De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 21 februarie 2011

Decontarea navetei personalului didactic rămâne o mare problemă

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis instrucţiuni privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic. Să nu ne îmbătăm însă cu apă rece. Autorităţile locale refuzau acordarea decontului chiar şi când acesta era stabilit clar de o lege organică. Şi era nevoie de sute de acţiuni în instanţă pentru recuperarea banilor. Cine îşi imaginează că primarii vor da o para chioară pe instrucţiunile lui Funeriu este rupt de realitate sau se face că n-o vede.
 Instrucţiunile sunt reglementări cu forţă juridică inferioară, care nu se substituie legii. Ele sunt emise numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În condiţiile în care LEN nu stabilieşte clar faptul că procedura decontului se reglementează prin instrucţiuni MECT, e posibil ca acestea să fie inutile. Potrivit principiilor de drept şi potrivit normelor de tehnică legislativă, procedura decontului ar fi trebuit reglementată fie direct prin LEN, fie printr-o lege separată, fie macar printr-o hotărâre a guvernului. În niciun caz prin ordin al ministrului şi, cu atât mai puţin, prin simple instrucţiuni.
Modul în care  MECT înţelege să rezolve viciile fundamentale conţinute de LEN, adoptând acte normative inferioare, care adaugă la lege sau care prorogă aplicarea legii, reprezintă o masacrare a principiilor fundamentale ale dreptului, o încălcare a separaţiei puterilor în stat şi o batjocorire a regulilor de tehnică legislativă.
Din punctul meu de vedere, instrucţiunile emise de MECT  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic nu rezolvă problema. Reprezintă doar o încercare penibilă de a scoate pe undeva cămaşa şi de a acoperi incompetenţa crasă a actualului executiv şi a MECT.
Lipsa acestor prevederi din Legea educaţiei naţionale şi inexistenţa unei hotărâri de guvern care să stabilească o procedură clară vor produce în continuare mari dificultăţi de interpretare, vor crea pretexte pentru ca autorităţile locale să nu acorde decontul şi vor duce la declanşarea a mii de procese. Iar riscul ca aceste procese să fie pierdute este foarte mare.

Pentru exemplificare, câteva citate din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative:

Art. 77. - Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevăzute la art. 42 alin. (4).


Art. 78. - Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.


INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice
 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezenta instrucţiune.
Art. 1
Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
a)decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
b)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art. 2
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.
Art. 3
Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de unitatea de învăţământ conexă la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, respectându-se prevederile art. 1.
Art. 4
Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi.
Art. 5
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ, instituţiile de învăţământ superior şi autorităţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prezenta instrucţiune.
Art. 6
Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 123 din data de 17 februarie 2011