De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 1 septembrie 2009

Despre examinările medicale periodice

În perspectiva începerii noului an şcolar şi a necesităţii efectuării examinărilor medicale periodice şi la angajare, reamintesc faptul că acestea trebuie făcute pe cheltuiala angajatorului/finanţatorului, respectiv inspectoratele şcolare judeţene/unitatea de învăţământ/consiliul local.

Pentru a fi valabile, aceste examinări medicale (inclusiv cele psihologice) se realizează în cadrul unui cabinet autorizat de medicina muncii. Adeverinţele eliberate de medicii de familie nu sunt relevante. Examinarea se finalizeză cu emiterea unei fişe de aptitudine, completată numai de către medicul de medicina muncii, unde se bifează una dintre menţiunile: apt, apt condiţionat, inapt temporar, inapt (vezi aici formularul fişei de aptitudine).

De asemenea, precizez că, în conformitate cu art. 45(1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, solicitarea de către conducerile unităţilor şcolare de sume de bani de la salariaţi în vederea efectuării acestor examinări este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Precizările de mai sus au la bază următoarele:

1. Obligaţiile generale ale angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - sunt reglementate de dispoziţiile Codului muncii, completate şi dezvoltate de cele ale Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În cadrul ansamblului dispoziţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă un loc deosebit de important îl ocupă prevederile referitoare la protecţia salariaţilor prin serviciile medicale. În acest sens, Codul muncii stabileşte câteva principii referitoare la protecţia salariaţilor prin serviciile medicale:
- obligaţia angajatorilor de a asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii;
- interdicţia de a se costitui obligatii financiare pentru salariati în contextul măsurilor privind securitatea si sănătatea în muncă;
- obligativitatea efectuării de către salariaţi a examenelor medicale la angajare şi periodic, în funcţie de specificul locului de muncă, pe cheltuiala angajatorului
. (alte detalii privind legislaţia aplicabilă)
.
2. Dispoziţiile art. 167  din Legea învăţământului nr. 84/1995
(1)Unitatile de învatamânt preuniversitar de stat functioneaza ca unitati finantate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza îsi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.
(2)Finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.
(3)Finantarea de baza asigura desfasurarea în conditii normale a procesului de învatamânt la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de învatamânt, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
(4)Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de învatamânt. Finantarea complementara se asigura din bugetele locale si din alte surse, potrivit legii.
.............................................................................
(6)Finantarea complementara cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
 g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din învatamântul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;

***
De precizat că, în acest moment, nicio reglementare legală nu stabileşte care sunt examinările medicale care se efectuează gratuit.

Şi de reţinut că, în orice situaţie, salariaţii din învăţământ nu trebuie să suporte costurile acestor examinări medicale din banii proprii.