De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 18 februarie 2014

Oficial - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

Ordinul nr. 3080 din 5 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

În baza prevederilor art. 252, 253 şi art. 284 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 şi 717 bis din 21 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 4 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic titular pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;"

2.La articolul 9 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) absolvenţi cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior şi a unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic pentru învăţământul preşcolar şi/sau primar, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;"

3.La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"c) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanţă cu Centralizatorul."

4.La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) Catedrele complete şi cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pentru care nu s-au soluţionat întregirile de normă didactică, nu se ocupă pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar."

5.La articolul 25, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să îşi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au beneficiat de continuitate la completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată participă la şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea completărilor de normă, în vederea consemnării opţiunii acestora în procesul-verbal. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă."

6.La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete şi incomplete, înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, stabilire a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi care se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, şi modificare a duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei metodologii şi legislaţiei în vigoare. După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există."

7.La articolul 33, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(7) În unităţile de învăţământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să îşi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au beneficiat de continuitate la completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată se realizează ţinând seama de prevederile prezentei metodologii şi de prevederile Centralizatorului."

8.La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimum 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimum 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se în una dintre următoarele situaţii:

a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013."

9.La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar al personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se în una dintre următoarele situaţii:

a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat;

c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013."

10.La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se înregistrează în sistemul informatizat pe parcursul fiecărei perioade de înscriere la această etapă, conform Calendarului. La finalul fiecărei perioade de înscriere, pe pagina web a inspectoratelor şcolare se afişează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare aceste cadre didactice şi a posturilor didactice/catedrelor pe care sunt titulare aceste cadre didactice, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat."

11.La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2015, precum şi cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidităţii nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris."

12.Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 54

(1) În cazul în care, în anul şcolar 2014-2015, în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, la cerere, conform prezentei metodologii.

(2) În anul şcolar 2014-2015, personalului didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, poate fi reîncadrat cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, conform prezentei metodologii, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

(3) Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică.

(4) În perioada prevăzută de Calendar, inspectoratele şcolare afişează la avizierele şi pe site-urile acestora:

a) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadrate cadre didactice fără studii corespunzătoare postului;

b) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate.

(5) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) se discută şi se analizează de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ, şi se supun aprobării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

(6) Reîncadrarea personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, se realizează în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării.

(7) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă completă în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare, respectiv la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie reîncadrate cadre didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (2).

(8) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice acordul/refuzul privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv privind reîncadrarea personalului didactic pensionat, în anul şcolar 2014-2015, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale, care cuprind:

a) cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015;

b) cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, şi solicită reîncadrarea în anul şcolar 2014-2015.

(9) Listele finale, întocmite potrivit alin. (8), se supun validării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (8), consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va ţine seama de restrângerile de activitate nesoluţionate, de prevederile alin. (6)-(7), de evoluţia demografică, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Listele finale, validate de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul şcolar se afişează şi listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de reîncadrare sau de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2014-2015, au fost respinse la nivelul unităţilor de învăţământ.

(10) Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută în Calendar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv decizia privind reîncadrarea în anul şcolar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare.

(12) În condiţiile în care, până la data de 1 septembrie 2014, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (7), inspectoratul şcolar revocă decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv decizia privind reîncadrarea în anul şcolar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014.

(13) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, directorii unităţilor de învăţământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul şcolar 2014-2015.

(14) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat menţinerea în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, conform prezentei metodologii şi care nu solicită pensionarea în condiţiile legii până la data de 1 septembrie 2014 li se aplică prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

13.Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 55

(1) Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, care au participat la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 şi/sau 2013, şi care au obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.

(2) În situaţia în care un cadru didactic netitular calificat a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, titularizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar se acordă în baza ultimei note/medii de cel puţin 7 (şapte) obţinute de cadrul didactic în această perioadă, cu respectarea cumulativă a condiţiilor generale şi specifice din prezenta metodologie.

(3) Condiţiile generale care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, în condiţiile alin. (1), sunt:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2014;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord."

14.La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 56

(1) Începând cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:

a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2013-2014, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/o catedră vacantă/rezervată complet(ă), până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013-2014, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se află în una dintre următoarele situaţii:

(i)a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(ii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012 ori cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

(iii)a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013 ori cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

b) a dobândit definitivarea în învăţământ sau va dobândi definitivarea în învăţământ până la data de 1 septembrie 2014;

c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în acest an şcolar, potrivit art. 29 alin. (2), cu cel mult 4 (patru) ore opţionale, nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;

d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei metodologii;

e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii."

