De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 10 ianuarie 2012

Priorităţile lui Funeriu

Ministerul Educaţiei are şi priorităţi majore: Ordinul nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.


În baza prevederilor art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular din sistemul naţional de învăţământ vor avea denumiri în conformitate cu prevederile procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.
Art. 4
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

ANEXĂ:

PROCEDURA din 13 decembrie 2011 de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentei proceduri.
(2)Prin denumirea unei unităţi de învăţământ se înţelege textul complet în care sunt conţinute date relevante referitoare la funcţionarea unităţii de învăţământ respective:
a)numele, titulatura/nr. atribuit;
b)tipul unităţii de învăţământ, respectiv nivelul de învăţământ pentru care este emisă denumirea;
c)nivelul/nivelurile de învăţământ şcolarizate în unitatea de învăţământ;
d)localitatea;
e)adresa completă.
Art. 2
Denumirea unităţii de învăţământ trebuie să reflecte nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă.
Art. 3
Atribuirea denumirii se realizează ca urmare a:
a)înfiinţării unei unităţi de învăţământ;
b)autorizării de funcţionare provizorie/acreditării pe un nivel de învăţământ superior celor pe care unitatea de învăţământ şcolarizează;
c)ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditării unei unităţi de învăţământ pentru nivelul cel mai înalt pe care unitatea de învăţământ şcolarizează;
d)fuziunii sau scindării unităţilor de învăţământ, în condiţiile legii.
Art. 4
Începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular vor avea denumirile următoare:
a)unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie:
(i)creşă;
(ii)grădiniţă cu program normal/cu program prelungit/cu program săptămânal;
(iii)centru de zi;
b)unităţile de învăţământ pentru învăţământul primar:
- şcoală primară;
c)unităţile de învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial:
- şcoală gimnazială;
d)unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:
(i)liceu teoretic;
(ii)liceu vocaţional;
(iii)liceu cu program sportiv;
(iv)club sportiv şcolar;
(v)liceu tehnologic;
e)colegiu/colegiu naţional - unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu naţional îşi păstrează denumirea în forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea:
f)unităţile de învăţământ pentru nivelul postliceal:
- şcoală postliceală;
g)unităţile de învăţământ pentru învăţământul profesional:
- şcoală profesională;
h)unităţile de învăţământ pentru învăţământul de artă:
- şcoală de artă;
i)unităţile de învăţământ pentru învăţământul special:
- şcoală pentru copii cu deficienţe.
Art. 5
Procedura de atribuire a unui nume unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se realizează după cum urmează:
a)pe parcursul anului şcolar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte propunerea privind denumirea unităţii de învăţământ începând cu anul şcolar următor şi înaintează solicitarea, însoţită de fundamentarea necesară, spre aprobare, administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b)atribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular se realizează de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru unităţile de învăţământ din raza lor teritorială;
c)pentru unităţile de învăţământ liceal special şi postliceal special atribuirea de denumire se realizează prin hotărâre de către consiliile judeţene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
d)atribuirea de denumiri de către instituţiile menţionate se va realiza şi cu respectarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ de stat şi particular se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale anterior solicitării avizului conform al inspectoratului şcolar privind organizarea reţelei şcolare.
Art. 7
Modificările denumirilor unităţilor de învăţământ special liceal şi special postliceal se realizează de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale municipiului Bucureşti, anterior solicitării avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aceste unităţi de învăţământ.
Art. 8
Atribuirea de denumiri pentru şcolile postliceale se face numai în situaţiile în care unităţile de învăţământ respective şcolarizează doar pe nivelul de învăţământ postliceal.
Art. 9
Unităţile de învăţământ preuniversitar care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit statutul/denumirea de "colegiu"/"colegiu naţional" îşi păstrează acest/această statut/denumire, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.
Art. 10
Textul complet al denumirii va constitui elementul de identificare publică a unităţii de învăţământ, dar şi în bazele de date privind reţeaua şcolară, constituite la nivel local, judeţean sau naţional.
Art. 11
Atribuirea de denumiri unităţilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se realizează de către ministerele interesate şi de alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prin norme interne, corelate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile prezentei proceduri.
CAPITOLUL II: Atribuirea denumirii unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică
Art. 12
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică are următoarele elemente definitorii:
a)act de înfiinţare/funcţionare;
b)cod de identitate fiscală eliberat de autoritatea fiscală pe baza actului de înfiinţare/funcţionare al unităţii de învăţământ respective;
c)sigiliu/ştampilă;
d)cont în Trezoreria Statului.
Art. 13
În alcătuirea textului denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar se introduc următoarele prescurtări şi abrevieri, denumite coduri:
1.educaţie timpurie: Ed T;
a)nivel antepreşcolar: APRE;
b)nivel preşcolar: PRE;
2.nivel primar: PRI;
3.nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM;
4.nivel secundar superior sau nivel liceal: LIC;
a)liceu, filieră teoretică - liceul teoretic: LIC TEO;
b)liceu, filieră vocaţională - liceul vocaţional: LIC VOC;
c)liceu, filieră tehnologică - liceul tehnologic: LIC TEH;
5.învăţământ profesional: PROF;
6.învăţământ postliceal: POS;
7.învăţământ de artă: AR;
8.învăţământ sportiv: SP;
9.învăţământ special: SPE;
10.învăţământ special integrat: SPEI;
11.colegiu: COL;
12.colegiu naţional: COL NAT;
Art. 14
Codurile prevăzute la art. 13 vor fi utilizate în alcătuirea textului hotărârii autorităţii administraţiei publice locale/consiliului judeţean/consiliilor locale ale municipiului Bucureşti privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ, pentru menţionarea explicită a nivelurilor/formelor de învăţământ şcolarizate de către unitatea respectivă.
Art. 15
Modelele privind denumirile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 16
Modelele de alcătuire a siglei/firmei unităţii de învăţământ sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
CAPITOLUL III: Atribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate)
Art. 17
Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică, denumită structură şcolară arondată (AR), este subordonată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică (PJ), reprezentând una dintre locaţiile în care şcoala coordonatoare îşi desfăşoară activitatea pe unul sau mai multe niveluri de învăţământ.
Art. 18
Atribuirea de denumire pentru o structură arondată se face în situaţia reorganizării reţelei şcolare, extinderii/restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ cu PJ.
Art. 19
Atribuirea de denumire se face prin hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ coordonatoare, cu aprobarea administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind atribuirea de denumiri pentru instituţiile publice.
Art. 20
Denumirea unei structuri arondate va conţine în prima casetă denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică la care este arondată structura respectivă.
Art. 21
Modelele privind atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ fără personalitate juridică sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.