De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 23 decembrie 2016

Oficial: majorări salariale în învățământ

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 1, după alineatul (14) al articolului 31 se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(112), cu următorul cuprins:

"(15) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.
(16) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii' specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.
(17) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (16) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(18) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
(19) Prevederile alin. (15)-(16) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (16) şi (18) se menţin în plată salariile de bază avute.
(111) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
(112) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (111) se face prin ordin al ministrului transporturilor."
2.La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii."
3.La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 32
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."
4.La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:

"(63) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (62)."
5.La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"
6.La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 33 se introduc cinci noi litere, literele e)-i), cu următorul cuprins:

"e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogica pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogici aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi -15%.
g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;
h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;
i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
7.La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:"
8.La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016."
9.La articolul I punctul 1, alineatele (11) şi (12) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere, precum şi cei de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora."
10.La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 34 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare."
11.La articolul I punctul 1, articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 35
În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."
12.La articolul 1 punctul 1, după alineatul (4) al articolului 36 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

"(5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare."
13.La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

"6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
14.După articolul I se introduc două noi articole, articolele I1 şi I2, cu următorul cuprins:

"- Art. I1
Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
- Art. I2
În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege."
15.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.
16.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.
VEZI ANEXELE 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1028 din data de 21 decembrie 2016