De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 30 iunie 2011

Ministrul Sănătăţii pregăteşte aplicarea hotărârilor judecătoreşti. Colegul său de gen neutru, Funeriu, se mai gândeşte mult?

Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a emis Ordinul nr. 883 din 31 mai 2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
Dacă tot se declară de bună-credinţă, Funeriu ar trebui să-i urmeze exemplul !


ORDIN nr. 883 din 31 mai 2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.273 din 31 mai 2011 al Direcţiei generale economice,
pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
Art. 1
Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.
Art. 2
Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.
Art. 3
Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2010, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţă.
Art. 4
Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţă vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013 şi 2014 şi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătăţii.
Art. 5
Prevederile prezentului ordin se aplică de către toate structurile subordonate Ministerului Sănătăţii ale căror conducători au calitatea de ordonator de credite.
Art. 6
(1)În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, denumită în continuare data publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţarea.
(2)În termen de 17 zile lucrătoare de la data publicării, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(3)În termen de 25 de zile lucrătoare de la data publicării, Direcţia generală economică va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţare, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru proiectul de buget.
Art. 7
În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţă, propunerile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar în anul 2012, respectiv 2013.
Art. 8
(1)Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii.
(2)Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.
Art. 9
Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din cadrul Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 397 din data de 7 iunie 2011