De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 17 august 2012

Model plangere ITM-acordare compensare concediu - plata cu ora

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ...................................

Domnului Inspector ŞefDomnule Inspector Şef,


Subsemnatul ......................................, domiciliat în ............................................, legitimat cu B.I./C.I. seria .... nr. ............., vă sesizez următoarele:

Am fost salariat în cadrul unităţii de învăţământ............................., în perioada............................... în funcţia de.........................., în regim plata cu ora, având încheiat contract individual de muncă. 

În conformitate cu dispoziţile art. 10-16 din Codul muncii -republicat şi adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 15.553/1311/08.11.2011, pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă pe perioadă determinată (după caz, cu timp parţial).

În consecinţă, ca orice salariat, persoanele în cauză beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.
Pentru salariaţii la plata cu ora care nu au efectuat concediul de odihnă înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii – republicat: compensarea în bani (compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).

Ţinând cont de acesete dispoziţii legale, la încetarea contractului individual de muncă am solicitat unităţii de învăţământ angajatoare compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, conform cererii înregistrate cu nr. ....../.........2012.

Cu toate acestea, unitatea de învăţământ refuză în mod nejustificat acordarea acestui drept recunoscut de lege şi contractul individual de muncă.
Precizez că nu m-am aflat în situaţia cadrelor didactice care au deja încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă şi care prestează activităţi care exced normei didactice, fiind remunerate pentru acestea în regim de plata cu ora. 

În consecinţă, vă rog să dispuneţi măsurile legale faţă de unitatea de învăţământ angajatoare, în vederea acordării compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat.
Data                                                                                                                Semnătura

Domnului Inspector Şef al ITM ..........................