De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 1 septembrie 2016

Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar, începând cu luna august 2016Normele metodologice din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare - aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea

CAPITOLUL I: Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

Art. 1
(1)Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.
(2)Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, după cum urmează:
a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c)indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar, profesori pentru învăţământul preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% la salariul de bază sau, după caz, asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);
d)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c);
e)suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, pentru personalul didactic de predare care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;
f)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
(3)În situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.
(4)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 2
(1)Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d) şi e), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare. În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).
(3)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a) la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 3
(1)Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor, sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1 pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 1 pentru funcţiile didactice de conducere îndrumare şi control, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(2)Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare se menţionează salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (1) alin. 1, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3)Pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control se menţionează salariul de bază din anexa nr. 4 b) sau salariul de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. (2) alin. 2, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(4)Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
Art. 4
Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.
Art. 5
Pentru funcţiile de profesor pentru învăţământ preşcolar şi de profesor pentru învăţământ primar se au în vedere, începând cu luna august 2016, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2, iar de la data de 1 decembrie 2017, cuantumurile salariilor de bază pentru funcţia de profesor cu studii superioare prevăzute în anexa nr. 2 pct. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial, indemnizaţia aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.
(2)Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenţie şi care îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfăşura activitate de dirigenţie doar în executarea unui singur contract individual de muncă.
Art. 7
(1)Salarizarea personalului didactic nou angajat în funcţii, grade didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f). În situaţii de excepţie, prevăzute de metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobate prin ordin al ministrului, în care personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar îndeplineşte şi funcţia de diriginte, acesta beneficiază, la salariul de bază prevăzut la alin. (1), şi de indemnizaţia prevăzută de art. 1 alin. (2) lit. c).
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar.
Art. 8
(1)Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.
(2)Personalul didactic de predare titular sau suplinitor care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de drepturile salariale de la funcţia didactică de predare. Personalul didactic asociat sau pensionat care efectuează, în afara funcţiei de bază, o normă întreagă beneficiază de salariul de bază cuvenit cadrului didactic cu aceleaşi condiţii de studii, grad didactic, vechime în învăţământ, de compensaţia aferentă titlului ştiinţific de doctor şi de indemnizaţia pentru localităţi izolate.
(3)Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit compensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. Dispoziţiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea tarifului orar pentru activitatea desfăşurată în sistem de plată cu ora.
(4)Personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi personalul didactic din corpul profesorilor mentori, care beneficiază de o reducerea a normei didactice cu două ore săptămânal, poate presta activitate şi în sistem de plată cu ora, după efectuarea normei complete, la tarifele orare de la alin. (5).
(5)Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (3) la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;
d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână;
e)1/80 pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori învăţământ primar;
f)1/100 pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
Art. 9
Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 267 şi 269 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Stabilirea drepturilor salariale începând cu luna august 2016 pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
Art. 10
(1)Personalul didactic auxiliar de execuţie din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.
(2)Personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:
a)indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special şi cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;
d)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, care se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a)-c);
e)suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor pentru personalul didactic auxiliar care deţine acest titlu ştiinţific, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul şi nu a beneficiat de această sumă compensatorie; cuantumul sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor se stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară;
f)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
(3)În situaţia în care persoana nu a beneficiat de elementele sistemului de salarizare prevăzute la alin. (2) lit. f) în anul şcolar 2015-2016, dar îşi desfăşoară activitatea în condiţiile care permit acordarea acestor drepturi, beneficiază de un cuantum brut al acestor elemente ale sistemului de salarizare egal cu cel acordat pentru funcţii similare din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz, dintr-o unitate/instituţie similară.
(4)Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic auxiliar cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ; reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe funcţie didactică de predare sau pe funcţii echivalate din unităţile de învăţământ preuniversitar.
(5)Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.
(6)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 11
(1)Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim.
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3)Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti care nu se regăsesc în anexa nr. 4 a), respectiv în anexa nr. 4 b), stabilirea drepturilor salariate se face utilizând salariul de bază al funcţiei didactice de execuţie pe care o ocupă persoana, prevăzut în anexa nr. 3 pct. 2, începând cu luna august 2016, respectiv în anexa 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 1 decembrie 2017, la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut şi se adaugă drepturile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-e).
