De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 31 mai 2012

Model orientativ pentru solicitarea reținerii cotizației sindicale pe statul de plata (EDUSAL)


                                                                                                         Nr. de înregistrare (intrare)*

Domnule Director,

Subsemnatul,............................................, salariat în cadrul unității de învățământ...................................., membru al Sindicatului ..........................................**, în temeiul art. 6 și 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și al art. 1 din Ordinul comun al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Ministrului Administrației și Internelor - Ministrului Finanțelor Publice  nr.  4271/116/755 - 29.05.2012, prin prezenta solicit reținerea cotizației sindicale, în cuantum de ........ %***  din salariul brut/net, direct de pe statul de plată, prin intermediul aplicației EDUSAL, și virarea acesteia în contul ................................................. deschis la .................................... ****


Data                                                                                                            Semnătura


Domnului Director al unității de învățământ...........................................

* În mod obligatoriu, se solicită unității nr. de înregistare pe duplicatul (copia) cererii; 
** Se înscrie denumirea completă a organizației sindicale cu personalitate juridică;
*** Se înscrie procentul din salariul brut sau net ori, după caz, cuantumul fix al cotizației sindicale, în funcție de  prevederile statutare ale fiecărei organizații sindicale în parte;
**** Se înscrie contul bancar al organizației sindicale, unde urmează a fi virată cotizația.


Conform precizărilor SIVECO România, preluate de forumul ISJ Constanţa, sunt avute în vedere modificările aplicaţiei EDUSAL aduse prin versiunea 1.14.4, faţă de versiunea 1.14.3, precum şi art 1 al Ordinului comun amintit mai sus, care permite reținerea cotizației sindicale prin intermediul EDUSAL.

1. Au fost adăugate în nomenclatorul de “Reţineri şi deduceri” următoarele tipuri de reţineri şi deduceri: Sindicat, Rate bănci, CAR, cu următoarele menţiuni:
- Pentru înregistrarea reținerii cotizației sindicale vor fi obligatorii de completat următoarele câmpuri: Sumă, Dată cerere şi Număr cerere.
- Valoarea operată pentru sindicat nu va putea depăşi 1% din venitul brut, valoare deductibilă din baza de calcul a impozitului
- Pentru înregistrarea reţinerilor de rate bănci şi CAR va fi obligatoriu de completat câmpul Sumă.
2. Au fost create noi rubrici pe forma tipărită a statului de plată, fluturaşi, centralizator stat de plată pentru: Sindicat, CAR, Rate bănci.
3. Au fost rezolvate problemele de afişare pe rapoartele: Stat de plată, Raport pontaj lunar, Raport reţineri.
4. A fost inclusă în suma de pe ordinul de plată a contribuţiilor şi contribuţia de asigurări de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale din asigurări.


sursa: forumul ISJ ConstanţaPunct de vedere
Limitarea cuantumului cotizației sindicale la maximum 1% din venitul brut este discutabilă; legislația în vigoare se referă, de fapt, la maximul deducerii care se poate aplica asupra cotizației sindicale, deducere care nu poate depăși 1% din  venitul brut. Legea garanteză deplina libertate pentru organizațiile sindicale de a stabili cuantumul cotizației chiar și peste 1% din venitul brut. În acest sens,  art. 24 din Legea nr. 62/2011 stipulează în mod clar: cotizația plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. Așadar, oricare ar fi cuantumul cotizației sindicale și oricare ar fi baza de calcul (venitul brut sau venitul net), calculul deducerii se raportează la venitul brut, fără ca această deducere să poată depăși 1% din venitul brut.