De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 7 octombrie 2010

E oficial:pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei nu se mai suspendă


LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I


Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 27

(1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori."

2.La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora."

3.La articolul 29, alineatul (5) se abrogă.

4.La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională."

5.La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:


"(5) În cazul în care la data comunicării deciziei Curţii Constituţionale potrivit alin. (4) cauza se află pe rolul altui organ judiciar, instanţa comunică acestuia decizia."

Art. II


Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 322, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:


"10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare."

2.La articolul 324, alineatul 3 va avea următorul cuprins:


"Pentru motivele prevăzute la art. 322 pct. 9 şi 10, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. III


Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 303, alineatul 6 se abrogă.

2.După articolul 4081 se introduce un nou articol, articolul 4082, cu următorul cuprins:


"Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale

Art. 4082

Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate pot fi supuse revizuirii, dacă soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională sau pe alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

Pot cere revizuirea:

a) oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale;

b) soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;

c) procurorul.

Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă a cărei revizuire se cere.

Cererea de revizuire se poate face în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale.

Dispoziţiile art. 4081 alin. 5-11 se aplică în mod corespunzător.

Hotărârea instanţei de revizuire este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea supusă revizuirii."

Art. IV


Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V


Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 4 octombrie 2010

Vechea formă a art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
SUBSECŢIUNEA 5: Soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial
Art. 29
(1)Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
(2)Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.
(3)Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.
(4)Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare.
(5)Pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă.
(6)Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.

2 comentarii:

Tudor Andrei Raneti spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Tudor Andrei Raneti spunea...

Nu recunosc actele UDMR care se dovedesc a fi de regula neconstitutionale, fiindca sunt o gasca mafiota, si ca sa nu scriu un roman cu incalcarile legii a acestor oligofreni chiar fata de mine din CNCD de exemplu, sau din cadrul CCR, UDMR este ilegal la fel cum sunt ilegale partidele bazate pe religii, din acelasi motiv, fiindca nu sunt bazate pe principii politice universale, altfel spus doar membrii acelei religii/etnii isi pot alege reprezentantii si nu oricine, ceea ce produce o discriminare in randul populatiei, care este libera la constiinta si evident neputand fi reprezentata pe criterii etnice daca este de alta etnie, cum nici reprezentarea pe criterii etnice nu poate fi un criteriu politic, respectiv a se denumi partid politic. Mai mult, politica este irelevanta fiindca Romania este o democratie, stabilit constitutional, astfel incat membrii partidelor politice sunt papagali fiindca respectarea drepturilor omului nu depinde de politica, si astfel votul este irelevant, fiind o libertate, libertatea de a fi prost si merge la vot de fapt, nici drept, nici obligatie.

Se cuvine suspendarea cauzei deoarece daca o dispozitie a instantei se constata neonstitutionala de catre prti insa fara a se suspenda cauza, cand instanta unde s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate se pronunta neconstitutional, evident instanta comite o incalcare flagranta a legii supreme Constitutia Romaniei (art. 1 (5)), si nici o incalcare a drepturilor si libertatilor cetatenesti nu este admisibila mai ales printr-o dispozitie cu caracter trivial si inexplicabil rational de drept ca in acest caz. Conform legii, drepturile si libertatile cetatenesti sunt inalienabile si sistemul de justitie nu poate participa la incalcarea lor, fiindca acesta este statutul si juramantul judecatorilor, a se supune legii, a apara drepturile si libertatile cetatenesti. Masura suspendarii judecatorii pe durata exceptiei de neconstitutionalitate este obligatorie indiferent de "noua lege" a mafiotilor, deoarece respectarea constitutiei si legilor, apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor nu este optionala de catre judecatorii care s-au jurat in aceasta privinta dealtfel. Constitutia Romaniei este legea suprema confrom art. 1 (5)

Cu mentiunea ca aceasta lege privind nesuspendarea procesului la ridicarea exceptiei de neconstitutionale a trecut fara avizul CSM, fiindca este in contradictie cu legea preexistenta