De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 9 februarie 2009

Cât şi-au tras ca să ne-o tragă (targa pe uscat...)

HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 februarie 2009 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2009
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 224 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2009, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 301.798 mii lei, din care 298.978 mii lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 2.820 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială". La capitolul 51.01, suma de 298.978 mii lei a fost repartizată astfel:
a)cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumă de 296.750 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, în sumă de 263.946 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 32.804 mii lei;
b)cheltuieli pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 2.228 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, în sumă de 2.198 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 30 mii lei.
(2)La capitolul 68.01, suma de 2.820 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 41 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Detalierea bugetului pe anul 2009 este prezentată în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Structura cheltuielilor curente necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor, serviciilor Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului este următoarea:
a)cheltuieli de personal, în sumă de 190.004 mii lei;
b)cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumă de 72.595 mii lei;
c)transferuri (alte transferuri interne şi contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumă de 1.347 mii lei.
(2)La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru întreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.
(3)În prevederile titlului "Cheltuieli de personal" sunt cuprinse şi sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale.
(4)Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse la titlul "Bunuri şi servicii".
Art. 3
(1)Cheltuielile de capital sunt în sumă de 32.834 mii lei, din care 14.931 mii lei pentru obiectivele de investiţii, 6.970 mii lei pentru alte cheltuieli de investiţii şi 10.933 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe.
(2)Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2009 este prezentată în anexa nr. 2.
Art. 4
(1)Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2009 cuprinde, la resurse, suma de 15.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 11.563 mii lei.
(2)Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
(3)Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
(4)Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.
(5)Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.
(6)Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2009 este prezentată în anexa nr. 3.
Art. 5
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 februarie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE