-a păstrat, fiind distrusă în timpul războiului.
 Reforma învăţământului din anul 1948 a însemnat încetarea activităţii acestei şcoli.

Un document inedit, din acele vremuri - un certificat de absolvire emis în anul 1941, aparţinând bunicii pe linie paternă.
Mai multe detalii despre   Şcoala de Gospodărie Rurală din Budişteni: AICI


I

vineri, 29 iulie 2011

Nesimţiţilor ! Bestiilor ! Javrelor ordinare !

gândul.info: EL ESTE BOGDAN ŞI MOARE DE INIMĂ REA. Motivul scandalos pentru care un nou departament de cardiochirurgie zace nefolosit

"O sută de copii cu malformaţii cardiace aşteaptă să fie operaţi anul acesta în nou-înfiinţata secţie de cardiochirurgie de la Spitalul Marie Curie din Bucureşti. Deşi este gata de patru luni, ea rămâne închisă. Întinsă pe 700 de metri pătraţi şi dotată cu aparatură extrem de performantă, clinica ar putea funcţiona de mâine dacă s-ar depăşi probleme birocratice, precum angajarea personalului şi definitivarea structurii secţiei."

luni, 25 iulie 2011

Da, se poate!

Mai multe unităţi de învăţământ din Judeţul Constanţa, care au pierdut procesele cu privire la diminuarea cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă pe anul 2010, au pus deja în executare sentinţele şi au returnat membrilor de sindicat sumele reţinute. 
Aşa cum am mai spus, acest lucru este posibil pentru că O.U.G. nr. 71/2009, cu toate modificările şi completările ulterioare (O.U.G. 18/2001, O.U.G. 45/2010, O.U.G. 113/2010) se referă la hotarâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la 31 decembrie 2010. Toate sentinţele pronunţate de Tribunalul Constanţa cu privire la acordarea în cuantum integral (fără diminuarea cu 25%) a indemnizaţiei de concediu de odihnă pe anul 2010 pot fi puse în executare, fiind pronunţate dupa data de 31 decembrie 2010 şi fiind executorii de drept - aceste sentinţe nu intra sub incidenţa ordonanţelor mai sus amintite. 
Aceeşi situaţie şi în cazul altor sentinţe, vizând drepturi băneşti şi pronunţate după data de 31 decembrie 2010, inclusiv cele privind aplicarea Legii nr. 221/2008.   

joi, 21 iulie 2011

Bonjour, Boncafe !

Fetele de la Boncafe m-au făcut oaspetele lor. Postura mă onorează. Nu-i puţin lucru să împarţi prima pagină cu doctor Menci şi Dan Bitman. Bonjour, Boncafe !

marți, 19 iulie 2011

Scrisoare deschisă pentru reabilitarea Cazinoului din Constanţa

Cetatenilor Municipiului Constanta
Prefectului Constantei, Claudiu Iorga Palaz
Primarului Constantei, Radu stefan Mazare
Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu
Consilierilor locali ai Municipiului Constanta
Consilierilor judeteni ai judetului Constanta
Senatorilor si deputatilor judetului Constanta
Primului ministru al Guvernului Romaniei, Emil Boc
Ministrului Culturii, Kelemen Hunor
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea

Doamnelor si Domnilor,

In spiritul dialogului care trebuie sa caracterizeze o societate democratica va supunem atentiei campania “100 de zile pentru 100 de ani”, un proiect menit sa sustina dezbaterea asupra destinului celui mai important monument arhitectonic al orasului Constanta si unul dintre cele mai cunoscute ale Romaniei: Cazinoul din Constanta.

In esenta, “100 de zile pentru 100 de ani” propune tuturor cetatenilor care simt ca aceasta emblema este parte a constiintei noastre sa contribuie financiar, fie si cu 1 leu, ca un semn al implicarii civice in solutionarea unei probleme care nu mai sufera amanare: Reabilitarea Cazinoului din Constanta. Contributia dumneavoastra, insa, trebuie si poate sa fie mai consistenta. Daca cetatenii simpli se pot exprima simbolic, donand chiar si un singur leu, ca semn al faptului ca le pasa, persoanele care ocupa functii publice, alesi sau numiti, ca reprezentanti ai acestor cetateni, au capacitatea de a genera reactii si solutii care sa conduca la descoperirea celei mai bune cai spre redarea vietii si frumusetii acestui monument arhitectonic.

Cazinoul din Constanta este una dintre putinele cladiri celebre ale lumii construita in stilul art-nouveau si a fost ridicata in urma unui efort financiar al comunitatii locale, in constiinta careia a intrat si pe care a servit-o, inauntrul sau desfasurandu-se mii de evenimente culturale, politice si administrative. Fara sa aprofundam istoria sa, dupa ce a supravietuit celor doua razboaie mondiale, Cazinoul se afla intr-o stare avansata de degradare si are nevoie de o interventie hotarata, care sa-l vindece.