15.La articolul 56, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci pentru departajare se va lua în calcul nota/media obţinută la concursul în baza căruia se acordă titularizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar. La note/medii egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2."

16.În anexa nr. 2, la criteriul IV, punctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar), finalizate cu certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:

a) program de lungă durată (90 de credite);

b) program de durată medie (60 de credite);

c) program de scurtă durată (30 de credite);

d) program cu mai puţin de 30 credite.

0,1 p/3 credite, max. 6 p"

17.Anexele nr. 3 şi 19 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II

Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie


ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 3 la metodologie)

Se certifică exactitatea datelor.

Director,

......................

(numele şi prenumele)

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), ................., născut(ă) la data de .............,

COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cu domiciliul în localitatea .................., judeţul (sectorul) .............., strada ........... nr. ....., bloc ....., sc. ....., ap. ....., TELEFON: ..........., posesor al B.I./cărţii de identitate seria ......, nr. .........., eliberat(ă) de Poliţia ............., la data de ..........., vă rog să îmi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2014-2015, pe postul didactic/catedra ................... de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ................... localitatea ................. .

1)Prezint următoarea situaţie:

1.În perioada 2008-2013 am obţinut următoarele rezultate la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat:

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2008;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2009;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2010;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

şi rezultatul "admis" la proba practică/orală de (*) ...................

la concursul de titularizare, sesiunea 2011;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina ......................

nota ...........

la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, la disciplina .......................

nota ...........

la proba practică/orală la disciplina .......................

şi rezultatul "admis" la proba orală de (*) .......................

la concursul de titularizare, sesiunea 2012;

- nota ...........

la proba scrisă la disciplina .......................

nota ...........

la inspecţia specială la clasă/inspecţia la examenul naţional în definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, la disciplina .......................

nota ...........

la proba practică/orală la disciplina .......................

şi rezultatul "admis" la proba orală de (*) .......................

la concursul de titularizare, sesiunea 2013.

2.Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ..............

Facultatea ......................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................

cu durata studiilor de ........... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................, cu specializarea principală ............. secundară ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............., media de departajare .................;

b)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ..............

Facultatea ......................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................

cu durata studiilor de ........... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................, cu specializarea principală ............. secundară ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............., media de departajare .................;

c)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ..............

Facultatea ......................

nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ......................

cu durata studiilor de ........... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ................, cu specializarea principală ............. secundară ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............., media de departajare ................. .

3.După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:

a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .............., specializarea ............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......., media de absolvire .........., media de departajare ...........;

b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .............., specializarea ............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......., media de absolvire .........., media de departajare ...........;

c)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) .............., specializarea ............., cu durata studiilor de ........ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......., media de absolvire .........., media de departajare ........... .

4.Am obţinut definitivatul în anul ..........., cu media ........., gradul II în anul ........., cu media ............, gradul I în anul .........., cu media .........., doctoratul în anul ........., la specialitatea .................. .

5.În anul şcolar 2013-2014 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de ............ de la .............. localitatea ............... .

6.La 1 septembrie 2013 am avut ........ ani întregi ........... vechime în învăţământ.

7.Avize şi atestate:

Tipul avizului de culte: .........................

Tipul avizului de alternativă: .......................

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ...........................

Atestat educaţie specială: |_| Aviz Inspectoratul General al Poliţiei Române/Autoritatea Rutieră Română: |_| Avizul liceului pedagogic: |_|

8.Calificativul obţinut în anul şcolar 2011/2012 ............. şi în anul şcolar 2012/2013 ...............

NOTĂ:

a)Pentru absolvenţii promoţiei 2013 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2013-2014.

b)Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2012-2013 şi calificativul parţial din anul şcolar 2013-2014.

c)În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor 2 ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

9.Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul .............., cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar ............., prin decizia nr. ........., conform art. ....... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10.Sunt/Nu sunt unic întreţinător de familie. Am ......... copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.

11.Prezint avizul medical nr. ........., din data ..........., emis de ..........., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.

(*) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.
Data ................

Semnătura .......................