(4)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 4 a), la care se adaugă drepturile de la art. 10 alin. (2) lit. a)-e), respectiv drepturile salariale de la alin. (3), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 12
(1)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu luna august 2016, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexelor sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(2)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar, începând cu data de 1 decembrie 2017, se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu salariul de bază prevăzut în anexa nr. 4 b) sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut cu elementele prevăzute la art. 11 alin. (1) pentru funcţiile de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere, pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
Art. 13
(1)Promovarea personalului didactic auxiliar de execuţie în cadrul funcţiei didactice auxiliare pe alt nivel de studii sau pe alt grad/treaptă profesională se face conform prevederilor Legii-cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010.
(2)Trecerea personalului didactic auxiliar de execuţie într-o gradaţie superioară se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea necesară în muncă, respectiv la împlinirea a 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi 20 de ani de vechime în muncă.
(3)Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 10. alin. (1) şi (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 14
(1)Salarizarea personalului didactic auxiliar nou, angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din unitate/instituţie, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.
(2)În situaţiile în care în unitatea/instituţia de învăţământ nu există funcţie similară în plată, salarizarea se face la nivelul unei funcţii similare într-o unitate/instituţie de învăţământ similară, la salariul de bază adăugându-se, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f).
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul preuniversitar.
Art. 15
(1)Personalul didactic auxiliar pensionat poate fi angajat prin concurs pe durată determinată de maximum 36 de luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul didactic auxiliar pensionat angajat beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară într-o altă unitate/instituţie de învăţământ.
Art. 16
(1)În conformitate cu pct. 4 din nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din unităţile de învăţământ special şi special integrat care nu se regăseşte în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază începând cu luna august 2016 şi de drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 17
(1)Reîncadrarea începând cu luna august 2016 pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază cuvenit conform anexei nr. 3 pct. 2. În această situaţie este obligatorie încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, era încadrată pe funcţia de îngrijitor şi desfăşura efectiv activitate la grupa de preşcolari, prin care se modifică funcţia şi felul muncii, precum şi modificarea corespunzătoare a fişei postului.
(2)Reîncadrarea pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(3)La salariile de bază stabilite conform alin. (1) sau (2) se adaugă, în cazul personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţia didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, drepturile salariale prevăzute la art. 10 alin. (2) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, luând în considerare vechimea în învăţământ realizată în baza unui contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, înainte de reîncadrarea pe funcţia de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar.
Art. 18
Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL III: Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din învăţământul superior/universitar
Art. 19
(1)Aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va face pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi didactic de conducere, care nu are salariul de bază la nivelul maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate, studiilor, tranşei de vechime în învăţământ, vechimii neîntrerupte în învăţământ, vechimii în funcţie sau în specialitate şi gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă, din instituţia de învăţământ superior/universitar respectivă, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Prin aceleaşi condiţii se înţelege toate elementele enumerate mai sus, precum şi criteriile de performanţă sau realizările în baza cărora cadrele didactice, didactice auxiliare şi didactice de conducere care au obţinut salarii de încadrare între limita minimă şi cea maximă a funcţiei didactice ocupate.
(2)Nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcţiei didactice ocupate se stabileşte respectând aceleaşi criterii care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim şi maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensaţii tranzitorii, cu excepţia sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 20
Salariile de bază pentru toate funcţiile din învăţământul superior/universitar prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa nr. 2 şi anexa nr. 3, pot fi majorate cu până la 70%, faţă de nivelul minim. Această majorare cu până la 70% este stabilită anual de către Consiliul de administraţie, pe baza criteriilor aprobate de Senatul universitar, în limita resurselor financiare.
Art. 21
(1)Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 2, având în vedere încadrarea pe funcţia didactică de predare, tranşa de vechime în învăţământ, vechimea neîntreruptă în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.
(2)Personalul didactic de predare din învăţământul superior/universitar beneficiază, începând cu luna august 2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege şi de drepturile salariale prevăzute la alin. (4) al art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
b)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a);
c)suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic de predare îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
d)alte elemente ale sistemului de salarizare: spor pentru conducătorii de doctorat, spor pentru condiţii de muncă aflat în plată, suma acordată din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% şi alte sporuri prevăzute de lege, se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie didactică de predare, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, până la 31 decembrie 2016.