Aceasta stare de degradare este motivul pentru care municipalitatea a anuntat declansarea unei operatiuni de sondare a opiniei publice din Constanta, care ar trebui sa aleaga intre vanzarea Cazinoului si pastrarea lui in proprietatea comunitatii. Consideram ca aceasta creeaza premizele deschiderii unei dezbateri reale asupra potentialelor solutii menite sa ajute la reabilitarea cladirii emblema a orasului de la malul marii si nicidecum nu epuizeaza dialogul. Chiar daca o vanzare a Cazinoului catre un potential investitor pare cea mai eficienta mutare din punct de vedere economic, trebuie luate in considerare si alte posibilitati.

Armonia unei comunitati se bazeaza tocmai pe modul in care aceasta intelege sa identifice si sa rezolve problemele fiecarei categorii de cetateni. Asa cum comunitatea consimte sa-si ajute cetatenii varstnici sau bolnavi, prin programe sociale administrate de autoritatile locale, asa cum comunitatea consimte sa investeasca in viitor, prin programe destinate tinerilor, tot asa comunitatea trebuie sa-si respecte istoria, demnitatea si sa-si apere prestigiul.

Primele semnale sosite dupa lansarea campaniei “100 de zile pentru 100 de ani” sunt incurajatoare, participarea presei in sprijinirea dezbaterii fiind un important pas inainte. Este demn de consemnat ca jurnalistii au aratat verticalitate si implicare, au semnalat ca o problema a comunitatii poate fi pusa in discutia publica, dezbracata fiind de haina politicului si a adversitatilor de orice sorginte.

In ultimii ani, este, poate, primul moment care cere cumpatare si cumpanire, dezbatere si analizarea solutiilor, fiindca in final, pe baza acestora, cei care vor alege calea de urmat, liderii comunitatii, trebuie sa dovedeasca eficienta, viziune si consens, apartenenta la planurile pe termen lung ale comunitatii pe care, vremelnic, o slujesc si conduc.

Pentru salvarea Cazinoului din Constanta si asezarea lui pe un drum macar la fel de lung ca si cel pe care deja l-a strabatut timp de un secol, e nevoie de implicare si dezbatere, la care va invitam sa participati. Noi nu cautam vinovati, ci solutii!

Cu deosebita consideratie,
Ovidiu Cupsa – Mananager de proiect
Asociatia Absolventilor din Universitatea Maritima Constanta”

sursa: constanteanul.com 

miercuri, 13 iulie 2011

Procurorul general consideră corectă reţinerea a 25% din indemnizaţia de concediu de odihnă

În cadrul recursului în interesul legii pe care l-a formulat în data de 6 iulie 2011, Procurorul General al României consideră  ca fiind corectă reţinerea a 25% din indemnizaţia de concediu de odihnă aferent anului şcolar 2009-2010.  
În mod cu totul surprinzător, Laura Codruţa Kövesi apreciază că în considerarea caracterului special al dispoziţiilor normative care reglementau algoritmul pentru determinarea indemnizaţiei de concediu, pentru concediul de odihnă aferent anului şcolar 2009-2010, a principiului neretroactivităţii legii, precum şi faţă de faptul că această indemnizaţie devine certă pe măsura efectuării concediului, considerăm că şi acestor drepturi, atunci când sunt aferente concediului legal de odihnă efectuat după intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010, le sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (1) din acest act normativ, ca urmare a diminuării cu 25 % a salariilor brute ce reprezintă baza de calcul.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca rescursul în interesul legii în termen de cel mult 3 luni de la data sesizării. 
Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării în Monitorul Oficial al României.   

marți, 12 iulie 2011

Împotriva vânzării simbolului Constanţei !

Sondaj de doi bani iniţiat de Primăria Constanţa, pe site-ul oficial, în legatură cu soarta Cazinoului, cu răspunsuri induse şi scopul evident de a ridica pensionarii "pachetangii" în capul constănţenilor cu ceva minte. Încercare grosolană de manipulare ! 
Deşi nu am nicio garanţie că rezultatele sondajului vor fi cele reale,  am ales, evident, varianta păstrării şi reparării de către Primărie. Dar asta nu înseamnă că aş crede o iotă din minciuna asta neruşinată şi ordinară cum că, astfel, s-ar lua pâinea de la gura pensionarilor şi asfaltul de sub picioarele constanţenilor.  
Cazinoul trebuie reabilitat pe banii oraşului, pentru a aduce, ulterior, bani oraşului - mult mai mult decât 10 milioane de euro.


