De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 16 februarie 2015

Formularul certificatului medical pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitarOrdinul nr. 147 din 12 februarie 2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

În temeiul art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă utilizarea ca formular specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control în învăţământul preuniversitar a modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi din cadrul Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Sorin Mihai Cîmpeanu
p. Ministrul sănătăţii,
Dorel Săndesc,
secretar de stat
ANEXĂ:
- Model -
Judeţul .....................

Localitatea ........................
Unitatea sanitară ....................
CERTIFICAT MEDICAL Nr. ..................
anul .............. luna .............. ziua .................
În baza referatului Dr. ................ numele şi prenumele ........
în calitate de ...........................
Se certifică de noi că: ........... numele şi prenumele ........
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
în vârstă de ............ ani; sexul M/F,
Domiciliat în: jud./sect. ................... loc. ..........................
str. ..................................................... nr. ..................... cu
B.I./C.I. seria ............ nr. ........ având ocupaţia de:
............................................................
la ...........................................................
Este suferind de:
.......................................................................................
S-a eliberat prezentul spre a-i servi la: .......................................................................................
L.S.
Medic director,
...........................
17.5; A5

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 114 din data de 12 februarie 2015