De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 11 mai 2012

Regulamentul colegiilor de disciplină MECTS - ISJ


Regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene - aprobat prin Ordinul nr. 3866 din 2 mai 2012

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 3
(1)Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unităţile de învăţământ, sancţionat în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4
Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt organe administrativ-jurisdicţionale.

CAPITOLUL II: Răspunderea disciplinară

Art. 5
(1)Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(2)Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare, precum şi personalul de îndrumare şi control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit legii, contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Art. 6

(1)Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterilor, de împrejurările în care au fost săvârşite, de urmările acestora, precum şi de comportamentul persoanei în cauză.
(2)Dacă de la data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară şi până la momentul aplicării sancţiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancţionată disciplinar.
(3)Sancţiunea se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară.
(4)Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţei judecătoreşti este garantat.

CAPITOLUL III: Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a colegiilor de pe lângă inspectoratele şcolare

Art. 7
(1)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
(2)Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este următoarea:

a)4 reprezentanţi şi un secretar al Colegiului, desemnaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
b)câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din învăţământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.
(3)Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se propune un membru supleant.
(4)Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - membrii titulari şi supleanţi - se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(5)În prima şedinţă a Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
(6)Şedinţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 8

(1)Membrii colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
(2)Componenţa colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare este următoarea:
a)un inspector şcolar general adjunct;
b)2 inspectori şcolari;
c)un consilier juridic al inspectoratului şcolar - secretar al colegiului de disciplină;
d)câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din învăţământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi care există în judeţul respectiv.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în judeţele în care organizaţiile sindicale sunt afiliate doar la două din federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, componenţa colegiului de disciplină este completată cu şeful compartimentului audit din cadrul inspectoratului şcolar. Dacă la nivelul judeţului toate organizaţiile sindicale sunt afiliate la una dintre federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, colegiul de disciplină va avea un număr de 5 membri [membrii prevăzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi c) şi reprezentantul federaţiei sindicale respective].
(4)Pentru fiecare membru al colegiului de disciplină se propune un membru supleant.
(5)Componenţa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar - membrii titulari şi supleanţi - se aprobă prin decizie a inspectorului şcolar general.
(6)În prima şedinţă a colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
(7)Şedinţa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAPITOLUL IV: Atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare

Art. 9
(1)Ca organe administrativ-jurisdicţionale, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene soluţionează contestaţia adresată de persoana sancţionată în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Colegiul de disciplină, prin hotărâre motivată, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor orale sau în scris, poate dispune următoarele:
a)admiterea contestaţiei;
b)respingerea contestaţiei.
(3)Prin hotărârea pronunţată colegiul de disciplină poate menţine sancţiunea aplicată, o poate diminua sau înlocui cu altă sancţiune mai uşoară sau o poate anula în totalitate.
(4)Dacă prin hotărâre se admite contestaţia şi se dispune reintegrarea în funcţie a contestatarului, colegiul de disciplină se pronunţă şi asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.

Art. 10
(1)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este competent să soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (1).
(2)Colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt competente să soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (2).

CAPITOLUL V: Procedura soluţionării contestaţiei

SECŢIUNEA 1: Procedura soluţionării contestaţiei de către Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Art. 11
(1)Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului primeşte şi înregistrează contestaţia în registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului, întocmeşte un dosar pentru fiecare cerere şi elaborează referatul cauzei.
(2)Referatul cauzei cuprinde următoarele elemente obligatorii: "părţile", "obiectul", "actul contestat", "susţineri în apărare", "acte la dosar", "constatări" şi "aspecte de elucidat".

Art. 12
(1)Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului convoacă membrii acestuia şi citează părţile cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Intimatul este citat cu copie de pe contestaţia depusă.
(2)Preşedintele/Vicepreşedintele Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constată îndeplinirea condiţiilor de cvorum necesare pentru desfăşurarea statutară a şedinţei acestuia şi conduce lucrările acestuia.

Art. 13
(1)La solicitarea părţilor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.
(2)În situaţia în care, deşi au fost legal citate, părţile nu se prezintă, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului procedează la judecarea cauzei în lipsă, dacă aceasta a fost solicitată de una dintre părţi. În caz contrar, Colegiul dispune suspendarea soluţionării cauzei.

Art. 14
(1)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt obligaţi să stăruie în aflarea adevărului în vederea soluţionării contestaţiei şi pentru a pronunţa o hotărâre temeinică şi legală.
(2)Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept invocate de părţi în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în contestaţie sau în întâmpinare.
(3)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din oficiu, poate pune în discuţia părţilor excepţii de procedură sau de fond, precum şi administrarea de probe.
(4)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.
(5)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaţia de a se abţine de la orice acţiune prin care ar putea influenţa declaraţiile martorilor sau ale părţilor aflate în litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să se antepronunţe.
6)Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat de membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7)După încheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului hotărăsc motivat asupra contestaţiei, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor.
(8)Hotărârea se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 15

(1)Hotărârea Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se redactează, se motivează atât în fapt; cât şi în drept, se semnează de către secretarul şi preşedintele/vicepreşedintele Colegiului şi se comunică părţilor.
(2)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate amâna pronunţarea cel mult 7 zile, în vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amânării se consemnează în cuprinsul hotărârii.

Art. 16
Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17
Împotriva hotărârii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului partea nemulţumită se poate adresa cu acţiune la instanţa competentă - secţia specializată în soluţionarea conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

SECŢIUNEA 2: Procedura soluţionării contestaţiei de către colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare

Art. 18
Prevederile art. 11-15 şi 17 se aplică în mod corespunzător şi în cazul contestaţiilor pentru a căror soluţionare sunt competente colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare.

Art. 19
În cazul în care contestatarul este un membru al colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar, se respectă procedura prevăzută la art. 18, cu menţiunea că acesta nu participă la dezbateri şi nu are drept de vot.

Art. 20
Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva inspectoratului şcolar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 21
Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Art. 22
Membrii colegiilor de disciplină pot beneficia pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii.

Art. 23
Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 9 mai 2012