De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 23 iulie 2015

Acordarea unei zile libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului - norme metodologice

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului - aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 576 din 15 iulie 2015

Art. 1
(1)Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.
(2)Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.
(3)Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataşează o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

Art. 2
Vizita la medic prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

Art. 3
(1)După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical.
(2)Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2.
(3)În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.

Art. 4
Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adeverinţei prevăzute la art. 3 alin. (2), eliberată de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-

ANEXA nr. 1: CERERE
                                                                    CERERE
Subsemnatul/Subsemnata, ....................., angajat/ă în cadrul ........................., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ................, născut/născuţi la ........................., vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/două zile libere, în data de ......................, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
Ataşez prezentei cereri declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că celălalt părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ............. (se completează cu numele şi prenumele părintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita în cursul acestui an calendaristic.
Data ................                                                               Semnătura ..................
   

ANEXA nr. 2: ADEVERINŢĂ
Judeţul ....................
Localitatea .......................
Cabinet medic de familie ...................
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se adevereşte că: dna/dl. ........................, cu domiciliul în: judeţul ...................... localitatea .................., str. .......... nr. ..............., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ............................ născut/născuţi la data de ..........................., a efectuat în data de ...................... controlul medical al stării de sănătate a acestuia/acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: .....................
Data eliberării:
Anul ......... luna ........ ziua ..............                           Semnătura şi parafa medicului,
                                                                                                      L.S. ...................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 542 din data de 21 iulie 2015