De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 20 decembrie 2016

Hotărârea nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016

 
HOTĂRÂRE nr. 935 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2
Normele metodologice de aplicare prevăzute la art. 1 se aplică personalului didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic auxiliar de conducere din învăţământul de stat.
-****-

ANEXA nr. 1:
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;"
2.Articolul 1 alineatul (4) se completează şi va avea următorul cuprins:
"(4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se adaugă elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. f), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare."
3.Articolul 2 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim."
4.Articolul 2 alineatul (3) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care drepturile salariale stabilite utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât drepturile salariale aferente lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, se păstrează acestea din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se adaugă elementele salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare."
5.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
6.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Reîncadrarea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 4 b) sau cu salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
7.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) În învăţământul superior/universitar, prin vechime în învăţământ se înţelege perioada în care salariatul a desfăşurat cu contract individual de muncă activitate în învăţământ şi cercetare, precum şi în alte sectoare de activitate, în specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.
(2) În învăţământul preuniversitar, prin vechime în învăţământ se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, unitate conexă învăţământului preuniversitar ori într-un inspectorat şcolar, indiferent de perioadele când vechimea a fost realizată. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.
(3) Constituie vechime în învăţământ activitatea desfăşurată de profesorii sau maiştrii instructori în perioada 1984-1990, cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.
(4) Constituie vechime în învăţământ şi perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate.
(5) Nu constituie vechime în învăţământ perioadele în care personalul didactic de predare s-a aflat în concediu fără plată.
(6) Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ faţă de vechimea în învăţământ avută anterior, de drept, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens."
8.Articolul 9 se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază numai la funcţia de bază de o indemnizaţie de concediu de odihnă, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă."
9.La articolul 10 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;"
10.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.
(2) La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3) Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, respectiv în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).
(4) În situaţia în care drepturile salariale stabilite utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât drepturile salariale aferente lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, se păstrează acestea din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."
11.La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(2) Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu salariul de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
12.La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi se completează având următorul cuprins:
"(2) Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din unitatea/ instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o altă unitate/instituţie de învăţământ similară."
13.La articolul 17, alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:
"(3) La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea neîntreruptă în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar."
14.Articolul 18 se completează cu alineatul (2) şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază numai la funcţia de bază de o indemnizaţie de concediu de odihnă, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă."
15.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţeleg toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate."
16.La articolul 21 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea, calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 3 din , cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"
17.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază aferent lunii noiembrie 2017, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
18.La articolul 28 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea, calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"
19.La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii noiembrie 2017, fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii cu menţionarea salariului de bază avut, dacă sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a acestuia."
Art. II
Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care în urma aplicării prevederilor din anexa nr. 4a a trecut de pe funcţiile de contabil-şef sau de secretar-şef pe funcţiile de execuţie, beneficiază de drepturile salariale avute la funcţiile de conducere la data de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile.
Art. III
Anexele nr. 4 a) şi 4 b) la Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 se înlocuiesc cu anexele nr. 4 a) şi 4 b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.