De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 5 ianuarie 2010

H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
(3)Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Art. 2
(1)Standardele de cost pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Standardele de cost pe elev/preşcolar au fost determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la standardul de cost/elev din învăţământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.
(3)Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficienţilor de suplimentare aferenţi, prezentaţi în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu.
Art. 3
(1)Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.
(2)Primarii transmit Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.
(3)Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(4)Calculul sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4
(1)Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică.
(2)Consiliile locale, inspectoratele şcolare şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/preşcolar/an.
(3)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.
Art. 5
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 920 din data de 29 decembrie 2009

 

 

ANEXA Nr. 1: Standardele de cost/elev/preşcolar/an

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele
(lei)

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe nivele (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

ZI

20

18

1.895

2.071

1.895

2.071

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/ săptămânal

ZI

20

20

3.474

3.474

3.474

3.474

3

Învăţământ primar

ZI

22

18

2.180

2.597

2.616

3.116

4

Învăţământ primar "A doua şansă"

-

15

12

1.679

2.023

2.015

2.428

5

Învăţământ primar vocaţional

ZI

22

18

2.555

3.056

3.066

3.667

6

Învăţământ gimnazial

ZI

25

20

2.857

3.494

3.257

3.983

7

Învăţământ gimnazial "A doua şansă"

-

20

20

1.902

1.902

2.168

2.168

8

Învăţământ gimnazial vocaţional

ZI

25

20

3.196

3.918

3.643

4.467

9

Învăţământ gimnazial

FR

25

20

1.158

1.371

1.320

1.563

10

Învăţământ liceal teoretic

ZI

28*)

28

2.713

2.713

3.066

3.066

11

Învăţământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic şi teologic

ZI

28*)

28

2.953

2.952

3.337

3.336

12

Învăţământ liceal de artă şi muzică

ZI

28*)

28

3.272

3.272

3.697

3.697

13

Învăţământ liceal

FR

28*)

28

1.114

1.114

1.259

1.259

14

Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

24

22

3.129

3.403

3.442

3.743

15

Învăţământ postliceal/maiştri

ZI

30

30

3.129

3.129

3.442

3.442

*) Începând cu anul şcolar 2010-2011, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă.


ANEXA Nr. 2: Coeficienţii de diferenţiere pentru standardele de cost/elev/preşcolar/an şi coeficienţii suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pe medii şi pe niveluri, faţă de coeficient "1" (urban gimnazial)

Coeficienţi suplimentari pentru învăţământul în limbile minorităţilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit / săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învăţământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

4

Învăţământ primar "A doua şansă"

-

0,588

0,708

0,200

0,200

5

Învăţământ primar vocaţional

ZI

0,894

1,070

0,200

0,200

6

Învăţământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

7

Învăţământ gimnazial "A doua şansă"

-

0,666

0,666

0,143

0,143

8

Învăţământ gimnazial vocaţional

ZI

1,119

1,371

0,143

0,143

9

Învăţământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

10

Învăţământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

11

Învăţământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic şi teologic

ZI

1,034

1,033

0,133

0,133

12

Învăţământ liceal de artă şi muzică

ZI

1,145

1,145

0,133

0,133

13

Învăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

14

Învăţământ Şcoli de arte şi meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

15

Învăţământ postliceal/maiştri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100