De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 23 februarie 2009

Instrucţiuni de aplicare a normelor metodologice privind indemnizaţia şi concediul pentru creşterea copilului

Asta-i culmea ! E nevoie de instrucţiuni pentru aplicarea unor norme metodologice - care nu sunt altceva decât tot un fel de instrucţiuni. Urmează precizari la instrucţiuni?
.
ORDIN nr. 68 din 4 februarie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

Având în vedere prevederile:
- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
- art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
****
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

INSTRUCŢIUNI din 4 februarie 2009 de aplicare a unor prevederi din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

Art. 1
(1)În aplicarea prevederilor art. 301 lit. a), b) şi f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, modelul cererii pentru recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului este prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) se poate depune direct la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, în a cărei rază teritorială domiciliază persoana beneficiară, se poate transmite la această instituţie prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin altă modalitate stabilită de agenţia teritorială, până cel târziu la data de 30 iunie 2009.
Art. 2
(1)În sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă, după caz:
a)suma încasată din veniturile din salarii, care se stabileşte astfel:
- la locul unde se află funcţia de bază: suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinată ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna respectivă, şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
- pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri: suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
b)suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) din Normele metodologice;
c)suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
d)suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi independente, determinat în condiţiile legii;
e)suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi agricole, determinat în condiţiile legii.
(2)Pentru persoanele care realizează venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(3)În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta, stabilite potrivit alin. (1).
Art. 3
(1)În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a), c), e) şi f) şi alin. (6) lit. a)-d) din Normele metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora se completează potrivit modelului de adeverinţă prevăzut în anexa nr. 2.
(2)Pentru celelalte cazuri, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora se completează potrivit modelelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, utilizate de autorităţile competente.
Art. 4
(1)În aplicarea prevederilor art. 302 alin. (2) din Normele metodologice şi ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizaţiei se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 10 luni anterioare datei naşterii copilului împărţită la 10.
(2)În situaţia menţionată la alin. (1), la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în calcul veniturile realizate în ultimele 10 luni anterioare datei naşterii copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art. 2 alin. (1) lit. a) sau veniturile declarate conform contractelor de asigurare socială individuale încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (8) din Normele metodologice, la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cuantum de 85%, perioada pentru determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei se diminuează corespunzător cu perioada cuprinsă între data naşterii şi data prezumtivă a naşterii. Baza de calcul se determină ca suma totală a veniturilor realizate în această perioadă împărţită la numărul de luni rezultate.
Art. 5
Sumele rezultate din calcularea /recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se rotunjesc la 1 leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.
Art. 6
(1)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni şi se utilizează de la data intrării în vigoare a acestora.
(2)Documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum şi nivelul net lunar al acestora, depuse până la data publicării prezentelor instrucţiuni la primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele îndreptăţite sau, după caz, transmise la agenţiile teritoriale, vor fi luate în considerare pentru stabilirea drepturilor la indemnizaţia pentru creşterea copilului.