Iată parodia de chestionar de pe site-ul Primăriei Constanţa:

Alege UNA din variantele de mai jos:

Q.1. Se poate vinde, pentru a fi renovat si introdus in circuitul mondial de cazinouri, de catre un investitor privat

SAU

Q.2. Poate fi pastrat, si reparat de Primarie cu 10 milioane de euro, ceea ce ar putea insemna 5 ani de pachete pentru batrani sau un an de asfaltare strazi si trotuare
ORI

Q.3. Poate fi conservat, fara investitii mari, cu riscul de a se degrada iremediabil

marți, 5 iulie 2011

Demisia de onoare pentru repetarea examenului la Ostrov !

Dincolo de tot tam-tam-ul care s-a făcut îm mass-media, dincolo de discuţiile pro şi contra despre relevanţa modului în care s-a desfăşurat examenul de bacalaureat de anul acesta, ceea ce s-a întâmplat la Grupul Şcolar din Ostrov - repetarea examenului la matematică în interval de câteva ore din cauza încurcării subiectelor - n-ar trebui să rămână fără urmări. 
Este evident că reluarea examenului s-a făcut în mod nelegal şi cu încălcarea oricăror principii psihopedagogice, dar s-a făcut, cel mai probabil, cu avizul I.S.J. Constanţa. Mă îndoiesc profund că membrii comisiei de bacalaureat din liceu au hotârât de capul lor repetarea examenului. 
În aceste condiţii, cred că demisia de onoare a întregii echipe din I.S.J. Constanţa, care a coordonat desfăşurarea examenului de bacalaureat, este un gest firesc şi necesar.  

De acord cu CTP

Cristian Tudor Popescu, Gândul, 5 iul 2011

,,După părerea mea, există două categorii principale printre cei care au picat bacul. În primul rând e vorba de cei care n-au vrut să înveţe, considerând că ei nu sunt "fraieri", şi că se vor descurca într-un fel. Pentru aceştia nu cred că se poate face nimic nici în sesiunea a doua. Supravegherea examenelor trebuie menţinută, gradul de accesibilitate al subiectelor poate fi acelaşi, iar dacă îşi vor petrece vara distrându-se, atunci, din toamnă, îşi vor căuta un loc de muncă, nu e nicio tragedie - nu luăm în discuţie cazul părinţilor inconştienţi care or să-i ţină acasă în continuare. Unii se vor descurca şi fără diploma de bac, alţii nu, şi atunci poate că se vor decide, în fine, să înveţe. Cea de-a doua categorie o reprezintă elevii capabili într-un anume domeniu, care ştiu deja ce vor face şi pentru care bacul e o pierdere de timp.
În cazul unui tânăr bun la informatică, dorind să lucreze în acest sector, nuvelele lui Slavici sau filosofia lui Blaga sunt chinuri inutile. La fel cum pentru cine se îndreaptă hotărât spre o disciplină umanistă, algebra de grup, inel, corp, integrala sau limitele de şiruri sunt pedepse considerate nemeritate.
Specializarea este o caracteristică a pieţei muncii de azi - nu o agreez, mă mărginesc să o constat. Pentru aceşti tineri, e în mod evident necesară o regândire nu numai a examenului de bacalaureat, dar şi a întregii programe a claselor XI - XII. Există, fireşte, tabuuri şi cutume greu de clintit, dar, dacă ne amintim că limba latină a fost cândva o materie de bază în liceu, pentru ca azi să fie aproape uitată? - ceea ce, din punctul meu de vedere, de culturist generalist, nu e neapărat bine, dar aşa merge viaţa." >>> Articol complet

luni, 4 iulie 2011

Am semnat

Motto: Excelenţă, excelaţi în minciună, nedreptate, neruşine, incultură, derizoriu, prefăcătorie, mahalagism, vulgaritate, ipocrizie, fariseism, prefăcătorie, duplicitate, viclenie.
Sorin Ilieşiu 

joi, 30 iunie 2011

Ministrul Sănătăţii pregăteşte aplicarea hotărârilor judecătoreşti. Colegul său de gen neutru, Funeriu, se mai gândeşte mult?

Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a emis Ordinul nr. 883 din 31 mai 2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
Dacă tot se declară de bună-credinţă, Funeriu ar trebui să-i urmeze exemplul !


ORDIN nr. 883 din 31 mai 2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.273 din 31 mai 2011 al Direcţiei generale economice,
pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
Art. 1
Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.
Art. 2
Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.
Art. 3
Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţă.
Art. 4
Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţă vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013 şi 2014 şi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătăţii.
Art. 5
Prevederile prezentului ordin se aplică de către toate structurile subordonate Ministerului Sănătăţii ale căror conducători au calitatea de ordonator de credite.
Art. 6
(1)În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, denumită în continuare data publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţarea.
(2)În termen de 17 zile lucrătoare de la data publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(3)În termen de 25 de zile lucrătoare de la data publicării, Direcţia generală economică va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţare, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru proiectul de buget.
Art. 7
În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţă, propunerile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar în anul 2012, respectiv 2013.
Art. 8
(1)Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii.
(2)Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.
Art. 9
Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din cadrul Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 397 din data de 7 iunie 2011