De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 11 ianuarie 2010

Formular de cerere pentru acordarea pensiei şi documentele necesare întocmirii dosarului

CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE LIMITA DE VARSTA

PENSIEI ANTICIPATE / PENSIEI ANTICIPATE PARTIALE

Nr.__________ din ____________

Catre

CASA JUDETEANA DE PENSII __________________

Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a) in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____, sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,

seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de ____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul, fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit inscrierea la pensie de limita de varsta/ pensie anticipata / pensie anticipata partiala cu data de ________________.

In acest scop depun urmatoarele acte :

- Carnetul de munca seria ________ nr. ___________original si copie

- Carnetul de asigurari sociale seria ______ nr. _____ original si copie

- Livret militar seria _____ nr. _____ original si copie

- Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior nr._____din _________

- Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________

- Adeverinta privind conditiile de munca ____________________

- Dovada certificare stagiu de cotizare _____________________

- Dovada incetarii calitatii de asigurat ________________________

- Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal, pentru declaratii neadevarate ca :

- sunt / nu sunt asigurat (a)

- primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social

- primesc / nu primesc indemnizatie

- primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin

- primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat

- primesc / nu primesc indemnizatie D-l nr. 118/1990 CEC ___________

- primesc / nu primesc indemnizatie L nr.189/2000 CEC ____________

Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.

In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

DATA _______________ SEMNATURA