2)Anexez, în următoarea ordine, actele în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2013-2014:

1.copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;

2.copie de pe buletinul/cartea de identitate din care să reiasă domiciliul:

3.acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);

4.copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);

5.copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate;

6.adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2011/2012 şi 2012/2013 (conform fişei de evaluare);

7.fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative;

8.copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice;

9.copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă;

10.adeverinţa de vechime în învăţământ;

11.documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;

12.acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

13.copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

14.avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.

ANEXA nr. 2: CALENDARUL mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015

(- Anexa nr. 19 la metodologie)

PARTEA I: Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 este următoarea

1.Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014 de către unităţile de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:

a)pentru limită de vârstă;

b)la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.

Termen: 3 februarie 2014

2.Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din metodologie pentru anul şcolar 2014-2015:

a)depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Termen: 3 februarie 2014

b)comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie;

Termen: 6 februarie 2014

c)stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din metodologie pentru care se acordă transferul;

Termen: 10 februarie 2014

d)constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;

Perioada: 3-18 februarie 2014

e)analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.

Perioada: 19-28 februarie 2014

3.Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:

a)afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică;

Termen: 3 martie 2014

b)înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada: 4-6 martie 2014

c)şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei;

Termen: 7 martie 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 14 martie 2014

4.Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:

a)afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;

Termen: 10 martie 2014

b)afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2014;

Termen: 10 martie 2014

c)depunerea solicitărilor la unităţile de învăţământ de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obţinerea acordurilor în vederea soluţionării restrângerii de activitate;

Perioada: 11-14 martie 2014

d)analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;

Termen: 17 martie 2014

e)înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 17-19 martie 2014

f)desfăşurarea probelor practice/orale de profil;

Termen: 20 martie 2014

g)afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;

Termen: 20 martie 2014

h)înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;

Perioada: 20-21 martie 2014

i)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale;

Termen: 25 martie 2014

j)soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică;

Termen: 3 aprilie 2014

k)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;

Perioada: 3-4 aprilie 2014

l)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 7 aprilie 2014

m)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 8-11 aprilie 2014

5.Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:

a)afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;

Termen: 8 aprilie 2014

b)etapa I de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Perioada: 9-11 aprilie 2014

c)afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare;

Termen: 14 aprilie 2014

d)etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Perioada: 14-16 aprilie 2014

e)afişarea la unităţile de învăţământ, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe pagina de web a inspectoratelor şcolare a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care acestea sunt titulare;

Termen: 17 aprilie 2014

f)etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în etapele I şi II pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Perioada: 22-23 aprilie 2014

g)analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;

Termen: 24 aprilie 2014

h)depunerea acordurilor/acordurilor de principiu emise de unităţile de învăţământ de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-25 aprilie 2014

i)desfăşurarea probelor practice/orale;

Termen: 25 aprilie 2014

j)soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică;

Termen: 28 aprilie 2014

k)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;

Perioada: 28-29 aprilie 2014

l)soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 30 aprilie 2014

m)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

6.Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2014-2015, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, şi reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic titular pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ:

Perioada: 9-23 aprilie 2014

b)afişarea la avizierele şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate;

Termen: 23 aprilie 2014

c)discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ a cererilor depuse, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ, şi supunerea aprobării cererilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ;

Termen: 24 aprilie 2014

d)comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului/refuzului privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015;

Termen: 25 aprilie 2014

e)validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, respectiv personalul didactic titular pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014 şi care a solicitat reîncadrarea în funcţia de personal didactic;

Termen: 30 aprilie 2014

f)depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 30 aprilie-5 mai 2014

g)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 6 mai 2014

h)emiterea şi comunicarea deciziilor.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

7.Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;

Perioada: 9-23 aprilie 2014

b)analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice netitulare calificate şi comunicarea hotărârii cu privire la modificarea duratei contractelor individuale de muncă conform art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Termen: 24 aprilie 2014

c)verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-28 aprilie 2014

d)validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2014, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Termen: 30 aprilie 2014

e)depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;

Perioada: 30 aprilie-5 mai 2014

f)soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 6 mai 2014

g)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

8.Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau iulie 2011:

a)depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011, conform prevederilor art. 57 din metodologie;

Perioada: 9-23 aprilie 2014

b)comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din metodologie;

Termen: 24 aprilie 2014

c)reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

Perioada: 24-29 aprilie 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Perioada: 30 aprilie-6 mai 2014

