De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 25 februarie 2014

Autorităţile publice locale trebuie să asigure în continure cheltuielile pentru naveta personalului didactic-didactic auxiliar

În conformitate cu art. 105(2) lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cheltuielile pentru naveta personalului didactic şi didactic auxiliar fac parte din finanţarea complementară şi se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 
Procedura decontării navetei este detaliată în Instrucţiunea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă în aplicarea (în temeiul) textelor Legii educaţiei naţionale mai sus citate, aplicabilă şi în prezent. 
Prin Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, în nota nr. 3-Anexa 4 şi nota nr. 5-Anexa 5, se precizeză că, din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli (bunuri şi servicii) se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru. 
Dispoziţiile Legii bugetului de stat mai sus citate nu abrogă prevederile art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aşa cum, în mod greşit, s-a interpretat la nivelul unor unităţi de învăţământ sau consillii locale. Nota nr. 3-Anexa 4 şi nota nr. 5-Anexa 5 trebuie privite ca o variantă suplimentară (dar condiţionată) de finanţare a cheltuielilor pentru navetă.

Prin urmare:
  • Din finanţarea complementară se acoperă în continure, integral, cheltuielile de transport pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, pe toată perioada anului şcolar (deci, inclusiv în vacanţe) şi indiferent de distanţa dintre localitatea de reşedinţă şi locul de muncă.
  • Dacă (şi numai dacă) se realizează economii la cheltuielile cu bunuri şi servicii, naveta se poate deconta din finanţarea de bază, dar numai pentru cadrele didactice (nu şi pentru personalul didactic auxiliar), numai în timpul cursurilor şi doar pentru distanţe ce nu depăşesc 50 de km.
  • În plus, chiar şi în situaţia în care se realizează economii, nu există obligaţia, ci doar posibilitatea unităţii de învăţământ de a deconta din aceste sume cheltuielile de navetă. În cazul în care consideră necesar, conducea unităţii de învăţământ poate direcţiona aceste economii către alte priorităţi.
  • Nu s-ar putea impune o limită de 50 de km până la care s-ar acorda decontarea cheltuielilor de navetă, întrucât, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care ar efectua deplasarea pe distanţe mai mari, s-ar institui o discriminare inacceptabilă în raport cu dispoziţiile constituţionale.

Faţă de cele arătate, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura în continuare decontarea integrală, pe tot parcursul anului şcolar, a cheltuielilor de navetă ale personalului didactic şi didactic auxiliar care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul.

Vezi şi alte articole şi formulare utile, necesare obţinerii decontării navetei