De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 14 iulie 2010

Boc amână executarea hotărârilor judecătoreşti pentru 2012 - 2014

Statul de drept a murit în România. Asta dacă se născuse vreodată. 
Guvernul Boc amână pentru a treia oară executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Potrivit O.U.G. nr. 45/2010, aceste hotărâri judecătoreşti nu vor fi puse în executare nici în anul 2011.

Iată textul Ordonanţei:

Ordonanţa de Urgenbţă  nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,
având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2010 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
- Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La alineatul (1), literele a)- c) vor avea următorul cuprins:
"a) în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu."
2.Alineatul (11) se abrogă.
Art. II
(1)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează astfel:
a)în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b)în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c)în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
(2)În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
(3)Sumele prevăzute la alin. (1) plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 20 mai 2010