9.Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

a)afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate, a soluţionării cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, de menţinere în activitate ca titular a personalului didactic în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014, în anul şcolar 2014-2015, de reîncadrare în anul şcolar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2014, de titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a cadrelor didactice netitulare, precum şi a soluţionării cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 57 din metodologie;

Termen: 30 aprilie 2014

b)afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Termen: 5 mai 2014

c)verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Termen: 6 mai 2014

d)înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2014, la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs;

Perioada: 7-19 mai 2014

e)verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 19-21 mai 2014

f)validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs;

Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2014

g)afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă;

Termen: 26 mai 2014

h)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;

Perioada: 26 mai-27 iunie 2014

i)desfăşurarea probei scrise;

Termen: 21 iulie 2014

j)afişarea rezultatelor;

Termen: 25 iulie 2014

k)înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 25-26 iulie 2014

l)rezolvarea contestaţiilor;

Perioada: 28-29 iulie 2014

m)afişarea rezultatelor finale.

Termen: 30 iulie 2014

91.Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată:

a)repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unităţii de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;

Termen: 31 iulie 2014

b)repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;

Termen: 1 august 2014

c)transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată;

Termen: 2 august 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 6-29 august 2014

92.Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:

a)repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unităţii de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;

Perioada: 4-5 august 2014

b)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Perioada: 6-29 august 2014

c)transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;

Termen: 5 august 2014

d)publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.

Termen: 5 august 2014

10.Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la art. 58 alin. (3) din metodologie, conform Procedurii specifice de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în aceste unităţi de învăţământ, se stabileşte de Ministerul Educaţiei Naţionale:

a)transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ care organizează concurs individual;

Termen: 6 mai 2014

b)înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2014, la secretariatul unităţii de învăţământ care organizează concurs;

Perioada: 7-19 mai 2014

c)verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 19-21 mai 2014

d)validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs;

Perioada: 21-23 mai 2014;

e)afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale, a inspecţiilor la clasă şi a probelor scrise;

Termen: 26 mai 2014

f)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale, a inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor scrise.

Perioada: 26 mai-16 iulie 2014

NOTĂ:

Absolvenţii promoţiei 2014 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului organizat individual de unităţile de învăţământ pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

Repartizarea candidaţilor care participă la concursul organizat individual de unităţile de învăţământ pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate se realizează conform pct. 9.1 şi 9.2.

11.Detaşarea în interesul învăţământului:

a)numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

Termen: 4 august 2014

b)înregistrarea acordurilor la unităţile de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare;

Perioada: 21-22 august 2014

c)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Termen: 25 august 2014

d)discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

Termen: 26 august 2014

e)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul învăţământului;

Termen: 26 august 2014

f)soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;

Termen: 27 august 2014

g)emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.

Perioada: 27-29 august 2014

12.Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2014, precum şi a candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011:

a)depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015;

Perioada: 11-17 aprilie 2014

b)comunicarea de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015;

Termen: 25 aprilie 2014

c)înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, conform art. 85 din metodologie, şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

Perioada: 21-22 august 2014

d)organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Termen: 25 august 2014

e)afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;

Termen: 25 august 2014

f)depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;

Perioada: 25-26 august 2014

g)soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea fişelor de înscriere;

Perioada: 26-27 august 2014

h)soluţionarea în şedinţă publică a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;

i)soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;

j)repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, prin detaşare la cerere;

k)repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare, prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

l)reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor;

Termen: 27 august 2014

m)repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2014, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2013 şi/sau sesiunea 2012, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

Perioada: 28-29 august 2014

n)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 29 august-1 septembrie 2014

13.Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a)depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

Perioada: 1-2 septembrie 2014

b)atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ, şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat;

Termen: 3 septembrie 2014

c)transmiterea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;

Termen: 4 septembrie 2014

d)afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;

Termen: 5 septembrie 2014

e)repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4) din metodologie;

Termen: 8 septembrie 2014

f)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Termen: 9 septembrie 2014

g)atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ, şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare.

Perioada: 9-10 septembrie 2014

14.Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor:

a)afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;

Termen: 11 septembrie 2014

b)repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4) din metodologie;

c)repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;

Termen: 12 septembrie 2014

d)emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 15 septembrie 2014

PARTEA II: Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 26 septembrie 2014

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 117 din data de 17 februarie 2014