(3)Anual, se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(4)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, conform alin. (1), la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016 calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 22
(1)Începând cu luna august 2016 salariile de bază pentru personalul didactic de conducere din învăţământul superior/universitar se stabilesc utilizând salariile din anexa nr. 2 pct. 1, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei de execuţie, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, cu respectarea prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016 conform alin. (1) şi alin. (2) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 23
(1)Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu luna august 2016 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază stabilit conform celor de mai sus sau cu menţionarea salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale din luna iulie 2016.
(2)Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere din învăţământul superior/universitar începând cu data de 1 decembrie 2017 se face prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază prevăzut în anexa nr. 2 pct. 4, respectiv pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a salariului de bază refăcut cu elementele prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru funcţiile didactice de predare, respectiv cu elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) pentru funcţiile didactice de conducere, în cazurile în care se păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016.
(3)Reîncadrarea personalului didactic de predare şi conducere se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
(4)La aceste sume se adaugă alte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d) în cuantumul stabilit pentru anul universitar 2015-2016, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 24
Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ necesară.
Art. 25
(1)Salarizarea personalului didactic de predare nou-angajat în funcţii didactice, tranşe de vechime în învăţământ, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(2)În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază şi al celorlalte elemente, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice de conducere, din învăţământul superior.
Art. 26
(1)Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate didactică pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, pe posturi didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii.
(2)Personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat, inclusiv personalul didactic de predare pensionat, poate desfăşura activitate în sistem de plată cu ora pe posturile didactice de predare vacante, temporar vacante sau rezervate.
(3)Tarifele pentru orele didactice prestate în sistem de plată cu ora se stabilesc de consiliile de administraţie ale universităţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia didactică de predare vacantă, temporar vacantă sau rezervată.
Art. 27
Pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul superior/universitar acordarea concediului de odihnă şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă se face potrivit prevederilor art. 304 alin. (13) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 28
(1)Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/treptei profesionale şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii. La funcţiile didactice auxiliare la care unele grade/trepte profesionale nu se regăsesc în anexă, reîncadrarea se va face pe aceeaşi funcţie didactică auxiliară la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară celui/celei de debutant din anexa nr. 3 pct. 2, cu respectarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă.
(2)Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 şi de alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:
a)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
b)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază sau asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu gradaţia de merit, pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de peste 10 ani în învăţământ;
c)sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016, se adaugă la cuantumul salariului de bază cumulat cu drepturile salariale prevăzute la lit. a)-b);
d)suma compensatorie pentru titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul în care personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea - calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili la nivel similar în plată pentru aceeaşi funcţie didactică auxiliară, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă. În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul compensaţiei se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
e)alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30%, spor pentru control financiar preventiv şi alte sporuri prevăzute de lege - se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar cu cel ce se acordă pentru anul universitar 2015-2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, până la 31 decembrie 2016.
(3)Anual se pot stabili noi cuantumuri ale salariilor diferenţiate, plătite din venituri proprii, prin aplicarea procentului de până la 30% la salariul de bază, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din cap. I lit. B din anexa nr. 2 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(4)Prin vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi în calitate de personal de cercetare-dezvoltare, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar cu contract individual de muncă/act administrativ de numire, într-o unitate sau instituţie din sistemul naţional de învăţământ, în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice/inspectorat şcolar, ori într-o unitate/instituţie care face parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Reprezintă vechime neîntreruptă şi perioada în care personalul didactic auxiliar a fost încadrat pe o funcţie echivalată din unităţile de învăţământ superior/universitar.
(5)Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea celor 10 ani neîntrerupţi în învăţământ. Constituie vechime neîntreruptă în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors în învăţământ.
(6)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2, la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(7)Pentru personalul didactic auxiliar de execuţie din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior/universitar, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
(8)Personalul prevăzut la alin. (7) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, nivel de studii, grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(9)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (7), utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la alin. (2) lit. b)-d) sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, calculat potrivit reglementărilor în vigoare la acea dată, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (8), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 29
(1)Personalul didactic auxiliar de conducere din învăţământul superior/universitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului/ treptei profesionale, indemnizaţia de conducere şi sporul de vechime în muncă calculat la nivel maxim, conform gradului stabilit la art. 22 alin. (1).
(2)La aceste salarii de bază se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d) în măsura în care persoana îndeplineşte condiţiile de acordare.
