De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 8 februarie 2010

Legea pensiilor: cine vor fi mai tari? Guvernul, Parlamentul sau cetăţenii?


AVIZ nr. 72 din 1 februarie 2010 referitor la iniţiativa cetăţenească pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale


Analizând iniţiativa cetăţenească pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,

CONSILIUL LEGISLATIV,

În temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

avizează favorabil propunerea legislativă a cetăţenilor, cu următoarele observaţii şi propuneri:

1.Iniţiativa cetăţenească are ca obiect de reglementare completarea art. 41 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul introducerii unui alineat care să prevadă că vârsta standard de pensionare de 60 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi va rămâne în vigoare cel puţin până în anul 2050.


Proiectul se încadrează în categoria legilor organice, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţie, prima Cameră sesizată este Senatul.

2.Prezenta iniţiativă legislativă cetăţenească nu constituie transpunerea unui document juridic comunitar şi nici nu are drept finalitate crearea cadrului juridic necesar punerii directe în aplicare a unui regulament comunitar.


Din aceste considerente, analiza dispoziţiilor acesteia urmează a fi efectuată numai din perspectiva compatibilităţii cu principiile generale statuate de acquis-ul comunitar dezvoltat în baza art. 6 din Tratatul de la Amsterdam referitor la drepturile şi libertăţile fundamentale, articol preluat şi de recentul Tratat de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Examinat sub aspectul obiectului de reglementare, proiectul cade sub incidenţa documentelor comunitare rezervate politicilor sociale şi forţei de muncă, domeniu ce a cunoscut în ultimul deceniu, în special în baza recomandărilor Consiliului de la Helsinki din decembrie 1999, o atenţie deosebită din partea instituţiilor europene şi care s-a concretizat în adoptarea unui pachet juridic important, ce dezvoltă principiile fundamentale privind egalitatea între bărbaţi şi femei.

Din analiza acestui cadru juridic comunitar se reţine că, deşi în domeniile referitoare la dreptul şi accesul la angajare, stabilirea condiţiilor de muncă, formarea şi promovarea profesională etc. există reglementări ce impun armonizarea pe plan comunitar, în ceea ce priveşte stabilirea vârstei de pensionare, reglementarea acesteia rămâne în continuare un atribut al organelor legiuitoare naţionale.

În pofida unor opinii contrare, care susţin existenţa unor reglementări comunitare ce impun aplicarea principiului nondiscriminării şi cu privire la vârsta de pensionare, precizăm că acestea derivă în principal dintr-o realitate economică imediată şi nu au un suport juridic bazat pe un text comunitar expres.

Mai mult decât atât, Directiva 2000/78/CE a Consiliului privind crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă, la pct. 14, prevede expres că "(14) Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale de stabilire a vârstei de pensionare", text dezvoltat în cuprinsul ari 6 alin. (2) din directivă, astfel:

"(2) Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre pot să prevadă că nu constituie discriminare luarea în considerare a criteriului vârstei la stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate socială, a unei vârste pentru aderare sau admitere la prestaţiile de pensie sau invaliditate [... ]."

3.Fără a ne pronunţa asupra oportunităţii măsurii propuse, aspect care nu intră în competenţa legală a Consiliului Legislativ, semnalăm faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială stabileşte, la art. 8 alin. (1) lit. f), că sunt contrare principiului egalităţii de tratament dispoziţiile referitoare la vârste de pensionare diferite.


De asemenea, la art. 9 al aceluiaşi act normativ se stabileşte că dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament din mai multe acte normative, dintre care exemplificăm: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, urmează să fie modificate până în data de 30 septembrie 2007, astfel încât să se asigure aplicarea efectivă a principiului menţionat cel târziu până la data de 31 decembrie 2008, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

Precizăm că aceste acte normative au fost deja modificate în acest sens.

În prezent, dispoziţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale prevăd vârste de pensionare diferite pentru femei şi bărbaţi, atingerea vârstelor standard de pensionare urmând a se realiza în termen de 13 ani de la intrarea în vigoare a legii.

În aceste condiţii, prezentul proiect, deşi poate fi promovat, nu este de aplicabilitate imediată, având în vedere că, potrivit eşalonării prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, împlinirea vârstelor standard de pensionare urmează să se realizeze în anul 2014, astfel încât modificarea propusă ar urma să se aplice după această dată.

Totodată, semnalăm că Secretariatul General al Guvernului, cu Adresa nr. 15 din 27 ianuarie 2010, a transmis spre avizare Consiliului Legislativ proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede pentru anul 2030 egalizarea vârstei standard de pensionare la bărbaţi şi la femei la 65 de ani şi abrogarea Legii nr. 19/2000.

4.Din punctul de vedere al normelor de tehnică legislativă, semnalăm următoarele:


a)la titlul proiectului, pentru rigoarea exprimării, este necesară reformularea acestuia, astfel:


"Lege pentru completarea art. 41 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale"

b)proiectul trebuie structurat într-un singur articol, intitulat "Articol unic", cu următoarea parte dispozitivă:


"- Articol unic

După alineatul (2) al articolului 41 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:"

Subsecvent, se va reda textul respectivului alineat, marcat doar prin numărul acestuia, fără a se mai menţiona articolul din care face parte.

-****-


PREŞEDINTE,
DRAGOŞ ILIESCU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 din data de 4 februarie 2010

Niciun comentariu: