De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 26 noiembrie 2014

Mobilitatea academică a studenţilorMetodologia privind mobilitatea academică a studenţilor - aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 651 din 19 noiembrie 2014

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Potrivit legii, mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor şi al studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.
Art. 2
Calitatea de student, respectiv student doctorand se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale.
Art. 3
Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.
Art. 4
(1)Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului doctorand:
a)în baza unor acorduri interinstituţionale;
b)numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienţă, respectiv primitoare.
(2)Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare etc.
(3)Acceptul interinstituţional constă în completarea şi semnarea cererii-tip de mobilitate prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, astfel:
a)studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte mobilitatea;
b)după obţinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicită mobilitate instituţiei de învăţământ superior de unde doreşte mobilitatea;
c)instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează instituţia de la care se pleacă;
d)în cerere sunt trecute şi condiţiile în care are loc mobilitatea.
CAPITOLUL II: Mobilitatea internă temporară a studenţilor
Art. 5
(1)Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz.
(2)Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curriculei se realizează atât la începutul, cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituţiilor de învăţământ superior implicate.
Art. 6
Mobilitatea internă temporară, pe locuri bugetate sau taxă, poate surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.
Art. 7
Instituţiile de învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu au obligaţia de a include în regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea internă temporară, precum şi cu privire la situaţiile în care mobilitatea internă temporară nu poate fi acordată.
Art. 8
În cazul mobilităţii interne temporare pe locuri bugetate finanţarea urmează studentul.
CAPITOLUL III: Mobilitatea internaţională temporară
Art. 9
Mobilitatea internaţională temporară prin programe internaţionale se realizează în conformitate cu reglementările ce privesc respectivele programe.
Art. 10
Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în afara cadrului stabilit de un program internaţional.
Art. 11
Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare.
Art. 12
Mobilitatea internaţională temporară poate surveni după finalizarea primului an de studii.
Art. 13
În cazul mobilităţilor academice internaţionale temporare, recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare, în temeiul autonomiei universitare.
CAPITOLUL IV: Mobilitatea definitivă
Art. 14
Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru studenţii finanţaţi de la bugetul de stat, cât şi pentru studenţii cu taxă şi se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, prin acordul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind activitatea profesională a studenţilor.
Art. 15
Instituţia de învăţământ superior acreditată/autorizată provizoriu are obligaţia de a include în regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea internă definitivă.
Art. 16
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.
Art. 17
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Art. 18
În cazul unei mobilităţi definitive, diploma se emite absolventului de instituţia de învăţământ superior care l-a acceptat.
Art. 19
Mobilitatea definitivă se face pe principiul "subvenţiile urmează studentul".
Art. 20
Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi în cazul studenţilor şi studenţilor doctoranzi proveniţi din statele membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană.
Art. 21
Pentru ţările terţe se aplică prevederile acordurilor bilaterale şi ale acordurilor internaţionale în materie, în vigoare la data efectuării mobilităţii.
Art. 22
(1)Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare referitoare la mobilităţi ale studenţilor.ANEXĂ: CERERE DE MOBILITATE
UNIVERSITATEA
...................
(de unde vine)
De acord
Rector,
...................
UNIVERSITATEA
...........................
(unde vine)
De acord
Rector,
...........................
Către Universitatea ..............................
Subsemnatul, ........................., student/student doctorand în cadrul Universităţii ..............................., Facultatea ................., Specializarea .................., anul ....................., cursuri (zi/IF/IFR/ID) cu taxă/fără taxă, prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba mobilitatea ca student/student doctorand în anul ................ la Facultatea ......................., Specializarea/Domeniul ....................... .
Solicit această mobilitate din următoarele motive: ............................................................
- Anexez următoarele documente: .....................................................................................
Data .......................
AVIZUL FAVORABIL
DECANATUL FACULTĂŢII
...............................
(de unde vine)
Semnătura ......................
AVIZUL FAVORABIL
DECANATUL FACULTĂŢII
...................................
(unde vine)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 24 noiembrie 2014