(3)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 la care se adaugă drepturile de la art. 28 alin. (2) lit. a)-d), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(4)Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, stabilirea drepturilor salariale se face utilizând salariile de bază ale funcţiei didactice auxiliare de execuţie prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2 la care se calculează indemnizaţia de conducere în procentul avut. Drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) se calculează la suma salariului de bază cu indemnizaţia de conducere, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare. La acest salariu se adaugă cuantumul compensaţiilor tranzitorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. c), d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(5)Personalul prevăzut la alin. (4) beneficiază în afara salariului de bază de alte elemente ale sistemului de salarizare - spor pentru condiţii de muncă de care a beneficiat salariatul în condiţiile legii, spor pentru control financiar preventiv care se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă în luna iulie 2016, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(6)În situaţia în care drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, pentru personalul de la alin. (4), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la alin. (5), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
Art. 30
(1)Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:
a)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior/universitar prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 3 pct. 2, respectiv pct. 1;
b)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4), prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază compus din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1), respectiv art. 29 alin. (1);
c)pentru personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază, refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv refăcut conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere.
(2)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior, începând cu data de 1 decembrie 2017, cu menţionarea salariului de bază, se face după cum urmează:
a)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere din învăţământul superior prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6, respectiv pct. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b)pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi de conducere prevăzut la art. 28 alin. (7), respectiv la art. 29 alin. (4) prin decizie a conducătorului instituţiei, cu menţionarea salariului de bază din anexa nr. 2 pct. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru funcţiile de conducere se calculează şi indemnizaţia de conducere;
c)personalul didactic auxiliar care îşi păstrează drepturile salariale ale lunii iulie 2016 fiind mai mari decât cele aferente lunii decembrie 2017, prin decizia conducătorului unităţii se face cu menţionarea salariului de bază refăcut conform art. 28 alin. (1) pentru funcţiile de execuţie, respectiv conform art. 29 alin. (1) pentru funcţiile de conducere.
(3)Reîncadrarea personalului didactic auxiliar, inclusiv a celui aflat pe funcţii de conducere pentru funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi din celelalte instituţii se face exclusiv în ceea ce priveşte salariile de bază cuvenite, fără a se afecta vechimea în învăţământ stabilită anterior.
Art. 31
(1)Prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar.
(2)Pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic auxiliar de execuţie promovat se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 28 alin. (1) şi alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 32
(1)Salarizarea personalului didactic auxiliar nou-angajat în funcţii, niveluri de studii, grade/trepte profesionale şi gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă se face la nivelul funcţiei similare în plată din instituţia respectivă, în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.
(2)În situaţia în care nu există nivel similar în plată, cuantumul salariului de bază se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după care se compară cu drepturile salariale ale funcţiei didactice auxiliare formate din elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) la care se adaugă drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) şi lit. d), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege. Dacă salariul de bază stabilit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare, se acordă acesta din urmă. După comparaţie, la drepturile salariale stabilite se pot adăuga elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e) în cazul funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar sau elementele salariale prevăzute la art. 28 alin. (8) pentru funcţiile didactice auxiliare din unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, altele decât instituţiile de învăţământ superior, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
(3)Dispoziţiile alin. (1) sau alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului nou-încadrat pe funcţii didactice auxiliare de conducere din învăţământul superior/universitar sau din celelalte instituţii.
Art. 33
Personalul didactic auxiliar pensionat care s-a reangajat prin concurs pe perioadă determinată, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul didactic auxiliar încadrat pe o funcţie similară din instituţie sau de drepturile salariale determinate conform art. 32 alin. (2), în cazul în care nu există funcţie similară în plată.
Art. 34
(1)În conformitate cu pct. 4 din Nota de subsol a anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, personalul medical şi personalul auxiliar sanitar din instituţiile de învăţământ superior/universitar care nu se regăsesc în anexa nr. 3 pct. 2 beneficiază, începând cu luna august 2016, de salariile de bază prevăzute în anexele a.4, b.4 şi c.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază, începând cu luna august 2016, şi de drepturile salariale prevăzute la art. 28 alin. (2), dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege.
Art. 35
Prevederile art. 18 se aplică şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul superior/universitar.
Art. 36