De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 13 ianuarie 2010

Ordinul nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) şi ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1
Persoanele care se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 2 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar, cu modificările ulterioare, au obligaţia ca până la sfârşitul lunii ianuarie 2011 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea condiţiilor privind forma de învăţământ şi durata studiilor.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 8 din data de 6 ianuarie 2010


ORDIN nr. 407 din 27 iulie 2004 privind dovedirea, în vederea recalcularii pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învatamântului universitar
Având în vedere:
- Hotarârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1)În cazul persoanelor care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt superior, în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, dovada absolvirii cursurilor de zi si, dupa caz, a duratei normale a studiilor se face cu diploma si/sau cu foaia matricola.
(2)În cazul persoanelor care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt superior în strainatate, documentele prevazute la alin. (1) vor fi traduse si legalizate.
Art. 2
În situatia în care din documentele prevazute la art. 1 nu rezulta forma de învatamânt (cursuri de zi) si, dupa caz, durata normala a studiilor, la cererea de recalculare a pensiei se va anexa si o declaratie pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare.
*) Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la sfârsitul lunii ianuarie 2011 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.
(la data 06-ian-2010 Art. 2 reglementat de Art. 1 din Ordinul 14/2010 )
Art. 3
(1)Persoanele care se regasesc în situatia prevazuta la art. 2 au obligatia ca pâna la data de 1 ianuarie 2010 sa prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atesta îndeplinirea conditiilor privind forma de învatamânt si durata studiilor.
(la data 05-dec-2008 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. I din Ordinul 1027/2008 )
(2)În cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), documentul original va fi eliberat de institutia competenta a statului în care au fost urmate studiile universitare.
Art. 4
În cazul neîndeplinirii conditiei prevazute la art. 3, pensionarul beneficiar al recalcularii este repus în situatia anterioara, iar sumele astfel încasate se considera drepturi necuvenite si vor fi recuperate în conditiile prevazute de art. 187 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare.
Art. 5
Pentru pensionarii care fac obiectul prezentului ordin, decizia de recalculare a pensiei va contine precizari referitoare la obligatia respectarii termenului prevazut la art. 3 si la sanctiunile continute de art. 4.
Art. 6
Directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor lua masurile ce se impun în scopul ducerii la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 717 din data de 9 august 2004